Goudsche Courant, donderdag 23 maart 1893

gedurig aanzoek van oirousmaanon en vertooners van rariteiten om de koe te koopen maar hjj beeft bune aanbiedingen nog steeds van de hand gewezen Geen barer kalveren heoft de aonderlinge eigen schap der moeder overgeërfd en de scheikundigen I die de melk hebben ooderzucht verklaren geen oorzaak te kunnen opgeven van het zonderlinge verschgusel Sommigen schrijven de donkere kleur toe aan een eigenaardige tint in bet bloed van het rund De beer Verwoerd booft eener bizondeie school te Heusden beklaagde ztob dezer dagen in De Standaard dat de Baad der gemeente Wgk deu vader van een zijnor eeriingen zou hebben gedwongen voor zijn kind de bizondere met de openbare school te verwisselen onder bedreiging dat hg anders als beambte der geinaente zon worden ontslagen De beer BuTgemeesler van Wijk en Aalburg sobrgft omtrent het voorgevallene het volgende aan de Jmtterdarnmer Id aw nummer van 16 Maart jt komt een stukje voorVdat mij aangaat en waar boven staat vbaast ongJfooflyk nt woordje haast bad gorust kunnen wegblijven Hat betreft een jongetje uit Aalburg niet uit Hetisdeo Zijn vader is wegwerker in dienst der Gemeente Wijk en Aalburg Deze knaap gaat sedert een paar maanden op de Chr school te Heusden Een mijner zoons ontmoette verleden week den vader en toevallig komt bet gesprek op hel feit dat de jongen te Heusden naar school gaat De vader zeide zelf dat zgn zoon op de school te Aalburg goed was maar hij werd bg het naar huis gaan door de andere jongens geslagen De vader gaat daarop naar den heer Verwoerd te j Heusden en vraagt het vaoo ne be g8 terug Of de vader werkelijk gezegd beaft wat de heer Verwoerd in lijno nagebootste veronti rdigir g scbrgft of dat deze het tLattet altgd maar door er blijft allicht aat kaneen in practgk heeft willen brengen weet ik niet maar lUt wee ik dat de heer Verwoerd frtjdag 10 Maart reeds wist dat noch da Raad der Gemeente Wyk en Aalburg noch eenig officieel persoon dwang heeft uitgeoefend of bedreiging gebruikt en dat toch De Standaard van 14 Maart bet leugenachtig bericht bevatte De knaap is weer naar de bgzondero school zonder dat iemand er aan denkt of gedacht heeft den vader lastig te vallen Dit is de eenvoudige voorstelling der feiten Dat de beer Verwoerd den Baad dor Gemeente in deze zaak kan bitrekked pieit niet voor groote scherpzinnigheid om er niets meer van te zeggen Ik geloof niet dat er in ons had eene Gemeente is waar de Baad een dei elgk besluit zou durven nemen Hoogachtend heb ik do eer te zgn UEd Dw Dienaar J VaN DO VEREN Burgemtester van Wijk en Aalburg Naar wij vernemen is door m O W baron van Dedom kantonrechter te Wage T n eene vordering ingesteld voor de recbtbaök w jAftnbem tegen een der oudwethouders van Wauu strekkende tot betaling eener schadeFergoeqjl an 25 000 en aanplakking van het vonnis da rechtbank en zulks tot betering van eer wegens dbor den gedaagde ingesonden en geplaatste beleedigeude stukken in de Nieuw Wageningiche Courant Mr Tb Heemskerk te Amsterdam zal als advocaat voor den eischer optreden Jm i Ct BniteolaDilscli Overzicht De jury heeft bet schuldig uitgesproken over Charles de Lesseps Baibaut eu Btondin en het niet schuldig over Pnntane Saus Leroy Béral Dugué de la Fauooiinerie Gobron en Aiitonin Prouat Het Hof heeft daarop tan auuziou van Da Lesseps en Blondin verzachteode omstandigheden lutogenomen en veroordeelde De Lesseps tot een gevangenisstraf voor don tijd van één jaar gelgktgdig to ondergaan mat de straf tot welke hij reeds door de Ie kamer van de rechtbank der assises is veroordeeld Baibaut is veroordeeld tot veriies van zijn burgeischapsreohten een gevans enisstraf van 8 jaren oneen