Goudsche Courant, maandag 27 maart 1893

1893 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met nitwndering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfmnderlBke Nommer VIJF CENTEN X J LXKXJS Advertentiën TE PARIJS ZUIVERE FKAINSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX A 27 per 48 Flesaohen met aooUiia franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proeffleisoheo verkrijgbaar Adres WIJDSTftAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Eeynwit s Boonekamp Elizter Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao N 6006 Dinsdag 28 mt GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gotida en Omstreken IdVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjnt Dcelmati door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterd fi brieatie en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeerei jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao eon iianbeyelenswaiudig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reBp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HoflereraHcIer 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Kedallles een bewijs Tan uitmuntend flju febrikaiit Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous vous iMoemons nne medaille d or première elaiwe n consideration deTotre exoellMite fabrication de Ohooolat bonbona Tariés eto etc Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers onz enz GeneraalTertegenwoordiger Toor NederlandJnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De Iniendlng van advertentiën kan gesolüeden tot Mn nur des naniiddags van den dag der uitgave Zenden gratis sn franco het prachtig geïllustreerd ODE HJUI met nederlandBchen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kteederen hoeden enz voor heeren dames 1 kinderen op gefrankeerde aanvraag aan IM JULES JILUZOT A C PARIJS Stalen van iijden wollen en katoenen toffen laken enz enz worden eveneens tfKico toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zijn Betteltingen van 35 francs en hooger worden met eene verhoopin van 5 0 Qfhinoa tncht itiorij oan In tamendê neM$n m alU piaaiien van Nederland aan huis baiorgd De klanten hebben geone formaliteiten Toor de inklaring of andersints te vervullen daar ons rétxpimehufs te Roiendaal Noord firaérm daarraedn belast is C VAN DEN BEBG IN HORLOGIËN KLOKKEN Régulateurs en Wekkers Ifeparatiön worden spoedig en bllUjk afgeleverd ggPOSTWAAT C Vernieuwde bewijzen van uitstekende werking Den Hem W H ZICKEÜÏHEIMER te Maini Ik Teraoek u mg weder 2 2 flesschea van uwen Rynlandscfaea Druiren borst honig ie sendeii daar het gebraik der oatvaDgeoe flesaahan eer goede gerolgen heeft gehad H FKANKE hnuvader T M gemeentehuis Wupperreld te Barmen Strigau 21 Auguatas 1891 Ook ik heb in myn gezin uwen RijnlandBchen dmirenborat hooig aangewend by het boestea der kinderen en dit preparaat dat Beer gaarne door de kinderen wordt ingenomen heeft steeds bewezen een voortrefielyk hniS puddel te zyn HEINRICB HAEUSLËB koopman Alleen echt Terkrjjgbaar in Flesschen k fl i fl 1 en 65 cents Th Gonda bö H A Wolfi Boskoop bji J Tan Bergen Haastrecht hg J D den Hertog ft Oudewater bg F Jonker Idenbnrg t Podegraven bg P Versloot en Q Hgneki np Stolwgk bg C ö i Berg t Bergambacht b J t d Dool Buenwonda bg Wed W BaniirÜEII mmm depot sa 4 ATssi=ooR Hibernia én Shamrock STEEN ROLEi branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima groTe KACHELKOLEN Trg thois per H L ƒ 0 70 Stationchef Staataspoor TE KOOP Café met Eillard en Logement tegenover Centraal Station Amsterdam Koopsom 6000 Brieven franoo letters B B aan het Ned Advertentie Bnrean ROKIN 2 Amsterdam 1 C Schouten Kapelle aj d IJsel levert alle soorten VEEBROOD Pnike Kwaliteit Lage Prgzen Voor Oouda verkrijgbaar bü de Heeren Van FBASKMNRVIJSES en Co Zeer li ette Q esteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn A J £A JïyKMK f 100 Belooniiiff gjOUUtorn e U rattentinetHur verdrijving zeker per flacon 00 cent Hootd Eau de Cologne van H SBLLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et K iespijntinetuur geneest dadel k per fiaoou 35 et Verkrggbaar bg Li A oï VLETTER Markt Gouda OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPIK De Notaris J P MAHL8TEDE te Strgambackt is yoornemens op WOENSDAG 5 APRIL 1893 des morgensten 11 ure ten hnize van C BËÜEMËR op het dorp aldaar in het openbaar te verkoopen HET HUIS geteekend Nr 375 mot annexe LOODS