Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1893

Uat Ustata BttWMr van da Ammnp ofrniem bevat de bit rapbie van dw Engelscfaaa reiziger Seloua wiens jacbiavoolnrea in Afrika beroemd acligoen te tullen worden Op jeugdigen leeftgd oog trok de haar Svlous balast op avonturen naar MaUbeletaud mar bg wddra van den koning verlof ontving om op olifanten te j en Ëlka ytdoode olifut levert den jager ongavvcr 600 gulden op de bapr Salons baeft er maar dan honderd gedood De olibot sebgnt de aanwezigheid vaneen mensefa zeer goed te kunnen miken maar moeilijk te kunnen aoi als de jagar zich onbewe lgk boudt bettaat er veel kans dat het dier hem voor eeo boomstronk zal bouden Als de olifant gewond ii loopt hij rechtuit tot dat hg neervalt Volgens den reiziger beeft liet dier een zeer eigenaardige gewoonte k $ bet warm ii en gtwn rivier of broD in de oabgheid pompt bet met den slurf bet water llai üoh in zgn maag beviudt op en beaprouit er ipoh den rag meile L e heer iiielous heeft natuurlgk ook deelgenomen aan leeuwenjacbien bg beeft een twiutiglal vau doie diureii gedood d volgens hem biidt dese jaobt betrekkelijk weing raoeilgkbtrden De beer Selous verstoort met zgn verbalen belaas een illnsie De manen van deleeuwen uit de rocnagerieën zgn veel mooier dan dia var de wilde leeuwen bg dezu zgn ig dunner en ruwer S Lieberman antisemiet leido diU hg voor sich di saak der geweren na de verklaring van den miniatervan oorlog als a edaan baaebouwde want een Prui iach olfioiar en ministar van ooriog kunnen geenonwaarheid spreken Bühl natiooaal libenul mklaarde dat Lówe een man van oer ia Riohtar laakte ten sterkato de houding ran Ahlwardt De begrootiog der rgkskanselarg en die van bat departemeut run binnonlaodache zaken werden sooder debat goedgekeurd Uit bet door Gioloiti aau de Italiaanicbe Kamer medegedeelde rapport over het onderzoek der banken blgkt dat hel kapitaal der Siciliaacache Bank vau 23 tot 15 mitlioen lire is gedaald De toestond van de bank van Napels is niet hopeloos ÜOfler de niet voldane vorduriiigen bevonden zich slechts weinige ten name vau politieke personen Na a aanbieding der stukken vroeg OioUtti aau de ICamer om een commiuie van 6 leden te benoemen tot onderzoek van de Igst dor acbtoratallige vorderinged Hij voegde er bjj dut de regeering niet zooals men zegt in het bezit is van eon stuk betretfendo 72 Kamerleden Qiolitti verklaarde verder niet te kunnen instemmen met bet voorstel om een parlementaire enqudtain to jilollen la grooten getale waren de Kranscho aanalorcnZaterdag ouder den indruk eener treurige gebeurteniszichtbaar aangedaan ter voi adering gekomen Deonderroo tsiiter Merlin nam bet vooriittoraobap waar Men wist waarmede bg de zitiiug openen zou metde Igkreda op den overleden voorzitter Ik vervulbier den pgolgksten plicht sprak hg dien eeo uwerondervoorzitters geroepen kan worden te volbrengen Ik heb u tot mgne smart de tgding mede te deoleovan bet ovvrigden van den heer Jutea Ferry vanhem dien gg aauweljjka voor drie weken do boogeoer bewezen bobt om uwo beraadslagingen te leiden Ecq isteron nog leiddu hg die met nl de friaohheidvan zgn geest gisteren werd hg plotseling getroffendoor een k aal die ie eenige uren eeu einde aanzgn leven maakte Het is een verlies Mgno Heeren waarvan de Senaat en bet land al den mvang zullengevoelen Gg verwaoht niet van mg gedrukt onder dentoq onverwachian slag wolku ona getroffen beeft dat ik u dat gehecle leven van arbeid en slrgd ga sobetsrn dat geboelo leven gawgd aan de verdediging dor openbare vrghedeu aan de grootheid