Goudsche Courant, maandag 20 maart 1893

Maandag 20 Maart 1895 Bene kalkafscheidiug Prof Virchtiw b tiv fuldf h t of leze afaoueiding iets met dt voeiling maliL n heeft prof Xeliring ifsf toe dat zu m ver iand kan staan met een weinig wattrhoudeml voeiiaoi Ia d jn Libanon ztet men voor goudkruid een Ptipaieraore ie de papaver übanotioum aan deze plant heeft de imgenaardigheul dat ze op eeu afstand lichtend is Dit vorscbyusd berust op eou optieoli bedniif Df Nationaal Zeiiut heeft het oordeel van üdii der beroemste Duitaolie zoölos eu gevraagd over de onderzoekingen van prof Önrtnor dio zooaU onze leziirs weten do taal dor apen bestudeert Do zooloc verklaarde Uartuura werk met veel genoegen gblezun te hebben aarb h j echter dt or den inhouil i eniE szins t 6urgeat ld ia daar hg in h t boek ntet vond wat de eerste bladiijdtiu verw iohien deden Gartner tveidl daarin uit over bet blooie vermoeden als zonden de apen aau sommige klankt n gewaarwordingen en vwrtteltii gen verbinden die ze op dia wijze ook andere dieren mede ïiunnen det lpu Dat is nieta ongewoons dat doen de vogels rn andure zoogdieren ook hodwet miasohieu de geziohtikruiK dor apen iets verder reikt dau die der anderi dieren die niet zulke goed ontwikkelde hersenen hebben Een taal die ook maar der minst ontwikkelde menschelijkü tnal nabij komt bobben z e enwel met Volgens do aoti revolDiionuaire Nieuiee Prov Gron Cour zou do minister Tak van Poortvhet voornemons zijn een wyziging te brengen m de formulouring der ken üekenen en conform da opvatting van deu minister Heemskerk niet langer als eiscb stifllen kenteekeoen van welstand n geschiktheid maar ook één dezer beideu voldoende verklaren Voorts zou het iu zijn bedoeling liggen in ieder geval begin October de kttiswet in openbare behun deling bij de Tweede kameaje iloun brengen Openbare VrUwtlllge Verkooplng op VRIJDAG den 24steD MAART 1803 de ï ormid L dag ten 11 ure ten haizeÏH rau OaasiT Sfopfblehbvko in Aet Befferacke onder Stolwijt an Een HUIS TUIN OB ERF beneron ene PABTIJ HOOI en BOUWLAITD staande en gelegen te STOLWTJK in het BeijerSche te amen groot 87 Aren 40 Centiaren in perceelen by biljetten omschreven Notaris SPRÜIJT De rechters te Berlijn staan al zeer streng op den eerbied dien men het gerecht verschuldigd is Ken getuige die onlangs voor de oorreoiioneele rechtbank oen verklaring kwam afleggen is tot een gtddjioete veroodeeld omdat hij zijn hoed eerst afnata toon hij de gorcchtszaal al was binnengetreden en dus met gedekten hoofde in dat heiligdom gekomt n was In dezelfde stad lieuft een driftige lanto haar zeatianjaiig niohtjn na een korte wooriienwiaseling uit het venster op straat geworprn Het arme muiajt Jules Ferry de voorzitter van den Fransche Senaat is gisteravond te kwart over zessen overledenDe oorzaak van zi n dood is een hartkwaal waar aan hij sedert Januari 1888 lijdeode was ten gewerd zoo zwaar gewond dal zij waariobijiÉlyk niet volgo van een moordaanslag waarbij de kngel Perry herstellen zal Tante ii terstond in hechtenis genomen aan het benoden gedeelte van het hart kwetste De vrienden van Ferrjr e jn zeer venlagen r He detberg gaf Zondag 11 een eigenaardig tooqiéelte aansahonwen Een oud nog uit don heidensolienlijd Btammenil gebruik had