Goudsche Courant, zaterdag 25 maart 1893

i Whb Tot in de Ueinstó bijzonderbedea verhaaldekg toen boe zyn vader Esther Solymossi de vermoorde ia z n huia gelokl gedood en baar hetbloed lifgetapt had MM Na de vrijspraak der beklaagden trokken vader n zoüu Daar Amtterdam waar de laaute in het amaatwerkersvak werd opgenomed Stteds beUofde hg te eeniger tqd in een boek zgne meeoin Wbb over voornoemd proces neer te schrijven Of ojt geaobied is velt te betwijfelen daar de dood dtin jookman verrast heeft Immers blykeos een il wr de Israëlietisohe gemeente te Amsterdam aan dbo koopman Leopold Weiw te Groazwardein geAtpdea mededeelÏDg is hg verledeQ aan de gevolgen van een wondje dat hg bekwan door het epriugen van een splinter diamant ia een zijner oogen Daardoor ontatond een ontsteking die eindelgk de ho sens aautaatte en dï n dood tengevolge had M $ taten l oDderdaÉ $ KiJiBB Zitting vtin De ka r iaJi p r ces toi 1 April uiteengegaan nadat aücM aantjjda orde g al j£lde ontwerpeu wareo angenome Daarou j r beïioorep eenig o iteigening8 en andere kleine we liEs wijziging va m wet op den spoorjtegdienst jwüzifjing van de fliaVaiitaiiie wet en die llan de we besmettelgk fpkt en Nadat op Toor8teli van S04 heer yen Kerkwijk t isloten J reohtsobti reohtl i É i de zaak bafJ A Egkee iw aar vroeger ge Voor de D tandeld tegei meente c ntvanger der gemeente Wl da88er lam thans aU zoocjanig gesOborst diöjzich rfétf ntwoorden moest op de aanklacht als zoude hij atsfajy leente ontvaoger der igenieente Aiblaiserdam op vBWchillende tgdstip S m in bet jaar 1B92 te Alblaiierdam althans ip ederland opzettelijk yerschilloodej eldon als sommen n 25 33 1 10 117 60 ƒ 12 50 12 90 8 18 13 17 60 en 380 welke hy in zijne hoedanigheid en bediening van gemeente ont vanger dor gemeente Alblasserdam onder zich b d I doordien die sommen hem door of namens belastingschuldigen in die gemeente ter voldoening van ver chutdigde gemeente belasting waren ter hand gesteld ol betaald wederrechtelijk zich hebben toegeëigend en opzettel k hebbon verduisleid zulks door die bedragen na ontvangst niet in daarvoor bestemde reffisters Ie boeken ze op geenerlei wgze aan de bevoegde fflaoht te verantwoorden doch ze ten eigeo bate aan te wenden In deie zaak waren vanwege het O M elf getuigen Kedagraard terwgl ala verdediger optrad mr Joa van Raalto advocaat en procureur te Eotterdam Hy erkent de diverse posten in do dagvaarding genoemd ontvangen en niet in zijn boekea ingeschreven te hebben Die golden heett hij in zijn eigen zaak gebruikt doch is hiertoe door vroegere leveranciers van ziju vader geforceerd Het O M vroeg 8 maanden gevangenissiraf De verdediger meende op grond dai hier van geen kwade krgg je op je falie beet de man z n kind toe Eu hy duwde hora t glas weer onder den neoB De kleine wrong om z n handje uit de vuist van z n vader los te maken Maar t lukte niet en hg begon luid te schreien Zuip dan op bliksemslag I daar he je vgf centen zuip t nou op Ne schreide t kind Kn van angst school hgachter z n vader weg om de vijf centen niet tezien De man scheurde bem met geweld voor ïich en duwde hem t glas tegen den mond Toen trok t publiek party toen eerst Hr steeg een gemompel op dal de woesteling eerst n g opvatte als een bestraffing voor z n kind wat juist niet pleitte voor z n publiek Hg maakte aanstalten om t kind den mond open te breken en t gewelddadig te dwingen tot drankgebruik Daar sprong een breedgeaohoudenï man lusBchenbeide As je nou dat kind niet met vrede laat breekik je den nek goddöme Geef m op z n bast schreeuwden eeuige jonge ierels Ze drongen reeda nader om de daad by t woord e voegen De vader keek verbluft om zich heen dronk z n glos inderhaast uit wierp