en nitbreiding van Frankrgk aan deontwikknliugdor müuscbolgke rede Ik zou niet berekend zgn voor die taak welka bovendien door meer gezaghebhende stemmen dan de mgne weldra beter volbracht zal wordon dan ik vermag te doen Muar ik beu zrker dat ik de tolk dor gavoelons van dou Senaat bon ala ik uitdrukking gaef aan do diepe smart die wg gevfteirn door bet vroegtijdig heengaan van een braaf burger die zooveel diensten aan Frankrijk beeft bewezen en op wiens medewerking bet land nog langen tgd mocht rekenen als ik hulde breng aan de nagedoobtenis van een man die duor de stand vastigheid van zgn karakter door zgn kracbligcn wil door den adel van zijn gomood door de ooiiotwisto eerl khcid vanzen hart ziob den tito van staatsman waardig gemaakt en de achting zelfs van zijne tegenstanders verworven heeft De minister van financiën diende vervolgens een weUontwerp in waarbg een krediet van 20 000 tt aaugerraogd tvordt Om de begrafenis van den beer Ferry op staaiskosten te doen plaats hebben Zonder boraadslaging word hot krediet toegestaan met I2S3 stemmen tegen 30 Hrerna werd de itling ten teoken van rouw op in de Kamor van afgevaardigden was het da minvter presideui Ribot dia het krediet van SO ÜÜO fr vroeg en daarbg kortelijk eone lofrede op den overleden voorzitter dos Sonaats hield Ue beer Bandry d Asson verhief z na sten tegen hetgeen tot lof van don heer Ferry gezegd ma $ Hij ras do man die de jezuïeten hel land uitgezet beeft en do oorzaak is dat de school vorwereldlgkt en zondor God ia Hg waa de Tongkioeea die zooveel bloed 00 zooveel tranen beeft doen vloeien Wel verre dut hij tot Frankrgkacb roem heeft bijgedragen beeft hg hot Jand vefkleiml Geen krediet om Eeo pi ar w ken geleden verzocht d6 Italiaaascke expremier de beer Crispi voor zijn zoon opsluiting in een verbeterhuis Als reden gaf hg bet lusbandig leven dat genoemde zoon leidde en de vele schulden die bg maakte op Cit hoogachting voor den vador voldaud de re ihterlijke overheid aan het vurso k Nu kAmt echter de werkelijke reden die den heer Orispi tot dien stap dwoo aau den df Om aan geld te komto verkocht d zoon eeuige papieren van ziju vader waarbij zteh beluagrgke britfven van Oaribaldi en Mazzini beviuden en wat nog ernstiger is men zegt dat geheime brieven over staatszaken lioh nu in banden van Crispi s politieke tegenstanders bevioden e jonge Criapi is op hot oogeoblik in het verbetergeaticnl te Fiia waar bg zgn vnjen tijd met lezeu doorbrengt Van handenarbeid is hg vrggostsld overigeus wonit hg on deselfde wgze behandeld als de andore ironverbeterlgken Da beer Rocbusaan scbrgni in bet J o If Van zoogenaamd gematigii aocialistisolie en van radicaal ftooiale zijde wil men een beroep doon op de gflUeele ordeltevattiltt bevol iinK in bet belang van hau die ter sake vun deelnemiug aan de jongste onlusten in bet Noorden des lands floor den trafreobter tot gevaugenisatraf voor korteren of laugrreu duor veroordeeld worden Te streug ia bet vonnis geweest zoo wordt beweerd in verhouding tot de daad waartoe menigeen door den honger werd gedreven te zwaar de straf voor het getin welks kostwinner nu gevangen zit buleedtgend voor bot reobtsKovoel der natie die socialisten vervolging en vrees is hut die den reohter zoo onbarmhartig en zoo onverslaodig demi vonnissen Ziedaar nu p otische democratie De openbare meening rechtsprekend ia booger en in het houjcsta beroep zondor zich de moeite te ge ven gelgk ug inderdaad ook niut kan vao ui de Juist treedt de heer des huizes door en x deur binnen een gespierd msn met een forsehen ringbaard