Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1893

1893 N 000 3 Vrijdag 24 Nitart GOUDSCHE COURANT ISieüws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De liizeaOlng Van advortentlêu fc n geioliieden tot n uur des oamlddags vim den dag der uitgave VOORLOOPiG BERICHT Op MAANDAG l MEI 1993 svoorm Uuur zullen in hetkoffiehai hkt8cuaak BOBDc aan den Kleiweg te Gouda ten overstaan van Noiaria MON TIJN aldaar publiek worden verkocht i Een zeer WOONHUIS met afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS SCHO ÖB EKF TUIN en Trijen POORT aan den Kattensingel Wgk Q nrs 197 en 197 i te Gouda S Een dito WronjtlHVMS met ERF en TUIN naast het vorige Wjjk Q No 198 3 Een ITOOIIIHVI en ERF aan de Bleekerakade of Vlaamsche Haven W jk P No 8 m lumum grondig met het Vak bekend hoog loon Franco Brieven onder Lett X Ü aan het Centraal Advertentie Bureel van Gbbr BELINFANTE Wagenstraat 102 ê Gravenhage lOiMuDtJes vaoflO Cadeau Allen die 3S Cents per postwissel of postzegels zenden ontvangt daarvoor het Grappige Boek getiteld JBe i Studentengrap of Prof Olivier in de Trekschuit met een nummer hetwelk kans geeft op bovenstaande Adres Bureel DE WERKGEVER St Domusatraat 261 Zieiihee laattt van Augustus van het Torige laar aeret na lang Barzalen zijo toeBtemming gegevsp hebben tot de feitelijke invoering van den tweejariten dienattyd voor de infanterie onder de uitdrnklcelgke voorwaarde dat de in deze legerwet ontworpen regeling be i mininsuni zou zija der voordeelon die in het belang van s Rijks weerbaarheid tegenover do nadecten van den tweejarigen diensttijd behoorden te staan Is die voorstelling juist dan ia bet duidelyk d t Gaprivi m de legerwetcommissie eoo goed als gebn enkele concessie kon doen en dan zal indien de Rgksdag bij de openbare behandeling der wet tin tweede lezing ook met toegeeft bet wetsüntworp ingetrokken of de Bijksdag ontbonden moeten worden Ook voor do verkiezingen van den Senaat dieZondag begonnen verwacht men dat e liberaleregeeriiig in Spanje een groote meerderheid mI hebben Sir moeten 17V leden gekozen worden flovendienzijn er 180 onafzetbare leden ibij welke net ministerie slecbta een gerjnge meerderheid beedj Daaromzjjn de verktezingeU van belangd Voor zoover de temmingea bekend zilii behiÉ dlde regeeriug de meerderheid k W Het Engetsche I agerhuis teil thans 117 codi vatieVen 46 liberale unio i4en 075 dM neanen 2 aDti Parneluten en 9 Farnelti sn Volgens do Toke zal de meeriierhoid voor do Horq Rule ill 43 stemmen bedrsu ii Kantongerecht e Gouda Zitting van Woensdag f2 Maart ISflS De volgende persoden zijn veroordei ld wegens i Als geleider van eo j ingesL hreven boudenkar de handen tiiet van muilkorven te hebben voorzien L V te Züvenhuizei kot 1 of 1 dajt heohteim In Gene tapperij aani gzig hebben van bozdekera m het uur va sluiting 1 C dö V weduwe OjoW V brdtal te Öoiida tot 3 of 2g dagen hQ Mtenia 1 Te Gouda op straat spelen met geid H S Jan Kottensteejjjj te Gouda tit 0 50 of I dag hechfeuis i Harder dam stanvoeta rljiten in de Korte Giroenea daal i C L Vrauwensteeg te Gouda tot O BO of 1 dag hecb ni8 Onbeheerd Ikten staan van een trekdier D de Q r te Krimpen a d IJsseï en G K teGouda m ƒ 8 of S dagen heohteois Openbare dronkenschap gepleegd bij 3e herhaling D 9 Peperstraat te Goud tot 3 weken hechtenis Openbare dronkenschap B de K Peperstraat te Gouda tot ƒ 3 of S dagen huobtenis H K T J Zak en J K Konynstoeg te Gouda G H te Kotterdam on K V te Hekendorp ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis VisBohen zonder achriftelyke vergunning van den leohtbubbende bij herhaling gepleegd