Goudsche Courant, dinsdag 21 maart 1893

meable stof net broeden omgcala krug de mantel nnkeode tot aan ba zadel i het rgwiet Io de Annates de Psyebiatrie nn Januari 1 1 komt de volgende baast oogelooflgke beschrgviag voor van een genozing van wratten door au editf wg zouden baar niet vermelden ala t niet eeu ge neesheer was die haar onder zgn naam Gtibart OMdedeelt Het is nu vier jaargeledan zooschrgft hg toea ik tegenover mgn vriend den baar Janet een bekend theoreticus op Hypnotisch gebied sUaode hield dot bloote suggestie in aUat was bij iemand in wakenden toestand woekeringen van de huid te doen verdwguen Hg ontkende die mogelijkheid ten stelligste Ik koos lot proef een jongen van dertien jaar dien men van de lagere school had weggezonden omdat hg niet meer schrijven kun ja hij kou lich zelfs niet van zgii handen bedienen om te eteu zoo zat de boirenkant van biede vol wratten Zg groeideD door tot aan zgn nagels omgaven deze en eindig len eerbt en eindigden e rst bg de huidplooi die de bsiid van da pols scheidt Aan de binnenzijde van dg handen had hg ar geen enkaie Ik riep eenige geiteesheeren bij elkander daaronder ook Janet eo vroeg hun maar één ding even ernstig eu plechtig te zijn als ik eu niet ta lachen Toen wg den knaap in ons midden hadiUu genomen nam ik hem bg de beide hauden keek hem nan alsof ik hom ernstig wilde bestudeeren en vroag hem Birak in de oogen ziende en mat oeu forsohe stem vwil ja geuezen worden P Daar hg rnuar flauwtes antwoonlde herhaalde ik bizonder heftig mijae vraag als om die dieper in zijn hersenen te doen doordringen eo bietd niat op voor hg met beslistheid antwoordde Ja mguheer ik wil genezen worden Pas dan op zetde ik ik ga je hauden wasscbeo met blauw water maar aU je handen in acht dagen niet beter zgn pas up dan eal ik ze wasscheu met geel water Cecile breng ma blauw water Toen bevochtigde ik xijn hauden met water dat ik een blauw tintje had gageven eu droogde ze zorgvuldig af Aobt dagen later waren de wratteu verdwenen op twee of drie n Ik beknorde toen den knaap hevig dat hij niet gezorgd had dat alle wratten weg waran en maakte zijn handen nat met geel gekleurd water dat hem altijd in zijn verbeelding ijselgk vaal pijn dead ï uige dagen daarna was d6 huid van bdide haiidau geheel gezond aa kon de kbaap er mede doen wat bjj wilde Zoo kan dan teugavolge van zetlelgk of verBiandelgk overwicht alleen eeo product aü een wrat zelfs ala het aan alle andere middelen waersUnd biedt verdwijnoti yAlle genezingen van wolken wonderdokter ook moeten op deze wijze worden verklaard uit eo beeft aan zioh toegevoegd en oommiasie bekende sportsmen om als jury eo oonntisaarisaen op te traden Voorwaar iets nieuws io Nodorlud mo wontdI neditrgd voor liefli bers Varmakatgk zgn da denkbeelden die men zich hier over wontelen naakt men denkt san een woest rukkon trekken elkaar oaenimgten beieereu Onbekend maakt onbemind Zoo is bet ook iu Nederland met bet wurstatan men ziet er alleen oen uiting van wildheid aen soort vechten in Deze dwaling nu moet uit dun weg geruimd werdan Worateteu j is een oefening dia vcigens eene of andere methode j gescbie lt Ëen soboone geionda liobaiimsoefeuing Dit he eft de Ned iymo V arb begrepen eu daarom stond worstelen lutter reeds eenmaal op t programma van dia vereeuiging en hoewel langzaam beginnen de gymnasttn te begrgpen hoe nuttig en