twaalf centen op de toonbank en pakte ylings z n biezen trouw doch van slordigheid ai rake is en goen schade geleden werd op oiitsmk van rechtsvervolging iekuDuen aandringen Het flohynt dat de opwinding der verkiezingen geeii nadeeligen invloed uitgeoefend heeft op den eetlust der gasten die den avond na de huldiging van president Cleveland op het bal e Washington tegenwoordig waren Gvuuttlgd werden 66000 oesters 8600 liter soep 10000 croquettes 7000 sandwiches 900 dHI kreeftensaladj 1800 liter gestoofde schildpad I8Ö0 mud kippensla 160 kalkoenen 900 liter rum 600 pd p lé de folo gras en 1300 gallons I ys Dit heette een gewone lunch Er waren 11000 gasten die door 300 man werden bediend Als een bewga dat de fleB8chentrekker te Eot terdam hun izaken in bet groot drijven dtent dateen firiqa d r degen een order outving yaji 200 rywieien Do bestelliug is ter kennis der politie ge bracht mi d Recht voor Jüen meldt dat binnen kort vanwege eenige socialistische politie ragenten eoii orgaan zal ïerschijnon onder den uaam De OrdebewMtrdir Een engelsche industrieel tóeft eindi van hej Vorige jaar do aociaiiüten Tbi if een aaub d gestelcfi waarmee zg Uelgk in de Wir zaten en geen rai wisten Het jtrdient daaro lp wgdcren kring b keud gehaakt ie worden W Zekore ieer jPriestley nam lu was iA zijn trouw en eerlijk abmoed verontwaardtgijMdat hd steeds als een uitzuiger van pgo volk aan merkt dQ uitgekreten werd en gekrenkt in zijn be ppen vau I eigendom daar bf stpeda moest hooreu Mat bij iiig j verrijkte ten ko vun het zweet én bloed vau ijii werklui StrijdéAs móh van tegen d ze bt gjilippea ia te gaan wendde lljj zich tot het s ndicaat der TradesUnionisten dat tegeawoordigUte sociahatische propaganda en de wrt kstakiogen met allen y er voorstaat en drijft eu sprak tot het bestjjur in voegeals olgt 1 Ik stel om niet ter beBchlkking vadrmija werklieden een mgoer meest bloeiende fabrieken en tevens een l jidrag van ƒ 60 000 om ben in staat te stellen d fabriek naar behooreu en met vruobt te kunnen dïljren Tegen dezon volkomen afstand stel ik geen aj er voorbehoud dan dat de fabriek lugenoht en gi drevea zal worden volgeus de beginselen en de stidjuten der Tiftde Unions Kunnen nu de directeure ii of adcnia iatrateurs die door de werklie denzolven gekozen wor den tegen hut einde van het jaar 1893 door böboorlijkd büwgzen staven dat de werklui een hoogtir bedrag aan loon bekomen hebben dan dat hetwelk ik hun tegenwoordig uitkeer en dat de fabriek bloeit en vooruitgaat dan verbind ik mij by notarleele akte om aan myn werkvolk myn fabriek voor altijd en voorgoed af te staan on uiets te eiscben dan eop rente van 3 pCt van myn geleend geld Nu zou men vast en zeker verwachten dat de socialisten dit buitenkansje gretig zoUden aanpakken verrukt als zij moesten zijn om dank zij deze viygevi 4beid eindelijk hunne geIiefkoos Ie theorie den mijuwerker de myn den werkman de fabriek eens in praktgk te kunnen brengen Maar men vergist Niet waar ge walgt van zoo n tooneel evenals ik die t aanzag In uw kringen is zoo iets onmogelyk Maar als ik de kleuren wat zachter maak deu woeateliog steek in de kleeren van eeu fatsoonlgk arbeider t geweld wegcijfer en overreding of vaderlijke gulheid stel in de plaats van dwang kunt ge dan nog met fieren blik verzekeren dat zoo iets in uw kringen onmogelijk ia De Volkspartg bestrgdt het drankmisbruik en ontraadt bet drankgebruik Soholdt baar daarom evenwel niet uit voor eeu afschaffers vereeniging Haar toeleg is om afkeer aan te kweekeo van den drank zoodat haar leden den drank laten staan uit vryan wil Om tot verbetering te komen van den oUendigen toestand des volks moeten we eerst don weg effenen die tot verbetering leidt