Goudsche Courant, maandag 27 maart 1893

ONZE iMiirPeii SRJTtJ Sy t enij Prof Dr a JAlIGSa druen voortaan naven dfftgen voortaoa saven taand gedsponserd merk A r etiquat t i attliiitlta WOB b tot de OTertaiging geVomeD dat bet op den wef hf t van den Staat de alooboi indastrie dcnr wettelyke bepalingen te beperken Z i moest d Yt Teeniging tracbtm die beperkingen n o apoedig mc el k t vtirkrjjgen rooral ook daarom wyl de vervulling der Imih Hsmit BobiedMn nog in eeo vertcbiet ligt Na aogetoond ta bobben dat de eteüd tegen aloohül raiabmik indireot b r door verbetering Tan verwaarloosde kindereu volkabibiiotbeken en het boutreu van goede arbeiden troniagen en direct door vereeuigingen gevoerd wordt eei spreker dat een bezwaar tegen de Afochaffinga rereenigiug is het niet opnemen van niet gebeel outboudere waardoor zij persenen vun ziub afstoot die zioh anders gaarne bg haar zouden willen aansluiten ter bestrijding van bet drankmisbruik Daarom zou by in de Afsobalfings vereen iging op bet voorbeeld van hetgeen men iu Engeland ziet twee afdeeliogen trenschen een vhd gebeel ootbouders en een van hen die geen onthouding voorstaan maar wel mtsbruik willen beairüden Voor oen absoluut verbod van drank verbruik zjjn TolgeoB 8pr de Nederlacdsche toestantlen nog niet rijp Ue Drankwet van 81 heeft uiet veel uitgewerkt een bezwaar tegen die wet ia dat ze voor sommigen die drank in t klein mogen verkoopen een monopolie Bobept Daarom willen sommigen het Gothenburger Btelael dat hierop neerkomt dut het recht om sterke drank te verkoopen wordt afgestaan aan een groote maatsobappij die slechts een matige winst van 4 6 pGt mag genieten en de overwinst in de kas der gemeenschap stort Tegen dit stelsel en dat van Chamberlain die alleen aan de gemeente bet recbt an verkoop wil toestaan bestaat volgens anderen dit bezwaar dat de gemeente dan te veel belang bij den verkoop Tan sterkendrank heeft Spreker deelt echter diü bedenking niet on voor waardel gk Het bost komt bet hem ft or om bier evenals in Zweden en Noorwegen teaohiedt de productie te beperken tot enkele maanden in t jaar en oen bepaald aan lal uren per dag daardoor zouden de productiekosten vermeerderen waardoor het voordeel verkregen werd dat de kleine branderijen waar do grootste misbruiken heersohen haar bedrijf zouden moeten staken Daar door zou echter weer oen privilegie in t leven worden geroepen voor de groote branderijen en om dit beswaar te omgaan zou men die groote branderijen zwaar moeten belasten om ten slotte te komen tot Staatsmonopolie van do fabricatie En voor dergelgk monopolie zeide spr zijn in ons land de omsiandigheden gunatiger dan in eenig ander land omdat do iadustrie van alcohol hier niet verbreid is maar zioh in hoofdtaak tot een enkele plaats bepaalt Zwitserland bewijst dat Staatsmonopolie in deze gunstig werkt daar ia sodert de inTCjoricg Tan dit monopolie de productie ongeveer de helft verminderd Mcguffrouw Ida Hewilt de eenige machiniste der wereld op een looomotief zal den eeraten trein over het tentoonstellingsterrein in Chicago laten loopen Zij beeft zioh voor deze gelegenheid een Spaanaoli oostu m uit de 15de eeuw laten maken dat haar teer goed moet staan Nog vóór zü in de lange kleeren was wist zij met een looomotief om te gaan Is eeo oude maobinistl T nwoonlig rijdt ij op de Caïro Little Kaaowka beiderspartij en een sociale politiek op Gereformeerden grondslag Bat Algemeen Stemrecht in de lacht hangt wordt dus erkend door menacben uit de staatkundige wereld die nu juist niet doorgaan voor rrienden van de Volkspartij Thorbeoke schreef reeds in 1844 dat bet beginsel van Algemeen Stemrecht in de Staatsgesohiedecia onzer eouw ligt aobgnt eren onmiskenbaar als dat ze het gestadig schoon trnpsgewija tracht te verwezenIjjken Nu sohryven we 1890 en we zjjn