Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1893

1893 donderdag 23 Maart Au allen die deeloemiog hebben betuigd met bet verliee mëner geliefde Kchtgenoote betuig ilt mgnen faartelyken dutk ook nmmene fMoJliebetrekkingen J A H T K DK PAVOORDT Gouda 21 Bfwrt 1893 N 6003 GOUDSGHE COURANT Plieuws en Advertentieblad voor Gotida en Omstreken Os insandlng van adTertentlön kan gesohieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave die uitdrukkiotea tyn op dit oo anbtik inUpla tat Zonder eniye verdere beraadala ng werd bet krediet goedgekeurd met i91i atemmen tegen 170 De rt bterzijde en da BouUo itUin tcgeo De voorzitter verklaarde dat by geloofde te baodelen ofereeakomitig het verlangen der Kamer aU bg ▼ ooratelt den dag der begrafeoit vao den heer Ferrj gMo titling te houden ten leeken dat zg de aagadaebtenu van een grooien doode vereert Baudry d Aaaon kwam hiertegen weder in vertat n vroeg abemming Met groote mearderbeid by optteking der handen ii het krediet verleend Julaa Ferry beeft eene uitarate wiUbaachikking nagelaten die van December 1891 dagteekout Hij ugt daarin allei ia myo verlangen ta maten op den doodenakker te Saint Di naaat mgn vader en mijne Euatvr waar mon de hlanwe lierglyn der Vogeezea voor siab heeA en waar mijn trouw hart de weeklacht dor overwinUMtingen atreda ui kunnen booren Tot de velen die aan de weduwe eeu telegram getondcQ hebben ter buiulKiog hunner drelnetning behoort ook de uobele Bpaaiiacbu r piiblikein Caaielar Hy a inde bet volgende fiPfinkrijk beeft een nyner veritandiRate vaderlandera verloren gij een rooroeeidig eobtgeuoot ik eun oprecbt ti nd Uod al in eene betere wereld hem vergoeding schenken voor de ongereobltgheden die hem hier beowlen wedervaren zyn Het lyk van Juin Ferry wordt heden in bet paleis van bet Luxomboarg ten toon gesteld van waar hut Woensdag vervoerd sal worden om naar 8aint Dié xyiie geboorteplaats te worden gubraohl Het Luiembouig ui één en al in rouwtooi iijn De werkuamhodeii daarvoor zyn reuds Znterdag begonnen INOEZONDJBJi M df RêdacUitr Vergun my do aandacht der brroi e maobt op het volguiidu te wijx n Kr bealaan hier ter stede twee lokalen specinal ingeriaht voor bet doen opvoo rea van toonoelttukkun nl wOnt Uenorgeu en Tivolt Deze ujn zoodanig ingericht dat mocht ar onverhoopt brand ontstaan tydens de voorstalling de zaal door de vele uitgangen iu weinige oogeublikken tijda loeg kaïl stroomun zelfs als er een gruot publiek aanwezig is xoodat met recht kan worden verklaard dat in die zaleit geen gevaar voor oiigelukJ lén bestaat of althans dit tot wd minimum ia gereilueeerd Wat ia uu het getal f Ër beataaa Uefbelibery geKelsohappen ie docer stede die in andere lokalen vooratelliDgeu geven en we lobaliin waar slechts éón uitgang bestaat soma zelfs op de boteiivurdieptr g van een pand zoodat mocht er oQvarboopt brand ontstaan of brand alarm of oen andere onrustbarend iets het gevaar voor ongelukken groot éoM zyn Hut is dunkt mij veratsndig daarop b j tydi êe wyzen vóórdat et e ongeluk geimrd it De zalen ill Ons Ui noogen en vTivoli Egn gebouwd voor tooueeNoorstellingon de andere lokalen in deze gemeente uiet Daar er elders in biunen n buitenland aoo dikwgls groote ongelukken