Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1893

l Durin komt o a het Tolgeude Toor Art 1 Het doel van de weerstaudskaa ia een fbuda te vormen uit velka middelen a onLsUgen onderwijzerB of ondarvryzeresson konneo ondersteund wordeo b Ie kosten kunnen worden gedekt om in buitdo gewone gevallen tot verhooging dor onderwywrstraktementen te geraken Art B Ieder geval van ondersteuning aan ontalagen onderwijzers of onderwyzere aen wordt afzoaderlyk beoordeeld door bet hoofdbestuur Na advies Tan dit bestuur beslist het referendum of de onderiteuuing zal verleend worden Art 3 De uitslag der stemming iu de afdeelinen moet binnen eeue maand na het verachgner van et advies des hoofdbeatuurs aau deu algomeenen ieoretaria worden bekend gemaakt Art 4 Do uitgaven voor het genoemde in art 1 sub ft wordea gedaan door het hoofdbestuur dat ten apoadigate aan de afdeelingen verantwoordiug doet Tan zijne handuliogeo en vun de daardoor veroorsaakte kosten Art 6 Alle aanvragen om ondersteuning moeten gericht worden tot bet hoofdbestuur Deze aanvrage kan gedaan wordea door belanghebbenden of door derden Art 6 De Inkomaten bfslaan utt a eau deel der inkomsten van den boud af te xonderen voor do weerstan dakas è sclieukiiigeu of erflaiingen Art 7 Jaarlijks bepaalt de algeoieeoe vergadering of het referündum op voorstel van het lioofdbestuur welk perceut der inkomsten van dea bond gestort wordt in de weerstandskas Art 8 Het beheer van de weerstaudskaa ia opgedragen aan da penuiugmeesters van het hoofdbestuur Art 9 De gelden worden gaatort op de rijkspostspaarbank en geboekt onder het hoofd vBond Tan Nederlandsohe ooderwgeera afdeeling weerstaodskas De afdeelingen zgn uiigenoodigd dit reglement TÓór den laten Juni te behandelen en umendümentea die daarop noodig mochten worden geaebt vóór dien tyd aan den algemeenen secretaria op te zenden Staten Generaal 8 Ki MBB Zitting vaa Woensdag 22 Maart 1893 In de korte vergadering door dn Tweede Kamer gehouden zijn nog voor openbare behandeling tegen heden aan de orde gesteld de wetsontwerpen tot wgziging der wetteu tot wering van besmetting door uit zee komende schepen en houdende voorzieningen tegen bepmettolijko ziekten benevens de verkoop van gronden te Veip aan de paters Oapuoünen aldaar De aangekoudigde iuterpellatièn zullen in deze fitting niet meer gehouden en de Kamer heden vermoedelijk tot 11 April geEcheideu wordeu Ia Nederland het weekblad van mr Spreuger v Kijk leest men Wie gerekend wordt 2000 sjaars inkomen fe hebben en niet in da vermogensbelasting ia angO lagen betaalt raar het nieuwe ontwerp der bedrgfabelasting enz ƒ 28 Doch zorgt de man dat zgn inkomeu een oent of wat hooger is doch beneden 2001 blyft dan betaalt hg geen belasting wact dan valt hg onder geen enkolun post van hot tarief druft en rechtsvordraaiing stiefkind als b zgt in de groole huishoudiog van den ataat Uw geduld ia beproefd lot den uitersten graad van rekbaarheid en ge zijt kalm gebleven ge hebt het hoofd gebogen u gesohikt in t geen u ouvermgdelyk voorkwam En ge hebt bet hoofd wel eena geschud over onze vermetele stoutmoedigheid om den koloa dia zich ge ag noemt te gaan bestrgden mot open vizier En ge hebt u wel eens bestraffend uitgelaten togen bet jongere geslacht omdat het zich schaarde aan onze zgde bevreead als ge waart dat gg het gelag zoudt mooton betalou in den strijd dien wij aanbonden te uwen behoeve Over èèn ding mogon we ons verheugen de dageraad van een nieuw leven gloort aau den politieken hemel Het volk is ontwaakt uit don doodslaap waarin het verzonken soheeu na eeuwen van verdrukking Het begint zich bowuat te worilen va z n werkelgken toestand die zooveel anders is dan hij moest zijn Hut toont belaogsteiliug in al wat z n toekomst raakt Het begint op te komen voor z n