en eeu joviaal burgermanagezicht De kennismaking met dezen geeft natuurlijk weer nieuwo drukte on voor Jan eon onwelkom opunihoud Na een paar malen onrustig de klok geioapeeteenfta hebben maakt bJj z n exouaes over z n onbelt efde haast en glipt do dear u t taan nicht Katrieu en z n ouders orerlatend de inlichtingen aan den gastheer ta ver atrekken die hg geen tijd heeft te geven Nadat Mien hem op z n rorzoek den wog naar t station heeft beiluid snelt hij de strout op in de aangewezen richting vol ongerustheid dat hg voor de aankomst van den Kollabdscben trein niet meer ter plaatsa kan wezen j Ken minuut of vijf wandelena builen Meerdorp I ligt het spoorwegstation door een aan weerskanten I met iepeboomen beplanten straatweg met bet dorp verbonden I Honderden menscfaen derls Wangstellenden dflels nieuws ie£i ebbon zich lang voor de aankomst treinen uil Holland eu uit het aie bij bet station verzameld om de geèstverwBiniÉl n de overzyde der zee a den broeders uil het Hoo deij een wanne ovatie te brengen Een deputatie uit do Meerdorpsohe fdoeling der Volkspartg met eea coramigsaris van onIe aan de apiti heeft zich vo bet afilluitbok v tn bet perroa opgesteld om de vorwacbte gaston te ontvangen eu Ctnadawb BcgMrinc g f kan lud om ta bebouwaD M WD l iii Toonebot bovendieB Tluiia xgo ig b oa alUn oit huaoe aehuld en voer een root dael welgeatalda liedaa mat Siaka hoevaa ea groote kud Aan bat Atjeh vertUg U t volgaoda ontWnd Daa l Q Januari raakta 8 id OeVJoet Mboonxoon vta den rsdjab tko UeUboe by uja terugkeer vatf Marbau wervuria bg ïioh begeven bad in geftohl met een 26 Ul vyandolyke Atjeban uit Roonding waarvan drie anauvctdea en S zwaar gejoud werden Ue wceragetteldbeid was ovor t algemaen droog op GrootAtjeb ra de Wealkuat daareuUgen rejtenaebtig op de Noord en Ooatkuit De oommunic tie Tan den wal met de reede werd te SegÜ ea Kdi een paar ma ao erbrokeo ten gevolge van booge zeeën Van de za potteo kwamen alleen op bet eilam R ab aanige meerdere jevalien van koorla voor terw l ut KolaRatljah A gezondbfidstoestaud oaguoatiger waa Hrt gemiddelde ziektecgfer bedroeg 28 tegen 21 eu dat vaa d beri beri 10 tegen 8 gedureode den vorigeu Teralagtgd Te Boxandaa bouden EÏoh lederteenige dogen twee Vranaobeo op die dagelgki op de vangit vau kikforsfiben uitgaan Dnlzepden deter arme dieren worden met sleepnetten gerangeo nder te t dooden worden dan eenvoudig de aatnerpootan afgeknipl waarna de ellendige kerels d a verminkte beetteD weer D lavend iq Je sloot werpen waar ze natuuTlgk een imartelyken dood sterven Da pootjes worden aao een draad geregen en tutaoben gs verpakt voor de consumptie naar Prankrgk vanondeu Voor ééa kikvoraoben paiteiija haeft men twaalf pooteu nooillg Id België is die moord verboden In Noderland aehgnt dia afsobuwolgke wreedbaid straffeloos ta worden toegelaten In Chipa is bet in den afgeloopen winter zoo kond gaweeat aU wrlHoht oooit voreyn Uit alle deelen dea lands kwameff hBviéfften van buitengewone vorst an sneeuw VaoolCla de zaidelgke bavens mout de witte sneeuwlaafff dia alles overdekte verwondering gewekt hebbon by de geataarie inwoners Te Hongkong ug me in dun fraaien plnutentuin en andere tuinen adu de tropisobe gewaasen glinsterende jjskegel hangen oen fruiten ongewoon versobgnsel dat algemeen bewonderd word l e afdaeling Wis en Katuurkunda der KAainktiJka Aoadamie van Weteusrbappen heen de gouden BujsBatlot medaille gesticht in bet jaar 1888 alsbulda aan de verdiensten van wylen den booglaeraar Buys Ballot b j gelegenheid vau bet henlenken van sgii 70 