Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1893

Zaterdag 25 Nsart 1893 N 6004 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 00 iDzeadlng van advertantlSn lum gesoliledon tot e n uur des namiddags van den dag der uitgavai ds hem aangewezene tochtte De suppoost weea hem toen nog verschillende andero open plaatsen aan doch bekl wilde toch maar liever op de eerste blijven Eenigen tijd later kwam de suppoost hem verzoeken de in gebruik genomen plaats te verlaten omdat deze door een inmiddeli binnengekomen heer van te voren beaprokeo was en dus de zetel b vergissing als ffOpen waa beschouwd Beklaagde weigerde echter op de horhaaldelyk door de beambten van den Schouwburg gedane tanmaningen den zotel ta verlaten Eerst toen esK inspecteur van politie er by was gekomen verwijddkle hij toh Na bot hoeren vnn dn gettggen vorderde de ambtenaar van het Openbaar Kinipterie dat li r op 9 dezer door den kantonrechter bij iferatok gov i zen vonnis tot ïoroordeeling van bekl in eene geldboete van tien gulden subsidiair twee dagen hechtenis zou worden bekrachtigd Da beklaagde beweerde niet verplicht geweest te zijn zijne plaats te verlaten De suppoost had hem die eenmaal aangewezen mi nu waa wel beweerd dat die plaats door eeu anmir besproken was maar dit had men ham dan raoeClAi bewezen H vroeg herhaalde malen om hrt bewijs van de besproken plaats te zien doch dit heeft men hem gewöigord Hij werd hierduor in de meeniug gebracht dat vau het besproken zijn der pjaats niets waar was en dat was hij op oeiie anderd plaats gaan zittci hem daar vi er hetzelfde zou kannen overkomen Beklaagde wees ook nog op strijd tus jUen de verklaringen der getuigen en meende ilat geene veroordeeling mocht volgen omdat het Openbaar i vive condoleances Ministerie niet heeft bewezen dat de door hem in bezit genomen plaats werkelijk besproken was Wel ia beweerd dat het boslissau over bet al of niet besproken 3ijn van plaatsen bg da directie van den schouwburg behoort maar uit door deu beklaagde geraadpleegde gemeenteverordeningen betrekkelijk don schouwburg was hom hiervan niets gebleken Nederlandsche Machinefabriek 7ciorhs8n E E BEQEMAITIT Hslmoui opg ericht in 1872 Vervaardigt Stoommachines van erkend zuinige werking Stoomketels van alle afmetingen Centrifugaalpompen HoUandiaS toompompen Transmissies Bruggen Kappen Plannen en Begrootingen voor compleete Fabriebinriclitingen IJzer Koper en Metaalgielerij Gouds Snelpersdmk raa A BaiKKUAN Zoon Kiruitheid in de harten der rspoblikeiDBn deed ontstaan Forry viel maar in zijne afzondering won hg de achting en de eerbied zguer tegonstanderB Daarna sprak Barbonx de onder voorzitter van den Senaat Caetmir Périer de voorzitter vau de Kamer eu nog Vele arjdereD Te drie uur zette de stoet zich m beweging Vlak achter de Igkköets ging eett vertegnnwoordiger van president Carnot vorder de familie en de andere ofSoieele personeD die by de plechtigheid in het Luxembourg tegeawoordig waren geweest Lanffs den geheelea weg van den stoet was een diohte tneoigte geiohaard die eerbiedig het hoofd ontblootte toen de lijkwagen voorbgging Aan het slatiou werd de kist in een fraai ingeriohten lijkwagen geplaatst WBaroiede het lijk naar Saint Dié za worden vervoerd LorrI Randolph Churchill heefteen brief gosohrevea aan de loyalisten die ia het lersohe graafsohap Longford een openbare veri adering hadden belegd om te protesteeren tegen Home Uulo ofschoon de meerderheid der landelijke bevolking aldaar tot de Nationalisten behoort Lord Eandolpb beweert dat het nog niet too zeker is of bij nader inzien de landbouwonde lersohe bevolking zich wel voor HomeBule zal verklaren Ëen Home Eu e gouvernement vereisoht vele uitgaven die nu niet noodig ziju een gansoh stel vnn lerscbe Ministers met hun hoofden verdere ambtenaren de kosten rour een Par lement enz Met de groote sommen die Ierland nu tiit s Bgks Bohstkist