ontwikkelend bat worsteftn is Zoo is het hier u den beginne gegaan mat alles wat betrekking heeftop lichoamsoefeningj eant vond men bat vreemd doelloos en later is men begonnen er zich op toe te leggen en bat duurde niet lang of onze Hullaudsche jongelui werden geduchte medeaingers voor de bniieulandars dia ons in sllea wat sport betreft vóór waren Het is opmerkelgk hoeveel kampioenen ons kleine landje opleverde o a Kidarlen Harthoorn Bloemen Fokkoma Jibbtp Ëdaii Ooms Adler Soheltema Betluiu Pauder Waarom zou bet worstelen dat iu Fraukrgk da arietooratische sport bg uitnemendheid ia dat iu Duitachtand Zwitseriaud ICngeland Amerika zoo veel beoefenaars en bewonderaars heeft hier onbekend blijven P Ia er een tak van sport die zulk aan ontwikkeling van alle Bpieran zoo voel uithoudingsvermogen en legeuwoordtgbeid van geest geeft als juist het eerlijke worstelen iutteeren De bckanda Edmond Eenoir Illuttration 17 Hei 189Ü schrgft over La lutte et les lutteurs ffLa lutte la grande at belle lutta romaiua pouvaitella ucre plus longtemps détlaigréP Des jeunes geus fréqueiant Ie gymnase a y sont easayés y ont pris gout et fiualemeui un groupa sérieux d ama taurs a eat formé Les amateurs da lutte parliquent généralemant tous les spurts Ou peut douo les oruire ils onf Ia logiqile puur eux lorsqu iU asaurant qua c est eutre tous la plus bygiénique parcequ ü met en jeu la totalUe de no Jacultéê phytiquei Les lutteurs au presence vont utiliser tout las facteurs dout 1 bomme peut disposer force souplesaa agilité adresse a propos r£stBfanée Hieraan is weinig toe te Voegen Het wornteleu zooula hat op de Duitsche en Zwitaerboha tumfaasten beéefrud wordt eo zooals men bat bier ïo wil voeren moet ook te onzent Üefhebber krggen zoi ra bat beter bekend woidt Wg NedarTanderi hebben nu eenmaal vooruordealeu tegen al wat uieuw is muur zoüdra zien wg er niet bat nuttige vun tn of bat viddt hier geraedelgk ingang Zoo was t nog voor twee jaar met het bardloopeu en andara licbaamsoefeniogen Thans zgb ze reeds inheamach geworden Het Amarikaansobe Catch as oatoh cuu ongeveer hetzelfde ala het Zwitsaracha wnarbg alles geoorloofd ia een ruive manier van worstelen dia bier nooit ingang zal vinden Laten do Nadarlandsobe gymnasten eo sportsmen toonen dat za geen vooroordeelen hebban lateu velen meedoen dan is in kurtun tgd Abet worstelen hiereen volkssport Ui ambt oedsr om zioh met lo meer var aso het parlamaoiaire leven te wgdeo Van dezen tgd af was hg en der erkeode leiders der linkengde Sddirt 1875 verteganwoordigde bg niat langer meer Pargs in d kamer maar zgo vadentad SaiotDié waar bg eohier ouder dan druk vao deu poUtieken baovloak welke sedert 188S op hem rustte bg de laatste algemeena verkiezingen eveneeoa da nedoriaag leed Bg alle stormen welke de republiek io de daarop volgende jaren bedreigdMi stond bg altgd dapper naast baar kloeksta ferdedigars Spoedig na dat hg onder hut presidentschap van Jules Or vy in hst kabinet Waddington als minister van onderwgs optrad diende hg zgn veelbesproken wetsontwerpen bistreffende het onderwgs iu mat wrlke hervorming Ferry s naam ouajsobeiilelgk is verbonden en watka ham den vurigen haat der olericaleu op deu l ala haalde maar zelfs vele zgner partggenooten ontbietdeu buncriliek niet op de in menig opzicht zeer iitiberala wetsontwarpan Man herinnert tiob met welke verbittering de