voorvielen ten gttvolge van gedrang in zulke geva len moet m i de nutorueiteu daarop attent gemtokt waartoe desa regelen dienen X BurgerlJJke Stand GëBOHKN 16 Blaart AdrianaGeertriiida ouden W Wildsobul enO Koedam 19 Antoniua ojiders O de Korto en 0 W van der Hoeve Frederik Karel ouder U van Wingerden en J C Urbanus Heinsje ouders M van As en C van der Post Miiria ouders J P Lugihart en H Boller 80 léaodrik Willam Joseph ouders J J Schneider en M I egveld BI Johanna ouders A C Schrieken P Vermeulen OVKHLKUEN 18 Maart C Vise 9 d A Schouten 67 j 10 m F Grendel 36 j 10 m 19 G de Jong 7 m P IJpelaar 14 d A Straver 78 O A ViaeÓ 1 i d G v d Ber 7 w ADVERTENTI£N Tot diepe droefheid y n mlj en mgne KindereD orerleed beden myn geliefde Echtgenoot de WelEdele Heer A D tan di WBG Wi in den onderdom Tsn 46 jaren Me r Wed A D taIi di WEG Wi HOOOIHDIJK Slolmjttntuu 20 Uurt 1893 Btxotktn vau rouwbeklag kunnen nut wordtn ajqeuaehl Sociëteit Jbs Genoegen YOORLOOPiG BERICHT Zondag 26 Haart 1B93 ZIJ die iets te rorderen hebben vui of verMfaatdigd cgu un de onder het Toorreeht T n boedelbeschryTing annarde nulatenochap ran den Heer r AN OIS GRENDEL in leven Sigaren handelaar gewoond hebbende te Qouda en aldaar den 18 MAAKT jl overleden worden rercocbt daarvan vóór den eersten APRIL a s opgaaf of betaling te doen ten kantore ran den NoUris G C FORTUIJN DROOOLEEVKU te Qowia M ICil Specialiteiten van den eersten rang met medewerking van den hier zoo gonstig bekende KARAKTER KOMIEK den beer HEMtl STROUS Stollwerek s I Hurt Cacao I Ho gsfe Biwit k heefsts theebranis sehalfe zie latere Annonce Rotterdam Gouda Utrecht Stoomboutdienst Estafette rs jjiii caca Voordeeligl H rt yaoao is fijnste PosderCacM In hart vorm f perad 1 Spoedige oplosbsarlieid fijns geor delicicaBe smsak steeds gelijkmstigbeid des drsoks In blikken butsss k 29 CaoU barteii = 49 oent J faew bart = 1 8 == 1 kop Caea Vorkrijgbssr bij H H Confisenrs Banketbakkers ent BiigTos ËzpedUie JuUUB Mattenklodt Anuterdun Kslverstrut luit Tot meerder genefin het vervoer zal dei MAANDAGS WüËNSDAGö en VRUOAÖÖM0RGEN8 te elf uur eene Stoomboot naar RoUerdam en des DINSDAGS DONDERDAGS en ZATERDAGSMOKGENS te even uur naar Utretht rertrekken welke Toor Pa a gierif naar Utrecht en tusscben gelegen plaatsen eene geriefeiyke en xeergoedkoope reisgelegenheid aanbiedt In den bestaanden dagetykschen dienst is geene verandering gebracbt Infonnatiën h den ent aan het kantoor op het NIEUWE VEEHSTAL 10 iMuntJes vao ƒ 10 Cadeau f 100 belooning ittkdoorn en irratieuHuctmur verdrijving zeker per flacoD 00 cent HooJd Eau de Cologne van H SELLË Haarlem onmisbaar voor Bchoolgaande kinderen per groote flacon 40 et Kiespijntinetuur geneest dadelyk per flacon 35 et VerkrSgbaar bij L A du VLETTER Markt Gouda Allen die 23 Vetfia per postwissel ofpostz els zenden ontvabgt daarvoor bet Grappige Botk gfstiieïAiEenStliaentengrapofProf Olivier in de Trekëchuit met een nnmmer hetwelk kans geeft op bovenstaaode Adres Bureel DE WERKGEVER 8t Domnsstraat 261 Zieiikzée Alom te bekomen iimm MM of de beschryvin der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goudet benevens de geschiedenis der St Jansk V der Glazen der carton teekeningen ena waarby