A van der P te Gouda tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevena veroordeeld in da koeten verhaalbaar bg lijfdwang van 1 dag ADVERTENTIEN Tot diepe droefheid van mg ea mgne Kinderen overleed heden myn geliefde Echtgenoot de WelEdele Heer A D van de WEG W K in den oaderdom van 46 jaren Mevr Wed A D van db WEG Wz HOOOBNDIJK Stolwijkeralwa 20 Maart 1893 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afqewachU Heden overleed onze jongste Lieveling ELISABETH MARIA ANTONIA in den aanralligen leeftyd van b na 6 jaren J H SPIERING8 J SPIERINGS Jaspebs Gouda 22 Maart 1893 AL DEGENE die noch iets te vorderen mochten hebben van den ondergeteekende worden verzocht daarvan deze week opgave te doen Q H G DM LANGE Gouda Snelperadruk vaa A Bbinehak h Zoon IVederlandscbe StoalnboGt lllaatschappij De Stoomschepen BOLLANlMlapt S SMIDT n SJlTA FIbM kapt J SAÜBE vertrekken eiken Elnsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rervbege ftn zich bg de Cargadoors der Maatschappg I Boompjes 72 te Rottei dam j Q ebri SttÉlwerck 4 ChrijBolaMeta f a i ceimaiSpe dooii de nieuwste uitvindir t Stol De IStoomschepen lossen te BreTS rsciuay de markt van Boter en Kaas te Londen Hl itTinditjgaajjip towïhmaal geb fid Terbetcrde fabricatie een ns ibere swaarii een be js Yt ultmu uitïjluitene g4brui van fijne en fijnatejp Jo ids toffen fAtandeerei J n erbrmker van erck s Cnomi e p4 oi ibrikaa nffliTrke fk be kwdordefide aaiMden uuoud der resp ihaalde j7 J f l ü i als HoflefSrlHclei tl I i éi ipvam g mHn eni nf i i ie fabJikaat tWed 187é sth W Ic demi niltional ie Pa vqire excellent l brl ï tloiii e Oho Stollwerok al bb ikii i ti i W i Ü première c niiie e oq eld l on de kt nonbona vallés et fib T l knjgbaar tfjj W H JDonflsears BanketI ieraalvertflm nwO iraiMr v or Kederland Mins QinHiil I Mt Amstei diUn Camrstfiat 103 Openbare Vrijwillige Verboping De NotariBsen Mr JMM G H FüHRl fS I i SNETHLAGE te Woerden en J P M A L H S TE DE te Bergambacht zgn voornemens op DINSDAG den 28 MAART 1893 des morgens ten 9 ure aan de bouwmanswoning geteekend H 41 aan deu Platten weg onder de gemeente REEUWIJK in het openbaar te verkoopen 18 KALFROËieni 1 vare KOE 1 gulste VAARS 4 PINKEN KALVBREN en SOHAPBN 1 brmn aftands MERRIEPAABD 1 zwart aftands MBRRIBPAARD Voorts eene BRIK eeneTILBURY BOUWERIJ en MBLKOBBÈEDSCHAPPBN en verdere roerende goederen Alom te bekomen DE mm mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli noOR OHBISTIAAN KBAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN Da nitgaTO dezer Conrant geechiedt da met nibondering van Zon en Feeatd eui D prja pei drie maanden ia 1 2 fianeo per post l 70 BÏ NFN ENLk3 JD Afionderlpe Nommers VIJF GENTEN GOUD 23 VTaart 1891 vaooturei zijn bij hot 1b I80S Een jiflttr vaooturi zijn bij hot lager onderwijs alhier i t ooriiitzii t De heer J P Vaa der Kleyn vprtrekt naar l dië iprfrijt Mej J Groot ia j benoemd te Rott rdna Mej J fi Klaron t Koudeknric a B U geslaagd Toor het examon nuttige handjwei en i De ooDoept begrooting van het Hoosrheomraadachap ffKrimpeneriraard dienstjaar 1893 94 bedraagt zooI wel aar u tgaaf als ontvaagst ƒ 59565 81 fiij de Ttreede Kamer ia ingediend eeo ontwerp tot afschaffing van de reohten ran registratie op aanatellingea en akten van beeediging ran ambtenaren Op verzoek van de betrokken kerkbesturen heeft d minister van oorlog bepwld dat aan de IsraëlietiBche militairen der lanilnmbt die niet aan de strengere tucht bij het algemeen depot van discipline onderworpen zijn en die hun eerlang invallend PaaHohfeest te hunnent wenechen te vieren daartoe de