aohoolstrgd door Jules Ferry s wetsontwerpen outbrand ii Frankrgk is gaitreden en hou de oïericaleu ook de rallié s uit niauwerou tgd op de schoolwetten sCeeds hun aanvallen gerioht houden Ta midden van deze stormeu trad J ules Ferry bat 9erst aan het hoofd van een ministerie het waren moeiigku tgdan wgl Oarobetta die zelve niet de varantwoordelgkheid der regeeriug wilde aanvaardeo de groote macht was dia het staatkundig leven bebeersohta an die zich nirt ontzag bg alkagalagenhaid bet ministcria tögan te werken N nieuwe verkie zingen en juist toen oen hevige orkaan in aantooht was tag i het miuistarie naar aanleiding van d expeditie naar Tunis viel het miaiateria Farry in 188J om plaats te maken VQor hot groota kabinet jambotta Nauwefgks twaa maanden later vindt men echter Ferry weder als minister terug opnieuw met deportefeuille van onderwga bulast in een kabinet do Freyciuet maar toen dit iu 1882 tanguvolga van zgn Kgyptisohe politiek viel droeg Grévy aan Ferry voor de tweede maal de vorming van aen minitterie op Met dan oudetwgl gevolgdm dood van Oambeita WUB de kracht van diena partg gebroken en hoopte Ferry op eeu vaste parlementaire meerderheid Inderdaad heeft bg haar tot stand gebracht en twee jaar lang heeft hg haar evan handig als krachtig weten te leiden Jules Ferry stond nu op het toppunt van zijn mocht en ziju roem tof e onftelukstgding van da nederlaag van Langson in April 1886 hem met gewi ldigt u val deed ueeratorten on de Tonkinws sedert dien zoo niet iu werkelgkbeid toch voor het uiterlgk van bet politiek topneol werd venireven Eerst bgna acht jaar later njl eeniga Weken geleden toen de senaat hem tot voorzitter beriep werd aan deze baltiugachttp aen einde gemaakt Kr is onder de leidende Fransolia staatslieden miaaohien geen dia door zijn omgeving tóó gevierd doob tavena zóó gehaat is geworden als Jules Ferry liet was een man vuu vastberadanlieid en irroute wilskraoht oprecht en eerlijk maar haersohzuohtig en sirgdluatig in hooga mate Oppurluniieit ïa hst wachtwoord geweest voor zijn geheele politiek dit beginsel als bet een beginsel mag heeteu heeft b mat ouvurgalykelgk talent steeds weten toe ta passen Maar hoe men ook over de staatkunde van Jules Ferry moge oordeelon aan twee eigenschappen is door vriend en vgand altijd hulde gebraüolit aao zga groote bekwaamheid en oukraukbaro aerigkbaid Voor da laatste pleit zeker wet in booge male dat boa gehaat Jules Ferry ook is geworden en aan welke ainvallen hg ook steeds heeft bloot geslaan t jn naam nooit is genoemd geworden ik verbaud mat de Panama sobandatau hoe zeer ook de politiek dar opporiunisten voor een goad deel varantwoordel k is voor da tinancieela tbaorie in waardoor de republikeinsoha bewindBliedeo zioh Haten leiden eo die t K9cht thans der achandu zgn prgs gegeven De oi tbinding van den Duibiobeo Itgksdag zal ten minste nog tot bet einde van April uicblgven daar het rapport der commissie eerat na Pascban gereed kan zgn In aen treurig bespot telg ken toestand komen de nationaal liberalen door de koola houding van deu rjjkskanselier dia hun vergeliijk kortweg Afwees Welke houding moeien zg nu aannemen b de verkteringun Misacbieo onderwerpen z j zioh oog bijtijds aan da regaering maar zg behooreo ev n goed tot de oppoailia afs de uiterste linkerzgde Tot duiver betoonden de nationaal libjraien steeds de grootste vrggevigheid