boete van frs 760 000 hei dubbel van het door hem ontvangen bedrag Blondin is veroordeeld tot een gevangeniatraf van twee jfiar Allen aijn verder veroordeeld in do kosten van het gading en op vordering van de civicto party tot vergoeding van kosten schade on interossen on tot teruggave van een bmlrag van fr 375 000 aan den liquidatour van de Panama roaataobappg Zondag is door den CVntralen Raad der Belgische arbeiderspartij het besluit genomen om de algemeene werkstaking te proclameeren in deze twee gevallen VNBM ffdMMb V n daar een he e op oou me 1 dèBorKen ota door eoa jaaitijk be bydrage sla donateur het tchoone doel te helpèo ver wezentij ken Den ieder die oQEm brsren jatagens duceengoed haü toedraagt die z$n Vaderland en KoirhiBJii li f heen die ovtfftuigd is dttt de trtfttw vtfv d miUtaireo eeo pletfhtankeir h voor em waaraMFttjg gezonde vrijheid eeae geleidel e ferbdHriaf vaa maat chappel waiiverhoudiageB n eM z ï noodige orde ia den alaat zondere een gave af toot den MillUireu Bond 6iftea viD erenttieele donateura zullen in dank ontvangen worden b den heer Glookener Brousson pre Ldent van den Bond Alexanderkade 5 te Amtf am Toen de tapper O Lodder Jr wonende op den Zeed k te Amsterdam Zondag zijn geld uit do toonbanklade natelde bemerkte hg onder de gelditukken twee ronde stukjes lood ter grootte vM eenikwartje Dit gaf natuurlek achterdocht en ue stukjes waarde bij ooi den bedrieger te kunnen opsporen Maandag ochtend kwam een bewoner der Coestraat naohtwaker van beroep in de al ter en trachtte met een dergelqk stukje metaal te betalen De waard liet hem na de andere kwartjes zien en vroeg of deze ook van hem afkomstig waren De man ontkende doch hiermede was Lodder niet tevreden en een hevige woordenwisseling ontstond De naohtwaker ging zelf een politieagent haten en deelde dezen mede dat Lodder hem verweet met ▼ alsoh geld te betalen De agent vertrouwde intusschen de zaak niet en nam den naohtwaker mede naar het bureau Daar werden zyne zakken onderzocht waaruit nog meer ronde stukjes lood te voorsohgn kwamen Onnoodig te zeggen dat de naohtwaker nu in rersekerde bewaring werd gebracht B bl Staten OeneraaL 2 jCambb zitting van Dinsdag 31 Maart 1893 De kamer hield eene korte zitting waarin enkele kleine ontwerpen tegen Donderdag aan de orde gesteld werden De heeren Pijttersen en Tydena kondigden interpeUatiea aan over de maatregelen tegen de werkelooaheid de heer Schepel een over de haven te Delfsijl Aan het antirev blad Ons Zuiden sohrüft men alt Hage la sommige gewooul k goed ingelichte kringen loopt het gernobt dat met bet oog op het ontwerp der Kieswet thans in de Tweede Kamer aanhangig bezwaren zijn gerezen die eene vervanging van twee ministers zouden kunnen tengevolge hebben En het Amsterdamsehe Nbl v Nederl bevat het Tolgende dat wol iets van een officieuze medodeeling heeft juist omdat er blijkbaar met opzet iets in is dat niet precies zoo kan wezen als ter staat £ r wordt in de hofkringen op t oogenbUk op zno onaangename w ee tegen hel ministerie geïntrigeerd dat meu er zioh op voorbereid kan houden dat df Begeering de eerste de beste gelegenheid gretig zal aangrjjpen om het veld te ruimen Zg heef er meer dan genoeg van ff De Kieswet is na r wg vernemen reeds een paar weken van den Baad van State terug ontvangen De Begeering aarzelt echter het oordeel van den Baad openbaar te maken wegens de vernietigende macht en zoo voort TusBohen de vaandels staan zes spreekgestoelten kooge getimmerten van ruw houtwerk op gelijke afstanden vanelkaar geplaatst in een kring van 150 M omtrek £□ dit alles binnen een omheining van strak gespannen staaldraad bevestigd aan kleine met groen versierde paaltjes Langs da