gelegenheid zal worden lo aan ben wier ouders of betrekkingen in hunne garnizeensplaala wonen op de feestdagen vrijstelling van den dienst te vorleenon 2o aan de overige militairen eeo verlof te verleenen van en met 31 dezer tot en met 9 April 3o aan hen die mochten tiga opgeroepen om op 33 dezer voor herha ingsoefeningen onder do wapenen te komen uitstel van die opkomst ttt verleenen tot 15 April FEUILLETODl S T X ZT 3D VI 40 Want een machtige party die tegen ons is toont lich niet alleen afkeerig van de inwilliging van onzon eiaoh maar gunt zelfs t volk t Kiesrecht nog mot Welnu dat zullen we eerst vragen en als vragen niot helpt dan zullen we t afdwingen We zullen toonen dat t oni ernst is met het streven t Volk op te heften uit z a gedrukten toeatand welvaart te cheppan naar lichaam en geest waar du armoede en ontbering geleden wordt rechten te verschaffen waar nu alleen pliobten gekend worden Kn al kunnen we niet dadelyk dit doel bereiken we kunnen de wegen ontsluiten die naar ons doel roeren Daartoe moet gü ons helpen door u te scharen aaa onze zijde Schenkt een aandachtig gehoor aan de mannen die straks voor u zullen optreden want go hebt wijsheid noodig om te kunnen oordeelen over uw gemeensehappelijka belangen en behoeften We hebben de orde van den dag zoo geregeld Van één tot half drie spreekbeurt op zesversohil nde plaatsen Door het aanmaken van ën kachel met petroleum ontstond Dinsdagavond eveiï buiten du Hoegewoerdspoort te Leiden onder Leiderdorp brand Hoewel het gevaar door en voorbijganger spoedig werd opgemerkt waardoor t hulp kwam opdagen mocht deze ntels baten oaar do toegang tot dewoning wegens do hevige namnien ntet was te naderen Het wa i daardoor ook ni t opgemerkt dat de vrouw hare kinderen reeds met lefansgavanr door de achterdeur gorod had eoodat t noodig nog pogingen in het work werden gesteld ora beu er uit te halen l u bet aangrenzende pe el had men zich reeds ter ruste begaven en in hei bovonbuis lag eene zieke rrouw Daar was de onstt tanis dus nl e n groot ook omdat de zeer nettf inboedel met verzekerd was Alles werd dus in ï hel werk gesteld om te redden wat te redden was Opeens steeg eeu getohreeuw en gejammer op dat er nog eene vrouw Iq de vlammen was waarom men met gevaar van eig M leven weder in bet brandende perceel ging Zc en dochter vlogen eveneens in de brandende vffiiing en gildos om rnoadex en vader die zooals later bleek er reeds uit en ia veiligheid aren Weldra stonden iutuasehen twee perceelea in lichter laaie Na ongeveer 20 minuten kwam de Leïderdorpsche gemeentespnit aan en bijna onmiddolijk daarna de spuit der Leidsohe kotoenfabriek en tn derde Om 10 uur begonnen was de brand tt fuiddornacht bedwongen De huizen waren geassureerd Omtrent den verraderlijken aanval op dr Kern meldt de A eh Crt Op den namiddag van deu 6e dezer wandelde de officier van gezondhoid der 2e klasse J W C Kern op korten afstand van den bentiog Segti toen hij in de bakou bakoe houtgewas dat in de lagune Van half drie tot drie uur pauze en muziekuitvoering Van drie lot vier uur spreekbeurt En ten slotte groote vaandeloptocbt op het terrein Thans verklaar ik de vergadering voor geopend Na ven korte pauze gedurende welke de muziek de Marseillaise en bet Vnjheidaliod doet hooren betroden zea van de twaalf in het programma genoemde sprekers de terschillende spreekgestoelten waaromheen zich intuaachen groote groepen volks verzameld hebben De eerste spreker zeid Qeaobte toehoorders I Weest welkom op ons feest gg leden der Volkspartij gij belangetej enden in onze zaak Ik kan het u aanzien dat ge in eon feestelgke