ontvangt is het dan natuurlijk gedaan eu iuEouderheid ook t U door misgewae of buitengewone omstaudigbedoü de Regeering buitengewone oredieten noodig heeft Maar geld moet er toch zyn voor hebeen vereischt wordt en dus zullen de belastingen aanzienlek moeten verhoogd worden Als de paofaters die nu stucht lai e pachten betalen en deze nog hopen verminderd te krijgen hun teld dan aan belastingen zullen moeten opbrengen en nog meer dan dat zal Home Hule hun natuurlijk geen voordeel geven en den algemoenun toestand geenszins verbeteren Hij raadt dus aan dnt de loyalisten vooral deze zaak in li t licht stellen want ten slotte is de HomeRule be i ïing volgens hum nog niets anders dan een pogiii om voordeeleu te verwerven INGEZONDEN Geachte Stadgenooten Het is onderstaande commissie eeae behoefte om DOg een laatste woord vau dank te richten tot onse geaohtd stadgenooten voor de belangstelling ie onzen arbeid aan arme kinderen Hartelijk dank voor uwe milde gaven die wij zoo doeltretfend mogelijk hebben besteed Hoe menigvuldig werden ongeveer 600 arme klttine verraat door goede voeding en het verbengt ons dat w j menig bew s kunnen leveren van dankbaarheid in lie jeugdige harten Eu dat wij opeioiiw in uw vertrouwen deelden om dien arbeid te mo eu verrichten ook daarvoor onzen bartelijken dank U allen toegeroepen Vooral niet te vergeten de vriendelijke hulp ons gesobonken door da redactieën Ücf Goudsche bladen De rekening en verantwoording ligt nu gereed om die onder de aandacht te brengen van de vereeniging tot Heil des Volka welks bestuur na inzage hiervan openbaar melding zal inaken Namens do commissie H A TOEN Secr JBHAKKTBEBICHXEia Oouda 33 Maart 1893 B kleiner aanvoer waren heden gemakkelijk vorige prijzen te bedingen Tarwe Zoeuwache 6 B0 a ƒ 7 Mindere ƒ 6 ft ƒ 6 40 Afwgkende ƒ 4 90 a 5 40 Polder 6 2B a 6 2B Boode ƒ 6 85 a 5 60 Angel 6 a ƒ 6 50 Rogge Zeeuwsohe ƒ 5 a ƒ 5 50 Polder ƒ 4 50 a y 4 90 Buitenlandsohe p 70 K ƒ a Gerat winter 3 80 4 30 Zomer 8 40 a 3 90 Chevalier ƒ 4 60 tL ƒ 5 50 Haver per heet 8 20 a 3 90 per 100 kilo 7 36 a 7 75 Hennepzaad Inlandsch 11 a 11 50 Buitenlandsoh f 0 76 a 7 25 Kanariezaad 15 60 a 17 Erwten niet kokende 6 50 a 7 Bonte voererwten per 80 K B 90 a 6 Boonen Bruine hoonen 7 a 8 50 Witte boonen 6 60 a 8 Paardenboonen 5 75 il B Duivenboonen 6 40 a fl 80 Koolzaad 8 76 ft 9 50 Maia per 100 Kg Bonte Amerikaanjobe fl lO a 6 80 Cinquantine 6 76 a 7 p VSEUA BKT Melkvee goede aanvoer handel en S rijten vooruitgaande Vette varkens weinig aanvoer andftl matig 34 a 37 ot l hlf KG Biggen voor lEngeland weinig aanroer handel matig S3 a 23 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 00 a 1 80 per week Vette schapen geen aanroer Wellammoren red aanroer handel vlug 10 a 16 Nuchtere kalveren groote aanvoer handel vlug ƒ 8 a 16 Fokkalveren ƒ 8 a 14 Aangevoerd 7 partijen kaas Handel traag Iste qual ƒ 2de quai ƒ 81 a 25 Boter goede aanvoer handel vlug ioeboter ƒ 1 00 a 1 10 per kilo Weiboter ƒ 0 86 k 0 05 per kilo BurgerlUke Stand GEBOREN 21 Maart Lena ouders J Lafeber en H P de hooi 32 Issao oudera L Bik en M dn JoDg OVERLEDEN j 32 Maart A Kruijt 10 j E M A Spiennga 5 j m 33 S W Hooimeijer 6 m Reeuw jk GEBOREN Jacob ouders J Plak en M A Dekker Annigje ouders W Hoogendoorn en Ö Blyieven ADVERTENTIËN Tot diepe droefheid van my en myne Kinderen overleed heden mjjn geliefde Echtgenoot de WelEdele Heer A D van de WEG Wz in den ouderdom van 46 jaren Mevr Wed A D van db WEG Wz V HOOOBNDIJK Stolaijienluiê 20 Maart 1893 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afqewacht TE H t U II ËEN HUIS SGnUdR en verdere Gemakken groote TUIN met ongeveer 100 diverse VRUCHTBOOMEN Het Buis met 1 Mei en Tnin dadel k liggende aan de Platteweg te Reeuwijk Aldaar te bevragen bfl den eigenaar G rUBMBlJ GEVRAAGD met Mei a s eene 9 zich persoonigk aan te melden Crabethstraat Q 235 of franco