rechten voor z n gemeenschappelijke belangen en toont een open oog voor z n gebreken eu tekortkomiugen Er komt beweging in de pnderlagen der maatschappij niet slechts in dogoledeien van on e vrienden eu geestverwanten maar ook in de rgen van arbeiders die door misverstand en vooroordeel weerhouden worden ons bg te vallen Eu ook in de bovenlagen komt rooring Wat leert men hieruit t Dat bet zaak is do redactie van het nieuwe ontwerp waaraan geen overdaad van zorg scbgnt te zijn besleed nauwkeurig te bekgken Want anders I Een zeldzame verkooping had onlangs te New York plaats verkocht werden onbetaalde kleermakerarekeningen Toen het plan bekend werd betaalden tal van tohuldonaars nog bytgda hun rekening om schandaal te vermijden Toch beliep da aom nog over de 10000 dollars die de veraehillemlo firma s openigk te koop aanboden Een grooto menigte nieuwsgierigen stroomde naar het vorkooplokaal Het gelach waa groot wanneer oen rekening van eeuige honderden dollars slechts een paar opbracht In het geheel bracht do verkoop 917 dollars op dua nog geen lOprocent Onderde aanwezigen bevonden zioh verscheid ene schuldeuaars dio de rekening zelf opkochten opdat ze niet in vraemdo handen zouden vallen Het doel was bereikt de klanten die niet tot betalen te bewegen waren zijn openigk beleedigd Onder het opschrift Duivel of Engel geeft de heer E A van Sacdiok in m aart de volgende merkwaardige bgdrage tot de keunis van Multatuli In I8 keerde de Oost Indisohe ambtenaar E Douwea Dekker met vrouw eu kind weer naar Indié terug Hg was met verlof naar Europa geweost en volgens de bepalingen kwam hg dus in Iiidie yop wachtgeld in afwachting van oen horplaatsiag als asaisteutresident bg het binueulandecb bestuur In diü dagen woonde te Batavia da familie H Merrouff H was een hoogst beschaafde fijugevoelige vrouw het tegendeel van bot lagendarische type dor Europeesche vrouw uit de Indische romans Vol belangstelling en hartelgkhaid voor baar omgeving op zijn Hollaudsch degolgk every inch a lady Dekkers vrouw freule Kverdine van Wijnbergen w a een nicht van haar Op eau avond vódr den eten zat mevrouw H in de yoorgalerij van haar woning op het Koningsplein Een huurrgtnigje reed hot erf op Een dame stapte er uit die snel de trappen van de voorgalerg opklom en op mevrouw H toeliep met de woorden Dag nicht hier ben ik Ik kon hot thuis niet uithouden Dekker is een duivel Mevrouw H herkende Tino haar nichtje j erg heel erg van streek Wat er tusschen mau eu vrouw was voorgevallaa zou ik U niet kunu u zeggen Movrouw H vroeg er niet naar ffadt Kt Vas tiiet alleen een hartelijke en fijngevoelige maar ook e u verataudige vrouw Ze liet aan Tino geeu tgd om confidfutioa te doei maar ze nam Tine s banden in de bare en zezeide ffWel kind je bent hartelijk welkom hier ie huis Ga maar eens kalm zitten West je wat jo doen moest Blijf van middag bg mij Kom doe mij dat genoegen Schrgf maar even een briefje aan Dekkei dat ik je gevraagd heb om hier te blijven eien Ik zal er dadelijk een jongen mee wegsturen Üan kunnen wg na den eten eens kalm samen praten Dan kom je heelemnal tot bedaren en dan ga jo van évond in een rustige stemming weer uaar huis O ja nicht dat neem ik gaarne aan Tiue kreeg van Mevrouw H papier en inkt en zg ging zitten aohrijven in een zijkamer Duizenden beginnen te beseffen dat men de lagere standen te kort gedaan heefï en nog doet Duizenden beginnen zioh bewust te worden dat or een maatschappelijke revolutie in de lucht hangt die gewelddadig of op vreedzame wijze lot atand zal komen naarmate zg zich tegen de opkomende beweging vorzeiten of baar bijvallen En al zien ze er tegen op om zich royaal te sohaTcu aan ónze zijde I ze beginnen hlgken van toenadering te gaven I Zoo moet onze weg geëffend worden Hot volk moet rgzen in