als geldan voor de kr fgsmacht moesten verleend worden Na zg besobuldigd worden z fs hetgeen voor de uiterste Vailiglieid de rijks noodig is te weigeren zal het hutinen leider Voo Bennigsen wel niet mogelgk zgn gouverneur van Hannover te blgven Als zoodanig is li verplicht den rjjkskanselier te steunen dien bg als afgevaardigde en partijleider bestreden moet De Haagache Camer van Koopbandol hiatd Donderdag eena buitaugawonc vergadering uitsluitend belegd uoar aanleiding van eene memorie van Burg en Wetb met verzoek aan het Dagulgksch Bestuur mede ta dealen wat aan da Kamer omtrent da warkelooihaid in den afgelnopen winter ala op den duur bekend is welken omvang zg hepft en welke middelau van garaaentawege kunnen worden aangewend om de werkeloosheid Ie voorkomen althans te beperken alsmede of het aanUt werklieden bg ds groote industrieelfl ondernamingen dazen winter grooier is geweest zoodat de plaaU hem tian dmm kant walwat ontgroeid ia Maar nauwelgka haeft hg zgn gezelschap da dwars straat uitgeleid of hg ziet odda bekendeB onder de huicen en straten zoodot t bem nu weinig moeite meer kost da woning van nicht tCatrian uit te vinden Na eenigen tgd voert hg z jn metgezellen die sukkelend achter hem aankomau in aen vrg breads straat waai men zich plotseling ta midden van aen joelende menachenmassa bevindt voortgolvend io ééo richting en zoowel daardoor als door baar gejaagde drukte verradend dat er iets bizondara op til wai t Kost moeite om zich tegen dan meusohenstroom in ta bewegen tonder elkaar uit het oog te veriiazeo maar gelukkig blgft haas Holsma dia zioh als eea spaurhocd baan breekt ïo da juiste richting eeoige huizen verder voor aan groenten winkel staan wijzend op het naamglaa boven da leur waarop in sierlgke aohrgfietters tadru van den bewoner u aangebracht JOH APPELMAN in gf o e II te en fruit Tarwgl t vijftal zich op de stoep verzamelt steolscbe blikken werpend door do opeualaaode voordeur komt een zwaarlijvige vrouw van middelbaren laeftgd naar buiten waggwiou een lach op het blosende goedige gezicht ff ordt verwijd I B Sia I III ï laai Baiteiilaodscli Overziclit Alle vriaDdoB van Frankrgk en zg zgn vele bejammeren het noodlot dat dit land io den loatsteu tijd sohgnt te vervolgen De dood van eeu der Weinige politieke mannen van gezag en karakter die bet nog bezat is eau gadurhte slug Onder de ataataitiaden dar denia republiek neemt j Jules Ferry een belangrgke plaats in Onder bet kaizerrgk zich als jong ailvoo at scharend onder de jeugdige republikeinen wier oppositie dar reguaring menige moeilijkheid bereidde onderscheidde hij zioh spoedig door scherpe dagbladarlikelen eea cwtiek op da admin tratia en de politiek der regeering bevattend die hpa apoèdig in fieo politiek proces wikkeldun Julaa Ferry dan ieo April 1833 te Saint Dié geboren werd op 87jarigcn leeftijd tot afgevaardigde van het zes te departement van Pargs verkozen Na dun val van het keizerrgk trad Jules Ferry langzamerhand meer en meer in het politieke le vvn i van zijn vaderland op den voorgrond AohtareeoI volgens tot maire van Pargs vcïor de commune na dia vraeaelgke dagen tol prefeiH vau het Saioe de partaraeni verkozen veriegenwoordigd bg van l61Si 73 de Fransohe repul liak t Aihane Na de j r kiezing v n Mao Mabon tot president lugde bg dit 4 wiAoffvrotdM CubsMMCo U KviM rakluB en met wiite dHMQ ea baQdHkoenmi