om recht te krygen tot eiachen moeten we cerat voldoen aan onze zedelijko n maat schappelijke plichten om hervormingen te mogen verwaohten van buiten behooren we eerst de hand te alaan aan hervormingen in eigen kring en in ons persoüiilyk leven Tenslotte wil ik do hoofdpunten van mijn betoog nog eens kort herhalen Ue toestand van t volk is ellendig Om tot verbetering van dien toestand te komen is noodig dat het volk zich aaneenaluite In eensgezindheid litft onze kracht De eorsto stap tot verbetering zal zijn de invoering van Algemeen Stemrecht t Volk heeft Algemeen Stemrecht noodig om zich zich zoo dom waren nijj niet Zij weigerden kortaf bot aanbod overtuigd a zij waren dat de aanvaarding daarvan hunne dw ze redeneeringen en bespottelgke vooritelÜDgeu op afdoende wgzo zou aan het daglicht stellen eo logenstraffen Bij uiizonderiog deden zg hier eens oen ierstandigen streek I JV I ieU De Booialiatirtbe afgev ardigde vaié den Duitsohan Byksdag Bebel ia de held i a eeu uefdesroman getiteld üsd Bebel sproet De sphrfirer laat Bebel daar de theorieën in zgi boek Die Frau verkondigd zelf beproev in llaus Friacliiiulh redacteur van de jVorwarts is met een joiigetoaeiischedama gehuwd die hij vurig bemint doc die bom meer als partygenoot dan wel uit liefde hand gereikt heeft Daar leest zeBibel a boek Die Frtiu en maakt ook met bem zelf tennis en jirordt door hem betooverd Zy besluit zici van hajÉÉ man te scheiden eo Bebel die van aren harnttfcht niets vermoedt versterkt haar daarin Dit besluit echter beneveus eeuige onaangenaamnedlnlten govolifo van zijne verandtjrde denjcwijze dopt h nian zelfmoord begaan Bebel zal haar de tyi ingi n zynen dood overbrengen en kondigt zyn komst iÉfeen briefje aan De Deensobo vrouw Heiga ineeut Ehij een rendea vou8 wïjnscht en bekent hem hare Wefde uog voor dat Bebel baar de droeve tijding kan medodeplen Hierover gevoelt Bebel zooveel afschuw en walging dat hij Halga zelfs uitmaakt voor èén boel eerster 1 Helga is verpletterd un Is zij in do courant de tijding van haar mans dood l est maak t zy eveneens een eind aan haar leven Beliel verfleifmt dit juist alsjhij in den Eijkadag zat gaan spreBeri een oogenbilt wankelt hg dan snelt hg de mbunne op en vei kondigt zyn stelling dat de vrouwe keuamoet hebben wien zg huwen zal Te Napels is de politie in een apjelhuis binnengovallorl en heeft 15 leden der hocfge aristokratie geiiangen genomen i De vrouwelijke dienstboden in jZuid Afrika die allen tot den stam der kaffers behooreu hebben ook een vereenigina opgericht waarvan ieder lid zich voQr niet langer dan 6 maanden tot een dienst verbintlt Na afloop van dïon tijd brengen zy in eene vergadering der veroeniging verslag uit over de behandeling enz Luiden de berichten ongunstig dan wordt de naam der dame op een Igst geplaatst en krygt ze geen dienstbode meer terwijl de meid die dap den dienst verlaat door de vereeniging onderhouden wordt totilat ze eene andere betrekking heeft Prof Spruyt over het Kiesrecht In de U reohtBche kiezers vereeniging heeft prof dr C B Spruyt eeu lezing gehouden over de wetsvoorstellen van minister Tak van Poortvltel Spr veroordeelde de nyze waarop de minister gemefnd heeft aan de eisohen der grondwet te moeten voldoen terwijl hg aantoont dat de eigen praemissen van den minister een andere conclusie vorderen dan do e er uit trok Op dien grond kan spr niet aannemen dat de Tweede Kamer deze voorstellen zal aannemen Breedvoerig ontvouwt spr de wijzigingen die zijn inziens in de ontwerpen moeten worden aangebracht vooral betreffende de kenmerken van welstand die positief en niet door eigen kracht te redden uit de verdrukking t Volk heeft recht toezicht uit to oefenen op de regeling zijner