geboortedag toegewezen aan dr Julius Hanu directeur vin het K K Oesierreicb Cttutral Anatalt t t Meteorologie und Erdmagnetismui te Weenen Volgens do oorkonde der stiohting moest genoemde madaitle voor bet eerst na vijf en later telkens oa tien jaar worden toogowezen aan dengene die üoh godurenda dat tyds arloop bet venüenbtelgkst sou babben gemaakt op het gebie l der meteorologie en w rd de afdofling wis en natuurkunde der Koninkl Aoodemie van Weteniohappun aangewezen om te dien opxiobte bet judicium uit te aprekeo aan de Zaauscho Courant Hatregut nicht 1 Student te Amsterdam zegje f Gut wat boog I En een betrekking i n deZaassohe krant zeg je f Dan heeft m n man z n naamw l ens gelesen We hebben vaak tagen elkaar geiagd zou dat somt een zoon wezen van neef Molsmattft Zandwgk F Maar er zgn meer hondjes die bloemtwtflten Wel d n is t toch uw F Out wat aardig Dat zal ik m n man straks vertellen Dua bij woonteigeulgk te Zaandam als ik t goad bagrgp Daar hob je allemaal molens he I Ja nicht houtzaagmoteas bjj de vleet en ooknog andere Nou maar Jan I tk lal maar Jan zeggen ka F dan heb je ook wel eens in een ai idersTvriwleriog geaproken en dan weet m n man er meerfan Moet je soms ook mee onder de roode vlag F N nicht ik biyf onder m n eigen vlag bg de materdammor8 Nou ik wil je niet wegjagen maar dno moetj toch maken dat jo aan t station komt t Ia il orer half twaalf Uier drink eerst je koffie erns op dan zal ik je nng eens inschankeni op ééu baeo kan ja niet gaan En beilien je ook van een atuk koek vBdorlaudsöhe kost jongen Toe Mien I ga jg ns gezwind met t trommeltje rond Jau versmaadt de goede gaven niet Hij et en drinkt indorhaoat laat lioh nog wa kopje insohenk n en stunt ondurwgt op om te gauwvr weg te komen lan in die oBderseheid o ttrafgadingen beboorlgk kenuia U nemen op lossen Indruk en naar gavoelaneiging het rechterigk vonnis oaierereade om den veroordeelde als martelaar en vrgheiusheld w vieren maar don rechter schuldig te verklaren akn sebeonia van den amfaUplicbt n meineed en dat nog wel uit de laagste der bewwegredeoen vrees Man mag benieuwd xgo naar de houding welk te dezen zal worden aangenomen door die joDxate en daarom zooal aligd te gveriger proselieten der democratie die voortgaan zich anti revolutïonairen te noemea Ala zeker mag wonlen aangenomen dat allen in den lande vun welke riobtinjc ook miu zij i waarheid den naam van ordelievend venlienen zich twen en drie en meermalen zulloo bedenkeo eer tij zicb op zoo gevaarvoUeii w g lateu lokken Om over den rechter den staf te kunnen breken moet men m t zekerheid weten dat de feiten zieb niet zoo hebben toegedragen ali zij in het vonnis staan omsshrevtm dat ten oiireohte op die feiten bet aangehaalde artikel van het Wetboek van Strafrecbt i toegepast dat bij de bepaling van de maat der straf niet of n et voldoeode ii gele op de omstandigheden waardoor het strafbaar feit is geploegd Wie zonder zoodanig onderzoek zonder zekerheid omtrent dit alleti zich tot rechter van don rechter opwerpt wie aldus het oordeel niet in den wind slaat kan bg voorboat volkomen ïckor zijn dat zgn beleedigd rechtsgevoel hem schuldig zal maken aan grove onrecbtvaardïghüid Wat in het bijzonder de bier bedoelde gevallen betreft kan men evenzeer oftitrent de beide navcdgtinde punten bij voorbaat zich vurzekenl houden i ten eerste dat het volkomen onwaar Is wanneer te dezen van socialisten vervolging geaproken wordt Het zijn itiet alleen werkluozen en bongerigeu die aan do gepleegde feiten deel bobben genomen bet zgn ook niet alleu socialisten Niemand