Goudsche Courant, zaterdag 25 maart 1893

4 Maandag 27 Maart 1893 J T Swartsenburg HEEFT VOORHANDEN EEN Groote Collectie Kerkboeken BIJBELTEKSTEi PF I evering van net DRUK en EINDWERK in den kortst mogelijken tijd tegen eonourreerende prijzen N 6005 60UDSCHE COURANT JSieuw8 en Advertei lieblad voor Qouda en Omstreken Oe Inzending van adirertentten kan gesohieden tot 4ön nur des namiddags van den dag der uitgave 1 11 11 Il is t fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr lólo bis pr j kilo bus pr s 1 Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig lE AXKI a 42 paalde mandaat but d oeatiu af to Aifni B dat bet daarom onmo i e ijk was dien in de vorm ran een woniiigseiach ts doen berleveni Ricbald trachtte sijii collega s te overtuigen mei een beroep op liet orediet der stad Roubaix die een leeniuf 161 maal maal voUeekond taj dat het sohrikbeeld dat men zich vormde van hef aan het bestuur komen dersocialisten en Dollectivisten onK Krond was De heer Huysmans bracht eenige afwisseling door oen zeer handige rede ter aanbeveling van het stelsel Grsux Hij trachtte zijn vrienden van de uiturste linkerzijde daarvoor te winner met een baroep op de de besluiten van het progessistisobe r ongres van 1887 toen zy t zelven voorstonden Tegenover hoo dia de uitsluitingen van het stesel Graux afkeunlen herinuerde fa j nan een toon gesproken woord van zijn zwager Janson die de oischen van lezeu eu schrijven en yan hot niet bedeeld zyn geen uitsluitingen noemde maar democratisnlie voorwaarden lor verwerving van kiesrecht In dit stflsel meende hij was de weg voor iedereen geopend om kiezer te worden het zou vanzellf leiden tot fllgemeen stemrecht Baai tegenover waren vele voorstanders van het zoogenaamde algemeen stemrecht pur et stmpld veel willekeuriger in hun uitsluitingen De lijst der ouwsardigin bijv van den heer Hergé waarvan de voorlezing vijf minuten vorderde zou inderdaad bet kiesrecht veel me r beperken Hij bleef getooven dat bet voorstel G imx ten slotte én voor de uiterste linkerzijde éa voor da Rogoorjiig een brnikbaren grondslag voor overeenstemming aanbood De beraadslaginij in de Italinatische Kamer over de banksaken is itiuiymode geëindigd dat de voor zitter gemachtigd is eene commissie vun zeven leden te benpemeu wier tnak het zal alle nnsporïngen te poen welke zij dienstig oordeelt Zg zal zich echter te onthouden hebben van hetgeen uitsluitend t t de bevoegdheid der rechterlijke macht behoort De minister preetdent heeft geweigerd de lijst der ottbetnalde wissels en accepten openbaar te maken op grond dat daardoor particuliere belangen te zeer benadeeld zonden worden BurgerlJJKe Stand Moordrecht OVERLliiDEN 18 Maart Gerrit Willem Petrus Giliamoud 14 d 22 Grietje Bogaart oud 14 m 23 Gommerontia Maria Wilhelmina Cornelia van der Kleij oud 14 w ONDERTROU VD Jacobus Hubertua Heij en Johanna Snel ADVERTENTIÊN GEVRAAGD mei Mei a a eene zich poraoonlyk aan te melden Crabethstraat Q 235 of franco brieven onder no 2261 aan het Bureau van dit Blad AANSTAANDE WEEK DBft Nieuwe VleeschhouwerU van A HORNES Mz Korte Oroenendaal 1196 f Prima Kwaliteit en Billijke HB BLOEMISTEN U BOOMKWEIKEKS Ee flink JOiNGMENÖCH K C van nette Familie gedurende meer dan 6 jaren in een groote Broeierij werkzaam geweest ook zeer geschikt voor den verkoop zag zicli gaarne geplaatst by een Boomkweeker Bloemist of Tuinman Br fr letter D aan STENFEBT KKOBSE TAN DEE ZANDB Boekh Arnhem ADVERTENÏIEN i allejBiHneM en BiiUenlandsehe Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BUINKMAN en ZOON te Gouda Een wjare Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Di Retau s ELFBEWABIIVG Hollandsche uitgave met 27 aib Prjis 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Nfeumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Jj De NIEUWE LONDON doethetgrgze Haar binnen enkele dagen verdwijnen maakt het glansrijk en zacht is onschadelijk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 j er dubbele flacon Alleen verkrijgbaar by J A C ATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Zeer Hette Gesteendrukte NAAmA TJES worden GELEVERD door A BRl RMA en Zn JJ E ORAIVBS Frintemps TE PARIJS Zenden gratis en franco bet prachtig geïllustreerd lODE ALBÜI met nederlandschen of fransciien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES JILUZOT i C j PARIJS I Stalen van zijden wollen en katoenen 1 stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zijn