Goudsche Courant, maandag 27 maart 1893

West Wagenstraat 51 o o s 0 Wlldstraal H BËaandag 27 naait 1895 PENING VJLlsr HET I EIZOE S SPECI4LE IKRIGHTIiMG VOOE GOEDEREIS naar Maat p KLEEDING MAGAZIJNEN 7 K S 1 K J 2iT D DE3 N in groote keuze voorhanden bg J T SWARTSElISnEB E 92 KLEIWEG E 92 A D V E E T E N T 1 E N alle Binnen en BuUenlandachf Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBurean tsd A BRINKMAN en ZOON te Gouda C F BUSCH Uieuwste Modellen in alle Genres en Prijzen Af jepaste Vitrage ttlilllll aan drie zijden met Rand en Gefestonneerd lang 225 cM X 2 cM breed 1 10 p paar 275 X 92 1 60 275 XIOO 2 40 320 X100 ii S 820 X135 3 00 NIEUWSTE DESSINS SB CHOCOUfE Ong epapte KWALITEITEN Overal verkrijgbaar Vitrages vao t Stuk TAFELZLEEDEF SCHENK en Zn Gouda Snolpendrut ü A BamiuK tt ZoOK AANSTAANDE WEEK DBfi INieiiwe Vleesclihouwcrij van A HORNES Mz Korte Oroenendaal I 196 l Prima Kwaliteit en Billijke Rotterdam Gouda Utrecht Stoomboütdlenst Estafette Tot meerder geriet in het t e r v o e r zal des Maandags woensdags en vbijdags MOBGENS te elf uur eene Stoomboot naar RotUrdam en des DINSDAGS DONDERDAGS en ZATERDAGSMOKGENS te neven uur naar Utrecht Yertrekken welke TOor Passagiers naar utrecht en tusschen gelegen plaatsen eene geriefelgke en xeergoedkoope reisgelegenheid aanbiedt In den bestaanden dagelökschen dienst is geene verandering gebracht Iniormatiën bg den agent aan het kantoor op het yiMVWE rMERSTAL Een Dagmeisje GEVRAAGD M E MONASCH Markt A 89 BINNENLAND GOUDA 26 Msart 1893 De kievietseieren zgn begonneii zich te vertoonen en daarmede komsn vanzelf verhalen over hooge p jjzon voor de eerstelingen dezer on vergel gkelijlce eieren Het boogate bedrag dnt ooit genoemd werd is 4 60 per stuk voor een partijtje dat eeni e dagen geleden te Berlgn in veiling kwam Natuurlijk moeten bijzondere omstandigheden saamgewerkt hebben om een of meer liefhebbert tot zulkoen buitengewone verspilling te bewegen maar ookonder normale omittaodighedea kan de prgs in denallereeraten tijd wel eens tegenvallen Ëenige jarengeledan ondervond een aanzienlijk vreemdeling datin eene der aooiteiten te Amsterdam Toen h erin het middaguur kwam en er een van de aanwezigen bezig zag met het verorberen van een kievietseitje bekroop hem de lust naar een dergelijke versnapering met het gevolg dat by zich de weelde vanzes kievietseieren veroorloofde De krllner legde hemmet een onverstoorbaar elfen gezicht eene nota van 16 voor Sedert dien tijd is de vreemdeling overkievietwierdD niet baat te spreken N v d D Treurige berichten komen uit Algerië waar vier jaren aohtereen de oogat zeer slecht geweest of door sprinkhanen vernield is en waar nu hongersnood haerscht Vooral in de groute vlakte van Gheliff is de toestand ellendig ffStel u voor zoo aohryft een berichtgever van Ie Fifforo S0 000 mensohen bijna stervend van hougor tot geraamleii uitgeteerd die als uit het graf verrezen dooden zich spoeden naar de groote steden ma Ëaropa mas ruwr en groot éeoi o A9nu $ dooi dA dood overvallen worden Denk o by de poorten van een atad i roote schuren waarin als dieren op engepakt magere havelooie wezens zgn met kwalijk riekende lompen bedekt menseben met blikken van wilde beeiten moeders die geen voedsel meer hebben voor hare zuigelingen kinderen die zand eten of op bout zuigen mensohen die gretig een dooden hond of een kat verslinden en gij hebt eenig denkbeeld van de ellende die geheel Algerië aller harten roert Ër zyn comity s van onderstand gevormd een onder bescherming van Mevr Cambon echtgenoot van den Gouverneur Qeneraal en van alle kanten beyvert men zich giften in te zamelen voor de noodIjjdendeQ Iedereen kent den Ëiffeltoren hetzij van een photografie b reputatie of door persoonlijke aanBohouwing Het elegante gevaarte maakt steeds een aange namen indruk en niemand zal het zijne plaats op het C amp de Mart mingnnnen Wal Parys in 1889 creëerdo wordt thans te Chioago weder geboren maar in verhouding tot de hoogte zullen de afnietin en van drn Johnstune toren die van zijn parijschou bloedvorwant verre overtreffen Da toren moge gebouwd zijn met amerikaansoh geld eu van amerikaansoh staal amerikaansoh brein en amerikaanache handen zal men nr te vergeefs in zoeken Vraagt men naar den naam van den ontwerper nitroerder van bet reuzenwerk