welvaart en ontwikkeling de hoogere stand moet dalen vau z n geïsoleerd vijandig standpunt en tra algemeeuen nutte afstand doen vau z n buitensporige weelde totdat de standen ameusmelten tot ééa geheel één demooratischo maatschappij met brood en gelijk recht voor allen Hoe I kunnen we die samenstelling bespoedigen P Door Algomeon Stemrecht dat ia Stemrecht voor allen Algemeen Kiesrecht is voor ons doel niet voldoende Dat verschaft ons aleobts t luttele voordeel mee te mogen werken aan de samenstelling van het Staiitsbpatuur maar houdt ons verstoken vau de gelegenheid om over gewichtige aakon zelf bet voor of tegen 1 te doen hooron We willen Algemeen Stemrecht om een machtig wapen in de band te krggeu waarmee bet volk zich zelf kan redden uit do verdrukking Dfl invoering van Algemeen Stemrecht zal leiden tot verbeteringen in de inrichting der maatachappg in de eamonstelUng van de Hegeering in het bo Merrouw H liet haar alleen en ging weer op haar gawouo plaats in de vooriralerg zitten Tina was nauwelgks met haar brief begonnen todi Pouwea Dekker de trappen van do voorgalerg w atormde hij waa bigkbaar zeer overapanneu Mevrouw H verwelkomde hem zoo ongedwongen mogelijk en wees hem een stool aan Dekker begon dadelijk verbazend druk te redeneeren Tin hoorde zgn stem ze liet baar brief in dea steek on kwam ook naar voren En daar zaten Dekker en Tine alsof er nieU gebeurd was Movrouw H vroeg hen beiden ten eten t Werd een allerprottigsto avond Dekker schitterde van vernuft sloeg paradox op paradox deed allergrappigate verhalen eu de beide dames Tmo en Mevrouw H schaterden het telkens uit van bet lachen t Spreekt wel van zelf dat Mevronw H tact kio iohheid genoeg bezat om met geen enkel woord een toespeling te maken op do aanleiding tot hun samenzijn De avond vloog om Toen het laat werd liet Mejfrouw H inspannen Opgewekt vrootgk gelukkig redon Tine en baar man in de beste harmonie sumen weg Yói5r zij ging slapen maaakte mevrouw H volgens een goede Indische gewoonte de ronde door haai huis om te kijken of de bedienden alles behoorlijk badden opgeruimd Zij kwam ook nog eens in het zijkamertje Daar za ze eón stuk papier op tafel lijfgen Zg nam bet op on hekeek het bg het schijnsel van de kaars die zij in baar hand had t Was het begin van don brief van mevrouw Dekker aan haar man De brief was nog niet ver gevorderd Op bet blaadje stond alleen m ar met Tme a hand geschreven Lievü Euftel Toen barste mevrouw H onwillekeurig in lachen uit Een ondeelbaar oogenbhk nadat Tine haar man een duivel genoemd had sprak ze hem aan met Lieve engel Maandagavond hield Jhr mr A E de Savornin Lohman in eene vergadering der anti revolutionaire kieavereoniging Nederland en Oranje te Utrecht eene rede over de houding der anti revolutionaire partg teeenovor de ingediende Kieswol en de kiesreohthervorming Spr wees er in den aanvang zyner rode op dat er eene soort verwijdering scheen te bestaan lusachen hem en een deel der anti rovolntionairon en wel juist die mot wio hg vroeger hot meest homogeen was Hg geloofde dat er misverstand bestond dat gemakkelijk wejr te ruimen zoude zijn De Kiesrecht uitbreid ing zegt Je heer Lohman vervolgens zal geen oind maken aan de agitatie De strijd over proportioneel kiesrecht zal aan de orde komen en de sociale hervormingen tegenhouden Rosumeeronde zei spr dat bg niet ia voor uitbreiding van kiesrecht groot of klein omdat hg bet volk geen wapen in de band wil geven waarvan het zich niet kan bedienen De anti revolutionaire partij moet echter even als ledere andere partij streven naar zelfregearing Wat nu de kieswet aangaat deze laat spr koud Hg wenschte wel eene goede volksvertegenwoordiging die tegenover de overheid voor de belangen van het volk kan opkomen Maar de belangen van bet volk in al zgn deelen