brieven onder no 2261 aan het Bnreau van dit Blad Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 ia bet goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie Sociëteit Ons Crönoegen ZOXDAGle MAART 1893 Slechts één Buiteng ewone VOORSTELLING door het Variété Ge zelBchap DisicTiE L NÉUGEBAUER Amaierdam Entree Leden 45 et Niet Leden 75 et Aanvang 8 uur Fan t tot 4 uur BUITEWGKWONE Familie en Einder Voorstelling AMUSANT PROGRAMMA I V Entree 25 et Van af MAANDAG in Lossing eene lading SctiooDbrandende Kachelkolen VÜO ETS VLAMenSMÊEKOLEÏT P KBIJG81IAI OFEMÜE 7EIIKO0FI17B te REEUWIJK ten overstaan van den te Ofiuda reaideereoden NotariB G C FORTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 27 MAART 1893 dea morgens te 9 uren aan de Bonwrnanswouing wgk H No 8 aan den Plattenweg van 4 KOEMEI waarvan 2 gekalfd hebben en 2 nog kalven moeten 2 PINKEN i FOKKAL VEREN 1 Drachtige ZBÜG ROOVr en MELKGEREEDSCHAPPEN een partij BOONENSTAKEN BREEDE SCHOÖW een KAB enï en voorts eenige Meulselen en Huisraad Des morgens voor de verkooping te zien Nader inlichtingen geeit voornoemde Notaris De mtgave deier Conrant geschiedt dagel ka met nitiondering van Zon en Feestdagen Da pr B per dne maanden ia 1 25 traneopor post 1 70 f AfiOttderlSke Nommeri VIJK SeNTEM BINNENLAND GOUDA 24 Vïaart 1898 De adelborst Ie klaaee C H Julius wordt met 1 April op non activiteit gestetd Geslaagd voor nuttiiie handwerkon te a Gra enfaage mej E C Krom albier Het bericht betr de benoeming van den heer J P van der Klejjn alhier tot onderwijzer in Ned Indié aoiiijnt op eeae vergissing te berusten ea niet juist te zljn De Bottordnmsche auikerrnfÏDaderij heeft naar uit Kotterdam aaa t Hbl berioht wordt in het afgaloopen jaar zooveel vorlips opgeleverd dat directie en oommissarissen aan de aandeelhouders zullen voorstel ien de fabriek tydelïjk te sluiten vermoedolyk tot het begin der nieuwe oampa na Aan de werklieden ten getale van S60 vroeger waren er 600 is tegen bot laatst van April de dienst opgezegd Gisteren werd voor het kantongerecht te a Gravanhage op het door den veroordeelde aangeteokend verzet opnieuw behandeld de zaak van den heer uit Middelburg beklaagd van op Zondagavond 29 Januari 11 in den bohouwburg te s üage tijdens eene voorstelling van de koninklijke vereeniging Bet Nederlandach Tooneel de orde te hebben Tcrstoord Het bleek dat beklaagd ich aan het bureau om eeoe plaats had aangemeld dat hem toen is gezegd dat b maar de zaal moest binnengaan waar nog open plaatsen waren en waar hem er wel eene zou worden asngewezen hetgeen dan ook geschiedde Kort daarna vroeg bekl oen andere plaats omdat het op FEVJLLETOIV S T I ZT ü VI Zorgt dat ze gebruik maken van t onderwijs zoolaug u dit eenigs ins voegt spoort hun aan tot ernstige belangstelling in t geen ze leoren opdat za niet verstokei blijven van da eerste hulpmiddelen om de bökwaaraheden te verkrijgen die de toekom itige staat vorderen zal san z n burgers Ec als ze groot geworden zijn geeft han niot onvoorbereid over aiin do maatschappij en aan do invlqeden dar samenleving Waarschuwt hon voor de verleiding dia hen in allerlei schynschoono gestalten zal tegentroden in de eerste plaats voor de verleiding van den drank Geeft hun goeden rand maar houdt u verre van t maken van achterdeurtjes of t blootleggen van lijpaadjes om aan do conat quentio van uw raadgeving te ontkomen Zeg him niet dat t misbruik vnn sterken drank eon kwaad is maar t matig gebruik eeu onschuldige genieting die den wprkman toekomt Zegt liun dat t goüruik gesmedeu moet worden om gevrijwaard to zijn voor t gevaar van t misbruik Ouverbiddelgke beatryding va den drank is de eerste plicht van allen die t wePmeenen raet hun eigenbelang en t volkabelang t CTEbruUf fEinrsl ken drank wordt tot op den huidigfcn g om burgerij door de burgera zelf aan In hoeveel gezinnen zou hetTiet de gewoonte zijn dat de kinderen