Goudsche Courant, maandag 20 maart 1893

1893 N 6000 DiDsdag 21 Nsifl 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van adTertentiön kan geaohieden tot te nor des namiddag van den dac der uitgave in Dabone au d onle ran dta daf u Htt i ehqot dat da maao rw faet Vreemden legioeo niet tegtin bet kliinaai kuDPen ea bovendieD ontcrreden zyn over hunne behandeUD it tel ram preski ook vao oene guenlla door de DabümeyaoeD der Fraatcbeti aaoftodaao Zooala te verwacbten waa toonden bij do tweede i ÏMiotr Tan bet le roatwerp in de Rijkftdaxoora1initeie die met eene fcrirerping tan bet regeerini a jvoontel eindigde l eide periyen cioh even oererzoeclük als ie voren Het rooratet van het BeDtrum vaattlelling van de legersterkte in vredeatijd voor 6 I jaren op 4S0 O3I gemeenaoldateo ec vtittelgke in voeriog van deo i jarigeo dirnatt d bevatte ban beki nde eitehea Het eiget jk dat de nattonaailiberaien voontellen nrMpkBUtaelwerk Kerst wthiesKfj eene rerhooging Van het recratencgfer met ten iboogate 40 000 ma uu bodeu zy eene verhooging sag van 48 000 man ongoveer vier vijfden van wat I de reKeering vraagt j Het eerste voorste verklMrde de rykskanieüer I ODaanaeembaar het tweede onvotdoeade Keu oon jfliot is onvermijdelijk Wol is er ïu België weder eennieuw roorsielitot i regeUrig der kiesbevoegdheid in de grondwet maar met de ditcuiiie in de Kamer nog wuinig gevorderd Na den bter Hallepulle is de rapporteur der commtsate van XXI de beer de Smct de Nayer aan het woord gekomen en meu verzekert zegt do heer Geontea Ijorand in de JUJormêy dat hy nog voor de gebedie week u opgewonden morgen Ztterd ealdeKa mer namelgk ook zitting honden Het ingekomen voorstal is van heer Csmbier afgevaardigde voor Thuin □ luidt sis volgt Dj leden der Kamer vao lü geraardigdea worden rechtstreeks gekoMu door de burgera Belgen van ge boorto of door groote nataralttatie overeenkomstig art 40 De kieswetten kunnen oiet gew zigd worden ten opnobte van de voorwaarden veretsoht om kieter te zijn van de verdeeling der provinciën en van de gemeenten waar de verkiezingen pUats hebben dan met eene meorderbeid van één tiend der leden van iedere Kamer beraadslagende ten getale van ten minste twee derden van het aauta leden waaruit zij bestaan Het art 49 der constitutie waarnaar verwezen wordt en hetwelk niet ïu de berciening is b ropou luidt De kieswet stelt de voorwaarden vast vereiscbt om kiezer te ï Xi T e strekking van dit voorstel ia het eindeloM debet over de voorwaarden der kiesbevoegdheid thans af te breken en te verdagen tot de vassleUing der nieuwe kieswet voor welker totstandkomliig ook een buitengewone meerderheid zal worden vereisoht en inmiddels met de verdere herziening der grondwet voortgang te makon Salisbury het hoofd der Kngelsebe oppositie is ziek en hy sohgnl werkelgk tufluenza te bobben Oladstone die zoo goed ala beter is liet zelfs naar hem vragen Het treft te ongelukkiger omdat Salisbury voor de Paasohvaoantie groote plannen had ten opziobte van de anti Home Hule demonstratie Hg cal eohter du wel door een an der hoofd der oppositie vervangen worden want de agitatie moet natuurlük doorgaan Burgerlijke Stand OKBOBEN It Mun Hurteo OIjsbert ouden C van Ijeeuwen en 8 M Hordp Joseph HerneBUB ouden P J Herteli en T A G G van Vliet 16 Adrianus Michiol onden A M Waiainfc en J Mikkfra Jnoobuf Johaunoa onden Q J Lugthart vn A Bal 17 I ondert oudera J Broekhuizen en G de Rijk Johaeoea oudrn J van der Smeude en U Doornltoa OVBHLKDKN 