Goudsche Courant, maandag 20 maart 1893

s ï OPENBARE YERKOOMG te REEUWIJK ten orerrtaan van den te Gouda reaideerenden Notaris G C FOfCTÜUN DBOOGLEEVEB op VRIJDAG 21 APRIL 1893 des molens te 9 aren aan de Bouwmansvoning wjjk P No 58 ten sterfhuize Tan den Heer A LANGELAAN aan den Gravekoopachen Dflk Tan Openbare Verkooping te ÜOÜDERAK ten oTerstaan van den te Oouda i sideet ndea Notaris G C FOKTÜIJN DBOOGLEEVEB op WOENSDAG 19 APRIL 1893 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning wgk B no 29o aan den Gonderakschen djk yan 11 KOEIEIV die gekalfd hebben of 0r4Sa nog kalven moeten JS3B 2 PINKEN eenige KALVEREN 2 ZEUGEN een afstande MERRIEPAARD een BOEREN WAGEN een TENTWAGEN een Tolledige KARNMOLEN 2 SCHOUWEN Be en Melkgereedschappen en eenige MEUBELEN en HUISRAAD Des morgens vóór de Terkooping te zien 2 VAARKOBIEN 3 frr 9i PINKEN 1 PINKSTIER jE I een swart MEBlilEPAAED mak Toor stoom 4 FOKKALVEREN een BAROUCHET een TENTWAGEN eenTILBURIJ eenBOEBENi WAGEN een breede SCBOUW een jjieren I ROEIBOOT ee PAARDKNHOOIHARK een BERGHEEFT SCHUIFBOOM en LADDERS eene partjj Engelsche en Hollandiche KAASVATEN KAASaTANDAARDS KAA8PLANKEN en SCHRAGEN 2 KARNS met toebehooren 2 zoete KAAS TOBBEN 5 WEIKülPEN 2 BOOMSTAREN BOTEBVLOOT en PEKELBAK 8 koperen MELKMODWEN koperen MELKKETEL komjjne KAAS TOBBE KAASPEB8 een partjj MELKEMMERS en MELKKETELS en WEITONNEN en verder Bouw en Melksereedschappen PA ABDENTDIGEN KOBKENMOLEN VLONDERS een span EGGEN een VAR KENSHOK een WATERFORNÜIS een partjj TAKKENBOSSEN en BBAN D H O U T enz Toorts eenig Huisraad en Meubelen Alles des morgens voorde verkooping te zien Openbare Vrijwillige Verkooping n ft 1 Notarissen Mr ifm ö H FÜHRI J 8NETHLA0E te Woerden m J P M A LHS TE DE te Bergambacht zfln voornemens op DINSDAG den 28 MAART 1893 des morgens ten 9 ure aan de bouwmanswoning geteekend H 41 aan den Platten weg onder de gemeente REEUWIJK in het openbaar te verkoopen 18 KALFROËieN 1 vare KOE 1 guiate VAARS 4 PINKEN KALVEREN en SCHAPEN 1 bruin aftands MjERRIEPAARD 1 zwart aftands MERRIE pXard Voorts eene BRIK eene TILBURY BOUWERIJ en MELKQEKEBDSCHAPPjÈn en verdere roerende goederen Wegens h u w e I fl k der tegenwoordige gevraagd een flinke Dagmeid OOSTHAVEN B 17 Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG i APRIL 1893 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HiEMomst aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLBEVER OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPI1 G De Notaris J P MAHLSTEDE te S gam bacM is voornemens op WOENSDAG 5 APRIL 1893 des morgensten II ure ten huize van C BEZEMER op het dorp aldaar in het openbaar te verkoopen HET HUIS geteekend Nr 375 met annexe LOODS TUIN en ERF weg enwater staande en gelegen te Bergambacht aan den Breeden weg nabjj het dorp Kad Sectie A 4204 en 4503 groot 2 Aren 72 Centiaren Om te aanvaarden lo Mei 1893 Inlichtingen bg den Notaris geteekend F no 58 een enkele jaren geleden ge j bouwde zeer doelmatig 1 ingerichte SCHUUR ZOMERHUIS HOOIBEBG ERVEN eneenige perceelen groot 22 Hectaren 95 Aren 26 Centiaren staande en liggende in de Gravekoopachen en Boezempolders a d sGraveokoopschen djjk te Te aanvaarden 1 Mei 1893 Dagelj ks te bezichtigen Betaaldag der kooppenningen 27 APRIL aanstaande Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBÏOUN DROOGLEEVER te Oouda Dat onreebt geadiiedi ia oasa Weat lDdiaoIia beriUingen beweert bet Centrum tDat Bohrait om wraak ten hemal en boawei bat liobt ta rarbelpen ratt b t door