is nis soeialist vervolgd en bestraft Njomand beeft zich over zijn denkwijze allen van w lke denkwijze ook hebben zicb over de hun te lute gulegde feiten ta verantwoorden gehad Dut db rechter zicU strenger zou betoond hebben tegouover deti socialist dan tegenover don niel eocialiit mag niemand bewei en die bet niet bewijzen kan En i o eon van beide mogelgk ware oen bewgs in tegengestelden zin zou allicht gemakkelijker blijken Ton tweede Gebtel onaaiinemelgk is het dat de Btrafroohter zicb door vrees tot meer dac noodig barde voonissen zou hebben I4len drijven Men heeft in den jongsten tgd merkwaardige dingen uit onze Noordetgke provinciën gehoord ik laat na ze bi r te noemen want ik a bt het een schande voor ona vaderland dat in die mate doer de opruiers terrorisme wordt gaande geboudeu Maar is dat zoo zeer bet geval dat het lelfs oen radicaal lid dar TwooiIb ICamor tot ernstige klacht stof heeft gogoven dan zat men geree lelijk inzien dat de rechters die men van lathartigbeid beschuldigt een bewijs egeven Robben van grooten zedelijken moed door te vonnissen naar hun overtuiging on niet in strijd daarmee gebruik dat is misbruik gemaakt hebben van de ter bedciikelgko bevoogdheid die tlisus is gereven in ieder geval slechts oen straf voor den schgo op te loggen Er is nog eon derde waaraan men reeds ihana niet behoeft to twgfelen Die sedelgke moed zal meer on moer zeldzaam worden wanneer do rech naar bet tenreio der betooging te geleiden Een troepje opgasohoton jongens haantje le roorsten sis jongeus iriegeu te tgn heeft zich als een vlucht zw uwen op oen dak gegroepeerd op het rasterwork dat den spoorweg scheidt vaa publiek terrein Mannen in werkkieleo met kromme bouten pgpjoa in don mond uf dikke pruimen achter de kiezen zitten Ini op het trottoir vóór het station diep voorovergebogen in gedachten verzonken of achterover leunend gedachteloos sUrend naar do blauwe lucht Voor ben golft de massa groote groepen volks in Zondagsklfedi hior dicht opemgudrongen redetwistend over afioialistisohc dogma s en booge wijsheden nitkramand over de sociale politiek der toekomst daar wijd nlt elkaar als ware t plein met raonsohou besprenkeld Hier en daar tussohon do menigte de blinkende bolmen van een paar rgksrcldivacliters in groot tenue dia met hun karabijnen In foudroal over ilen schouder op en neer stoppen in beperkte ruiiDt mei zwareo sleependen tred t Jreral dezelfde vailaÏKo rust na lanu vervelendwachten Haur tjingelt oen elgcirisch aeintoeBlel de treinen komon I Eeu siddering van opgewekt levenvaart door de monigt Oo jongens klauteren hoogerop het raaterwork de mannen op hot trottoir springenovereind Jo disputeerenda i n philosofiheerundü gruepjos spatten uiteen do geheblo merischenmasBa mnaktfront naar liot station on dringt voor va rt8 naar denuitgang H ordi v reel u gouoviH siraaiweg u eigenaardigheid nog grooter en zou ongelouégk zgn zoo niet de correspondent van het N £r D6i zïoh iu paraooQ van da aaak overtuigd bad In het voUktdhd orgaan van voiksooderwga komi onder den titel Afzonderlijke scholen voor zwakbrMfdigen bet volgende inxezonden stuk voor Meldde onlangs het ScAootblai dat men te Kouingabergen zoo buitengewoon tevreden was over do resultaten verkregen op da aobool oor zwakhoofdige kindHren dat tot da opriobting besloten was van een tweede school van dien aanl in een aodi r god 0110 der stad trouwens ook elders in Duitschland beeft men dergelgko scholen thans beeft ook hei LondouBche schoolbestuur die inrichtingen laten bestudeeren eu oa eeu onderzoek Ie bobben ingesteld naar