uu AU wmand deze eigarea rookt loopt by op lucht o droomt dat by Ma vier icaraate dinmiatea doektpeld m Wd pak van ryf ea iettiic dolUre draagt ni pu e ii r jk buwetyk gedaan beefu Zg maken de Uoden geurift eu dea adem wit en doen op de Radste lip biniian korten Ujd eeo knetel groeien SUj verbeteren en verfraaien de gelaataklaur en nemen tMbkleurigheid sproeten puistao alsook allen uïl Ug op ksie boofdeu weg Zij psrfameeren het buis de Tenstergordijnen eu de klocren mei den heerlijk a geur vsn beliolropeu versch hooi en Jockey club Geen waltugericbl gezin kan huishouden zonder en kistje vsn die sigaren want de man die za rookt ui nooit vlorken als hg kacbelpypen die gezakt zjja moet opeebuiven of oa bet avoudetau naar do post gaan en knorrig terugkomen of laat to de club bljjveo of altyd zijn zin willeu hebben Eo als z vcrbraud zgo is de asoh van deze igarao de beste geconoentreerde uodpueder die ooit ia uitgevouden In Joaköpiftg de bekende vaderatad der Zweedseh Inoifers is meu nu bezig met de nieuwe uitvinding e oxploiteeren van eeu Zweedseh ingenieur Froderiksmi genaamd die jireulaog proefuemiugen beeft geilaan om htit fabrikaat van de lucifers te vereeu roudigeu en i door papier te vervaugeu Het sa nenslol herinnert aau do opgerolde ellemaat in een natalen busje dio er aau het eene einde uiuteekt Ook bier is het meUlen busje waarin eenu rolletje geparafineerd papier is gelegd en daarop is met kleine tusoohunruimlen de oiitbrandbare stof aangebraoht Ken eindje van het lapier steekt altijd uit trekt men dit snel verder uit dan vat dit uitgatrok ken einde door wrgviug tegen een kleine staalplaat vuur en mtu beefi een papieren tuoifer dia lang taam en gelpmatig afbrandt Natüurlyk kan ar ais het noodig ia oen nieuw rolletje papier in het hafjit gelogd worden De bewerkinir van deze nieuwe nitvinding moet bijionder gemakkelgk en snel gaan XDodat twintig mannen eu acht jongens een millioen Tan die papieren lucifers kunnen maken Bij kon besluit lijn anriere maatregelen genomen om bij het leger zoowel in vredestiÜd bjj Uianoru Tres en oefeningen op groote schaal als in oorlugs tgd te velde eu in de verdedigings atallingeu te kunnen beschikken over geoefende wietrgdara Leden van dan Algemeenen Nederl Wielrydersbond kunnen bg de daarvoor door den minister van oorlog aan te wgsou kor toea van bet leger worden opgeleid tot miliUir wielrgder Om tot de opleiding te worden toegelaten moeten de daarbg bedoelde leilen van drn Alg Kod Wielrydarabond o a den ouderdom van 21 jaren hebben boreikt btykens aene door bet bestuur van den Alg N d Wielrgdarsbond over te luggan verklaring io bet batit zijn van een rgwial dat voldoet aan de Uoken van brulklHUM baid snelheid en soliditeit door het bestuur v n deu Bond te sletten voorU en zeer voldoenden graad van geoefandbeid in het wialrjjdeu hebbeu bereikt en grondig bekend zgc met de samenstelÜug van hut rgwiel bg en militair geiieaskundig onderzoek licbomalgk geschikt zgn be vonden voor don militairen diouat eeu oartitioaat van icoed go lrag overleggen bet baw s orerleggea dat sg hunne pÜobteu ten aaniien van de nationale nuances Klieken olubjea en ootarie as hun isolement handhavend in waerwii van dun t aliiaerauden iuvloed der sociale parten vormen tn elka volksklasse tal vao afdaeliogan die wg gewoon sjjn tot één stand te vereeuigeii met dezelide willekeur