drie met bosch oraaoomde zgden van het terrein zijn van afstaud tot afstand reusaohtige ververachingstenteu opgetrokken vijf langs elke ngde en bovendien een aan den ingang Boven elke tent is een groot bord aangebntcbt waarop in duidelijk schrift oen tarief van ververBobingen onderteekend door du algemeene rfgelingscommissi Onder dit bord prijkt overal de keniiisgeving dat alcoholische dranken van het terrein zijn verbannen maar de macht dio deze iverbanning decreteerdo heeft blgkbaar de buffethouders vrggolaten in de keuze van den vorm der publicatie Üoo vinden we haar op vijftien van do zestien tenten m r of minder geestig geillustreerd turwijl de zeetiende die opgetrokken ia in den vorm van een reusachtig vat het droog komieke opschrift dtaagt hier ia en jenever iii De groole teut aan den ingani geeft een prent te aanschouwen een man in arbeiderskostuuin de Folkêpartij zet een lanfreo mugeren kerel met een fu tje jenftver op a rug Schiedam buiten de deur kritiek die e in mtAi ditgeaprókin De kritiek moet het werk van den ond wtnister HemMkerk zgo Kou t werkelijk waar zgnF Zou inderdaad de partij der Haagsche heeren o a iutrigeeren en er in slafcn om den Ininister Tak went dia zal wel een van de twee zgn den roet zoodanig dwars te zetten dat hg er over struikelt Wij kunnen het al evenimn galoonn ida dat do heer fA in MmH zou zijn tm daarfoor to w es Ëen Tak glgdt niet uit op den parketvloer van een hofantichambre hg staat te hoog om door hofkabaaltjes bereikt te kunnen worden AU hij valt dan doet hg t na een worsteling op s h terrein eu dat is de Kamer £ n bovendien wio durft de ministers Pierson en van Tienboven baleedigeo met de onderstelling dat zij na al wat er gebeurd is nu een of meer hunner ooUegas door hofintrigea zouden laten verdrgven Maar wat is er dan gaande Want inen denke ook aan bet geheimzinnig bericht dat de Belgische Ind mdance dezer dagen bracht Üaagache Ct De dieven die onlangs bet hotel van den markies Panisse in de Avenue Marceau op zoo stoute wijze geplunderd hebben waren reeds eenigen tijd voor een goed deel achter grondel en slot muar het volledig bewijs ontbrak nog en de gestolen voorwerpen waren nog niet gevonden Eergisteren uu kwam men lot eene gewichtige ontdekking Een poliliediooaar liet de bewoners in de wgk der ChampsElyaoes eu te Auteuil de photographiscbe afbeelding zien van een der beschuldigden Benard geheeten die in de gevangenis ia Op die wgze kwam hg bg een concierge die het portret ziende verklaarde dat het dat was van zekeren Butet die bg haar heeft ingewoond en sedert aenu maaiid verdwenen is Butet nu was niewaud anders dan Benard De rechter van instructie bracht dezen daarop bij de concierge die dadeiyk in hem haren gewesen huisgenoot herkende Er werd vervolgens eene huiszoeking gedaan in de door Benard bewoonde kamer op de zesde verdieping en d r vond men afkomstig van den markies lal van kostbare voorwerpen een paar obligatien van het OreHet fonciert wier nommers bekend waren eenige inbrekarsgereodscbappen en eene som van 1700 fr verbolgen in een matraa Tegenover die bewqzen begreep Benard dat ver der ontkennen niet kon baten Hg boleed de mis l daad en beloofdo gok onbullingen te doen omtrent ds miadadec vaa d in brekers bende die sinds geruimen tgd in z ter gedeelte der stad aau het werk was geweest en waarvan men lot uu toe geeo spoor had kunnen ontdekken De Haagsche sprokkelaar van het Utr Dagblad schrijft o a het volgende Te Sobeveningen krggen we reeds in den aanstaanden zomer eene zeer gewenschie afwisseling in de wel wat eentonige vermakelgkbeden Carré kreeg niettegenstaande de bezwaren van hen die onze badplaats ongaarne tot een uitspan ningsoord zien worden