het aanul zwakboofdige kinderen op de scholen te Louden voor dit doel reedt terstond den bouw van drie scholen buvolen Volgens het onderzoek zou er voor 6S00 kinderen aau zulke scholen bt hoofte zgn Hoe stual het te onzent daarmee in de groote steden als Amsterdam Den Haag Rotterdam enz Db redactie van het roWai oi teokent daarbg aan Wij voor ons zouden hierop met twee vragen utwoordeo lo wut zgn vzwakhoofdigen en ia men het eens over de te trekken greua P en 2o Hoe stelt men ztch voor dat de mededeeling dal bun kind ouder do zwakhoofdigen gerangaohikt ia gewoonlgk door de ouders zal worden opgunomeoF In afwachting van eeu bovrodigeiid antwount op deze vragen meen9n wg dut in Nederland op onderwijsgebied er nog wel iets dringenderp is tot aland te brengen tarlgke Matlit ta gn MBueo en a en loo wordt wngeraad al men thans beproeft De rapibiieken van Zuid Amerika btgVan de stof lanren or wia belang stelten in yde poëaa van den oorlog Maar bet is niet altijd e en g makkalyk ta weten te komen wat er eigenlijk voorvalt Het bericht van cao gevecht en de u genspraak staan soma in een zelfde blad te leian Zoo vandaag wader Met het oog juist op die telegrammen over de gebeurtenissen in den Braziliaaiachen ataat Kio Grande do Sul en de stail Santa Anna do Livramento het ware jammer date epische namen af Ie korten deeltn vg uit de Palt Mali Gazette eenc openhartige bcaohoowing van len Loeataod mede Brazilië Zegt hel uniouistiscbo blad ia een koetalgk voorbeeld van de bijzond ro zegeningen van hel republikeiuscbtt of Home rule itelsel De staat Bio tirando do Sul berft juist zooveel onafhanklgkheid om te vinden dat er nog wei wat bg kan Dieutengovuige ia Kio Grande do Sul voortdurend in don vrootgl en tuostaud van oproer Grappig genoeg noemen de opitaudetingen zich federalisten aangezien zij meer f derniie en minder reohtatreekicbe regeeriug verlangen Nu hebben zg juist weer na een buiten enieeu bloeddorstig gevecht eeno overwinning behaald maar de autoriteiten zooals z zichzelf venocglijk noemen zullen het wet tegenspreken om don koers der fundsen omhoog te houden Eén ding vinden wij aardig in die ZuiilAmorikaan sobtf republieken Ue faoofdEunden rogeeren er oppermachtig Men steelt indirect door de Europeesehe houders vau huuim effecten te plunderen reehtitreeks door elkander te plunderen Met doodschieten en bolssngden Imuen zg ziob den weg tot de regeering en zijn zij officieele mensolien geworden dan Hogen zg met eeno volharding dat hul een lust ÏB het aan tu zien Men scbrgft aan het A p rf S uit Londen Oezer dagen arriveerde in de dokken te Londen een ttoommschip van de P eu O Company met 600 tonnen in Vioturiu gemnakte boter aan boord die onder tooKioht van ïiot Departement van Landbouw in die kolonie verachoept werden bouavooa 70 tonnen boter uit New South Wales Uit was dé grootste beiandiuK boter die alsnog uit Australië aangevoerd werd eu z verlegenwgordigde eeiio waarde van 87 200 p at terwgl do P en Ü Company voor vraohl I penny pt r pond dus 6600 p at ontving De bezending van Violoria kwam uil 700 veraohillaoda boterfiibriek n van verschil lenden omvang Sommige levördon eik slechts eon halve ton terwgl de Freah food and frown Storage Compagy to Melbourne 100 tonnen leverde De iiidustrte brciitt zich aanhoudend uit en men berekent dat rie zui velbereidors in Victoria verleden jaar 250 000 p at notto wuist besomden uit den uitvoer naar EngeloDd die naar men verwacht in dit jaar zul verdubbelen Dü vracht dt de P olt O Company voor boter alleen besomde bedroeg verledon jaar niet minder dan 