Goudsche Courant, dinsdag 21 maart 1893

1803 Woeosdig 22 Naart 1 6001 Kraepelien en Ho tin s is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN i aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flaeoos ii fliO I en i Dopót te Gouda bü den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THQI Kraepelien llolm Hofleveranciers Zeist GOUDSCHE COURANT meuws en Advertentieblad voor Gotida en Omstreken Gebrfi Stollwerck s Chocolade en Cacao De tnteadtng yan aüyertentien kan gesoiileden wt 9ton uur des namlddaga van den dag der uitgave DiDlmati door de nieuwete uitTindingen op machinaal gebied TerlMterde fkbjicatie n uitsluitend gebruik ran tijne en fijnste grondstoffen garandeerei len Tcrbruiker Tan Stollwerck s Chocolade en Cacao f n nanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp iMiketten De Firma behaalda 27 Brerets als Hofleverancier 4 Ëere Dlploma s gooden enz Medailles n bewys Tan uitmuntetid l n fitbrikaat KeedB 1874 schreef de Aocademie national de Paris Noua ▼ ona d4oemone one Medaille d ar yreatlère claaae en o m8ldératlo de Totra excellent fftbrloatloti dé Ohooolat bonbons varièa eto eto Stfdwarok t fabrikaat ia Terk igbaar by H H Cenfiseors Banketbakkers enz enz OeneraalTertegenwoordiger Toor Nederknd Jnliiu HattenUodt Amsterdam Kalverstraat 108 GOUDA 21 Maart 1893 De oiviol inf eiiieur L Vtin KrimpeD Ibans tijjelyk adjuuotinKoniour by dti voltaoiintt van deti neg tvun itotttiiilau naar Zee is met ingau 15 Apnl 8 0 beaoemd tot gdoly k ingenieur b da gemeentewerkea te Loeuwardeu ZondsK bad slhier emt voetbalweditr d plaats tutschen h t oerste elftal der Goudscbe crioket en voetbalclub Olyw ia en dat derorioket ea voetbatvareeaifiiii t Kralage iraarbij laatstgeaoemdtf veresniging orerwou met 7 O goats Men BcbHjft ons ait VHage dd 20 Maart In de oiriöle procedure Tan de L O Oebr v d B waarvan wy in ons oummer vau 18 Maart II gewag maakten ra waarbiij bat gold ite Biaoh vsa den appeltatit de L om alsnog eno onderhandscbearte vrelke hij van vsischheid beaobaldigde door hetfieregtihof voor valsoh te doen vorklaren in itrydmet de twsliaaing der Uaagsche Begtbank beeft dePropureiirGeneraal Wjien conclusie genomen totbeveatiging van hvQ i d Haagscbe Regtbankomdat het bewys der vatsohfaeid in gttenen deole gcilevrrd wai Het Hof bepaalde de aiUproak op 84 April a a I Dö Haagaohe oorrespondeot van de Zutk Ct deelt bij gerucht meile dat de Tweede Katner reedi weder tegey 11 April byeengeroapen eal woi den en dat dan onmiddelijk de nieuwe wet op het faiUiaaemeDt aan de orde zal worden gestald S T ÏS IT E 88 Ik meende t al zegt ze zonder nadm aandaiding te geven wat ze meende Hoe Inter op dandag boe schooner rolk En hoe gaat t met ueefen nioht Heel good met nicbt ook vragen de aan prokenen terw l ze nicht Katrien de band toesteken w Komaan t doet me plezier dat j eens komt vervolgt nicht Katriou barteljgk Wat n drukte Wat n volk béP t Is hier vandaag de grcote meeting van arbeiders moet ju weten Heeregut wat Itebben we elkaar in lang niet gezien Weet je wet niobt t allerlaatst op do begrafenis van grootmoeder Baartje dat was laat eens zien in 74 Waar blijft de tiJd t Ja menach I zucht baas Holsma met een vroom icht je bfut tivönwoordig oud voor jo t weet tgaat alles met stoom Il je nun thuis niobt Wif en zeker neef Of thuis eijjenlyk niet Ö is even naar tj akbuis hier achter Maar ik laatJB in de alteraiie maar op de stoep staan kom bin Oaring bl ft da k tu dat het Boafliet Zimdan ea Noorwegen oog kan wor Un fermeden Uit Stoektiolm wordt nn geniel l dat d Zweedicbe rvgeering at t roofnemeo i ticb door de dreif de boudiog der radieale