plichten en belangen t Vo k bohoort zelf de vorantwoordelykheid te dragen voor het bestuar van den Staat en de inrichting der maatschappij Want de Staat is het Volk t Volk moet niet alleen gewichtige aanspraken maken maar ook zorgen dat de rechtmatigheid van die aanspraken door niemand in twgfel gotrokkpn worde De tisoh van Algemeen Kies en Stemrecht legt het Volk groote plichten op nl om in ontwikkeling en zedelykheid zoo hoog te staan dat het Algemeen Stemrecht waardig is Daarom moet het Volk z u kinderen trouw naar school zenden en aansporen tot vlgt en ernstige inspanning Daarom moet hot als ééa man strijden tegoa drank misbruik en waaraobuwen tegen drankgebruik Een edel karakter een helder hoofd een paar vaardige handen en daarbg een blijmoedige levensbeschouwing ziediiar wat ik zou wenacheii voor den burger van den toekomstigen democratischoa staat Ik heb gezegd ff ordt VÊTVttqd y negatief behooren te ign Spr zou alleen het kiesrecht willen toekennen aan hen die eenige directe belasticg betalen Ook den leeftijd zou spr willen verhoogd zien en bepaald op 25 jaar als men 30 jaar wat hoog vindt Voor hen die niet het kenmerk van welstand bezitten gelde dan het kenmerk van geschiktheid en wel de schrgtproef in de Mem van toelichting voorgesteld ernstig opgevat en niet als bloote form Uiteit Hu4 die in staat zyn die proef behoorlijk af te leggen kan men gerust het kiesrecht schenken Uitgesloten zyn dnn zg die geeu welstand bezitten z die de meest elementuire kundigheden missen dus die elementen der hevolking waarop het onmogelyk evangelie der sricialiBtün uitsluitend vat heeft Met een aanhaiing uit het Gids artikel van prof Buys besloot spr zijn rede Aan het debat werd deelgenomen door de heere Zelverder Brinkgrovp d Aulnis de Bourouill en Pop De eerstgHnoumde kwam Op to en den gehealen geest van het door prof Spruyt geleverde betoog omdat geen alliantie tusschen kiiarenht en belasting meer mag plaats viiulei Prof d Aulnis bestreed deze redeneering en meende zelfs dat de scbrgfproef geeu J aanlfcveling verdiende De hooglearaar trachtte aan te tponen dat de ffbetangeuthoorio die don byval voor do o ontwerpen moest verklaren eiken grond mist Na beantwoording der sprekers door prof Spruyt werd de vergadering gesloten Uit Tripoli Turkech Njuord Afrika voornamelijk het district Baska komen berichten van grooie droogte en treurige gevolgen daarvan lo Baska is sinds 6 maanden geen r gendroppel gevallen De velden en weideu zijn vprflord Vee en huisdieren sterven weg Voor 8 mfiftliden leidde de algemeene ellende tot wanonlelijkbqden die echter spoedig onderdrukt werden Do ongelukkige bevolkiiu is uitgeput door hoQgor en ziekten en schikt zich nu onderworpen in haar lot Door het groot aantal rottende lylt n van beesten is de lucht in de geheelo strook vergiftigd aa eeoe epidemie gelijkend op pest ia uitgebroken De halve bevolking van de hoofdstad Bengazi is er atn gestorven onder hen do gouverneur der provincie en de cadi Alle welgestelden onder do 2000 Europeanen te Bengazi zyn naar Egypte of Maltha gevlucht Onder hen is ook de Italiaansche consul de eenige Europeesche vertegenwoordiger Die achter bleven zgn meest allen gestorvou Er zal aan den sultan van Turkije hulp worden gevraagd Ter gelegenheid van de inauguratie van den nieuwen President beeft do Nev Tqr e Herald een extra nummer uitgef even dat wel de moest omvangrgke en interessantslö editie ia welke ooit door eeu dagblad in t licht is legoven Het nummer bevat niet minder dan 48 paginaa van de volle grootte vau het NewYorker bl d elk van zes kolom van ongeveer 268 oompres gedrukte regels zoodat het geheel bevat 48 maal 6 of 288 kolommen druks en 288 maal 268 of 74304 regels