uiti if a van eigao gaUl roor de kolonie of door opkoopïng van bet ftald dat nu in omloop i berutt de Nederlandaobe Begeering in dien toaataad en gedoogt ty bet Zal het andert worden du wij er de aandaobt vaii bat Moederland op Taitigeo V Tot seoretaria van bat ooitega Tan hoofdingelandeo van da Kriropaoerwaard is in plaats raa Ijlen den Mtr L Koog te Krimpen a d IJsel gekozen de beer D Kooken te Zuidbroek Berg Ambacfat Op Woenid 16 Maart is te Stolwykenluii in da vereenigde Targaderiag Tait hoofdiDgelandeD Tan de Krimpenerwoard in hunne plaatsrervaugers opgemaakt da Tolgendo Toordraclit voor hoogheemraad Tan de Krimpenorwasrd Ie kand da heer L Otkam te Berg mbacht aftredend 8e kaïid de beer C Oskam kz boofdïngeUud te fierg Ambacbt 8e kand de beer L De Jong hoofdingelaadte Qouderak Staten Oeneraal 2 lUma Zitting rbo Vrydag 17 Maart 1893 De mailoonlractt n ign aangenomen met 51 tegen 80 Btommon Daaraan ging nog oeu warme woordenwisseling Tooraf Wg bedoelen niet den heer Cremer dia een zeer goed pleidooi hield Toor de aanneming maar den mmitter au koloniën Da was tereoht getroffen door het hen aangedaan verwet dat bij s lands gelden wierp met volle handen In den aohool der stoombootmaal ohapp jen en voegde daarom iu sijn repliek den heer Vrotik toe dat deie uiting een gevolg was ran dwaling of onkunde Wel is wnar kras gaxagd zoodut ddii ook de voorz den minister vorzooht zioh te matigen maar niet beleedigend Immers een minister behoeft eeu tcgeuataodur niet te sparen die bovenstaande lieflijkheid bem naar bet hoofd slingert Nadat ook Ih minister vau Waterstaat dog nader de ooatraoteo Terdedigd had volgde de stemming De Btemtgst is zeer gemJtleerd Van liberale zgda ontliltilden voornamelijk tij die grootendeels tot de linkerfraoiie gerekend worden hun stem aan du wet De toekomst zal moeten leeren of sij juist hebbeo gezien ditt allerlei oadeelen van de contracten voorlagen Wij kunnen ons voorstellen dat wie onbevooroordeeld ook na dit langdurig debat het voor en tegen wikt en weegt ten slotte nog weifelt naar welke zgde da evenaar moest overslaan Waarsohijnlgk zal de Kamer aan t emd der volgende week nogmaals eeu openbare zitting houden OH enkele kleinigheden af te doen Binnenkort zal ta Berlijn een prooae beginnen waarin verscheiden personen uit de booge wereld betrokken zijn Niet alleen groota heeren maar ook dames van da voornaamste familiën zulten optreden als getuigen an beschuldigden De zaak word ontdekt in zeker huis waar gespeeld word Een Sitexiscbe graaf verloor door vatsch spel 87 000 mark Hg verwittigde de politie die spoedig bevond dat jtij te doen had met een bende opliohtars VerHheidao busobuUligdeu ign aangehouden andaren baniordruger met het opgerolde vaandel aan een vuurrooden stok geflankeerd door bel iM stuur voorop de gewone leden versterkt met en twintigtal begunstigers in dichten drom daarachter Bnstig waobteu ze het oogeoblik van instappen af zonder zich ta bakomOiaren om de woelige massa voor ban die tuut zenuwachtig ongeduld het teekan van den oonduotenr verbeidt opdringend naar de haloons uit vrees geen plaata te zullen krggen in het ruime voortui ir Want bat baatuar der vereeniging beaFt gedaan weten te krggen dat één der extratrams ter beschikking werd gesteld van de leden en da begunstigers wat Hoherpsinnige Titters een vergrijp hebben gevonden loges de beginselen der vereeniging uitgedrukt ïn bat vurige deviea op het donkere vaandel Gelukkig beeft da volksmassa in de drukte van het oogenblik