daarmee de wetgAver steden dorpen en gebuohtau verrenigt totééu kiesdistrict Ëo wg kunnen Telfa da grenzen van aoo n tl9tiaven stand niat aauwgxeu V lodaar inis ohien de spottende opmerking die ik wel eeus hoQrde uit daftigM tastod als de sooiatistisohe baan us koning knuit dan stel ik me oor dat de heeren aan het neerhalen kunnen blgven tut da geheele maatiehappy de süoialistische coterie incluis afgedaald ia tol den rang van canaille Want canaille lal ar bl vei hoe ernstig men ook streeft naar op liefliug dar lagere volksktanen zoowel inlellaclueet ftls icwiaal Kn zo ilang er varaehtl is in maatschappelgkun of morttalon welstasd zoolang blgven er rangao eo stauden io da lagere kringen des volks BMoateoB aveu scherp afgescheiden als in de hoogere Neen vrouw Holsma en vrouw Sugder sgo alkaan gelgku niet Door den dag gaan xa niet bizonder iamiliaar met elkaar om eu dat se na in eikaars geSdliohap worden oaugatroffen ia atlaeo toe te schrgvan aan den wensoh van mevrouw Snijder om voor deien dag een toavluoht te hebben bg de aiobt van Trouw Holsma De tram heeft intusaehcn da retiigera opgeoomeo B glgdt uu langzaam langa d huizen tot bet aoden OiiUti bebbm TotfalMbt of dtf tg r gemo f varvuUeo kflbbeu In gaval de adapiraot minderjarig is moet dooi bem bovendien worden overgeUgd een bewgs van SoMieoramg vaa den vader de roocdcr voogdea of den voogd lot deelneming aan d opleiding en tot bet eventueel aaugaan van veoe vrgwilligu verbintenis ais mihuir wielryder De miuiatvr van oorlog ia gemaebtigd de adspiranteu dia blgkeus wu getuigscbntt da opleiding met f KJeu uitat hebban gauoten op hunne daartoe strekkeude aanvrage aau te slelieti tot militair wielrgder met diac verslaudr dat hel aanial dezer müilaire wielrgders niet meer zal mogen bedragen dan 76 Aan de miliuire wielrqden wordt bg bunue aanstelling door den minister van oorlog een brevet ala zoodanig uitgereikt Zg die voor zoodanige aanstelling in aanmerking komen looeteu sish verbiodau om bet rijk gedurende vgf achterveuvolgeode jaren te rekauen vau den dag dar aaustelliug als militair wielrgdar te dienen met dien verstande dat zij in gaval van mobilisatie vau bet leger efl zoolang dit geheet of gadeeltülgk gemobiliseerd Js voor den miliuireu wielrgdersdienst beschikbaar mouten zijn en rooru io gewoneomslau dighedan elk jaar umaal voor ten hoogste 3 waken kuuoeu worden opgeroepen om tot het deelnemen aan militaire oefeuiogeu onder de wajieucn te komen Üe militaire wielrgders mogen zich wanueerzg niat ouder de wapaoan zgn zonder vergunning vau dan minister van oorlog met voor langer dan acht dagen naar bet buitenland begeven Tijdens dan duur van de verbintenis geniet de militaire wielrgder ala tegemuatkümiag in da kosten vau aansobriffing eu vau onderhoud van zgu rijwiel eene vergoeding vau 50 sjaara te belaleu in twee halljaarlgkschu turmguen alk van 25 l v mililaira wieirijder hoeft dau graad van adju dautooderotficier Hg draagt da voor de uiilitaïra wiaJrgdera vastj estulda uniform Deze uniform wordt hem vauwega bet depanemant van oorlog varatlakt Bg mobiüsatie ontvangt hg vanwege bet departement van oorlbg eau revolver mat toebehooren Hg is onderworpen aan de bepuHuguu van het erimiueel wetboek luor het krggsvolk te laudo en van bat reglameut vau krijgstuchL Hg wordt volgens de bepahnifen op da militaire penstoauün bïj de Undmuobt bg