16 Maart H J Verban 13 d U C an Sobaalk Wed G Voor lauw 67 j Uaaatreoht OKBOKKN Willem L ndert ondeM W de Graaf en G Ërouiren Willempje Adriana ouden O Steehouwer en F P Wilawhut OVEBLKDSN C fan Oudenallen tl i VlUt OEBUREX Anthonia ouden A ï Mj en k Oompier A dvertentiën Firma J WIXTER MMJAÜIJN VA N COllSETTEN OI DËilGüEÜ vMr Dames en Kioderai LUIERMAND enz iouda ünelperKlrat tu K Uanilux k Itxa STSEmm lETOT S Ï A ATS SPOOR Hibernia en Shamrock ara e in Prol Dr O JAEOBI dracen voortean nevea Btaead gsdapoaaerd merk Axa fltfqnel STEË liKOLEi branden schoon veg en geren zeer weinig walm Statioochet Staatiapoor Prima grove KACBELKOLBN ttü thnii per H L 0 70 JAKSm A TILAinTS TriMnTMn j PUIKE OUDE f SCHIEDAMMER GEITEVER Merkt NIOHTOAP Verkoopers Van EDE van der PALS te QoDda A H V KAULING te Bodegraven Bü lie oddergeteekenden ia de INTEEKENKNOOPENOKSTELDop iiJlinVWS JAAUQASQ van hel Verkrijgbaar bjj M PEETER8 Jz VERSLAG NB Ala bewijs van eehtbeid is oaobet en kurk ateeda yoorlien van den naam der Firma P HOPPE ran het rerhandelde in den QaiiniiTUiaD TAK Gouda Prijs per Jaarg ang 8 A BRINKMAN ZN Het groote aantal zenuwkwalen van zcuuwboofdpyn af lot de voorargasode keuteekenen van apoplexie herseuberoerte te trotieercp uug steeds alle middelen door de meilische tvetenechap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zy di or bet gebruik maken van deu eeavoudigaton weg camel k langs de huid eene pbyaiolugisohe ontdekking gedaau beeft die ua houderde proüfnemingen thans over de geheele wereld verbreid is uQ terir jl züi vutensobappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene veldaad blqkt ie sgn voor deaau senuwkwalen lijdende mensebbuid Deze geueuswyze is uitgevonden door den gewexon Offieier van Gezondheid Boman Weisainann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene sojnri ü praktik Door wasscblDg van hot hoofd eenmaal per dag worden daarioe gesuhllcte stoffea door de baicL n lddeUijk aaa het senutrgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden wenVKIr schitterende resultaten verkregen en s maakte zooveel opgang dat van een door den ui vindRgesofareven werkje ÜVER ZENUWLiJDEM EN BEROERTE hars voorkoming in genezing binnen kosten tijd reeds de SSe druk veraebenen ia JDit boekje buvat niet alietin voor het groote publiek ventaanbara verklaringen omtrent het wezen ttl nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de mediSOlie bladen die aan dezü genoHsngze gewijd zyu zoomede afschrift van tal van getuigsehriften van buo eplautstti genueskuuiliKon onder welke P Ittóolère med dr professor aan de polykiiulek te Parijs rue Rougemont 10 Steinzreber med dr praktiseerand geueesbeer aan bet krankzinnigen geatiobt te Cbnrenton S mtStsratb Ur Cobn te Stettn Uroasranan med dr arroud arts te Jönlingen Dr F Po restier geneesbet rdlreoteur van het hospitaal te Agen Jleheimratb Dr Sobering kasteel Outeafels Bad Emg Daraes med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zeanwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Or Busbaoh arrond arts t Zirknitsi Ober stabsarzt Jaotil med dr te Weeneni Dr C Bongavel te La Farrlère Eure Ud van den Conseil Central d lurglöne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wior zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijdea waarvan de konteekonon zgn chroninobe hoofdpijn migraine isoUele hoofdpijn bloedaaudrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheil liohamelijke onrust en onbebagéfijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen wenlen en nog lijden aan de jfovolgen daarvan zouals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pAjn plaataeliike zwakte verzwakking vin gebeugen enz en zij die reeds onder geneeakundige behandeling geweest zijn maar door du kende middelen ata outltoudings en koudwaterkunr wrijven electriseeren atoomlooi of zeebada geoa genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebjjen en ten alotte zy die vrees gevoelen OOr beroerte en daartoe reden hebben wegens versobijnselen als zicb aanhoudend angstig voelen verdooving in bet hoofè hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen on donker worden voor de oogen drukkende pijn nder het voorhoofd suizing ia de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze dne rategorien van zeUUWlijderS n H ooj aan jonge moi yes lijdende aan bleekzucht en kraohteloosbeid ook aan gAonde zelft aan jonge personen die veel met bet hoofd werken en geestelijke readSe wilbn voorkomen wordt tnugcnd nangeradun zich het boven varrauldu werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kosteloos en franco verzenden wordt door LËMArUK k Co Apotheken te Parijs me de rEehiquicr 80 Alleen gerechtigd tot verbreidlug der genre ijze ran KOMAIN Wfc iSSMAl i Oad Offioier van gaaondheid eere lid der Italiaansche Saniteita ordo ran het Witte Kruia en verder te kmstenUffi door H CLEB45I C lleiligeweg 12 Bottcrdam t E vail 84 NTK HOLFF Apotheker Korte Hoofdateeg 1 Utrecht LOBKr POKTOK Ourlegraoht bij de Oaardbrug F 160 Op de SMtWgH I ior mtt de ZilTucen fileduüe bakoond iougste hygieuiscfa madicinale Tentoonstelling te yent is de Weiuman aohe gedoor da mMiache joi j Ot iiitg Te de T Connnt geiohiedt degelgki wt uitionderiog tui Zon an Feaitdagan De prija per drie maanden ia 1 25 franco per poat 1 70 Aboaderlgke Nomman TU CENTEN BINN ENLAND GOUDA JO Vïaart 1893 De heer Dr L A Keeper alhier ia benoemd tot geiroon lid van bet UiBtorieoh Genooischap te tJtredit De leaing ran Dr Sohaopman die Donderdi f fi April e k in de sociëteit One Oenoe en sou m Aden fjehouden tal niet op dien datum maar eenifte da n later plaats hebben Deze datum zal natler worden bekend gemaakt Behalve fenoemde voonlracht zal ten jehoore worden jïebracht de Leo Cantato Soli en Mannenkoor Tan Amory het Tu Es Petru aohtstemmij Kinder n Mauoenkoor van Thielen het Te Deum Soli en Mannenkoor van Verhnlst Jammer wae het dat Zaterdajirarond in jrOna Oenoegen njet nen f rooter publiek iraa op t 6komen lot bywooing van de Soiree der Weener Dans en Volksliederen zangeressen Velen hebben daardoor enen gvnotrolUin avond gemist Ëen levental sanireressen opende het programma Tcor dien avond Zoowel dM zevental als Fraul Dotti de CelloVirtuoso ntving vele blijken van ingenomenhnid De celliste gaf uitstekende blyken van haar talent het ontbrak haar dan ook niet aan luid applaus Het minneapel ffNou door den heer Bouwmeester en mej Rentmeester was een aardige vaiiatie in het programma Keesje en Margntje komen eon woord van lof toe voor hun aardig pel Meer dan voldaan keerde het pnbliek huiswaarta W i wenichen de directie toe dat mooht zij Gouda nog eena met e n bezoek vereeren de opkomst dan talrijker zal zyn Indien eq seneu meer gesohiktm Bvoiid ifeat tal liaar dat o i wel gelukken FEVILLETOM S T XS IJ ID VI 37 t Is een paar dagen geleden toen baaa Holau r een balletje van opwierp op een avond dat ze guellig by elkaar zaten vroolyk gestemd omdat t Bpook der gedwongen