en achakeeringeii niet van de kieiera alloen De Staten Generaai moeten hot ge stuur van den Staat die alle bet volk rechtstreeks ten goede komen Nu heeft het volk volstrekt geen stem in de regeling van at wat het volk rechtstreeks aangaat zoodat bot in gaeu enkel opzicht mee verantwoordelijk is voor den ellandigen toestand van Slaat ea Maatschappij Maar de invoering van het Algemeen Stemrecht zal het volk in staat stetlea zgn belangen ta regelen natfi z n eigen juiste inzichten waardoor t tegelijk verantwoordelijk wordt voor den toestand van den democratischen staat dien het scheppen zal De eisch van Algemeen Stemrecht sta daarom bovenaan op ons program De inwilliging er van schemert reeds in een verre toekomst t zal van u afhangen die toekomst naderbij te brengen in korten tijd van u de opvoeders van het komende geslacht We hebben mannen noodig met heldere hoofden en vaardige banden mannen die steunen kunnen op een eigen gezond inzicht en niet aan den leiband van derden behoeven te loopen We hebben vrouwen boodig met vaardige handen een helder oordeel oen gezonde levensopvatting vrg van kleingeestigheid en dom vooroordeel Houdt dit bg de opvoeding uwer kinderen voor oogen iff ordt verwlgd beele Nederlandsche volk vertegeuwoordigen en bet i doet er niet toe door wie die vertegenwoordiging gekozen wordi mits zij onafhankelijk zg tegenover i de kiezers en de regeering In de laatste jaren zoirta spr legde de meerderbeid dor Tolksvertoijenwoordiging echter haar wil op aan den Koning door middel der ministrieetn verantwoordelijkheid Het volk heeft gelijk dat het by zulk een aysloem zegt Geef ons kiesrecht Spr deelt de vrees niet voor bet ontatsan van wanorde voor afscbafhog van don eigendom enz tengevolge der thans aanhangige kieswet maar toch vreest hij dat die wet oos eer kwaad dan goed zat brengen Mocbt do anti revolutionaire minderheid ooit weder do leiding krijgen van bet staatsbestuur dan zal zij Jo beloften uiet künubu houden die nu aan de uitbreiding van bet kiesrecht worden vastgeknoopt en daardoor het volk teleurstellen En indien na do nieuwe verkiezingen de liberale partij het bewind moet neeripggen en de radicale parlij aan de regeering komt dan is deze partij er beter aan toe dan de anti revolutionaire Zy beschikt over miinnan en krachten genoeg maar eena regeering van radicalen lacht spr ook uiet toe wijl men niet woet of ze beier zulten zgn dan de liberalen Spr is uiet hang voor uitbreiding van kiesrecht doch in bet ontwerp Tak beeft toen schrijven als eisch gesteld wat hg sterk afkeurt omdat die eiscb vele boeren en buitenheden vau het kiesrecht terughoudt In zijn Mem v Antw op hot ontwerp tot wijziging der wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten herhaalt de minister van biunenlandache zaken dat bij voornlanosj geen omvangrijke herziening der sanitaire wetgeving beoogt Het voorstellen van een ontwerp van dion omvang zou zuowel wegens den tijd die voor de behandeling noodig ware geweest als wegens de veelheid van onderwerpen dia tot uitvoerige god ach ten wissel ing aanleiding zouden hebben gegeven het tot stand komen in gevaar hebben gebracht van hetgeen in de eerste plaats en nu reeds dadetyk noodig was met bet oog op wellicht dreigond oboleragevaar De op het oogenblik aanhangige wetsontwerpen zgn niet de eenige vruchten van het met do ambtenaren van het geneeBkuoiiig staatstoozicht geploogd overleg ovgr hetgeen te doen stond met het oog op een mogelijk weder optreden der Aziatiscbo cholera Eene voorgedragen wijziging van het koninklijk besluit van 4 September 1892 Staatsblad no 215 zal naar de minister zich vleit weldra leiden tot het afkondigen van doeltreffende voorschriften betreffende hel toezicht op personen komende uit met Aziaiische cholera besmette landen