eens meeproeven als da zich de weelde van een borreltje veroorloven hoeveel gezinnen is het niat een vaat gcbruijt dat do kinderen de glaasjes uitdrinken als er nog een staartje in gebleven is t Ia eon kleinigheid die op zichzelf weinig achaadt en een opzottelijke aanmofdiging tot het gebruik I van sterken drank is t zeker niet ik erken dat i alles I Maar kleine oorznkon hebben groote govolgfn en het kinti dat aanvangt met een paar druppois jene i ver in oen lepeltje suiker zal aan t drankgebruik j gewend zijn voor het do kinderachoeaen uilgutrokken hoeft I Ik zal met beproeven u te overiuigen van t afkeurenswaardige der huiselijke gewoonte warop ik u daareven wees Liever meng ik ra n kleuren wat atorker aan want golyk oon donkere kleur t best uitkomt op een witten ondergrond zoo komt ook oon gebrek m l scherpste lichl wanneer het in al z n naaktheid te voorschijn treedt Ik was dan eens in een burgerlogemen waar tevens horborg word gehouden ADVBRTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LBTTEB3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD tweik des Maandags verschgnt Ten slotte gaf beklaagde zijne bevreemding te kennen over de houding van de politie daar deze naar hy meende hem eerat bad mogen verwijderen na ondertoek van do zaak en dat zij uiet zooals van hare zijde werd beweerd de administratie van deu schouwburg had te gehoorzamen Uitspraak Donderdag a s Hot Maartnummer van het Tydschrift voor Poeierden en Telegraphie is byoa geheel gowjjd aan da nagedachtenia van den overleden hoofddirecteur der postdrijen dan heer J P Hofstede Men vindt er eeu woord van dankbare herinueriug van de rodaolie een woord over Hofstede s karakter van eau syner oudste vrienden dichtregelen aan zijne nagedHohtanis gewijd telegrammen vau buiteniandsche adminiatratiëu bij het overlijden ontvangen de eersteen laatste rodevoering door don heer Hofstede gehouden op het postcongras te Weenen in 1891 eu eindelijk een gedeelte van eene redevoering bij da behandeling der poatwet van 1891 in de Tweede Kamer uitgesprokea door mr H Goeman Rorgeaiua die diarin hulde bracht aaa den beer Hofstede den Nederlandschen Stephan De heer Von Stephan chef van het Duitsche postdepartement seinde toen h da doodstijding ontving Douloweusemeni afecté d i la perte trréparable de mon ancien ami et chtr colUgue Hofitede Ie digne doyen de tant de congres inéernationaux et Ie promoteur in aligable da tant de progrh importante je m empreaae d expnmer a voire admimtiraiion mei VoUen de Morgenpoat is dezer dagen te Amsterdam overleden Moritz Scharf die nu bijna tien jaren geleden in de geruchtmakende zaak van Tisza Eslzar in Hongarijf waar een ntueele moord door laraélieton heette gepleegd te zijn als twaalf jange knaap zijn vader een schoenmaker als dan sehuldige aan t Was Zaterdagavond en dus had zioh in de ruime gelagkamer ean groot aantal werklieden vereenigd elk met eön glas jenever voor zioh dat af en toe uitgedronken en opnieuw gevuld werd Daar waren annon onder met gryzo baren en jongens met een uohter kindergazioht Er trad ean man binnen met een zosjang jonacnija aan de hand Paar hij oog al wat rumoer maakte mat z n groote stovels trok hij da aandacht Hy ging rechtstreeks naar het buffot vroeg een glas klare Rouder suikur dronk hot uit in 6én toug vroeg een glas klare roet suiker en dronk het tenha vo uit De andore lielft hield hij t kind voor den roord dat echter een vios gezicht trok en z n hoofd afkeerde De jong dui lu t gozetschap schaterlachlan de ouderen lieten t bij een glimlacht Dut gelach was een prikkal voor den vader oin z n weerbarstig kiad tot rede to brengen Ik had graag voor tjongske in du bras willtn springen Too drink op 1 zoi de vador bevolend en hij duwde t kind t glas toe De kleine schudde van neen en stamelde woordjes van afkeer t Jongere publiek enhaterlasbte Ala je l nou uioi blikaoms gauw opzuipt dan