stemming verkeert Is het niet omdat dezen morgen blijde gewaarwordingen uw gemoed doorstroomden toen ge zaagt dat dmsenden en duizenden met u streven naar t zelfde doel brood en reohl te verkrijgen voor allen t Is zoo heerlijk niet waar wanneer gij onder zorgen gebukt dankbaar erkennen moogt dat duizenden de banden met u ineenslaan om u en uws gelijken van die zorgen te ontheffen P Ik ireot het bitterheid mengt sich onder uv blijd ADytJBRTKNTIEN worden gepluiist van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTRES worden berekend naar plaatsminite Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTBNTIBBtAD t welk des Maandags verschflnt welig tiert eene gedaante bemerkte Dankende dat het een kettmgjongen van de bezetting was voegde hij hem toe wat doe jg bier Als antwoord bekwam de dokter een sobot uit eeu donderbna dat hem gelukkig slechts den linker wijsvinger wegnam üQ zgne pols verwondde Tegelykertyd sprongen twee Atjehers op die met den klewang zwaaiende al tandakkende op hem af kwamen Doctor Kern wierp zgu wandelstok waaraan een looden knop was met kracht in het gelaat van doD dichtst bg hem dansenden Atjehér waardoor hy een kleinen voorsprong verkroeg en in allerijl de benting kon bereiken en daar door blood verlies uitgeput bewusteloos neerzonk Kene patrouille onder den lo luit J C de Nave rukte daarop onmiddellyk uit tei einde de boosdoeners te vervolgen De gou ver nemen tsst oom er Hamk die toevallig op de reede lag en klaar om lo vertrekken werd aangehouden en vg ftieu minuten daarna voerdegenöemde stooraer den gewonden doctor naar Oleh Ieh waarna hij nog dienzölfden uaoht per extra trein naar het hesiniftR aihier werd orergebtaoht Hoogst WHarsohgnhjk had deze hinderlaag het op den kapitein Van Heurn gemunt wiens room van onkwetsbaarheid bg den vy and hiordoor natuurlgk zeer gerezen is Te Breda is overleden mevr Marie Antoinette de Bourbon dochter van Naundorf de zicb noemende Lodewijk XVII Zij was gehuwd met don aldaar wonenden Franschea reebtegfleerde Deymouaz die zich evenals vroeger wylen de graaf de la Barre steeds met volle overtuiging de zaak doier Bourbons haeft aangetrokkun Het hoofdbestuur van den Bond van Nederiandsche onderwijzers hoeft een reglement ontworpen roor eene op te richten weerstandakas schap Ën straks wanneer ga thuis zijt en de opwinding van het oogenblik bedaard is dan krygt dia bitterheid de overhand omdat in den toestand van t volk nog zoo weinig verandering ten goede valt waar te nemen Or s doel ligt nog ver want sterk is de stroom waartegen we oproeien en overal zijn versperringen aangebracht op onzen weg Nog is hot kiesrecht zeer beperkt nog zuoht het volk onder den druk der hooge belastingen die vooral in deze provincie onduldbaar ta nog worden de acognzen op eerste levensbehoeften gehandhaafd nog is de loonstandoard laag en de werkdag veel te l£ng Hebben we reden feest te vieren P Hebben we met veeleer reden de zwarte vlag te planten aan den ingang ran dit terrein ten teekea van rouw over de volksollende Hebben we geen raden dn mist te ballen uit verbittering en den lacb te verbannen van onsgelnot wegens den ernst der tüden F Groot moet uw draag kracht zijn dat ge elkaijj nog kunt ontmoeten met feestvreugde in bet hart groot uw godiild en uw vertrouwen dat ge nog kunt gelooven in de bereikinar vnn ona doel langs dotv vredeliorenden weg Niet waar gg mannen en vrouwen van rijperen leeftijd ge zyt opgegroeid in ontbering ge hebt een harde school doorloopen die uw draagkracht opgevoerd heeft tot de uiterste grens vnn uitstsanbaarbeid gej zyt gewoon geraakt aan verdrukking nood