Bestellingen van 25 francs en hooger worden met eene verhoojïing van 5 0 0 franco oracht enorlj oan inkomende rechten n alia plaat en van Nederland aan huls bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de mklaring of andersints te vervullen daar ons réexpéditlefiuls te Rozendaat Noord Brabani daarmede belast is Gouda Srielpersdruk v i A Biin KMA h ti Zoon De aitgave dezer Goarant geschiedt dagel ks mat mtsondering van Zon en Feestdagen De prÖ P maanden is 1 25 tranoo p r poit 1 70 Alioflderlske Nommers VIJF CENTEN BU deze Courant behoort een BUroeïseL BINNENLAND GOUDA 36 Vaart U98 Maandai Woensdafi on Vrüdagarond had het toelatingsexamen tot i normnabchool alliier plants waarvoor 10 personen zich hadden aangemeld Hiervan werden 9 toegelaten terwijl één werd afgewezen Vau de teerlmgen der vierde kl tsse bübbon elf toestemming verkregen o te ondtTwerpen aan bot examen Toor ondertvijzor of onderwijzen s De bier ter stede gehouden collecte voor dbwee23n te Vianen a d Lek heeft opgebracht een somvan ƒ 51 50 Men verzoekt ons een woord van dank to breagen aan hen die daartoe bijdroegen 4 Giflteren avond had öp de BovenzaSl nSniitnftti de jaarlijksohe Algemeene Vergadering plaats der WeerbaarheidaVereeniging Burgerplicht tot hei doen van rekening en verantwoording De aftredende bestuursleden de bh A van Aeedt Doitland en C C J van Mierop werden herkozen Te ens werden van de geldleening in 1893 aang aan ii aandealen uitgeloot zoodat op dit oog bUl van de 170 aandeolen die er genomen wsnp reeds 100 sijn uitgeloot Na afloop der iedonvorgadering werd in oeue bostunrsvergadering benoemd tot secretaris de heer A C Cosjju m de plaats van den heer A van Reedt Dortiand die als zoodanig op verzoek eervol ontslag verkreeg Uit Keeuivijk meldt men Den Sleo dezer heeft het stoomgemaal in tegenwoordigheid van het pol FEVtLLETOX S T 3K IT ID VI De tweede persoon sprak Vrienden ea geestverwanten I Wanneer ik m n oog laat gaan over de duizenden ie zich op dit terrein verzameld hebben om deel te nemen aan een betoogiog ten gunste van Algemeen Kiesen Stemrecht dan denk ik onwillekeurig aan het oogenblik toeg wg nog maar weinig jaren gele den niet meer dan twaalf man sterk verzameld waren ten huize van een der onzen om te spreken over de orgauisatie der volksbeweging die toen nog in de windselen lei Wat ia er veel veranderd sedert dien tijd Hoe is t mogelijk vraag ik me zelf ef dat in zoo weinig jaren in ons lauwe trage Neetland zulk een machtige bewqging kon ontstaan ten gunste der volkaWchten Ja bet hart der beweging was gezond en ons doel was heilig maar het Nederlondaobe volk is niet go yk net i iansohe dat zich gemakkelijk in vuur en vlam derbostuur proefgemalon en bleek in alle opzichten aan de gestelde vourwAardeo te voldoen Tenfcevolge van het definitief inwerking stellen van bet itoomgemaat is door geootnmitteorde ingelanden in de vergadering van 30 d r besloten twee van de vier ivatermolens buiten w king te steller Ëen molen uitlozonde op den Bqn molenaar D Deu Blyker en één uitlozende op den boesem b Gouda molenaar r d Berg blijven voorloopig in gebruik y In eene vergadering van den Bood van antirevolutionaire kiesvereeaigingen in het district Harlingen is md f roote meerderheid van stemmen tot candidaat voor da Tweede Kamer gesteld de heer mr Th Heomskork to Amsterdam Men schrijft van Terschelling aan het H blad Nu de mooie dagen weder aankomen wordt hier opnieuw veel gesproken over het wrak der Lutine Niettegenstaande de teleuraleUing welke men in de laatato jaroo moest ondervinden bij de pogingen om liet wrak met sijaa waard nwii spreekt van millioeneo bloot te zuigen pogingen die volkomen mislukten geeft de beer W H ter Meulen sedert 18S7 do wachter der Luitne den moed nog niet op Hij heeft z jn plan om dat wrak te bewerken door een model van een door hem gevonden zandduikor verduidelijkt en eene photographie van dat model met eene beschrijving voor belangstellenden verkrijgbaar gesteld Zijne uitvinding komt hierop neer dat een helmduiker in bet kunstmatig vloeibaar gemaakte zand duikt alsof er geen zand alleen maar water op de Lutrné lag Een dieven familie Terwyl men Donderdag te Hedel een populier veldo waarin i erletl J ar eene eksterfamilie domicilie gekozen bad k m een goldbeursje laat zetten op de voorapiegeling eener schoono toekomst al ligt die io een ver verschiet Ja ona doel was heilig maar t lag zoo ver vóór ons en de weg er naar toe