reeds aan het laatste tiental jaren dezer eeuw liegonnen In de zes en veertig jaar sedert Thorbecke t streven dezer eeuw naar Algemeen Stemrecht onmiakenbnar toefobeen heelt de eeaw juiat geen groeten stap voor waarts gedaan maar als we baar een handje helpen dan g toof ik dat ze op haar ouden dag haar vadsigheid Tan de laatste veertig jaar goed zal maken door vluggen arbeid Met andere voorden ik geloof dat we vóór 1900 Algemeen Stemrecht zullen hebben mits inj er kraohtig op blijven aandringen Krachtig dat wil zeggen met allo middelen die ons len dienate ataan t Is wei verdrietig dat we bet reobtvaardigo en bet wenaohalgke van Algemeen Stemrecht nog moeten betoogen tegenover mensohen die de politieke wijsheid in pacht meeuen te hebben maar zich dom houden uit eigenbelang Doch over reding ia beter dan dwaog en daarom moeten we door dien zuren appel heenbijten De koppige vast lijn die de Biritfmore bio Ign met de WertVirgi nisohe lijnen verbioilt Haar vader is de grootste aandeelhouder ia de maatsohappg waarvoor zg rgdt Te Wehl bg Zevenaar braobt Maandagavond een man die sinds enkele dagen krankzinnig geworden was niet weinig aohrik en oot eltenis teweeg T rwijl een trein op het punt stond naar Zevenaar te vertrekken kwam hg eensklaps op het station spronif op de machine en klom op den schoorsteen Met den besten wil kou men hem niet omlaag krggon totdat meu eindelijk met gewold er toe moest overgaan Toen klemdo hij lioh met alle kracht aan de koppelatang Eindelgk verwijderde men hem van t station en sloot men hem ter voorkoming van gevaar in t arrestantenbuis op Dea nachts Vernielde bij 10 het vertrek alles wat tos en vast was Dinsdag IS de ongelukkige naar Coudewater bg a Hertogenbosch overgebracht De Fi aro Terbaalt ieU over de familie de Les seps Fortuin bezat De Lesaeps aanvankelijk niet hg leefde in t begin zeer eenvoudig en beperkte zijn uitgaven tot het noodaakelgke In den tijd dat bet Suezkanaai gegraven werd bewoondö bij de derde verdieping van een buis in de rue Eiohopanse Eerst toen de onderneming gelukte waardoor zgne geldeIgke omstandigheden beier Werden en toen de vermeerdering vau zgu gezin bet noodig maakte betrok hij eeu i uimere hoewel nog altgd zeer eenvoudige woning Hier was zgue echtgenoote io de gelegenheid de belangstellenden en vrienden van den grooten Fcanschman te ontvangen en Donderdagaavonda vereenigden zich daar tal van beroemde en hooggeplaatste personen die te Parijs verblgf hielden Enkele goede vrienden werden dien dag op een zeer eenvoudig diner genoodigd waaraan altgd Charles en Victor de boide gehuwde zoons met hunne fcbtgenooten deelnamen ten minste ais ze niet iu Egypte vertoefden EigenaardiK was de groote achting die beide zoons vpor hunnen vader koesterden zg zagen tot hem op als een hooger wezen sprak hij zij luisterden eerbiedig toe zijne woorden waren voor ben orakeltaal Aan tafel liet De Lesaeps zgn vernuft schitteren daar ontdekte men nog bg den 80 jarige een vurigheid en een heldorheid van geest die alle verbeelding te boven gingen Steeds had hg een sahat van oorspronkelijke anecdoten en pikante opmerkingen in voorraad en steeds wist hg die op een zoo eigenaardige wgze ta vertellen dat mearméldn de gasten da gerechten koud lieten worden Aai het dessert werden aligd de kinderen toegelaten die dan jubelend stoeiend en elkaar verdringend binnenstormden om zich een goed plaatsje te veroTeron Ferdinand de Lessepa koesterde een bgaondere liefde voor en zgQer doohtertjes de latere gravia van Gontaut Biron die hem reed als kind van 8 jaar op at zgne reizen vergezelde Zijne vrouw had geene bepaalde liovelingwn onder hare kinderen zij had te allen aveu lief en was bijsooder besorgd Toor hen Was een van hen siel sij week niet van het ziekbed voor ook haar kind daarvan opstond ja zelh