werkeloosheid voorloopig geweken was Baas Holsma vond een uitstapje naar Meerdorp Mn mooi uitje voor moeder daar ze zoo zelden uitging en tooh ook wet eena wat van de wereld won zien Maar o jé t leek er by moedor Holsma oiet naar Ke kon haar instmotmatigen tegenzin in al wat naar socialisme zweemde maar niet overwinnen al kad Jan zich aan haar geopenbaard als een volbloed Tolkamao en al bad hy haar op de hoogte gebracht nn t naaet by liggende doe zyner geestverwanten Moeder Holama is zoowel in het oudorhuie ala in het leven opsevoed in de leer dat de groote lui een treepje voor hebben omdat ze de koorden der beurs nathouden waaruit de gaoscho burgery baarpudtorkoad moet putten Ze kan t óiet verduwen dat er getornd wordt aa Men flohrijft uït Utrecht van Zaterdag Dat er onder de landbouwsode bevolking uit den omtrek die des Zaterdags once stad bezoekt velen zijo die behalve faunne prodaoten ook nog een kwaad geweten mede ter markt brengen bleek hf den ochtend op de Botermarkt maar nJ te dnidelyk Toen onze beitle bokanda rechercheurs daar onverwacht binnentraden ontirtcnd er plotsoliug een ware opschudding onder de faoop rrouvren vooroamulgk aan die x de waar natuurboter te koop is gesteld Haast atle koopvrou wen stonden op en verborgen onder luid gelach van het publiek sommige voor haar staande manden en vafen onder hare rokken en keken daarna weer in hct rond alsof zij von den prins geen kwaad wiatea In het Wostland ia het uitten van uien in vollen gang Üe plant ia schraal niterst zwak gewassen en zeer duur Por bed wordt 7 S 18 bestued Door de afwiaaeleiide vorat hebben de plantjes veel geleden Het gunstige weer tan Maart beeft veel goed gemaakt en de teelt gnéitewle s gered looh zal deze niet uitgebreid zjja De eerste aardappelen zijn ultgepoot De weilanden liggen er praobtiK bij Kr is zeer weinig winterkoren wegooa 4en ongunatigen zaaitgd in het najaar De Westinghouae Co heeft een verbetering aan haar remtoestel aangebraobt waardoor dit 2K pCt enelier werkt In een der proviaoiaie hoofdsteden heeft zich een quaestie voorgedaan die ter besleofating iiT handen is gesteld van de Begeoring welke er woarsehiJQigk de handen aan vol zal hebbun Wat ia toch het geval Kan sergeanc majoor der dd sohutterv die neer dan SO jaar sohutterl jken dienst vervulde die uit da privUogiën der aristocraten niet zooziier omdat ze deze aohending van t oude eerwaarde een doodzonde vindt maar omdat se vreest mee t gelag te moeten betalen in den stryd tuasoben arm en ryk Daarom is ze zoo tegen arbeiders vergaderingen demonatraties en meetings daarom kon ze dezer dagen den naam Meerdorp niet hooren zonder t aooiaiisme even een oorveeg te geven Dit heeft eohter niet belet dat Jan z n vader dadelijk bijviel toen deze t idéé van een gezamenlyk reisje naar Meerdorp lar tafel bracht Want Jan zag een achoooe gelegenheid in het verschiet om moeder van haar vooroordeeten radioaal te genezen Wel was de tegenstand van moeder Holama nu nog niet gebroken maar z n bondgenootschap met z u vader bad al dadelijk dit gunatige gevolg dnt moeder in plaata van een absolute weigering te doen hooren bezwaren begon op te sommen en uitvluchten begon te zoeken wat by koppige menschen een betrouwbaar voorteekeo van toenadering pleegt te zyn Die bezwaren waren groolendeola denkbeeldig Slechts é n er van lei gewicht in de schaal boe en bij wien den dag door te brengen Want wat vader baar ook voorspiegel i e van den optocht en masse met hoeveel geestdrift