Van dezen enormen tekst wordt een groot gedeelte ingenomen door advertentien van de grootste tot de kleinste terwgl tal van illustratien de lectuur aangenaam en boeiend maken Dit dagbladoummer dat in boekformaat zeker een paar flinke deelen zou vullen werd door de Neio York Herald gedebiteerd voor 5 dollar cents Een van de interessantste bijdragen van dit volumineuee nummer is bet opstel met tal van vignetten versierd getiteld de ge9cbiedeniB van het Witte Huis Iiauriu wordt herinnerd dat George Washington voor dit historisch gebouw den eersten steen legde en dat hij de eenige President was die nooit in het Paleis woonde Ook gaf Washington aan het gebouw den naam van White house naar het ouderwetsche huis waar hij de weduwe Custis leerde kennen met wie bij in t huwolyk trad Eerst I Washington s opvolger John Adams koos het Witte i Huia tot zgn ofltcieole residentie Dit gebeurde in 18A0 toen do boudsboofdatad van Philadelphm verlegd werd naar haar permanenten zetel Washington Het zag er toen iiog droevig en verlaten uit in die plaats De nieuwe hoofdstad was men eerst twaalf jaren geleden begonnen te bouwen en do meeste openbare gebouwen werden eerst heel wat jaren later voltooid Toen Mevrouw Adams dan ook de reis daarheen deed iu een voertuig over de slechtste wegen die men zich bedenke kon geraakte zij met hair gevolg verdwaald iu de bosschen tusschen Baltimore en Washington en dwaalde uren rond voor dat et n oude ne er hol gezelschap aantrof on deu weg wees Uit brieven vnn Mrs Adams bigkt hoezeer zij en de President de Ministers en le leden van het CoDgrea zich aanvankelyk in deze wildernis hebben moeten behelpen totdat or voldooode in woningen en in de geriefelgkheden des socialen levens was voorzien Sedert de eerste bewoners nu 93 jaar geleden het Wiite Huis betrokken zijn er heel wat lotwisselingeo overheen gegaan en heel wat veranderingen in gebeurd In 1814 werd het geplunderd on ten deele in brand gestoken door de Engelsoheo maar de muren bleven en alleen do gevel onderging een radicale verandering Binnen die muren zag het Witto Huis veel lief o leed huwelgken en geboorten ziekte en dood plundering en brand en ook schitterende festijnen Elke zaal heeft haar belaagwekkendü geschiedenis elke corridor en elk hoekje zou van liefde en ridderlyke toouoelen weten te verhalen elke plek op dien histonschen bodem heoft den zachton tred gevoeld van vrouwelijke schoonheid en don vasten stap vau mannelijke grootheid Geheimen van oorlog en van diplomatie liggen voor eeuwig vorborgen in de boekea der zalen ondernemingen die gehoole natiën in beroering hebbeu gebracht zijn tot stand gekomen in die staatiiokamers mannen van wysheid en wilskracht en vrouwen vermaard door deugd en schoonheid hebbeu hier den grondslag gelegd voor do grootheid der Unie De schrijver verhaalt dan vele historische bijzonderheden van de verschillende zaten van het Witte Huis die achtervolgens beschreven worden zooals de beroemde East Room de Green Eoom do Blue Boom de Red Room de aal voor de gala diners en de particuliere vertrekken voor dea President en ziju familie op de eersta verdieping t eeu ea ander toegelicht met duidelijke houtgravures in den tekst Zoo wordt verhaald dat op zekeren dag in de galaeetzaal een gezelschap aanzienlgke gasten was aangezeten Het was in Monroe s t d en President James Monroe zat aan het hoofd van den diach Aan elke lange zijde van de tafel wsren de leden van zijn Kabinet en de buitenlandsohe geïanton gezeten Sir Charles Vaughn du Britsche gezant had plaats genomen vlak tegenover don vertegenwoordiger van Frankryk graaf De Sernier Üie beide landen lagen toon met elkaar oveihoop 00 het duurde niet lang of do beide gaslao