later toen zij ouder werden op zichzelf begonnon te staan en de wereld ingingen zelfs toen waa zij geen dag gerust of zfj moest de zekerheid hebben dat al bare kinderen een goade gezondheid genoten Met baron echtgenoot streefde zg er naar hun een houdendheid aan het oude regime waarvan de rotrea rende partgen blgk geren sohgat ook te liggen in den geest dezer eeuw Precies hetzelfde was op te merken in de jaren vdór 1789 1830 en 1848 Elk verstandig mensoh die een open oog heeft voor t geen er Dm hem heen gebeurt oordeelt dat de regeering wgs zou doen met bet Volk op ataanden voet te geven wat z n natuurlgk recht ia en wat zg toch niet koeren kan Algemeen Stemrecht belasting naar draagkraobt leerplicht t ligt immers allea in den geeat der negeutiende eeuw en toch rervloeken de hoeren t eenvoudig om zich de wet te laten voor schrijven door den tijdgeest dat is de onverbiddelijke noodzakelijkheid Neem een dooden vermolmden boomtak zet hem voor de knie en trek aan Buigen doet i niet bij breekt Er zit geen pit meer in dat ding z n vezels zgn vergaan z n sappen verdroogd Zoo ia took met de maobthebbers vandentagenwoordiKen tgd Buigen doen se niet wolnu laat ze dan barsten Nog ïs ons geduld niet uitgeput Nog strgden we met de pen en met het woord vragend om t reofat dat ona eerlgk toekomt maar da spanning in do maatschappg wordt bg den dag gevaarlgker en de rekbaarheid van ons geduld is weldra tot het uiterste beproefd hoe zal het zijn WHoneer bg den aanvang eener nieuwe eeuw nog geeu radioale verandering gekomen is in den ellendigen toestand van t Volk Kom er resten nog bgoa tien jaren rCór we de zoodanige opvoeding te geTen dat zg deq grooiHt naam dien zij droegen waardig zouden zjjn Di naam is helaas niet onbezoedeld gebleven maar hoort men hem noemen dan zal ieder nog steeds met eerbied den genialeo en toch zoo eenvoudigen grooten Transohman gedenken In de jongata aflevering Tan Peteraman a MUthetlunffm wordt medegedeeld dat sedert het einde van Juli 1893 een drijvend eiland op den Attantischen Ocooaa heeft rondgezwaUt Men ontdekte dit eiland hst eerst den 2 en Juli op 89 N Br en W W L Het eiland was ongeveer 1000 vierkante meter groot on dus pi m 31 meter lang en breed en dicht met struiken begroeid tot 30 voet hoogte zoodat bet op een afstand van zeven zeemijlen kon gezien worden Den StSiten Augustus werd het drijvende eiland op 41 N Br en 67 W L gezien en den ISden ea 14den September had bet een zwaren cycloon ta doorstaan De golven waren echter niet in stuat dit natuurschip uit elkander te slaan want don ISden September zag men het weder op 45 N Br en 43 W L Tot dioa tijd bad het eiland zoover bekend is 1075 zeemglen in den Oceaan afgelegd en scheen bet op de Europeesche kust aan te drgven Intusaohen beeft men na dien tijd niets meer van den merkwaardigen zwerver vernomen Het is waarschijnlijk dat de Ootober atormen de dravende massa uit el kander geslagen hebben zoodat het aan onbeduidende stukken zich verliest in den Oceaan Dergelijke drijvende eilanden hoe merkwaardig ook zgn toch geenszins zeldzaam al maken zij niotdikwgls zulke groote toobteu door den Oceaan Flinius verhaalt reeds van drijvende eilanden met boomen er op die m bet land der Friezen de Rouieiusche schippers vrees aanjoegen Hg het ontstaan van den Dollart zou eeu geheel stuk lands met vee er op van de Oroningsche naar de Oont Friesche kust gedreven zgn In de lage veenlanden van Nedeland o a bg Giethoorn op de moren komen in het klein nog drgvende eilanden voor bestaande uit met riet of gras begroeide reenlagen welke losraken van den bodem en wegdrijven Men noemt deze vormingen drijftilleo over welker ontstaan dr H Blink voor een paar jaren ene studie publioeerde in het tijdschrift van het SÉl Ned Aardr Genootschap Iu den Zuidelijke Atlantiaobe Oceaan