psrty in Koorwegra ta Uten afaehnkken Mro blijfi t BtoAkholm van meeoing dat ne meerdarheid der Nooraoba kiezer t g D afaeboiding van Zweden i eo tieb dut tegen den miniater Stwin xal verklaren indien deze bet getebil ioi bet uitertte ooeht doordryven Volgena bepebt Dtt Waihinitton b Ual2en bt orgaBflD ao leveland ile mededee iiig dat siyn eommiatarii vooi Hawiai Bktunt iiiatruotiën medeneeat om aao bet voorbopig bewind te verklaren dat de Regearing der Unie de eilanden eukrt te en vreemde aanranding tincbermea lal maar itch io da binnaolaodiebe eakcn met wil mengen Bliiunt moet vardar in laat hebben de ooraken der joBg te omwenteling te onderzoeken vooral da beachBldixing dat de uikerpUiten haar aaogettookt hebben Hen meent dat de gebleken getdxuchtis e drijf eeren tot d omwanteluig de hoofdreden g n waarom Olereland bet ontwerp tol iulijviogvan Hawa introk De President rooet de inmenging van deu egeat dtr Uni Stevene afkeareB en zyn tsrngroeping beoogen hetgeen hierdoor bevestigd wordt datde Reit ering der unie aiin de ftfldelegeerdeo van de voorloopigo Kegeering op Hawaï niela noppni Htouiit s onding me dednelde dnun bl vrn noit Ie Waahrngtor maar hun onderhandel ing met de Hr oenng der Uuie achgnt gri indigd Ook wordt cnadegfdeald dat Btount op Hawaï een volkatemiuing eal Uten houden over de volgende vragen lo wil bt i volk de tegenwoordige Regeering behouden wil So bet een Kepubliuk eo 80 wil het de inlyving by de Voreeui de Staten Varkl art bei vulk zirh voor het laatste dan tal de beer Blount een motie b het Parlemeut indienen 00 niet dan ut hy die quaestie laten rusten tot do aentvolgende verkioiiitgeo ADVERTEN7ZCN Heden orerleed na eene kortatondige xiektemgn geliefde oudate Zoon FKA N OIS in denouderdom Tan büiia 36 jaar Uit aller naam Wed M J QRBNDEL TiH na Bomn Omda 18 Maart 1893 ZIJ die ieta kn Tordoren hebben Tan o Ter obnldigd lün aan de onder het Toorrecht TanboedelbBaohrgTing aanvaarde nalatenachap Tan den Heer JFBA VipOlS ORMNUEh in leven Sigi enhaudelaar gewoonii hebbende te Omida en aldaar den 18 MAAKTjl bTerleden worden Tenocht daarvan TÓór den eerstenAPRIL a 8 opgaaf ol beUling te doen tenkantore ran den NoUria G C FOBTUIJN DBOOÓLKEVBa te Q mk 10 MuDtJesvaD 10 Cadeau Allen die SS CenU per poatwiasel ofpoatlegala tenden ontrangt daarvoor het GrappigeBoek getiteld £ Studentenfrrap of Pro Olivitr in de Trektehutt met een nummer hetwelk kana geeft op boTensta de Adres Bureel B £ WERKGEVER St Domuiatrwt 261 Zitiifzee Gij die Hoest gebrtaik DKOP nit de BLIKKKN TROMMEL Tan N KATEB Co te ca ROiTiifTa Hisr Elk stukje drop heeH den rorm tui Mn uUenda kat Aiom verkrijgbaar Advertentiën intii jBtHnen nButtoHland ehe Couranta t worden dadaljjk opgezonden door bet AdTerteotie Buiwa tu A BRINKMAN en ZOO ta fiewia FBAÏÏSCHE ST00M7EBYEBIJ Chemische eo Jwitser che Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam SpeciaUteit voor het sfcoomen en verren van alle Heereo en Dameakleediugatokken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord jnen Tafelkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitnren NeUildoek TuUes Kanten Veerea eni Alle goederen kannen in elkander blyven en worden onschadel k v oor de gezondheid bewerkt goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AG£NT voor Qoada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Schat voor de ongelokkige slRohtoffera der ZeUbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFB WABli G Höllandsehe uitgave met 27 afb Pr 8 2 galden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lesen de oprechte leering die het geeft redt laarlgks duixend van een aekeren