geen tgd om notitie te nemen van bet gemopper dier vittara dat anders licht aanleiding bad kunuen geven tot twaedraoht voordat t feest der eeodraobt tot oen begin van uitvoering gekomen was Wrldra dreunt een kloksUg vao den loggen dorpat irun De aluitkettiuier van de balcous worden door de waohthebbenda conducteurs onmiddellijk losgegooid en van twee kanten beklimmen da ongeduldige reizigers den wagen duwend eu dringend om binnen te komen onder t gejoel en geschreeuw der aobterbigvenden die afscheidsgroeten krijsoben konden aobter da wijk nmnan naar Ëugelnod De bande werkte legelgkertgd ta Berlijn en te Hannover Onder de slaobtoffen noemt men een prins van konmklgken bloede en onder de valsebspelers is er een die onlangs tot den adelstaud verbeven werd door een der DuitMhe vorsten omdat bij de onder handelingen voor eeoe leeniug van 3 millioen mark tot een goed einde gebraobt bad Een der grootste bankian van Hannover is ook in die zaak gemengd Het Beiersche dorpje Salmdorf ward Zondagnacht opgeschrikt door brandgeroep £ on hoeve op ejnigen afstand van t dorp bewoond door een weduwe en bare drie dochters stond in vlammen Menschen die naar binnen drongen vonden du vier vrouwen allen doodelgk gewond door hamer of bijlslagen Men veronderstelt dat inbrekers het buis hebben leeggepluuderd de vrouwen vermoord en toen den boel in brand gestoken om het spoor der misdaad uit te wissobon De ongezonde nieuwigieriglieid van onzen tgd openbaarde zioh in een grooteu toeloop van menboben om de plaats des onheils te zien Aan verschillende treinen moesten te Muacben a 10 wagons worden aangehaakt Ook Australië beeft zgn bsnksohnndaal De directeur der Anglo Australische bank is wegea bedrog in zgn bewind to 5 jaren gevungtuiisstraf veroordeeld In zijn lot deelden eenige zijner handlangers Volgens de bestaande wetten is in Oostenrijk be auteursrecht tien jaren na het overlijden van den sobrgver gi eindigd Dientengevolge zoudea de werken van fiiohard Wagn r in dit jaar vrg worden De weduwe van den componist heeft hemel en aarde bewogen dat dit niet zou geschieden Die stappen zgn met goed gevolg bekroond geworden want er is den wet ingeditnd waarbg het auteursrecht in bet vervolg niet meer 10 maar 20 jaren zal gelden Maar nu wil bet ongeluk dat de behandeling van het ontwerp zooveel vertraging hoeft ondervonden dut de wat te laat iu het StaaUblad zou verschijnen om bet alloopen van den termijn te beletten Daarom beeft de Begeering eeu noodwet ingediend waardoor bet eigendomsrecht van de familie Wagner voor een jaar verlengd wordt opdat bet reeda ingediende ontwerp binnen dien tijd tot wet kunne verheven worden Wel is woar komt de naam van Wagner niet in liet wetje voor maar dit neemt niet weg dat het hoofdzakelgk met het oog op zgn werken is ingediand De volgende maand komt ta Naw York de post zegelver nieliag van den Beuraman De Coppet onder deu hamer bestaande uit 18 000 stuks lUen van de Nieuwe Wereld verdeeld in 2800 partijen waarvan een beredeaeerde catalogus versobenen is Een Italiaaosobo hertog die reeds den ongeloofelijke som vau 2 400 000 aan zgno verzameling moet hebben besteed gaat in persoon de veiling bijwonen Er moeten aanzienlijke oommissien gegeven zijn door deu Czaar den Hertog van Ediuburg baron Eotsohild e a Men verwacht dat de verkoop een 60 000 dollars zal opbrengen Een postzegel van Bntsoh Guyana A 1850 wordt niet onder de 600 dollars over da hoofden der opdringende menscbenmassa heen Het beschot tussohen de eerste