den grond tegenover bet Kurbaus iu erfpacht voor ziju circus met de vergunning om er in 1893 voorloopig ene bouten tent te plaatsen Hoe hij er fiDBucieel eene voordeelige zaak in ziet een gebouw te plaatsen op rrg duren grond dat slechts 4 6 maandea sjaars kan geëxploiteerd van een lokaiU waar op den achtergrond eenige mannen gegroepeerd sijn aQbter oen met boeken en couranten bezaaide tafel Van artistieke uitvoering is natuurigk geen sprake de koppen zijn karikaturen de teekening is grof en vol foutop maar de bedoeling is duidelgk en dat is t voornaamste De overige tenten drageo opschriften ia versvorm alle variaties op één en hetzelfde thema Precies om half één wordt appèl geblazen Do menschen verzamelen zich in wijden kring achter de omheining de muziek zwggt het rumoer Vfrstomt de Voorzitter van bet Comité van uitvoering betreedt de feeattribune en steekt de volgende openingsspeech af Burgers en burgeressen I Uit nuaa der Volkspartij roep ik u een hartelijk welkom toe Welkom te Meerdorp I t Is mg een onuitsprekelijk genot de ontelbare menigte te overzien die zioh op onze roepstem beeft vehameld om aan t slaperige Nederland te toouen dat het volk ontwaakt is uit z n roes van onveraohiliigbeid en moedeloosheid Ue sooialistiscbe haau ïal niet te vergeefs kraaien dat de morgenstond van een doboone toekomst is aangebroken DuizeudoD zijn er die de zon niet zien en niet willen zien voor ze hoog aan den hemel staat maar worden daar in den wintertijd geen ziel op t ida zal komen om zich naar Scbeveningen te begeveB 4cdaar iets dat Carré zelf moet weten en ook wel zal weten want bij heeft lang genoeg met t bijltje gehakt Toor ons publiek is t da hoofdzaak dat we etndelp eens aeo behoorlijk cirons te zien zullen krggen en gebroken is met het proteotionÏBtische stelsel dat tot dusver in alilte alle concurrentie tegen xooMf k urbane on wintersabouwburg zooveel mogeiyk weerde In een te Leeuwarden gehouden vergadering werd definitief besloten tot het oprichten van een Friesohe onderwijzers propaganda club tei bestrgdiag van den sterken drank Besloten werd o a dat het lidmaatschap van de Ised Fereeniffing tot afiehaffing van lierken drank veroisohte is om lid van de Club te kunnen zijn Tot voorzitter werd benoemd de heer K Hibma onderwgzer te Leeuwarden en tot saore tarispenniiigmeester de heer F Ü Schmidt onderwijzer te Stiens Ten slotte werd met algemeene stemmen de volgende motie aangenomen f De Friesche Onderwijzers Fropaganda club spreekt als haar meening uit dat da onderwgzers verplicht zgn het drankgebruik te bestrijdun maar dat zg dit niet kunnen doen met bet gawensobta gevolg zoo lang zij zelven nog matige driukers zijn Naar aanleiding van de ia 1889 plaats gehad hebbende algemeene tienjarige volkstelling waarbij ook bet aantal blinden in iedere gemeente is opgegeven heeft de regeering hi tr te lande op aandrang van de Maatsohappg tot bevordering der Geneeskunde zich bereid verklaard een nader onderzoek der blinden in d hand te willen werken en heeft zij reeds de telkaarton bij de volkstelling gebezigd waarop de namen en adressen der opgegeven blinden voorkomen aan genoemde maatoobappg ter hand gesteld Oed Staten van Groningen hebben ter zake daarvan een schrijven gericht aan de besturen van die gemeenten binnen hun ressort waar tijdens die volks telling blinden op de telkaarten voorkwamen en er de aandacht op gevestigd dat de boogleeraar dr M £ 1 Mulder te Groningen zioh bereid heeft verklaard de blinden der provincie Groningen kosteloos nader te onderzoüken De moeilijkbeid die zioh daarbg krdoet is deze dat een aantal blinden in de proVV ie woonachtig zijn die door genoemden boogleeraar niet atlffU in hunne