dan klinkt hot antwoord o zonderling toevall zijn naam is i Lehman Carl H Lehman noorsch ingenieur en bouwkundige Zjjne helpers zyn soaudinaviers Denen Zweden en Noren zoowol tehnioi als handwerkslieden Iq eothusiaslisohe bewoordingen iMt As Scandmave zich over alles wat met den Jolinstone toren in verbaad staat uit W willen ons beperken tot het mededeeleu van eenige sobere bijzo iderbeden van atgemeeneii aard uit het relaas van genoemd blad In constiuctie en orginalileit wijkt Johnstone s toren van dien van Eiffel af want behalve de benedenste verdieping van den toren waar zich o a reatauratiesalen enz bevinden met uithouwsela en hekwerk zullen goun horizoutale lijnen aan den toren zichtbaar zyn daar hy gebouwd ia volgens het zoogenaamde sectie systeem waarbij elke verdieping op haar voorgangster rust Het terrein waarop de geheel van staal gebouwde toren staat heeft een middellija T o 216 meter de hoogte Tan den koUosaoi bedraagt 698 meter terwijl bot geheel een aaugenameu en luohtigen indruk maakt Volgens liet blad zou by bij helder weer op een afstand van 10 myl oen noorsohe mijl is 11 8 kilometer zichtbaar zjja In de uadersle verdieping van dea toren is het station van don electrisohen spoorweg met 4 pl itformi de treinen elke uit drie wagooa bestaande kunnen in bet uur 12 000 meuschen naar het promenadedek vervoeren 465 Ili boven das beganuD groud waartoe oirca 30 minuten spureaa vereisoht worden Uit promonaJeiteki U marktplein vau wiakels en gaa keukeo voorzien biedt ruimte aan voor 5000 6000 personen Uoor middel van euu trap kan het publiek zioh nog SO li hooger begeven waar zich rustbanken bevinden eu van waar men zonder gevaar van duizelig te worden het panorama van mylen ver iu den omtrek kan genieten Daarboven bevindt zioh een zaal voor autoriteiten genoodigden en begunstigden waar Vfrgadrringon en feealen zullen gehouden worden torwyl eindelijk op een oppervlak van 40 M middelton ter hoogte van 660 M bo en den grond hot grootste eiectrisobe linht ter wereld zal onlstoken worden en op fabelacbtigen afstand ziühtbaar zal zijn Een atlas met den wereldbol op dan hals van buitengewone grootte 15 M hoog kroont ht t geheele werk Vooral dei avonds zal de toren een feeëriek schouwspel opleveren als de eleciriioh verlichte spoorwagens de opgaande aan den buitenkant de neerdalende meer naar het centrum van den toren naar huQ respeotie bestemmingsplaatseo gaan De toren een specif latie ondememing van het zuiverste water koat l a millioen dollar er moet dut heel wat mede verdiend worden alvorens het syndicaat iets meer heeft geoogst dan du lauweren waarop huu zaak reeds nu aw P x k heeft Ciol k in óea aaarang 4erRieU watd i mw lleC initiatief tot deu bouw de plannen dtiarvoor en de uitvoering van het geheaio werk veraahuldigd aan de kunde en energie van eeu Nooraobou ingenieur die de geheel leiding vqs den reuzeoarbeid op zioh durfde nemen Zyn naam is aan dit grootsohe monument voor altijd verbonden gelyk die van Eiffel aan zijn toren ig de Fransohe hoofdstad Tot zoo ver de Soandinave Dat do beer Lebman zioh bij den bouw van Johnstone s toren alleen heeft bediend van Soandiuavische hulp heeft zijn grond niet alleen hiftrin dat hjj het werk zijner landgenooten in den bouw Van zijn toren wenschle te behobamen maar ook hierin dat op dit oogenblik de Soandmaviëre een belangryke rol speten in do ingenieurs en arohiieoten werald te Chicago Van hen on door hen kon hy de grootste medewerking verkrygen op elk gebied en daftrdoor versohillende klossen dor Scandinavische samenleving verplichten Voegt men daarby het bülangrijke aandeel dat £ we en en Noorwegen in de aanstaande wereId t ntoonstelliDg neemt en onder meer hot zeuden van eeu echt nagebootst vikingensobip naar don maritiomen wimpeltoclit in den AtUntischen Oceaan hetgeen wegens dun aard dor ronslructie van hel vnaruuig metgroate moetlykheden zal gepaard gaan dan kan mon de pogingen van een belrekkelyk klein volk om vnoruit ie komen niet anders dan met groote sympathie begroeti n Bulteiilandscti Overzicht Na de regeling van eenige huishoudelgke zaken beeft het Ëngelsche Lagerhuis zich bezig gehouden met de in da zitting van gisteren door Balfour aangekondigde motie van wantrouwen in de Aegeering Gladstone verklaarde dat hy in verband met den wüusch van