is toegevoegd een afzonderlyk levensberioht der beroemde Glasschilders de Gebroeders DlrLen Wouter Crabeth Prys 80 Cents KRAEPELIEN A HOLM S EikelrCaeao ka Mm 4oor 8 B Senwa en Scheikundigen Bekr mei fisuden en Zilveren Medailles VoedJaaiii Versteriend en Aangenaam van Smaak Met melli gekookt er au t bevelen voor da dlJkMk efenOk b j km doroii i kke porsonen on küerMktigo gjiteUo Mot w tor toebereid ij U e ee ir cfcllfe druik mtitekend bg UMrhte ook voer inigelmgeQ en kïoine kinderen l rabrlsksinsrk Fabrikanten Rraepellen Holm Zeist Hofleveranciers Gooit Suolporadrut v j 4 Ö iK li Zoon e echte Tükef CüMO van KraepeH l J l rkvjjgbaar invierkante bOMen van s K rr 1 1 JO Kgr a f 0 90 en H Kfr a f 0X O voouienvan Ktwaet waarop nevenstaand abriekamerk en de bandteekemng van deJaïr ka te g HHEFEIIE e HilLM te ZEIST o utgave deaer Goaraut geiofaimit dagel ka B k uitaondering van Zon en Feeetdagen D prgs per drie maanden ia 1 25 franco p r post 1 70 iiionderlgke Nommers yUV CENTBN BINNENLAND QOUDA 38 Vfaart 1893 Tetigevolpo van het bedanken door Mr D J Tan Heusde aU lid van den jsmeenteraad zal op Dinsdag 4 April a b eene nieuwe verkiezing plaats faebben De Bleekerisingol die in den laatsten tijd met inenif fraai patid werd verrgkt hoeft oiitaDK ren nicuw hloemenmngazijn gekregen De heer A van Galen heeft daar zijn bioemisierij gevestigd die door een rijke collectie azalea s en andere bloemeo die keurig geschikt eu smaakvol geëtaleerd het oog van den wandelaar tot zich trekken de aandacht oneer ingezetenen ten volle verdient De lïefhebbery in bloPinen is in Cïouda groot waarom wy ieder kunnen aanraden de zaak van den heer van jalea met een bezoek te vereeren Niemand zal lich dit beklagen M K Bpmijt te Moordreeht deed gisteren ts s Hage het examen nuttige handwerken Het kohier van den hoofdelgken omslag der ge meente Beeuwijk door 351 aangeslageueu te voldoen is vastges fld tot een bedrag van ƒ 5143 76 Op d tentoonstelling van vee en pluimgedierte gisteren te Hotterdam gehouden van wege de afd Rotterdam Sohiedam en omstreken van de HoDandsohe Maatschappij van Landbouw zijn door J J Schilt te Stolwijk eerste prijzaa behaald en door W Spoormaker te Ouderke k a d IJael een eerste pr s TOOT de afd plaimgedierte Op last van den Hoofdcommissaris vno politie to Botterdam i procns verbaal opgemaakt tegen een geueeskundi e die ofschoon herhaaldelijk b oon FEVILLETOIM S T I IT ID VI 39 Even over twaalven stoomen twee lange treitfen ait tegengestelde nchttng bgna gelyktydig t station binnen Een donderend hoerah I uit duizend kelen davert 4pot de luoht De deputatie van de MeerdortAohe Tolkspartij ontrolt haar vaandel een bloedrood doek iQet zwarte franje afgezet en io t midden met groote la rs t devies vox popirii tox deï Daar wordt t afsluithek opengeworpen de commissaris van orde betreedt met de deputatie t perron om de vwb ïde gasten t eerale welkom te brongen D een oogenblik later stroomt een onafzibnbare menigte naar buiten voorop t fanfarecorp der Amsterdamsche vereenigingen met den Meerdorpschen commissaris vac orde 4bn de spits daarachter de deputaties met vyftienhonderd Arosterdamsche gasten in haar gevélg in de achterhoede de broeders uit het Noorden der