men weder in het tevungtroopon nl de viering van de terugkeereude lei ttna den ruwen wintertyd Tusschon H en 12 nuftrok door de straten e n stoet van 1600 tl 21 00 kinderon knapen en meisjes van den ktetnstvtibroiikeman lot de tienjarige jeuitd Trotaob hun met appele elerett krakelingen ea bonte lintuij versierden palnistok dragend met slratendü gHzicLten trok deze symbolische stoet aau eun groote schare van geatalteu voorbg die zinnebeelden van zomer en winter zich opgesteld barlden Voorop werd bet mooi utooide wapen dor stad gedragen Het moet een bekoorlyk gezioht zijn geweest alle deze kleine lenteboden uit eiken rang en atand De nieuwe inrichting welke de Ltinbur aoboiiuivelbereiding opgaat Wat dezo betreft schier elke week brengt hut bericht eener tot stancrgukomen coöperatieve melkorij en het eertie twaalftal zal spoedig vol wezen Een jaar geleden was er niet eene en zou de heer T B Corten die iu i891 er een pnur Butgisclie w gaan inspecteeren een goed ding gegeven hebben om het ijs op onze Limburgsche odem maar oena gebroken te zirn Om feit te woAen moeten denkbeelden ook een tijd lang in incubatie toestand rerk eren eo het eun leidt dan tot bet andere dezer dagen bv gaf iemand in een onzer lotial i blaadjes ïn Toen Barduux de ouder voorzitter van den Senaat het sterfhuis naderde zeide hij het kan niet waar z jn en stortte bijna ineun toen men hem de doodstijding bevestigde De dood van Ferry is eerst laat io den avond dour extra nummers van de bladen in de stad bekend go worden De indruk was groot niet ongelijk aan dien raq dt n dood van Oambetia De ontzetting ia te grooter daav Fwry nog eergistL ren den Senaat presideerde De omstandigheden waaronder Perry voor drie weken tot voorzitter van den Fransehe SenaiTt werd benoemd hebben de herinntringen aan dezen ataats man te imr verloveudigd dan dat het op dit oogenblik noudig zou zgn andermaal een terugblik in zijn politiek verleden te worpen Ferry heeft in zijn 4L jarig levf n zooaU bifna iedereeu dagen van voor en tegenapoed gehad maar verilizing viel liem ala weinigen ten deel 1 66 zelfs t al liij niet ten onrochtf bij het aanvaarden zijner buoge waardigheid kon spreken van oen opgolitiven ostrnoisme Lang hoeft hij de voldoening witku dit eerhuratfl hem suhonk piet mogen smaken juist drie weken na zijn wederopataudïng uit den politieken dood werd zyn aardscbe Lopbnau voorgoed afgesneden Het schijnt deti Fraiisoher in Dahomey togen woordig niet meer zoo goed te gaan Een telegram vertelde ons dat generaal Dodds vijandige benden overweging of de melkeryboter welke nu in België tu bfdwingen had eo daarom nog niet naar Frank tegen 64 tot 66 cuuÜen per kilo aan vaste afnemers rijk terug knn Xu wordt uit Lagos aao de Goud Openbare Vrijwillige Verkooping op WOENSDAG den 29 MAART 1893 des voormiddag ten 10 ore ten hnize van P STOFrat niB0 a te van EEI HÜIS SfJBUUR verdere GETIMMERTE en EBF alsmede een PABTIJ WEI en B017WLAKU alles l fen in de gemeente Stolwijk ie uunen groot 1 Hectare 72 Aren 21 Centiaren brreder by biljetten omschreven Aanvaarding 1 MEI 1893 Not 8PRtIUT In de laatste zitting van de anthropotogische ver eniging te Berlijn kwam ook hot z g goudkruid Ier sprake Het verhaal zegt dat deze plant allea Rt Qr mede in