of plaatsen on waar het vooral op aankomt beireffondo do organisatie van een geneoakundig toezicht op stroomen rivieren kanalen of audere binnenwateren eu daarianga varende tchepen en hunne opvarenden Bij circulaire van Maart jt zijn de Gedeputeerde Staten der onderacheideno provinciën uitgenoodigd bij de gemeentebesturen en de burgemeesters de bekende circulaire van 10 Auguatuü 1892 betreffende de uitvoering der wei van 4 Deo 1872 Staatsblad DO Iït4 in herinnering te brengou en hen opnieuw op het gewicht hunner laak in deze te wijzon Terwijl vanwege deu minister van justitie aan de ambtonareu vau het openbaar ministerie is opgedragen tegen hem die uitwerpselen van lijders aan eene besmettelijke ziekte met name Aziatische cholera werpt in openbare wateren of andero wateren die openstaan voor de scheepvaart of wel voor andere doeleinden benuttigd worden eene strafvervolging in te stellen heeft de minister de gemeentebesturen doon wijzen op bat groote gewicht dat tot voorkoming wering of beteugeling van besmettelijke ziekten ligt in het waar noodig aanvullen van bovengenoemde wetsbepaling door plaatsolgke verordeningen tegen de schadelijke verontreiniging van de wateren in hunne gemeente Bovendien worden de maatregelen tor uitvoering van het kon besluit van 4 September 1892 Staatsblad no 815 by eventueel weder optraden der Aziatiscbo oholera in het buitenland voorbereid daargelaten nog hetgeen zal voortvloeien uit de thans te Dresden in gang zijnde interuationale sanitaire conferentie Het Is den minister aangenaam te kunnen medeaeelen dat ten aanzien van de bg een eventueel weder optreden der cholera to nemen maatregelen bij de ambtenaren van het geneeskundig aiaatstoezicht éénstemmigheid met do regeering bestaat In de onder yooraittarschnp van den munster op 7 en 8 Februari jl gehouden buitengewone vergadering der geneeskundige inspecteurs zijn die maatregelen besproken Andere maatregelen dan die thans door de regeering iga voorgenomen werdon door de inapiicteura niet noodig j eachl voor bet opnc men van chülern nostras m de wet waa geen sprake meer hoogstens zouden eer enkele ambtenaren dit willen als tydolykeu maatregel by koninktgk besluit Zoo bestond er dan ook voor den minister geen enkele reden om voor ïiover daarin niet door het boven medegadeeldo w ordt voorzien wetswijziging te bevorderen aangaande da punten in het voorioopig verslag alsnog met virwyzing naar de nota van den heer Goeman I orgesius opgeuoemd en waarvan do noodzakelgkhoid o et is gebleken aan hen die bestond se daarmede iu de eerste plaata bekend baddeu mooten zijn Doo omtrent die punten atrenge en dwingende bepalingen iiji het lovon te roepen die toch niet in elk geval uitvoerbaar zouden zyn zouden ten nadeele wellicht van een vroohtbare zorg voor de volksgezondheid E ielijkheden veroorzaakt worden die thans zij het ook niet ten gevolge van do volmaaktheid der elgke voorschriften maar door een beleidvol o tredon van de bevoegde autoriteit wordon vermeden Het Vaderland wijst er op dat de conventie vau 16 November 1887 tot het tegengaan van misbruiken voortvloeiende uit don verkoop van sterkeu drank onder vissobora op Je Noordzee buiten de territoriale wateren nog altoos niet is uitgevoerd Door onze re geering was reeds 7 Junj 1389 een ontwerp uitvoe i ringawet ingediend die 16 April 1891 wet is geworden Maar de andere mogendheden hebben gedraald welUcht in de hoop dat Erankrgk de eonvontie nog zou bekraobttgen Die tegenwerking van Frankrgk om mede te werken tot opheffing van een lang bestaand misbruik sohynt alleen gegrond te zijn op do vrees voor het droit de visite En nu meent bet Vaderland dut die vrees geheel ongegrond is Uit da debatten in 1888 bij de behandeling van het ontwerp in de Kamer gevoiird blykt duidelgk dat