Balfour tegen Maandag het debat over deze motie aanvaardde Te golykertgd kondigde Gladstone tegen Maandag een mededeeling over het Paaschreoes aan Sexton vroog of het met i oog op hel gewicht der aanhangige zaken niet uoodig waa dat het Lagerhuis geen vacantia nam Gladstone antwoordde daarop dat hy Maandag de beslissing van de Regeering over dit punt zou mededeeleu Ëon motie van William Alten ten gunste van de onmiddellijke betaling van de bezoldigiug dor parlemeuuleden i aangenomeo met 876 tegen 829 Sir William Harcuurt de kanselier van de schatkist uiidersteunde deze motie maar verklaarde dat hy het woord fyonmiddetlyk in dien tin opvatte dal do bezoldiging zal ingaan zoodra de daarvoor noodige fondsen ter beschikking van de regeering zyn gesteld De Franscbo kamer heeft Donderdag getoond dat zg van de Pauamazuak genoeg begint te krijgen ea naar iets betera verlangt Van den voorspelden val van het kabinet is mets gekomen IntusBohen duurt in de pers het gesohryf over degevolgen van hot omkoopingsproceB voort cu de opiniodaarover hangt geheel af van de politieke richtingvan de krant wolke aan i woord is De opportunistiaohe bladen vragen zegevierend wat er na devryapruak door de jury in alle Kamur en Senaatsleden overblijft van de groote beiohuldigingea tegende republikeirische purty De heeren vau de reoh terzyde willen natuurlyk niets daarvan weten on maken heel andere gevolgtrekkingen Zoo zegt Paiitde Cassagnao in zyn Autorité di bet uitgemaaktis dat de Republiek nooh het licht noch de waarheid gewild de werkelijke aohuldtgen aan de gerechte straf onttrokken heeft Men behoeft echter niet zoover rechts te gaan om den staf te zien breken over het omkoopingiproces Het Journul dos Debate spreekt eveneens onverholen zijn teleurstelling uit Dit blad verklaart iq een groot artikel dat ook na het omkoopingsprooes zeer veel onopgehelderd is gebleven het blijft byv een raadsel hoe en waarom in de maand JuH 1888 eeaigeu der invloedrijke politieke personen zicb met zoDvoel yver in de brea stelden om een proces te verhinderen waarmede Herz luidruchtig Reinach bedreigde en om hetwelk de Fa nama Maa tec happy ïich volstrekt niet bekreunde daorom blyft het publiek verbyaterd ongerust zoo niet wantrouwend men gevoelti men giat men beefi san maar al te duidalylte kenteekenen gezien dat deze gansche zaak niet als een gewone crimineele zaak is behandeld en toegelicht msar politieke bedenkingen en bybedor lingen te zeer haar Invloed daarop hebben doen gelden Eén ding is echter maar al te duidelyk bel feit dal Ministers zij bot dan ook wegens politiek balang van UnanclerB dienbten hebben aangenomen ICamir en Senaatsleden deel hebben uitgemaakt en voordeel hebben getrokken van zoogenaamde waarborgf yn licaton zonder golden te storten of eoniga noemenswaardige kans op verlies te loopen Nog scherper Iaat het Pettt Journal zich uit Te veel vragou zijn onbeantwoord gebleven zegt het blad te veel beschuldigingen onwederiegd te veel wantrouwen eu minachting rust op een categorie van politioi tn éen woord h t liobt is op te vele punten gedumpt en dat wel met middelen die de minst scherpzignigen hebben verontwaardigd dan dat de uitspraak na oen onvolkomen proces de behoefte aan gerechtigheid zou kunnen bevredigen welke de Ëransohei boziolt Een tweede verkiezing in Duitsohland bewyst niet minder duidelijk dan die te Arnsberg dat de macht van het ariBtocratische deel dor oentrumparty snel verdwgnt In bet district Havensburg Sauhau behaalde Rembold ceiitr 11 660 stommen Sauter volkspartyj 6423 en do socialist Tauscher 641 stemman In I8U0 dHiirentogen vorkregen de olericalun 12 707 tie volkspartij 2803 de sociaal democraat 368 stemmen De invloed der cleiioalen is dus zeer verminderd in dit district dat zy sinds 1871 bezaten Daarentegen verkroeg de volkspartg bgna het dubbele aantal stemmen Reinbolil is evenals Fussangol tegenstander van bet legerouiwerp BursTorljJke Stand GEItOHEN 24 Maart Johanna Theodora ouden L Kuhk en N Verkerk 28 Saartje oudera A van Dam en S Koppendraaier 24 Franoina ouders J Kerper en N L vau Kenteren OVERLEDEN 23 Maart L A de Vletter 86 j 24 £ J Rozenstraten huisvr van H H Weck 8S j 11 m ONDERTROUWD 24 Maart B 0 Krygsman 21 j en C van der Kleij 18 j jtiaastreoht GEBOREN Neeltje oudera T ven Dam ea N BlankeDsteio