dood Te verkregen bg het Verlags M uin te I eipzig Neamarkt 34 fralMQ t n ilisending van het bedrag ook in postzegels en In eiken boekhandel in Holland Goods Saelpertdruk rku A Brinkman k Zoon Bg de ondargeteekenden is de INTËÜKENlNüOPKNGKSTDLDop deJVXBOIfiff JAARGANG van het VERSLAG Tan het Terhandelde in den GnKBHTiituD TAM GOUDI Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN ƒ 100 berooDÏngf M4Moorn en Wrattentinctuur Terdr Ting zeker per flacon CO cent Hoofd Esn dé Cologne Tan H SELLE Haarlem onmisbaar Toor scl oolgaande kinderen per groote flacon 4U cl Kiespijntinetuur geneest dadelgk per flacon 35 et Verkrggbaw hg L A nu VLETTSB Markt Oouda Alom te bekomen DE mmi sum of de beBohrJTing der beroemde geschilderde Kerkglazfn Tan de Groote of St Janskerk te Ter OoiuU benoTens de geschiedenis der St Janskerk der Glaieii der carton teekeningen ena waarbj is toegeioegd een afionderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders pirk eó Wouter Crabetb Prys 80 Cents o oJtgaTe deaar Oonrant geachieüt dagelgks met nüwndaring Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranoo per post 1 70 Aiaooderlgke Nomraers VIJK CBNTK N Ie de Krimpenerwaard bogtnt de cuclit tot landverhuilTiDg wakker te worden ÜU Lekkerkerk xijn o a A Sireofiand Az A Strwfland en P Breedveld uit Berg Ambacht C de Boom naa de Vereenigde Staten vhd N Amerika vertrokke Binnen kort zal ook P Blootsboofd uU Berg Amb ont durwaarta vertrekken J Op uitnoodiging van bol btstuur van de Vereaniging van Sleeefabriknatep ia te Xymegeu eengroot aantal Waalsleenfalmkanten bijeengekomen omde middelen te bespreken df er toe xoudon kunnenleiden om eenigarmate dou too gedrukton toettanddezer belangrijke industrie e verbeteren Uu demededectiugHn van den voorsitter der Vereenigingbleek dnt er in de jaren vw I8S3 tcteumetl8 2gemiddeld 0d millioen steraen Waalvorm warengemaakt id 1692 zelfs S6l milli ion tegSD 494 millicfen in 1891 De pryxei waren in deti laatstentyd zoo aanzieniük gedaald dat het voor vele kleinefabrikanten onmogelyk tuuds btgken langer te kuunw werken Hat bestuur was van meeDtng dat alleen rerminderfng van productie er toe zoude kunnen leiden om I verbetering in den toestand te brengen en braobt ter tafel een voorstel óm by de verschillende fabrikanten er op aan te dringen naar gelang van hunne productie eeno pereentsgewjJM vermindering aan te nemen Voor het jaar 1898 moeaien zicb 67 fabrij kanten die ieder minder dan 4 millioen per jaar I fabriceerden eens reductie van 12 pot 13 die van I 4 5 millioen maakten 13 pet 9 die moer dan 5 doch minder dan 7 millioen fabriceerden 14 pot en de 16 fabrikanten die van 7 8 millioen produceerden zich eene reductie van IS pot laten welgevallen Vier fabrikanten waren er die van 8 9 ratllioon fabriceerden en daarom 18 pet minder zouden maken torwyl er zeven blaken te zgg die jaarl ks i er 10 tot IS milltoeji maakten waarom FEVILIjETOIM nen we ziUen net ann do koffie Mien en ik Dat zyn zeker kenuiseeor t VI Ja buuriui Baas Snyder en z n vrouw EndaL is onze Jan JanP JanP Heeregut ia dat ja zoon Welalmachtig wat is die groot geworden in de laautetwintig jaar Nou ik za maar neef zeggen hoegut H neefP Uitstekend nicht t Ia me aangenaam je kenniste makan Ko boe maakt u hot F I Nou dat behoef je niet te vragen Wel jongen al was ik je tegen t lyf geloopen ik had je niet gekend Maar kom nou asjeblieft binnen Je blyft zeker allemaal etenP Zeg niet né ats je ja meent boor t Zal een lalertje worden maar dat moet je voor hof nemen Voorgegaan door de gnlle gastvrouw marcheert t gezelschap dun winköl door naar oen opkamerlje waar een meisje an