trokken zeer loelijke gezichten tegen elkaar Maar het bleef niet bij deze pantomime Aon het dessert miste men plolsohng de beide heeren en hoorde van uit den aangrenzenden corridor het gekletter van degens Monroe glde van tafel trok onderwyl ziju degen en kwam uog juist ia tijds om metf zgn rapier de zwaarden der beidb veohtondeu te acheiilen De President riep toen zgn bediendeo gelastte hun dat du rijtuigen der woedende gnaten voor zouden komen en zond beiden naar huis Vorvolgeus keerde hy tot zijn gezelschap terug en hot dinor word gewoon hervat Don volgenden dag kwamen de beide gezanten bun eiotises maken en over de zaak werd verder niet gesproken Ei 0stond toen nog geen NewTork Herald Aan dezelfde tafel zat President Martin van Buren die de gewoonte had eiken Zaterdag de leden van beide Huizen bij zich te dineoreu te vragen Op een van die Zaterdagen kwanr plotseling een bediende de zaïd binnenstuiven en Duisterde don President iets in t oor Deze stond bedaard op en zyn excuses makende tot zijn gasten verliet hg de zaal Het geheelo keuken departement in het sousterrain stond in de vlammen Van Buren hielp dapper met blusaohen eo toen hot gevaar voorbij was voegde hy zich weer oven bedaard bg de ga ten Over den eenvoud der vroegere bewoners van het Witte Huis en do weelderige leveoawya dar tegenwoordige commensalen zijn heel wat historische anoodoten in omloop Toen in Juni 1794 een Kngelsch Reiziger de residentie van den President bezocht werd hij door mrs Washington op do tfiaegenoodigd De Presidente zat zelvo aan de heatafel en diende haar gast thee geroosterd brood en boter Er was slechts één bediende zonder liv rei en het eenige sieraad van hot tafelgerg was een jiilveren waterketel Jefferson kleedde niet alleen zioh zelf maar poetste zelfs zijn laarzon Recepties hield hg niet maar twee maal in t jaar op 1 Januari en 14 Juli zette hij de deuren van het Witte Huis wijd l pon voor ieder die hem wilde bezoeken Toen de Britsche gezant eens zijn opwachting bij hem ki am maken vond hg JefFersou in zgn overhemd en jnet fen paar oude sloffen aan De vreemde gezant ras zeer verstoord meende dat de President hem ah us ontvangen hud uit oen soort van minachting De bovengenoemde bijzonderhi den in the New York Herald dienen als inleiding voorde beschrijving van het ceremonieel on de feesten bij gelegenheid van de inauguratie van den nieuwen President Grover Cleveland Niet alleen van Cleve and maar ook van al zgn voorgangers worden in d t nummer levensbgzonderheden medegedeeld en tol zelfs de opvolgende Miniaterien worden kortolyk geschetst en uitvoeriger stilgestaan bij de leden van Cleveland s Kabinet inzonderheid by don vice Presidijnt Stcvanson en diens fnmilic Een der bladen is Igoheel gevuld mat de portretten van do 23 Preaidtjnten die over de Unie hebben geregeerd Bnltenlandscli Overwicht In de Fransohe Kamer was gisteren aan de orde de interpollatie van MiUevoye over rde rechterlyke rn parlementaire gevolgen vun de rol door zekere personen iu de Panama zaak geapeold Deze interpellatie was reeds aangevraagd daags na het bekend worden van het optreden van De Freycinet Clemenceau en Floquet maar desiyds tot na de uitspraak in het jongste proces verdaagd Nadat de voorzitter aan dit besluit herinnerd bad vroeg de Rogoering de interpellatie onmiddellyk t behandelun Millevoye wees op de tussohenkomst van eenige hooggeplaatste personen om eeu proces tegen de Panamamaatschappij te vermijden Wel zijn redenen van staatsbelang aangevoerd maar daaraan mag de openbare eerlijkheid niet worden opgeofferd Hg eindigde met den eisoh dat voor do justitie alle schuldigeo gelijk zouden zgn De minister van juatitio Bourgeois beantwoordde de intorpellatie