86 1 00 p si De handel heeft sich thans zoo goed gevestigd dat do Regoerjng van Victoria van plan is dit jaar geen premiën meer te betalen maar toch acht men het wenschelgk den uitvserhandel te laten onderde coDtrdle van hol Ministerie van Ijandbouw om aldus den waarborg van goede hoedanigheid te behouden Ook ia er eeoe i owegitig ten gunste van do naumoediging vm den liaudot in kaaa mot Groot Brit l tanië eu de Minister vsn Landbouw overweegt een premieplao voor kaas roet het doel ook den haiylel in dit artikel op eon oven hechten grondslag te vestigen uls diu in boter In Victoria verwondert men er ziuh over dat do firitaclie zuiirelboririders zich niet meer moeitegoven om dezen h indel in hunne eigen handen te behouden en meu gst er op dat het indien de boter gepreserveerd kan Worden gedurende eeo reïa door de tropen toch even mogelgk moeat zgn voor den Op de Toreneluia te Amsterdam atoiul Maandagavond oen man blootshoofds met wild iu den wind fladderende haron en woest rollende oogen zoo stond hg daar over de louuing te wijzen met wilde gebaren Zgn optreden trok de aandacht van enkele voorbgguiigors Eeu zelfmgydeuaar misschien Neeu hoor maar wat de msn al stamelend door bet gebruik van te veel Schiedam uitbrengt Nonou du dat is unnou ook wat ddaar betaal je nou bebelasting voor daar wwwaait mgn hhoed af en in dat bouten hhokie de man bedoelde hot houtoR bureettje voor do ageoton iu dienst van do yiuociatU Catta zit zit een polilteagont eu ddiebblgft wwuoraLshlig zitteu ala eau blok in in plaala dat ie mgn hoed t ruit bfaaalt ze lUeueu nou 11 letterlgk tot niets He man werd nog brutaler in zgn bewogingen doordat euo paar heerun zeiden dut hij volkomon golgk hud Tueu was hg begreep natuurlgk niet dat de heeren zich met hem vroolgk maakten de stroom van zgn welsprekendheid in fraaie vormen vooral de politie beschrijvende niet to stuiten Toen eindelgk eonigen zich wilden urertuigen waar zgn boe I was bleek nal iurlgk dat hg al lang onde do Torenstuis waa weggedreven Spotdig ondervond do man dut de polltieagententoch wel rto iett diendam Ze bruoiitén bom namuIgk om hem tegen kouvaitan e behoeden in de zgkamer vau bet poliiiebureel Echo Bulteolaodscli Overzicht Sir Kil Grcj onder ieorolari o buileclandaohe mken rklw Uo i j jj g i Lag rhuii lat Juni fhlaiBr ion uiigobreido volrnocht ii ïooKieo loet betrekking tol a cmienw der KuTOlirebo dom inleening in een Jy pCis fond onder lok r oor rdon Indien bü de noodig gaacblo oor weardou niet van oen baukioreliuia mocht rerkrügou kan liij zieh lol een ander wenden Z m r oor S n ii l f K l l lï i K heeft toegezegd a do verliehLgen lomer oor do ricterm rkt te bo aren J der kun t bij den ingang dei ha en van Bilbao eu R Iw 1 I f Knistorre VilUno en ïarriano m Sen ge afrü f r l T = n lling krr 00 Ui 3 n 1 ff rae 1 protest togen de zending ï p Portal naar Uganda Uo voorzitter had dien outombaren dien bandeloozen man der rechlertyde reeds in bet midden zijner srkt Er werd welke bet slagen van zijn zonding kunnen bevor zen man der recblerziida d ïri i T en bleef we deren Een bezetting f iil m In hgt land werd korte ede I J e huus zittende echter uiet beooad u iseuiaBna om toon betamelgk e zgn liet zicb zeer Hel v or tel an Laboncliil re i oiet 68 legen L Uon h uiten tot groot 46 t 1 1 0 1 ver orp n op ilnge1 T f wl k b t L I ri l doch ïict deiiz Ifdeu midd ij wordt le nmakt t ree onden ïlem opsluiten tot groot 46 stemmen verworpen oniëliinmTu lfr Ii i 3p irk neem da d ien L i i rt e g geie r 0 ver U erd van I e iiadruEke k bell i irr tfJS t L gU rdrdti