hier van droit de visite geen sprake is En de houding der Fransche regeering noemt het Vaderland te zonderlinger daar deze de conventie van 6 Mei 1882 tot regeling dor politie op do visscheryen in de Noordzeo buiten Je territoriale wateren waarin vele strenger bepalingen voorkomen wel heeft goedgekeurd Daar wij bier dus te doen hebben met oen hoogst gezochte tegenworkiug vraagt het Vaderland welk belang Nederland nu nog heeft bij het goedkeuren dor gewijzigde conventie waartoe op 13 Februari 1893 een voorstel ib ingediend BultenlaDilscb Overzlcbt De algemeono aandacht in Beriijn is gevestigd op hlwarJt dan antisemiet die gisteren zijne beschuldiging staven zou dat er indertijd met behulp van beuramaunen geknocid waa met d6 FVansDhe mitliardon Do correspondent der N k Ct zegt van deze zitting bat volgende De toevlood van nieuwsgierigen naar deu Eijksdag was heden ongewoon groot De straat ia vol meuschen De tribunes in het Huis overvol Onder grooto ougerustheid overal wordon voordat men tot de grooie zaak overgaat eenige kleine formaliteiuzaken afgedaan President Levelzow verklaart vóór bot eigenlyke begin op grond van het officieel Btenographisch verslag dat AhIwarJt gisteren feitelijk zijne modeleden an den Bgksdag heeft beschuldigd om geld verraad te hebben gepleegd aan Volk en Bgk Voor deze ongehoorde opmerking roept hg alsnog Ahlwurdt nadrukkelgk tot de orde Na een kort intermezzo waarbij Eugen Richter de verwachting uitspreekt dat Ahiwardt thans zgue bewijsstukken zul inleveren betreedt Ahiwardt met eenige in blauwe omslagen gewikkelde documenten onder den arm de tribune Ofschoon hg zich vry goed voordeed alsof bij geheel zakor vau zichzelf was heeft men in den loop van het korte maar opgewonden debat vrij duidelgk kunnen bemerken dat hem heden de innerlijke vastheid ontbrak Onder een soms stormachtig gelach en gespot telkens in de rede gevallen zeidc hij dat bg beden slechts een deel van de stukken waarop hg zich beroept kon overleggen maar in het geheel bad hg naar bg verklaarde te beschikken over wal 1000 K G dücumanteii Groote vroolyk ieid Met het oog op de vele bespiedingen waaraan hij blootstaat beeft hij da stukken bij verschillende personen iu zekerheid gebracht Na de discussie van gisteren is hij het gedepoueerJe terstond gaan terugvragen maar tot nu beeft bij slechts enkele atukken ontvangen die hg hiermede dun president overhandigt Binnen drie dagen vorwacht hij utt Leipzig namelgk van zyn uitgever Glósz die een groot doel der stukkon onder zich heeft ander bewijsmateriaal Hg stelt voor Jat men hem tot Paseben deu tyd late dan neemt hij op zich alles te bewijzen en op elke tegonbeschuldiging iijuen man te slaan thans toch hoe belangrgk en gewichtig Je nu overgelegde stukken ook sijn moet hg erkennen dat alles eerst duidelyk zal wordon wanneer alles 18 overgelegd Rumoer en gelavH Graaf Balleatrem een der leiders van bet Centrum eu ïioevoorzitter van den Hijksdug stolt voor dat hut Seuiorenkoment twatond als eene vertrouwelyke commissie byeenkome en de stukken onderzoeke Ook stelt hy voor de zitting nu onmiddellyk te verdagen totdat het onderzoek zou zijn afgeloopen want de Oleost mogelgke klaarheid moet dadelgk worden verkre n Algemeene bijval Namens de conservatieven verklaarde Freiherr Manteuffel namens da nationaal liberalen verklaardo Marquardsea zioh vóór Ballesirem s voorstel W Ue Duitsob vrgzinnige Bickert verlangt dat Ahiwardt terstond voor die vertrouwelijke commissie zal verschgnen om gehoord te worden Hierover ontstaat eeu kort debat waarin Ahiwardt onder een harhaaldalgk oorverJoovenJ geraas te vergeefs gedaan trachtte te krijgen dat de geheelo zaak verdaagd werd Dan badt gij ook maar zoolang uw mond moeten houden riep Etokert hem toe Zetr waar van versohiUecde zijden