aanraking komt in goud verandert da kiezen van geiten achapen antilopen enz dikwijls MB lilveraobtigeD glans geeft dia Mat garol i vao wedarrerkoopers geleverd wordt oiettiog meer voor kust gesWnd dal de dstertle in het Franseba leger te REEUWIJK tra onrtUan t i dm te Gtmda mideenoden Notaril G C FORTUUN OBOOOLEEVBB op MAANDAG 27 MAART 1893 dm morgesi ta 9 aren Mn de BonwrniBSvouing irgk B No 8 un den PIsttenweg T n A KOEtE wurTM 2 gekslfd hebben en 2 nog kalf en moeten 2 PINKEN 4 FOKKALVEBEN 1 Drachtige ZEUG ROUW en MELKÖERBED CHAPPEN een party BOONENSTAKEN BBEBDE 8CB0ÜW een KAB eu en toorts eenigo Moulselen en Huisraad Dm morgent roor de verkooping te zien Nadere inlichtingen geett voornoemde Notaris DoncUi e April 1893 iopEBim VMOOHIfS door laD Z enwrw Hooggal Haer Dr H J A M SCIIAEPNAM in d Zul KUN8TMINt d r Societni 0N8 GENOEGEN frogrmmmui rm M ANUAO u f grolt Terkrggbur tar Boekdr nn U OOO BISSKN Mukt C F BÜSCH MARKT Ontvangen de Nieuwe RÜGEIT en TOOEJAÜMANTILS OFEHSAIIE 7EItE0Oni te GOUDA op DINSDAG 21 MAART 1893 dea morgent te 9 nron aan het Lokaal Wyk K No 52 aan de Peperstraat fan eenen goed onder OPBHBARE VBRKOOPIMG 1 BOEDEL Daags te voren op de gewone aren te zienNadere inlichtingeq geeft Notaris G C FORTUUN DROOÜLEEVKR te Gourfa wegeni Sterlgefal De Notarii J O SPBUUT te Atfen a d Rijn xal aldaar in het Caté tTooKf aan den Stotionaweg op WOENSDAGEN 22 eo 29 MAART 1893 morgen om 11 nre na honden bekomen rechterlijke machtiging in het openbaar veilen en rerkoopen Het hecht elerk en onlangi bgifa geheel nienw geboowd m WIHEELEÜIS mlJiipE waarin VertnnniuK met daarachter gelegen PAKHUIZEN PAAEDEN8TAL met hooiiolder oTerdekte SPOELPLAAT8 en groote KELDEB8 alle zeer gnnitig gelogen in de Brngetraat op den beaten winkelitand in do kom van het woIt read dorp Alfen aid Rijn plastMiyk geteekond Wjk D No 109 kadaster Sectie B No 2023 groot 1 Are 60 Centiaren In het peroeel dat voor alle doeleinden zeer geaohilit la wordt sedertJaren met het meeste suoces ultgeoetend debandel In wUuen likeuren vrncliteDBappen compstibleï en gediitiUeerd benevens in minerale wateren bieren geconserveacde groenten en limonade i Aanraarding en betaling 1 Mei 1893 Bel perceel is op eiken werkdag te beiiohtigen BreedTOorig by biljetten omaohreven Informatiën geeft de Notaris SPROUT Toornoemd lilMlEiJH C Schoaien Zapelle a d Usel l rert alle soorten VEEBROOD Pnike Kwaliteit Lage Pryien Toor Gouda verkrijgbaar by de Heoren Fan VBAHKESaVlJaBS e Co B g 6FRAJVS0 JCAOASXIVA DU Fmtemps TE PARIJ S Zenden gratis franco bet prachtig geïllustreerd IBK ILMII met nederiandschen of franselien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomeraeiioen van kleederen hoeden en voor heeren dames en kinderen op i efrankenrde aanvraag aan II JULES MUZOT C PARIJS Stalen van z den woUan en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doelt men gelieve daarvoor de soorten op te g ven en ongeveer de prUzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen elke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellmgen benoodigdzijn Bestellingen van 35 francs en hoager worden met eene verhoojrin van 5 0 0 franct oneM nor ean InkomendB nchttn xn allt ptaauen van Vederlajfd aan huit bezorgd De klanten hebbgn peene