provincie Stoere kerels met grove vuisten én vastberaden trekken duizend in aantal en deze eindelooze stoet omstuwd door de golvende joelende menigte l erah sohreeawend en hartstoch zitike geroepen Jdiiar niet is heengegaan teriryi de liejte denzelfden dag is overleden Het verslag A t RotierdamteheTramweg Maaltchaj iï is venohenen De Maatsohappg bl kt thans te exploiteeren t cht paardentran gnen binnen de kom der gemeente v TianrdenlÜn naar de voorstad Delhsbaven oun r iiramljji op Sohiedam een paardenlijn op Overschte aan in Leiden em in Dordrecht en de psardeatran Hoorn Ëukbuizen In het gebeel s een winst gemaakt van 170 163 08 d i iets misdor dan in t vorigojaar ten gevolge van buitengewone uitgavenAan do Maatschappij is voor baar beambten tevenseen pensioenzieken eu ondersteuningfonds v j bonden Hot peraoneel en de Haatachappg dragendaltrtoe gelijkelyk hij elk ru m 8000 per jaar Op doze wijze worden d bevobtan op 60jarigenleeft d gepensiouneerd met ƒ fifi vooreen machinist 70 voor en condnotear en ƒ 6S voor een koetsier alles per jaar Het is te hopen dat een Maatschappij dl9 7V4 percent dividend maakt 89 Btf0 aan afscfaryving 6000 aan reserve 870 aan saldo en 17 500 aan tantièmes kan overleggen spoedig zich er op toelegge ook de pensioenen van haar beambten te do n verhoogen Dezrr dagen werd te Amsterdam op initiatief van den heer H C O Glockener Brousaon luitenant der infanterie qf gericht een militaire b d ATonm tn en yaderland Vanwege dezen bond is thans het volgende rondschrijven verspreid Dagelijks worden onzen soldaten en matrozen pamfletten in de handen gestopt waarmoe ern sekere partjj het bolwerk van orde en wet tracht te ondermijnen Dit onzalig pogon heeft tot nog toe geen succes do liefde voor het dierbaar Vorstenhais ons telijk zwaaiend me hoeden en pelten Op het stationsplein worden de vaandels ontrold roodo doeken r nder lal afgewissefd door enkele witte of blauwe maar allo met mao itspreukige deviezen ip speurend schrift De masiek begint de Marseillaise te spelen in marschtempo de gansche optonbt neemt den regetmaligen tred van een bataljon infanterie aan on zoo gaat het voorwaarts om hot dorp hoen naftr het terrein der betooging De duizenden menschec die in de morgenuren met aile denkbare reisgelegenheden naar Meerdorp zijn overgebracht en zich resdi op het terroin verzameld hebben stroomen naar den ingang om de aankomtnde broedera met een duizendvoudlgen welkomstkreet ie ontvangen TwintigdutKend menschen de kern van den Nederlandsohen derden stand krioelen door elkaar in d beperkte ruimte van een rechthoekig tuk weiland aan drie kanten door een boschachtig landschap begrensd Overal wordt vriendschap aangetoond of oude vriendschap hernieuwd Overal vormen Bich groepjes van luidruchtige mannen en vrouwen met opgewekte blijde gezichten stThertsond en lachend alsof het zonnelje der welvaart over geheel Nederland Bohynt en er geen wolkje zwceftiaan den poliliekcn hemel Maar is er geon reden tot blijde vrool ikheid is er geen grpnd voor rechtnatigen trots du ieder zich bewust wordt deel uit te maken vnn één groote arbeiderspariy machtig r haareendracht sterk door ADVBBTKNTIKN worden geplaatst van 1 5 r gels i 50 Centen inlere regil