was mot biod rnissen bezaaid Is het wonder dat we wel eens wanhoopten aan de mogelijkheid om de geestdrift voor onze zaak wakker te maken bÜ de arbeidende volksklasse waaruit wy onze strijdkrachten moesten trekken Ik wil me nu niet verdiepen in het ondenoek naar de omstandigheden die meegewerkt hebben tot het welslagen onzer zaak Do gudruktheid io handel en bedrijf en de daaruit voortvloeiende armoede onder den burgerstand heeft veel onverschilligen tot belangstellenden bekeerd de ebbe der tijden geeft altyd een kraohtigeo stoot aan volksbewegingen Dit in aanmerking nemende zou ik kunnen rragen wat onze party geweest zou zgn wauneer t tijdperk van weelde tusschen do jaren 1870 on 80 voortgeduurd had tot op den bnidigen dag om zoodoende scheiding te brengen tusschen onze aanhangers uit overtuiging en onze aanhangers van den weeromstuit Liever dan dit te doen wil ik me verheugen over het feit dat we boven verwachting geslaagd zijn De aanwezigheid van twintigduizend betoogeie saamgevloeid uit alle oordon van t land Is een onwraakhaar bewya voor het bestaan eecer krachtige volksbeweging En aan de kracht van die beweging hebben we t dan ook te dnnken dat veel wat onbereikbaar scheen in het verleden nu in de naaste ADVERTENTIEN morden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Canten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden betekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt met eenig geld dat de vrouw van den ift de nabqI beid wonenden landbouwer v d B iferleden jaar vermiste weer boven waterj bet had al dien tijd in het eksternest doorgebracht w Do twee Pranscheo die zich te Bozendaal met liet vangen van kikvorachon bezig hielden hebhen i geroken eu zyn gisteren met een hondenkar moedolijk naar do omstreken van Breda vertrokken om aldaar hun gruwelwerk voort te zetten Alleen onder de gemeonto Wouw liggen thans nog duizenden doode kikvorschen laiiga den weg De politie in de omstreken is gewaarschuwd togen de e dierenmishandelaara Intusschen wordt in een ingezonden stuk in De Grondwet Ugzeltdaalscbo en Nieuwe Z venbergscbe Courant verzelArd dat van die mishandeling uieU bestaat De zaak zou deze zijn Een inwoner uil Nispen met oen Belg vangen de kikkers door middel van een netje en doen die in een zak evenals kreukels mosselen enz worden veraonden leggen die op een hondenwagen en nomon die mee naar Nispon waar de kikk rs eerst wordm geslacht en daarna ontdaan van de achterpooton op eene mestvaalt worden geworpen De aohterpooten wqrdeu In ija verpakt per spoor naar Fraukrük verzonden Er is dus in het minst geen sprake van mishandelen evenmin als men dat fan gevangen paling of andere visch kan zeggen Mr M W P Treub beeft in een vergadering van da nfd Amsterdam Act wVoreeniging tot afschaffing van sterken drank zijne meening ontwikkeld over de middelen tot wettelijke beperking von drankmisbruik Bij de beantwoording van Je vraag of er niata gedaan kan worden om een eind to maken aan ergerlyke toeslamJen alg er voorkomen in de branderyen toekomst voor bet grijpen ligt Van den beginne af aan hebben wo geijverd voor den normalen arbeidsdag voor een billijken loonstandaard voor Algemeen Stemrecht voor afachaffing van accynzen op eerste levensbehoeften vopï pensioneering der werklieden voor leerplicht voor arbeidswetgeving En in menig opzicht mogen wo met voldoening terugzien op onzen arbeid want veel van I geen voor enkele jaren revolutionair heette is nu geplaatat op het programma der regeorende partyen Dit bewyst noe niet vod maar t bewijst toch dat die partijen eindelijk ooutio beginnen te nemen van de immer sterker wordende volksbeweging al is hun front verandering eer een blijk van vrees voor dan van insiemmii g met ons streven Als we als zoete kiiiderlioa wilden wachten totdat de heeren die de voogdysclinp over het Volk van rechtswege meenen te bezitten ons vrijwillig gaven wat ons eerlijk toekomt dan slel ik me voor dat we geen honderd jaar meer zouden behoeven te hunkeren naar t get n we in de eerate plaats moeten hebben brood werk en Stemrecht Een Bcherpziend oog kan zelfs onder de ons vijandige partyen een opkomende beweging waarnemen ten gunste van Algemosn Kiesrecht dat bogrepen ifl in onzen eiscb van Algemeen Stemrecht En wanneer ik naga wat bet hoofdorgaan der antirevolutionaire party zooal uitgelaten heeft over z n sociale politiek dan voorzie ik in do uanste toe komst bet oosta n eener ChriBtelijk hi torische ar