formaliteiten TOor deinkiarmgof aiiHersints te vervollen daar ons ré xpéditiê iui $ te Rozendaal Noorê Brabant daarmefle beiant is Giifflffl Giiffl uit SBS ilTBR BLIKKBS Ondergeteekende heeft de eer lyne geachte Cliëntèllé in kennis te stellen dat van af ZATERDAG 19 MAART bij hem Ie bekdmen is borenataandé Groenten uit de fabriek Nienw Franfort a d Ryn by Laden van den Heer L £ NlRDWCNHOlZSM SPINAZIE i 15 et per ïijf ons ANDIJVIE i 15 ot SNIJBOONEN a 20 et PRINCESSEBOONENii20en25ot DOPERWTEN i20 30ot Men wordt versocht Terrines of Borden mede te goren J Breebaart LzDe JWarkt UouOa Vlanikolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLBN per Wagrgfoo voor f 7ö franco alle Stalions der voormalige Ned Bhyn poorwegMaats ihappy Worden ook COXTBACTBN OE8L0TBS voor franco aan hni te bezorgen A KAPTOT Gouda Nov 92 Flnweelena ingel 630 ADVERTENTIEN inallei n en en Buitenlandnehe Couranten worden dadelyk opgezonden door het AdvertentioBnrean ran A BRINKMAN en ZOON te Omida ckinda Soelpendrok jran A SaiUKlUK liZooK GOUDA 18 Maart 1893 Df houdiDt duor het Sociaal fTeekblad aan no me endl woorddR door den hetjr Wibaut in het blad gesproken over de streni e vonnissen iu Friesland geweten viaden arkeurimr iu de T d Dit blad preekt van ziekulijke gevuelirheid Bljjveij ernstige straffen uit wordt elk krachtig optj edcn van politie en justitie baar ata blaam aogerekend dan zullen naar zij doet uitkomen dn tvairborgau fan veiÜGcbeid toovel van peraonen als van goederen in den staat niet weinig worden vrrE akt Op steeds grooter schaal Eulleii zielt de ongereireldheden herhalen halenEn dan OsD als de msatscbappy nog krachtig genoeg is om Eiob tegen de anarchie te Tenveren tullen ten slotto de uitersle middelen moeten worden aangewend Dan zal fr geen quaeatie meer zyn van het voor eukelu maanden gevangen zelteo van weinigen doch dan sat in het bloed van honderden van dnizoDden wellicht de opstand tegen hot wettig gezag op gewelddadige wyze moeten worden onderdrukt dan zullen niet zooals nu voor weken en maanden maar voor altijd vrouwen en kinderen worden beroofd van mannen sn taders dtf bij fast oproer u dun gewapenden strijd tegen 0 openbare macht omkomen K an aldus besluit de T d cje mensoblieven lheid aanraden wellicht tot plicht maken om bij groote ellende de betrekkingen der veroordeelden terwijl dezen hun atraf ondergaan zonder opspraak in alle stille b te staan nooit tallen wjj iets dergelijks geoorloofd heetea wanneer bel gelijk thans wordt aanbevolen als manifeatatie wanne r aan elke gift indien al niet door den gever uiveo dan tooh door anderen de boteekenin wordt ge eebti voor de veroordeelden tegm hun reofaters wanneer willena of onwillens belooningeo baldeblgkon of BohadeloosatetliDgen orden uitgereikt aan personen welke wegens vergrijp tegon de wet en verstoring der orde door de wettige overheid worden gestraft In de Zwoltci Ct is ook A 8 tegon bet idee van den heer Wibaut opgekomen zijns inziens bestreedt het Sociaal Weekblad een gevaarlijken weg Het beschouwd de pogingon tot verzet tegen de openbare macht niet tiit bet juiste oogpunt Hetsohgnt niet te sien das deze misdaad ernstiger is dan welke ook om der gevolgen wille daardoor namelijk omdat eÜ de allereerste oorzaak van alle