een ar of yftien aan tafel zit aardappelen te sobillen Daar héb je nu ndfn oudste dochter zegt nichtKatrien met een zweem van trots terwyl ze op hetmeisje wyst dat or in haar morgenjapon werkelijklief uitziet Mien vervolgt ze dat is na nicht Anne uifrZandwyk en dat is neef Holsma Jo moet maar oomen tante zeifge i Kn dat is neef Jan schande dat je elkaar nooit gezien hebt Kom bedien je nn van een stoel en doe of je AOVBSTBNTIEN irorden plaaiat Tan 1 S regels il BO Oenl n iedere regel meerlOCenten GBOOTB LETTERS irorden berekend naar plaatsmimta BoTendien worden alle Adrertentifin gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt van ben eene vermiodericg werd gevraagd van 20 pet De twee fabrikantsn die onderscheidenlijk 20 en 82 millioen maakten verklaarden ziofa bereid om 22 pCt minder te doen vervaa digen Het voorstel werd aangenomen met de bepaling dat het in werking zoude treden wanneer het bleelc dat de fabrikanten vertegenwoordigende 80 pGt dsr totaal gemaakte stoenen met het plan instemden Eene oommissie word benoemd om den minister van waterstaat te verzoeken tot wering van de Belgischa steen veelal van zooveel minder qunliteit en voortaan bet gebruik van steen van Nederlandsohe fa brikanten in de bestekken te doen voorsohrijven Men meende dat ook op die wjjza door de Bege ring kraobtig zoude worden gewerkt in het belang van zoo vele arbeiders daar het grootste deel voor de fabricage aan arbeidsloon wordt uiigegeven en daarenboven vervoners en lobippeni er groot nadeel door zullen Ijjdon wanneer er jaarlijks zooveel minder wordt gefabriceerdt Teveus was men van gevoelen dat de Kageuring die vopr bet departement van raariite ondarbandalde don boaw der sehepen aan NederUodsohe fabrikanten doet aanbesteden in dexen zonder eenig nadeel vonr de schatkist toch ook wei iets mocht doen in bet belang van eeoe echt N edorlandsoha industrie door welker bloei soleer veül meer personen worden gebaat dan by den eoheepshouH Als een bemoedigend voorbeeld voor de landverhuizing naar Canada wyst de Heer Horace Pluukett die naar Canada is gegaan om ma onderzoek in te fltellau omtrent de resultalsu van da immtgratis daa ie laude op een kolonie bestaande uit ongeveer II00 doopsgezinden uit Zuid Uusland die in 1884 en 1885 uit Busland vertrokken om d fWvolgingon van hunne seote te ontgaan Die mensoiien baddeu toen sü ziob vestigdtfo gemiditeld niet meer dan 180 in ku maar de I thuis bent Je moot t voor lief nomen zoo je t vindt want m n hoofd loopt me al om van de drukte a kennismaking met Mina ontdoen de vrouwen zich van de overtollige klt edinf jtukken waarna t goceliobap zich om do tafel sohtln Mian kryg jjj eens een stuk of zes kopjoa uit de voorkamer zegt nicht Katrien bevelend tot hier dochter Heere beere w t een volk gaat ze met oen bijk naar buiten voort Van morgen om zes uur wemelde t at van menschen t l ykt bier vandaag de Kalverstraat wet ea anders is t hier als een kerkhof Kom je bijgeval om den optoeht te zien F Nou dan tref je t perfect want op t acbteiibo ven kamertje heb je ra van middag vlak voor je Ja zegt baas Holsma wy gam naar da meeting en de vrouwen willen bier blijven als tkan Zeker kan dat Gebruik je allemaal suikeren melk M n man moet er ook been want djo is lidvan de vereenïging hi r weet je Dan kan je mooimet m n man mee als je wilt Goeii heel grang I antwoorden haas Holsma oo Snyder t Spyt me wel maar ik knn niet van departy zgn betulat Jan Ik moot nog naar den treinva twaalven paar kcmen dt Amsterdammers meeen daar heb ik een massa konniascn onder Jan i student te Amsterdam zegt moederHolsma ophelderend Ku hy hoefl eene betrekkiog