meer 10 Centen GROOTE LKTTSBS worden berekend naar ptaateraimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratia opgenomen in hel AOVEKTENTIEBLAD t welk des Maandags veHlohgnt volk 100 eigen deed al hua streven falen en op de trouw van Janmaat en Soldaat kan nog steeds gerekend worden Zg de zonen jan het Nedttrlandsche volk dulden niet dat eene kleine minderheid van opgeruide ontevredenen met geweld orde en rust be roeren en misbruik makende van verkeerde toestanden in de raaalschappg hot goede er in willen omverwerpen een troon bf naderen Oranje beschimpen Zij vormen eon waarnohtige on sterke partij van orde Wel doen de volksvérleiders het uitkomen alsof bet evangelie der revolutie in de kazernes veld wiut wel vorkondigon z hunue v fblmden misleide toehoorders op hunne vergaderingon dat het leger hea steunen zal doch wat meh gaarne sag wordt dao alh waarhetd meegedeeld Up het bewuste ooiutres van denWiaalderoocra tisohen Boud is o a besloten een som beschikbaar ie stellen voor propaganda nog meor propaganda in hot leger en tegenover 4ie propaganda stelt ziah de militaire bond voor Koningin en faderland ts Amsterdam in de hoop dat spoedig andere garnizoeuen het goede roorbeeld zullen volgej Me militaire bond is samengesteld ulf alle militaire voreeuigiugen van land eu zeemacht te Amsterdam gevestigd Hg telt nitm 800 loden onderofficieren on korporaals en wil door maandelgksohe militaire uitvoeringen bg onze jongens ware krg gsmansdeugden aankweeken Ër zullen militaire tooneolstukken wordeu opgevoerd die betor als op de theorie den jongen man zullen loeren wat trouw aan het vaaadel liefde föor bet vorsleuhuis gehoorzaamheid aan orilo en wet hoieekenon er zal esohermd en geturnd worden soldatonNaderen door de jongens gerongon On tablbaux uit ons schooa verleden zullen de bewondering en geestdrift voor het vaderland verhoogen terwgl tevens milicien en vrijwilliger een genoivoUen avond geiobonken wordt Dit alles kost veel geld en de Bond moet e haar j evoel vau solidariieit na men op bet punt staat met een grootshe daad aan rle gansoho wereld te toonen dat de derde stand belanx stelt in de msatschappelgke organisatie dat hyfiiet alleen recht heeft maar ook waardig is om opgenomen te worden onder dq stemhebltende elementen voor de inrichting van liet staaUbostuur Midden op het terrein verheft zich de feosttribune smaakvol met ipnrregroen en bloomen vorsierd gekroond door een symbolische voorstelling van de vaderlandsche spreuk vsendracht maakt macht en geflankeerd door twee prachtige banieren waarop het in gouddraad gewerkte devies vrijheid gelgkheid broederschap In wijden kring rondom de tribune staan stevig in den grond geplant de zesendvrtig kleurige vaandels van evonzooveel vereenigingen die aan de betooging deelnLmen ieder oei iukend devies op bet geduldign dook Daar zien we het donkere vaandei van Zandw jk met z n in vurig schrift geschreven msobtapreuk vrijheid gelijkheid broederschap en hel roode vaandel vflft Meejdorp met z n witgebArduurd ox populi vox duï Daar zien we de vaaadels der Amstenlamsohe vereenigingen met hun deviezen Maximalen arbeids I dag door eendracht macht atgemeon Stemrecht volhardt Overwint loon otn arbeid recht bovn