Eenstemmig besluit de rykadag de vergadering degelijk een uur te verdagen Het comité der seniorea trekt zich met Ahiwardt terug Op Je tribune verroert zich niemand Ook Caprivi en Je minister van financiën Miquel die gisteren uitdrukkelgk door Ahiwardt genoemd werd zijn in den Kijkadag verschenen Miquel is het voorwerp van groote belang stelling en persoonlijke begroeting van alle zijden dos Btjksdags Omtrent het verder verioop der zitting wordt van andero zijde gemeld Ballestrem verklaarde in zijne conclusie dat de taak van het bureau met bet onderzoek van de door Ahiwardt overgelegde documenten atgeloopen is en dat Ahiwardt voor zyne beschuldigingen geeu spoor van bewijren aangevoerd heeft Ahlwardts beschuldiging van gisteren tegen afgevaardigden zoowel ala tegen de regeering ia onbewezen gebleven en da voorgelegde stukken zgn volstrekt ongeschikt om zijne bowenngou te staven De Eijksdag is eenparig van oordeel dat een afgevaardigde dorgolgko beschuldigingen alleen mag uitspreken als hg de bewijzen dadelijk bg Je hand heeft Levendige byoal Do kenschetsing van Ahlwardt s ongehoord weergaloos optreden door den rapporteur graaf Ballestrem en de teideia van alle partijen met uitzondering van de sociaal democraten die zwegen was de scherpste parlementaire terechtstelling die ooit voltrokken is Niettemin nam Ahiwardt telkens weder het woord en berhaaic o zijne beschuldigingen waarby hij beweeido dat men hem onrecht deed door hem geen tijd to laten zijn geheelen voorraad bewgzon bijeen te brengen Een lang en opgewonden debat over het antisemitisme dat volgde en waarin Stócker en Liebermann on ook herhaaldelijk Ablwart met Je vrijzinnigen reJetwistten en de oude atrgdvragen te berde brachten verzwakte den iudruk der zedelijke vernietiging van Ahiwardt Ton slotte echter vatte Ballestrem nog eenmaal het oordeel van bet bureau samen De rest der begrooting werd zonder debat aangenomen Daarmede was do 3e lezing daarvan afgeloopen en ging de Eijksdag met Faasobrecos tot IS April uiteen Later is nog bekend geworden dat de door het bureau onderzochte stukken van Ahiwardt niets beratton dat betrekking beeft op bet Eyksinvaliedenfonds Zij bestaan uit quitanties over betalingen en in 1872 door de Beriiner Disoontogesellachaft mot da Eumeensche spoorwegen gesloten leeuingen Het Discontogosellschaft kwam destyds tuaschea beide om deze onderneming van Strousberg eil het in Kumenie geleende kapitaal te redden De stukken zijn of uit het Eumeonsoha midialerie of van de Disco ntogeselUchaft gestolen Over bet In validenfonds heeft Ahiwardt niets medegedeeld dan een reeds lang bekend pamflet door Rudolf Meyer in 1877 uitgegeven In een algemeene zitting van het geneeskundig congres te Dresden hield de vertegenwoordiger voor Nederland Bnyssenaers een lange rede waarin hg warme hulde bracht aan do Regeoring van Oosten rijkHongarijfl voor haar initiatief in zake ditcongrtes Geheel Europa was daarvoor aan die Regeoring groeten dank verschuldigd Hy verklaarde zioh volgens een opdracht van zija Regeering voor alle door Oostenrijk en Duitsobland vastgestelde punten van het program Ook de gevolmachtigden van Italië Rusland en Engeland betuigden hun instemming met het program Den geheelen ochtend stroomde het gisteren kransen naar het Lutembourq Al deze huldeblijken werden naar de rouwkamer van Ferry gebracht waar zich latea de officleele wereld veroeuigde ïe haftweo ving de plechtigheid aan met oen rede door Ribot namens do regeeriog uitgesproken Ribüt herdacht allereerst wat Ferry in den pariementairon strijd der jongste 20 jaren was en boe bij als minister zeldsame hoedanigheden ten toon spreidde Vorder wees Eibot op de loopbaan van den overledene en merkte daarbg op hoe een verrassing welke Ferry overviel op een gegeven oogenblik on I