kooinklgk besluit op nsioou gesteld Uüdureude den tgU dat de miliUire wielrgder onder de wupeueu is geniet hg eau vergoeding Vitn 5 per dug De uniform voordtttiUitairQ wieirgders bestaat uit eune kwartierof palitiemuis vuu donker blauw lakea zooal voor de adjudaut nderoffieierun van bat leger ii vastgesteld de bol gabiead met lichtblauw taken du band vau effen zilveren galodf eene attila van iijn donker blauw laken zooals dat voor de adjudaulouderolSoiereu van het i npeu der oavalerie is vastgesteld het koord en trcswerk vun donkerblauw kemelsgareu voorts met dian verstande dat aan woara dau vau deu kraag in vervanging van het gouden gaoombeerd rond glad plaatje een zilveren plat uitgeslagen wieltje is geplaatst eau korte pantalon vau liju doukerbliuw Ukou mat een bics van liohtblauw laken ouder de knie gesloten met een 4 cm breeden band mat gesp wollen kousen van de kleur als bet taken rggsohoanen tot boven de enkels reikende aau regenmautel van donkerblauw imper eiud van de Hoofdstraat waar za nog eei oogenblik sund houdt aan het station Na enkele oogenblikkaa oponthoud wordt t teekeu van vartrek gegeven de maohinist tut da maohioe aan en mat toenemei de snelheid gaat het voorwaarts in da riohting vau Meerdorp Na een half uurtje glgdan de vorste huiRen van deze plaats langs de breeda ruiten van de tram eu weldra staat ze stil voor het sution üna vi ftal heeft lich reeds op het voorbaloon verzameld Nauweljijks is de tram tot stilstand gobraeht of Sngder eo baal Holsma springen op de straat ontUfcten da vrouwen een oogenblik van ban bagage en laten overigens Jan dia naar Sngders gevoelen zulke vijven en lesaan meer gewoon is do honneurs waarnemen t enover de dames Ëen oo enblik bigvan zo iu een groepje op het stationspfëin staan beraadslagend over dan ta volgen we naar nicht Katrien 1 Ia er stil en ledig Van de extrutrums ia weinig meer te bespeuren eo van de betoogers nog uuuder daar deze ziob onmiddellgk na aankomst iu gezelschap van eeu deputatie Meerdorpsehe geestverwanten naar bat terrein der demonstratie hebben begeven dat even buiten do plaats ligt Op voorstel van baas Holsma stapt man de dwarf straat to die tegi uovar t station op het plein uit komt in de hoop dat die straat op bekenden weg lal voeren Want baai Holsma is io jaren niet te Meerdorp ï Al liadelgk merkte de voorzitter de hear Ruttcn 1 la hier geen gemakketgke taak op da schouders vao dd Kamer van Koophandel werd gelegd en dat wild men een behoorlgk ovenioht verkrggon van bet gebatte der werklieden en van de vakken waarin bet meest werkeloosheid beerhobt bet verstrekken van gegevens door belanghebbeudoo onmisbaar was Daarom verdiende het z i aanbeveling langs deu weg eekier openbare oproeping inlichtingen te ver lamelani Daartoe ontwikkelde hg een plan hierop neerkomend dat zou worden oangaptekt eene oproeping isn de warkeloozen om verklaringen af ta leggen voor del samenatelling vao een rapport omtrent da erkelacjaheid zoowel te s Gnivanfa e als Ie Sohevempn m de middelen dia nowlig zgn otn die kwaal te beperken of te doen opbuudan Voor Jhen die lierer wenschen uiot als getuigen voor de commissie te varachgnen zouden Igston yerkrggbaar gestald ordfm waarop da antwoorden kunnen 4 rde ingevuld In da bproepingsbiljetten kan tevens uildrukkalgk vermeld worden dat het bier geen ondersteuning met geldi of goed betrof maaf dat