Hij verklaarde raet vreugde eenige leden die tegelijk afwezig waren geweest omdat zg voor den rechter moesten verschijnen weder in de Kamer te zien lerugkeeren Hg verdedigde alteen door de uiterste linkerzijde toegejuicht zyn houdiug eo ontkende iemand te hebben gedekt of beschuldigd Zonder verder debat is de eehvoudige motie van orde aangenomen door bat opsteken der banden Cazenave de Pradine stelde daarna voor de ontbinding der i amer te vervroegen maar de prealabele quaestie werd met 814 tegen 200 si emmea gesteld Alle Burlgnsche bladen zijn hot er over eens dat Ahiwardt moreel veroordeeld is zelfs de KreuzseÜung noemt hem eeu vuige lasioraar dien de conservatieven zioh van t lijf moesten houden on dien zg met om persoon doch om hun zaak in het district Aruswald gekozen hebben Zg bestrydt echter de Ubaralen dio in Ahiwardt ook het geoorloofde antisemitisme willen onderdrukken ook zonder Ahiwardt zullen de conservatieven antisomi ton blgveo Ook ia het onrechtvaardig tegenover Ahiwardt dat de aanvallen dei sociaal democraten tegen het militaire bestuur niet op dezelfde wijze veroordeeld werden De National Zettung evenals de andere liberale en de vrijzinnige bladeo wyst er op dat Ahiwardt slechts een vooruitgeschoven post was die men zou opofferen om de opmerkzaamheid af te leidon van het demagogisch ea anarchistiach drijven van Stocker en de aa hem verwante agrariërs Het afkeuren van Ahlwart s bandelwgze door ManteufFel is niets waard zoolang de meerderheid der conservaiieven Stocker nog volgt De anciaal democratische Vorwarti verklaart dat Ahiwardt aan grootheidswaanzin en zucht tot lasteren Igdt Da sociaal domocratio kan bij deze zaak de rol van vergenoegde toesohouwster spelen want wat bij de oprichting van het iiivalideafonds gebeurt is dat is Uut internum der bourgeoisie Do scheuring in het Centrum tusschen bet aristocratische doel en de demooratiache meerderheid a nog alechts eene quaestie van tijd De uitslag der Rgkadagsvorkiezmg ie Arnsborg Olpe Mersohede waar de democratisch katholieke candidaat Fussangel zijn togensttttider IJoeso met de verpletterende meerderhoiil van 8820 sloeg is eon teeken dat die scheuring reeds begint Fussangel die uaar t heet over een vlugge pen on onbeschaamde ellebogen beschikt is een kweekeliiig van de fanatieke plattelandskapelaans uit den KuUurkampf wier strijd tegen den Staat voor de kerk bg hunne volgers een stryd voor de democratie werd Hij is gekozen niettogenstaando hot bestuar der centrumspartij zioh tegen zijne cacdidatuur verklaarde Voor het centrum beteekent dit een bres in Windthorst s vesting Voor de regeoring dat by ontbinding geen kans ia op een gewilliger Rgkadag daar deze volaleider als beslist tegenstander van het legerontnerp beschouwd wordt Het is niet meer de moeite waard dagelijks een over icht te geven van de debattei m do Belgische Kamer ze worden te eentonig Wg bepalen ons dus tot een korte reaumtio van drie zittingen die van Vrijdag Dinadag en Woonadog Gedurende deze dagen waren bijna uitsluitend voorstanders van t algemeen stemrecht aan het woord generaal Brialmonl verdedigde het omdat hij daarvan de invoering van den poraoonlijken dienstplicht verwaclitte en omdat zijl ondervinding in het leger had geleerd dat de kennis van lezen en schrg van juist niet het aolirandersie doorzicht waarborgt Berge beweerde dat het volk het algemeen stemrecht wil ver claarde zich overi eos bereid een gansche reeks van oategoriën vau onwaardigen uil te sluiten en zou liefst tot den 2l jttrigi n loeftyd willen afilalen Broquef zou daarentegen tot den g5 jarigen leeftijd willen opklimmen en desnoods den staat van huisvader willen vorderen Robert oordeelde d t de Kamer bet be