en tweede klasse is tgdelgk weggenomen zoodat er met wat goeden wil van de zijde dor reizigers plaats is voor een twintigtal menschen Maar in enkele oogenblikken zgn alle zitplaatsen ingenomen de nakomera moeten zioh vergenoegen met een staanplaats in bet gangpad daar ze van de haloons zijn afgo lrongen door de achterhoede van de reislustige volksmassa Intusschen zgn de leden van Vriendentrouw met du begunstigers als een goed gediscipUuoerde kolonne naar de vourste tram gemurobuerd en in goede orde ingestapt Ze vinden allen een plaats binneu in den wagen Eoodat de buioona vrjj blijven wat een der conducteurs t verzoek in ilen mond geeft om van de on bezatte ruimte gebruik te mogen maken ten gerieve der andere reizigers die als haring in een ton opeengepakt zittfn Met goedvinden van t bestuur der vereeniging wordt een zestiental niet leden der vereeniging vergunniig gageven om op de balcons van de gereserveerde tram over te stnppeu Na deze schikkingen worden de sluitkettingen op da balcons vastgemaakt de acbterbigvenden schreeuwen ten laatste afscheidsgroeten uit de oouducteurs laten bet gewone vertreksignaal booran en langzaam zetten de beide Irams ciob in beweging door aanhoudend gabel hun nadering t04 etlagen maar volgens den catalogus behoort dit juweel bet dubbele op te brengen Nabg Fargs is dan passagiers van de stoomtram PUca de l Etoile 9aint Germain bet volgffnde overkomen dat wal eenigszius doet denken aan de spoorwegavonturen in het verre Westen in den laten avond reed de tram door de gewoonlijk rustige voorstad Puteaux toen de maohitiiii een mao gewapend met oen dikken stok op het spoor zag staan Hg liet de tram ophouden om den man niet te overrijden en ging van de machine om hem te vragen waarom hg niet wt ggiug Zm kerels die zich verborgen badden gehouden sprongen uu te vcorsohgn en violen den machmist aan alsook den stoker die zgn kameraad tor bulpe was Kesneld De laatste werd met een stomp wapen ernstig gewond üelukkig schoten op d t oogenblik da oouducteurs en enkele passagiers toe en dreven da roortn op de vlucht zonder dat i ezen eenig voordeel behaalden hg hunne poging om de tram te plunderen Wanneer de Ie luit der rgd art jhr Butgere ▼ an Bosenburg het overal zoo treft uts in Arnhem dan heeft h kaas van in drie plaatsan tegelijkbelasting plaatselijke directe of inkomst te moetenbetalen Met Nov is bij uit Arnhem naar Amersfoortgetletaobaerd met Nov 1893 gaat hg voor eenjaarnaar Breda Nov 1 94 keert hij ta Arnhem terug Hg vroeg te Arnhem restitutie vuu de betauMe belasting over Nov en Dec 1892 B en W steldenvoor die restitutie tJ weigoren op grond dat dabeer B bigkbaarzgn hoofdverblijf te Arnhem behield immers daar heeft bij zgn gemeubileerd bovenhuismet de huisbewaarders aangehouden en tweemaal a weeks kumt bg over en logeert in zijn huis Zaterdag stelde de beer Van Olden in do Baadszittiogte vergoefd voor de restitutie wèl te verleeneu opgrond dat de beer B wèl zijn hoofdverblijf naarAmersfoort bet ft overgebracht Het is slechts toevallig dat hg te Arnhem zgn woning aanhield Hg vernamzijn detacheering te laat en moest ingevolge bot bepaalde in het Burg Wetb zijn meubels er wol laten Het huis is bovendien door de huisbewaarders gehuurd onder zgn borgtocht Indien bij van de buuraf kon komen zou hem dat zeer aangenaam zgn Met 11 tegen 7 stemmen werd het voorstelVaaOlden verworpen f Dit Athene komen nadere bgzonderbeden omtrent den treurigen dood vau miss Weber de gouvefniEnto van de kinderen van