alleec beoogd wordt lie verzamaleu van jui te gogaveua ter samenstelling v n een overzichi omtrent den toestand an vele werljlieden opdat een einde kome aan minder gewenscht tonetandüo P u lyslt met vraagpunten was door den voorzitter reeds opgtjmHukt eo werd voorgelezen Op verWk van den beer Kuugver werd onder de ii atüil ijlden tot werkvertcbafEng in verband met de vraag lof men ook daar werk heeft gezocht de vereeuiging Armenzorg opgenomen Versuh il lende leden gaven hun gevoelen over de uitnoüdigiiig van B ea W en do wgse boe daaraan to voldoeu te koLoen De voorzitter deed berboaldelgk uitkomen dat men alleeii op faiien en gegatena een antwoord op de gestelde vragen kan bouwen zoadat hU zijn voorstel tot he houden eeuar unqu 3ta bleef handhureo Hij had echter geen liezwaar om vooraf da prealabele vraag of de Kamer zich met de zaak zou bemoeien i gevolg gaven aan bet verzoek van B en W aan Je beslissing der vergadaring ta ondarwerpen Na eene korte discussie hierover werd met ï stemmen ttfgeo I bealoter d t de Kamer aan de quaestia baar aaudael t zou wgdei Daarna kiam aan da rde do vraag of als grondslag toor da werkwgza zob genomen worden het plan van deu vooizitter dia nader betoogde dat de ontworpun vragro een goed overzicht kouden leveren vuu dun toiïsiaud van den werkman Na oeoig dt hat werd bat plan va dqn voorzitter tot het houdjtn van getuigenverbooi n en het ndZtfiiden vau vjrogan goedgekeurd Tevens is t epaald dat bet onderzoek zioh ook zal uitstrekken tojt SohaveDingen ofschooo de noodzakeigkheid daurvjon betwgfeld werd omdat daar de vissoherij do hoqfdbron van bestaan ia Daartegenover Werd eohttr feeBteld dat te Scheveningen nog yarachilleoda andere vakkan worden uitgeoefend De bedoaliiig is om in het rapport dat de Kamrer 0 a van da egavan zal opmaken ook beschouwiu gen keubaar te maken als Douilerdagavond werden geleverd o omtrent de wgze en deu tgd van ni tvoaring van gemeentawerkan Do heer mrJ J A Levy beeft een nieuwe motie iogerliend wm in hg cgn bedenkingen tagei het voorstel der hotireo Pytlorsen en Sobimmelpanoinck van der Oye tit instelling vao Kamers van Arbaid sa Ngverbeid nader ontvouwt Hg wgst thans meer bepaald op het economisch gevaar der ontworpen instelling Niet aan arbeidersorganisatie maar asn vooriiehting noptens arbeidsbelangen beeft het centrale gezag behoefte I Het middel daartoe kunnen zgn arbeidsraden maar vao gansch andere gedaante en aet geheel aniEaren werkkriug dan da voorstellers kun toebedeeld gillen zien De ArbeidersMen moeten optreden gelgk dakamers van koiiphandel zg moeten met deze één D io functie pén ook in herkomst en vrstiging Bj mogen achter j niet laatstgemelde instellingen vanBeet af ovarvleuirelen iu aanleg beteekeois n oognerki g mogea niat den schijn wekken als Warekat ta doeo ova een Staat ia den Staat om een ver tegen woord iging puiten do volksvertegenwoordiging u Waar reeds joorspronkelijlc een arbeidaraorganintie wordt bedoeld zoo omvangrgk sla de voorstel l n beoogen ligt misbruik voor ds hand 1 Zooals de lezerq ran dit blsd waarscbgnlijk tn de ersQhi lende dagbjaden geleSen hebben zat Vrgdag April a a te Aknsterdam een groote worsialwcdMrijd plaats hebbab om t kampioenschap van Nuieriand voor liffb bbars Het nieuwe weekblad De wowi Bohrgft deze wedstrijd uit looft een zilveren umpioensgordvl l eoerens meerdere andere prgzeo V