woonplaats kunnen worden onderzocht en Ged Staten raeeneo dat de gemeentebestureu de patiënten kunnen In staat stellen deu hoogleeraar te Groningen to bezoeken Een krankzinnig man in een Fransoh gesticht heeft onlangs in een vlaag van woede oen tilveren horloge ingeslikt De man bleek niet bet minst hinder te hebben van die ongewone versnapering en na verloop van zestien dagen raakte hg dank zij de maatregelen die men nam het uurwerk op de uatuurigke wijie weer kwgt De Paus heeft 50 000 francM geschonken voor de expeditie tot ontzet van de Belgische slavernijbastrijders aan het meer Tanyanika Afrika Men heeft hoewel er nog lang niet genoeg is nu voldoende gelden bgeen om de onderneming te beginnen we xalleo ze wakker schreeuwea met een kreet uit twintigduizend monden We zullen ze dwingen om op te rgzen van het zachte dons hunner legersteden zich de slaperige oogen uit te wrijven en zich te overtuigen dat t licht van t socialisme werkelgk schittert aan den bemel van bet volksleven Mannen en vrouwen 1 arbeiders de toekomst is ons Weg met liberalen en ciericalen die het volk flifcdooien met mooie beloften wanneer ze z n steun noodig hebben om op het kussen te komen maar het onderwijl verarmen en uitmergelen door hun wanbestuur Weg met ben die partijbelang stellen boven volkt belaag en rijkelui s wenschen boven armelui s rechten Er zal maar één partij in oos land zijn de Volks partij maar één vertegenwoordiging de Volksvertpgenwoordiging De staalkaart van godsdienstige sectun en politieke clubjes die zich thans vermeet dien naam te dragen zal verdwijnen op om bevel Burgera en burgeressen daartoe is noodig Algemeen Stemrecht Algemeen Stemrecht is de skutol voor onze toekomst Nog onthoudt men t ons mnar wq zulten niet ophouden t te eiscben We zetiten dien eisch bovenaan op ons program en we ullen niet rusten vüér bij ingowilli fd is Dat zal nog lung duren ff ordt vervdlyd Den 6en April zal de expeditie onder bevel van kapitein Deseamps vertrekken Velden week is te Aoderlties eene indrukwekkende betooging geboaden ter berdenking voor de 300 slachtoffers der vreeselgke mijnramp van een jaar geleden Gisteren zouden d leden der werkliedeuvereenigingen zich naar bet kerkhof begeven om kransen neer te leggen op het graf der slaobtofiFers maar de burgemeester varbood elke betooging en bgeenkomsten van meer dan vgf personen Niettemin kwamen de werklieden in den namiddag bijeeu en trokken in optocht uit het dorp Vóór den stoet werden 8 met rouwBoers omwonden vaan dels gedragen en de muziek speelde doodenmnrschen Op Ten weg nbar Bergen werd de optocht aangebonden door den Burgemeester aan bet hoofd eener afdeeiing pobtie Br werd onderhandeld en t eind WBi dat de stoet uiteenging doch dat vier afgevaar digdeo verlof kregen den krant naar bet kerkhof te brengen Da mynbraud is eerst sinds korten tgd gebluscht nadat hg dus ongeveer een jaar later gewoed heeft Thans is men bezig het watbr uit de mijn te pom pen dat daarin nog 80 meter diep staat Wat kostte de ont tekking van AmerikaP Prof Sophus vraagt dit in den Qlohas De kosten voor de uitrusting dor eerste uit drie k eine sohepun beataaiide vloot van Columbus worden in do oorkonden altijd gelijkluidend beogferd op een bedrag van L140 000 maravedis Hoeveel deze som echter in ons geld bedraagt is niet zoo gemakkelgk te berélcenen daar de meeningen over de waarde van een maravedi zeer uiteentoopen De maravedi een Moorscbe aitdrukkirg was een kleine munt waarin aan het eifide van de 15e en in hot begin der 17e eeuw de tijd die hier in aanmerking komt alle prgaopgaven werden gedaan zelfs al liep het bedrag in de millioenen Nu is ook bekend dat bgna allo onder een bepaalden naam geslagen