komen dikwijls soortgalgke dnjveude eilanden voor welke door den Kongo of ander Afrikaansohe riviorou naar zee worden geroerd Het bovengenoemde eiland ts waarBchgnlijk een stuk tropisch kuatwoud van Amerika dat door boegen waterstand en golfslag is losgerukt en dat door stroomingen werd medogevoerd Door den tooht van dit eiland wordt aangetoond op welke wijze planten en dieren van het eene we relddeel naar het andere kunnen verplaatst worden ook al bestaat er geen landverhuizing tuaschen beide Men beeft nu zekerheid dat het Engelsohe stoomschip Narome dat den Hen Februari uit Liverpool naar New York vertrok en waarvan sinds dien datura niets vernomen werd verongelukt i met zijn bemanning van 60 koppen en nog t passagiers veekoopers Twee ledige booten van de NaroHtc werden drijvende gevonden op oen dagreis afstand van New ïork WaarBohijnlijk ia het stoomschip op een der vele drgvende ijsbergen in den Atlantischen Oceaan gestooten en diontengevolge gezonken doodsklok luiden over deze eeuw Laten we ons den tgd ten nutte maken door met verhoogde werkzaamheid te arbeiden in bet belaag onzer zaak t Ia niet voldoende dat we in aan betooging als deze onze wenschen uittprekeu of dat we in een blad van bevriende richting ons goed reoht met klem verdedigen we moeten het vdór of tegen Algemeen Kiesen Stemrecht verheffen tot de verkiezingsleuB in den aanstaanden stembusstrijd wa moeten een blad opriobten voor de propaganda voor deze belangrijke zaak en eindelijk we moeten ons aaagorden ieder voor zich om de kiezers op te wekken zioh te sobareu ouder do banier die wij zullen ontrollen La t mg voortgaan met u een kort overzicht te geren van de geschiedenis der kieswetgeving in deto eeuw V 5 r 1848 was het stelsel der getrapte verki ngen onzaliger gedachtenis ïn zwang SohrÜTors die t weten kunnen zeggen dat mon dit Btelael invoerde uit vree voor een al te democratische richting in het staHtsbeetuur Ik heb alle reden om te gelooven dat dit zoo ia en dan moet ik erkennen dat t middel sleohter bedaohl kon zij t Is niet gemakkelijk om u in weinig woorden een juist denkbeeld te geven van het stelsel der getrapte verkiezingen Ik zal t u trachten uit te leggen zonder er voor in te staan dat ge t begrijpt ffordt vemlqd Ijlen zeer merkwaardige antografenTerzameling van den onlangs overleden Graaf Paar wordt thans te Berlijn verkocht Onder de 2074 nummers zijn zeer werkwaardige ttukken van da He eonw af o a eenoorkoode sn Keizer Hendrik IV uit 1081 een Spaansche brief van Karet V en Paus Clemens VU over het huwelijk van Hendnk VIII en Anna Boleyn briefen van Lodowijk XIV Peter de Groote Maria Antoinette den Hertog van Medina Sidonia Cesar Borgia Andre Doria Maurits van Saksen Franklin Essex Hioobiavelli Bobeapierre Spinoza Bismarck Job Kepler Goethe Schiller Herder Wieland Lesaing een handschrift van Hans Sachs 75J bladzijden brieven van Montesquieu Kousseau Tasso Arioslo Aretino Michel Antfelo Cellini Mozart Haydn Beethoven Suhumann Byron Madame Pompadour Luoretia Borgia euz De O Tempo eon blad vun Rio de Janeiro heeft het zonderlinge denkbeeld gehad eenen leelgkheids prijskamp uit te sobrgvon onder de mannen der stad die minder dan 50 jaar oud waren De overwinnaar tou één milliuen reis ontvangen in onze munt nagenoeg 1300 De Tempo kree 208 aangiften maar slochts 129 personen namen deel aan den prijskamp en dezen vormden eene prachtige verzameling voKolverBChrikkers die in staat waren de goheele ktnderwareld der hoofdstad op de vlucht te drgven De ongetrouwden vormden daarbij verreweg da miudarbeid De jury bestond uit drie redacteurs van het blad van welke een met veel kans naar den eeraten prijs bad kunnen dingen maar hij wilde de anderen niot in den weg staan Ten slotte bleef de overwinning aan ernen Braziliaan Matheo Gallo de Soocoro 42 