justitieele misdaden is Immers bet voorkomen van alle overtredingen misdryven en misdaden vindt zijn eenige kracht in wetenschap dat er eene macht in don stJiat is die den overtreder en misdadiger tuchtigt Wat ia nu verderlülyker voor die kraoht dan d meening ingang tt doen vinden dat die maobt wordt misbruikt F Wi t is gevaarlijker dan het klavier der volkseonoientie te bespelen op eene wijze alsof inderdaad de wandaad tot eene zekere hoogte vergeedijk mag bteten omdat de bedrijver honger heeft Zonde er op Ie wijzen dat bij verreweft de moesten zulks niet de drijfveer ia of was maar zelfs in hut werkelijke geval ia het dan met een rechtgeaard recbtagevoel overeen te brengen om den bedrijver van of opruier tot verzet tegen de openbore Eoachfen minder schuldig te achten dan den hongerly der die Heelt rooft of moordt Deze bepaalt zich tot individu ele slachtoffers gene vernietigt den kern van alle maobt en zoude de gemeensofaap aan ondergang prijs geven fmmeh het meest primitieve rechts be wuatzgn ipruekt het uit met even zoovele woorden Waar geen ntzag voor de gestelde machten bestaat verplindt Ie een den ander De leer van ttet Weekblad zoude tol bet vuistrecht bewustzijn leiden een bewustziji dat naar de m e Ding van A S niet aanprijzensivaardig mag heeten doehs er rechlilreeks onder dn consumenten gedebiteerd zou kunnen worden indien de coöperatieve raelkerijtjes eener zelfde streek Noord Urn burg om iets te noemen ééaa vereentging vormden welke haar ligen vorkooplokalen zou hebbon in een of meer Belgisobo steileu al onze boter ifaat nl toch daarheen Deze wenk zal alleen toelachen en luit uithangbord Co rahoiu latttèret dn Linboutg follandaii sou te Luik of te Brussel een goede figuur maken Wellleht is dit denkbeeld nog wat voorbarig terwyl van den andwren kant de ondervinding ook in ons land geleer l he ft dat dergelijke maatregelen hoe rationeel en veelbelovend ook bij da uitvoering vaak miarokeniug on teleurstelling baren maar wy zyn toch overtuigd dat de gegeven wenk admtam genomen zal worden en men te zijner tijd zal nagaan wnt er van terecht kan komen Dat de beslaande melkerijeu onderling in verband traden ware overigens onder ee ander opzicht zeer te wenaohen Eene centrale commissie van toezicht zou veel kunnen doen voor het aanbrengen van kleineverbetaringen de een zou van den anderen leeron j men zou het eens worden over de doelmatigste een vormige inrichting en methode en nieuwe ondarnemingen van lien aard wy verwachten er nog een aantal konden dan onmiddellijk tonder moeite terecht worden geholpen n er leergeld bü uitsparen De Amerikanen toonen zich somwijlen sonder er barmen voor de gekheden der mode Van de wederinvofring der orinolinea witten zij nieta hooren wat heel veratandt is Een dame in Tenesaee die daaruntegen een zwak hoeft voor dit onzinnig onderdeel van het toilet en de eerste wilde ün om het te drnxen vertoonde zicli onlang in de kerk met esn hoepelrok dia onnifldellijk de RnticirinollDe mentoheu in vuur en vlam deed ontsteken Ben van hen richtte een minder vleiende opmerking lot de elegante dame waarop baar echtgenoot zich op den beleediser wierp er ontstond nu een algemeen veobtpartü waarin versoheidene personen werden gekwetst Kniteolandsch Overzicht