munten in den loop der eeuwen telkfns geringer in waarde zgn geworden Da Bomcinsche zilveren denarien werdüo tan slotte een gewone koperen munt in Frankrgk demer genoemd en het afkortingsteeken ie het Ëngelsohe d Uit den oorspronkelijk zooals do naam ook wil goeden gulden is reeds lang een zilverstuk geword n dat nergens moer de waarde van 3 mart heeft Zon is ook de maravedi in waarde achteruitgegaan en reeds voor honderd jaren was deze munt nauiCelijks meer waard dan een pfennig Men mag dus ook aannemen dat zg vier honderdjaar geleden hoogere waarde had Naar aanleiding aanleiding van enkele besliisipgen vat Ferdinand eu Isabella komt prof Buge tot het besluit dnt de waarde van een maravedi 2 S6 pf volgpas ons tegenwoordiggeld bedroeg t Dan zou dus de gezamenlijke Borti van 1140000 volgeus ons geld 29184 mark bedragen De hoogere getdswaarde van dien tijd is hierbg natuurlijk niet in aanmerking genomen en evenmin is rekening gehouden met de omstandigheid dat de stad Palos wegens vroeger begane misslagen uil eiiren middelen twse uitgeruste eu bemande karevelen beschikbaar moest stelten Den staat kostte dus de ontdekkingsreis nog geen 80 000 mark Hiervan kregen de admiraal uls jaargeld 1280 M de kapiteins Martin Juan eu Anton Perez eJk 768 M de stuurlieden 512 tol 614 M eu oen Chirurgijn slechts 153 M 60 pf De matrozen kregen elke maand voor levensmiddelen enz een duoaat ter waarde van 876 maravedis of 9 M 60 pf Ofsohoon een veertien dagen te vroeg wellicht moge onderstaand verbaal uit een Amerikaansch blad bier eene plaats vinden Robert ifaniborough van Chilticotbo Ohio is eigenaar van eene koe die pikzwarte melk geeft De koe is van gekruisd Jerseysch en Durhnmsoh ros werd geboren op zgne boarderij evenals bare moeder en zusters welke zonderling genoeg nooit eenige afwijkende bgzonderbeden opleveren in de kleur van bare melk Mollte zooals dit zooderIini e schepsel genoemd wordt heeft vgf of zes maal gekalfd en hare spruiten zijn alte gevoed met zwarte molk Deze bevat een tametijk roomgebalte hetivelk oen weinig lichter van kleur i dan do melk zehe en eene boter oplevert die op een mengsel gelijkt van koolteer en vet Hoe zonderling iiet schyoon moge is de smaak van doze boter nochthans zeer goed en wordt door bet gezin Banshoroügh gsarne gegeten Aanvankelijk toen Mollie het eerst gemolken werd en de melk zwart bluek te iijn was iedereen bang om die te gebruiken maar toen haar kalf er geeo hinder van bleek te hebben en er vet en spjielziek van werd was ook bg de huiagenooten het vooroor deel spoedig verdwenen en word zelfs de voorkeur gegeven aan den zwarten room De eigenanr heeft 10 als de Blamer de erkenning van het beginsel van algemeen kiesrecht in de gronwet weigert en 2 zoo dit in de grondwet aangenomen is in de kieawet te vele beperkingen daarvan opneemt Dit besluit zegt de ladépendoMce is niet nieuw I want in beginsel was het reeds vroeger genomen nu slechts is bet oogenblik bepaald Al is het dus geen vojrassing toch houdt het besluit eene dubbele bedreiging in en als de worktiedenpartjj meent dat zij met hare voortdurende bedreigingen voor de voorstanderd van bet algemeen kiesrecht zoowel in de Kamer aU in de pers de taak gemakkelijker maakt dan bedriegt zg zioh zeer Door vrees te willen wekken stijft zg sommiger tegenstand nog slechts te meer En terwgl dus eenerzijds de tegenstanders er sterker door worden maken zulke besluiten de medestanders zwakker omdat elke fout begaan door hen die het kiesrecht deelachtig wenschen te worden een nieuwe reden van verzet wordt dat door hen weder over oiinen moet worden De Indépendance zegt dat niet haar bet besluit van het bestuur der werklieden partij aan bat wankelen