hij den aanblik van zoo n onafzienbare volksmassa in feestkleedy ook be I schreef daar wilde moeder Holsma niets van weten Ten slotte kwam Jan op den gelukkigen inval dat t n ouders nog een nicht te Meerdorp hadden wonen die moeder ongetwyfetd met open armen zou ADVBaTENTIEN srorden geplaatat van 1 6 regela li 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTBES worden berekend naar plaatsmimta Borendien worden alle Adrertentitn gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dei Maandaga reraohflnt stekend schutter als by was menigmaal op wedstr j den in alle oorden des landa de eer van zijn korps ophie d die by tal van conoourten een flinke aerie mauktu by bet vyflal voor kor pa wedstrijden die latt mt teiui reeds sedert jaren bet zilveren eereteeken voor langdungeu trouwen itieust op de borst droex ia door den majoor commandant ontalagn zonder dat van die zydn eenig motief ia opi egeven En het ontalag is niet eervol De ontalagene heeft zich tot de schuttera excelleotie gewend mot het eerbiedig verwek ui zyn eer herateld te worden De zaak schynt bierop neer te komen ifir waa eertyd in bedoelde stad een ambtenaar die een doorn was iu t oog der bevolking Toen mana overplaataing bekend werd hing al spoedig do Nederlandsohe driekleur uit de woning vn bedoelden aorgeantmajoor Of data dan wet noveubewouera deze grap hadden uitgehaald vslt moeitijb uit te maken doch naar aanleiding van dit feit ontving de sergeant majoor UI missives thuis als vaa den commandant schorsing van de ScherpaohuttariVeraoniging ontalag van den Schutterij ksdcrbond dito atles meent men op inatigatte van dezelfde personen Daarby kwam dat naar men wil sioh een officier heeft lateu ontvallen Zie zoo nu hebben wy toob een stokje gevonden Toen de sergeant majoor ondanka het bevel de wapena niet inleverde volgde spoedig het ontalag De man beeft zich thans totde RegeeringgewaMi Wellicht zat ook de Tweede Kamer een adrea onlvangen waarin by zioh beklaagt over de ondervonden bujegeiiiug Kene Amerikaansobe tababverkooprrsflrma adverteert bare sigaren aldus yDe tabak waarvan onze sigaren gemaakt worden groeit geheel ia broeikassen en dé aigaren worden bewerkt op mahoniehouten en marmurun tafels door ontvangfn Ën toen Snyder op dit moment binnenkwam met de boodschap dat z n vrouw ook mee zou gaan was het pleit bealiat Met algemeene atemmen werd besloten de reta ter wille van de vrouwen te doen per gewone tram eu zoo vinden we t vyftal byeen in dfr Hoofdstraat gereed de tooht te sAnvaarden Ik zal 200 vrij zyu de tram een wetng oponthoud te geven om den lezer wat nader met m hoofdpersonen in kennis te brengen Vrouw Snyder ia een gewone burgerjuffronw In de kracht van haar leren omhacgen met de teekenen van uiterlijken welstand zooala de nieawera modes ze vooracbryven Moeder Holsma stoekt mat haar ouderwetscheo lakenaohen man et on haar elfene jurk die evt neena een paar mod ten aohterei ia wel wat af a haar opgoachikta buurvrouw de aoliede burgerlijke eenvoud anno 1850 naast de voddige doftighftid jinoo 1890 Moeder Holama en vrouw Snoder z jn dan ookelkaars gettjkün niet evenmin ala de e laatste mjuffrouw Hekki r de onderwijzersvronir of nis jnf Irouir Hekker en mevrouw Schriele of als merronwSqhriele en freule van Groenendaal Kr zijn geen drie standen in de maatsohapp maar twintig of meer Ja Mttltatuli had wel gelijk toen hy den burgerstand door meester Fennewip liet rangschikken In klassen afdeelingen en onderafdeelingeo met fijn