kroonprins George OpdenSn Maart vroeg zij den i ewaker van de AcropoUi den sleutel van het Parthenon om van bet fraaie uitzicht daar te kunnen genieten Zij giug op een zeer geTaarlgken hoek slaan Een Griekhoh architect op de Acropolis aanwezig waarschuwde baar aangezien bet hard woei dte plaats te verlaten Het was echter te laat reeda was zg naar benedon gevallen Aan den voet van Parthenon vond do architect haar bewegingloos en zwaar verminkt liggen Hij riep hulp en liet bet licbaam naar het hospitaal brengen waar zg kort na aankomst tengevolge van du ernstige kueaaingan overleed Het meisje wae nog geen 25 jaar oud Haar aanstaande maakte toen hg het ongeluk vernam uit wanhoop een eind aan zgn leven aankondigend aan t overige gedeelte van t dorp Een troepje opgeschoten jongens draaft een eindwega mee zich vastklemmend aan al vat uitsteekt en bandgroeteu toewerpend aan hun bekenden in den wagen die bun opgewonden gezichten legen de breede glasruiten drukken Ëindolgk staken ze den wedloop statig glijden de voertuigen voort in rechte lijn de breede straat door stoomsissend uit hun flanken en dikke brokken rook uitschietend tot boven de gevels der buizen Smaller eu smaller wordt t perspectief der langewagens totdat ze aan het eind der dorpsstraat dooreen flauwe bocht in den weg aan het oog wordeaonttrokken m Nauwelgks zgn da twee extratrammen uit letgazicbt of de gewone tram schiet snuivend de strtft iu atandboudeud op dezelfde plaats waar we da kennismaking met Jan Holtma hebben aangeknoopt Een twintigtal reizigers heeft zich tcrzgde van de tramlgn geposteerd grootepdeela burgermenacben die om de volte geen gebruik wenEcben te maken van de goedkoope oxtratrams maar de demonstratie te Meordorp toob niet willen verzuimen Onder hen bevinden zich baas Holsma met vrouw en zoon benevens het echtpaar Snijder De lezer cal begrijpen dat t vrg wat voeten in de aarde heeft ggbad om moeder Holsma mé te troooen naar Maerdorp ordt vmulgd ADVERTENTIËIN Aan Ellen die ons bji het overlijden onter geKeHe Moeder bewjjzen van deelneming gaten brengen wjj ouhu oprechten dani H H REMU E A KEMIJ Bmgelo 18 Maart Aan allen die mij deier dagen bljjlten Tan belangs jling gegeien hebben betuig ik mgnen hartetjjken fank G N KBÜISHEER Oouda 18 Maart 1893 Gevraagfd met Mei Eene DIEITSTBODE kannende koken en werken Brieien ouder no 2260 a h bureau t d blad De sterkste en daardoor de Terhittendate BRANDSPIRITUS 30 et per liter 25 et per flesch bij J P Herman Zn Tiendeweg firoate verbru tktrt rabat D HOOGENBOOOM C ONTVANC EN de nieQWRte Guipure GOEDIJITEIT VyiRAGES enz Openbare Vrijwillige Verkooplng Ê Notaris J P MAHLSTBDE Berpambaehl is Toornemens op VKUDAG den H APRIL 1893 des Toormiddags ten 9 ore aan de bouwmunswoning geteekend nr 128 aan den Hoogendp te Bergambacht in het openbaar te verkoopen lO KOEIEN 2 PINKEN KALVEREN een Engelsche Kar BOUW en MELKGEKEEDSCHAPPEN Wilgepooten Meubilaire en andere goederen Openbare Vrijwillige Verhooping fcïBp De Notaris J P MAHL STEDE te Strgambacht is voornemens op VRIJDAG den 7 APRIL 1893 des voormiddags ten 10 ure ten huize van P STOPPELENBURG te SColmJJc in het openoaar te verkoopen De Bouwmanswoninff geteekend B nr 35 net HOOIBERG SCflUUR en ERF benevens Bene partg Weiland en Bouwakker laand en gelegen onder d gemeente STOLmjK Bovenkerk nabjj het dorp alsmede eene P tfl HOOILAND in Koolwjjk aldaar samen 3 Hectaren 4 Aren 96 Centiaren Te aanvaarden de Woning en Landergen Mei 1893 en de Landerijen bj de toewijzing