jaar oud weduwnaar en landbouwer wonende nabg Kio Hg was zegt de O Tempo zeer gevleid raet zijn auccoa Het blail heeft talrijke protesten gekregen v n vrouwen omdat hot r schoone geslacht was uitgesloten on dit had toch beweerden zg ontegenzeggelijk recht op den prgs De O Tempo stolt zich nu vóór ook eenen leelijkfaeidsknmp voor vrouwen uit te schrijven 1 ADVERTENTI£N BeTallen van een Dochter H A A 8PABNAAIJ Lamvb Gouda 2i Masct BeTBlieo Tan een Zoon A M VOS MoOBDUAN Gouda 24 Maart 1893 Heden overleed tydig rooizien van de laatste HH Sacramenten in den oadeidom van byna vierendertig jaren myn innig geliefde Echtgenoote ELISABETH JOHANNA geb RoEBSiBATBK mg nalatende eeu dochtertje van naaweiyks tien maanden Gouda 24 Maart 1893 HERMANN H WECK JEeniqe kennugeving Voor de vele hartoiyke bewezen van deelneming tydene de ziekte an het overlgden van onzen geliefden Zoon Broeder en Bebnvdbroeder HENBI EVERABD ondervondan betuigen wg onzen innigsn dank Dit aller naam t J H KKOM t E a G KBOM lfBivÉ ♦ ♦ Voor de vele en harteljke bewjzen van deelneming ondervonden bg het overladen van ona jongste Zoontje en van onzen Broeder en Behnwdbroeder betnigen vrg onzen oprechten dank T CBEBAS 8 C CBEBAS Kbou Gouda 25 Maart 1898 Openbare Vrijwillige Verkoopiag D NotariaB n J P MAHLSTEDB ta BergambadU en A CASTELËIJN Slreifierk zjn voornemens op WOENSDAGEN den ia en 19 APRIL 1893 telkens s voormiddags ten 10 ore bg Ja LAGENDIJK te Streefkerk in den Opperstok bg inzet en alslag in het openbaar te veilen en te verkoopen Voor den Heer O TEHLODW eene EDTWMANmiNS in de gemeente in den OPPERSTOK bestaande in een Woon j hals met Achterhnis Schaar Eri Tnin Boomgaard en daarby behoorend Wei Hooi en Bouwland te zamen groot 14 Heet 45 Aren 3o entiaren Nadere inlichtingen geven de Eigenaar en genoemde Notarissen bg wie mede veilingboekjes op franco aanvraag gmtts verkrggbaar syn Cbrlsteiyke Jongel Vereenigiog TE C3 OTJlD Bovengenoemde Vereeniging hoopt D MAANDAG 3 APRIL 2de Paaschdag baar 29Jarig bestaan te herdenken Het openbaar verslag zal plaats hebben in het lokaal TOT HEIL DES VOLKSf aan de Peperstraat alhier dea namiddags om 3 uur waarbg als spreker zal optreden de Wehwrw üeerDs J W fierkeUr d Sprenkel TOMOAHO TBIJ HBr BESTOÜE Zegt Het Voort AUTOMATISCH CORSET voor corpulente Dames Firma J WELTEB W ens omgesteldfaeid der tegenwoordige WORDT GEVRAAGD met Mei of eerder een Dienstbode die goed kan werken en een bnrgerpot koken P G Adres Bleekerssingel 2U7 BjJ MuiTnwc KflVMi wJJ gaanw da o verkoopera op JAKBEM t TttAMÏÏB WegenToen Verkoopsrs Van EDE van der PAIS te Gonda A H V KAUUNG te Bodegraven Openbare Verkooping te GOUDA op WOpNSDAG 5 APKIL 1893 des raorgeni te elf aren in het Koffiehaia Harmo ib aan de Markt n overstaan van den Notaria G C FOBTOIJN DROOGLEEVBR geteekend F no 58 een enkele jaren geladen gebouwde zeer doelmatig ingerichte S G H U U B ZOMERHUIS HOOIBERG ERVEN eneeni ge pereeelen Wll lilCKMUro groot 22 Hectaren 95 Aren 26 Centiaren staande en liggende in de Gravekoopschen ea Boezempolders a d sGravenkoopachendyk te Te aanvaarden 1 Mei 1893 Dttgelyks te besichtigen Betasldag der kooppenningsn 27 APRIL aanstaande Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOSTÜIJN DBOOÖLEEVER te Gouda De aangekondigde MjEMtl ti van den Zeereerw Hooggel Heer Dr H J A M SCHilEPMAN lal NIET op 6 APRIL maar ap Woensdag 12 April a s plaats hebben in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda Voor nadere inlichtingen vervoege zaen zich b den Heer ü G00BIS8EN Bsekhaudel Markt alhier Vlanikolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLBN per Wagfgfon voor f 7S franco alle Stations der voormalige Ned Rh Dspoorweg Maatschappy Worden ook COSTMACXMS GBSLO TJEia voor franco aan huis te bezorgen A KAPTOT Gouda Nov 92 Flnweelensingel 630