zou kunnen brengen maar zg slechts in het belang der werklieden zalven waarschuwt wat haar aangaat zg blijft m bet algemeen kiearecbt de eenige logische praotische en werkelgk staatkundige consequentie zien der grondwetsherziening De beruchte anti semiet Ahlwardt wegens laster lo de gevangenis gezet eu omdat het een Jood was die gelasterd werd door anti fleraieten en conservatieven tot lid van den Rijksdag gekozen de beruchte antisemiet Ablwardt deed eergisteren in den Rijksdag zijn best Hij had de oobesobaamdbeid zgn laster ten opzichte van den geweerfa irfkan Lówe vol te bonden Tegen kleinigheden zien zullte Heden niet op in hunne zoogenaamde bewariogen maar toon de man zeide I dat Lówe een meineed had afgelegd en alleen déarom niet door het gerecht vervolgd was omdat bg een Jood is werd bij door den voorzitter tot de orde geroepenDat zgn echter voor zulke Heden mooie reclames De Rgkskunselier Caprivi antwoordde met onverholen minachting dat bg alteen uit eerbied voor den Rgksdag beleefder woorden koos dan de spreker verdiende al zgn verdachtmakingen waren intusschen leugens Nadat ook de Ministor van Oorlog Kalterborn de beweringen van Ahlwardt volkomen ongegrond genoemd bad ontstond er een langdurig debat tusschen Richter Ahlwardt Liebormann en Sonnenburg Biobier zeide dat Ahlwardt hom nog slechts om redenen van pathologischen aard belang inboezemde terwijl hg Liebermann uitmaakte voor een babbelzieke oude vrouw hetgeen door Liebermann beantwoord werd met de fraaie opmerking dat de eenige reden waarom Bicbter zoo flink voor de Joden in de bres sprong gelegen was iu de hoop dat dezen uit dankbaarheid ten behoeve van de vrgzinnige partjj in den zak zouden tosten Te midden van gelach en uitingen van verbazingen ergernis werd op deze wijze hot debat eenige uren gaande gebonden Nadat de Rijksdag de begrootingen voor oorlog marine u justitie in derde lezing bad aangenomen kwam de begrooting voor bet Rgka invalidenfonds aan de orde De vrgzinnige afgevaardigde Richter vestigde er de aandacht op dat volgens bet officieele stenogram Ahlwardt bg de tweede lozing der begrooting had beweerd dat de Rijkaregeering bg de vestiging van het Rgks invalidenfonds met invloedrijke beurslieden in bet geheim onderhandeld en daardoor de financieele belangen van den Slaat benadeeld bod Spr vroeg daarom aan den staatssecretaris voor finasciën Maltzahn inlichtingen over deze zaak Maltzahn varktaarde dat alles wat Ahlwardt bo veerd had van allen grond ontbloot was Onder groot rumoer hield Abiwardt zgn beweringen vol Hij verklaarde dat bet Duiische volk destgds aan de beurs door joden verraden en voor millioenen was bedrogen geworden Ean en ander kon bg bewgzen met ofiicieele door het tegenwoordig hoofd van bel departement van finanoién ondarteekende stukken welke hij als de gelegenheid zich voordoet na het Paasch reces zal overleggen Onder luiden bgval van de leden verklaarde Richter dut m n een man als Ahlwardt tot in allo sobuilboeken moest vervolgen en bem dwingen zgn bewijstukken terstond voor don dag te brengen Dit is vooral noodig gmdal zgn beweringen ernstige vurdachtDiakingen van de toenmalige Rijksrei eering en Bismarck bevatten Rickert stelde voor de beraadslaging terstond te verdagen opdat Ahlwardt morgen gelegenheid zou hebben de zoogenaamde bewijsatukken over te leggen Dit voorstel werd met algemeene stommen aangenomen De Rgkadag welke voornemeus was heilen tet na Fasüheii uiteen te gaan zal dus heden nog een zittinii houden Van meermalen gebleken welingoliohte z jde wor lt te Berlijn verzekerd dat do onvorzettelgkheid van den Rgkaknnaelier tan opzichte van de legerwet Iiaar gronri vindt in den Keizer De Kaiser moet iu bet