TOIN en EBP weg en water staande en gelegen te Bergambacht aan den Breeden weg nabg bet dorpg Ead Sectie A 4204 en 4503 groot 2 Aren 72 Centiaren Om te aanvaarden lo Mei 1893 Inlichtingen bg den Notaris Gouds Saelpertdruk van k Bbikkhxn fcZooN BINNENLAND GOUDA 27 Maart 1893 De hh mr J Fortuijn Droogleever en A F Cramer leerareo aan de Bijks Hoogere Burgeraohool alhier z a baaoemd tot leden der Corooilssie voor de oindexaraons der H B Soholen in Zuid Holland die dit jaar te Eotteruam zullen worden afgenomen Thans kunnen wij met zekerheid mededaelen dat de heer J P van dfer Kleij door den Minister van Koloniën ter beschikking is gesteld van den Gou verneurGeneraal van Nod Indië ten einde benoemd te worden tot ooderwyzor by het openbaar lager ondorwys voor Europeanen en met dezen gelykgettelden daar te lande Het mond en klauwzeer onder het rundvee van den landbouwer J Enthoven te Zevenhuizen ia hersteld zoodat thans de stal ovarceakomstig de ¥ ooraohriftea wordt ontsm In een te Amsterdam gehouden cnrsu vergadering voor loden der afd Amsterdam van den S D Bond is de volgende motie aangenomen De vergadering gehoord de inleiding en da debatten over het onderwerp moet eigeudom geëerbiedigd worden van oordeel dat da 7 g flessobentrekkers zioh verschuilen achter de stelling alle eigendom is diefstal door hun handelen evenwel niet den maatschappelyken toestand verbeteren doch slechts den eigendom van eigenaar doen veranderen verklaart dat die z g flesschentrekkers niet het recht hebben hunne handelingen te verdedigen op grond van de Bocialistisohe brgiuselen FEVILLETOIV S T X IT 2D VI 43 De leden der Twaede Kamer werden destijda gekozen door de Provinciale Staten die der Eerste Kamer door den Koning Om de Provinciale Staten sftam ta stellen was een ingewikkeld samenstel van varkiazingen noodig In elke provincie waren drie machten dia er toe meewerkten de ridderaohap de staden en het platteland Da eerste was t mioat talrijk maar baar macht waa t grootst Za kooa haar afgevaardigden naar de Provinciale Staten roohtatreeka De stemgerechtigde stedelingen natuurlijk allen welgestelde lui kozen een kiescollege dit koos den gemeenteraad en deze eindelijk z n afgevaardigden naar de Provinciate Staten De stemgerechtigde plattelandabewonora in een distriflt kozen kiezers en deze kozen op hun beurt de afgevaardigden naar de Provinciale Siaten Ik behoef u niat te zeggen dat bat Tolk noch op de aamenstelling dar Provinciale Staten noch op die der Tweede Kamar eanigen invloed uitoefende Allerwegen heerschte groote onveraohilligheid in De heeren jhr G G De Villaneuve mr P H Scholten en P J Frani G J zn hebben ontslag genomen als commissarissen der Argentijusohe landen emigratiemaatsohappy gevestigd te Haarlem om reden de haadelingeo doof dsie Maatsohappij gepleegd niet overeenkomen met de wenschan van genoemde heeren De heer Douglas Campbell is deeer dagen te Schenelady overleden H j vis eerst rechtsgeleerde in den burgeroorlog militair en later werd hij geschiedschrijver Ons vaderland verliest in hem een warm vriend en bewondera r van Oud HoUand s grootheid In zyn werk fTke Puritan in Holland England and America in 1892 veraohenen wordt duidelgk aangetoond dat de ijistelltngon welke het gemeenebest der Vareenigde Stalen hebben groot gemaakt niet te danken fijn aan het monarchale Engeland maar aan da NojlerlandBcha republiek Het boek verwekte in Eng elsnd groote verontwaardiging maar het werd doo Velfl mannen van geest en oordeel o a dcor Glfjipooe hoog geprezen en men kon tegen de betooga i vaa den schrijver die ran dogel ke ktodie en ernstig ondarzaek getuigden niet veel inbrepgen Militair ïlacht Da Landsverdediging bespreekt de zaak van den sergeant der grenadiers dia gestrtift werd omdat hij weisarde de hand ta drukken van zijn chef toen die hem werd aangeboden Het blad meent dat de bespreking van zulke gevallen in de pers tot niets leiden kan zoolang de mditaire rechtspleging niet openbaar is on bat reclame recht zoo slecht ia geregeld als thans het geval is Was bet reolflme recht goed ingericht dan ware niets eenvoudiger dan de zaak te doen baoordeelen door een krggsraad Dit echter is nu voor den gestrafte een zeer gevaarlijk werk zake de verkiezingen Da grondwet van 1848 brak mot dit stelsel Ze stelde ar rechtatreekaohe verkiezingen voor in de plaats Toch waren de liberale wetgevera van die dagen huiverig om kiesrecht te geven aan t gehoele volk zeker ook al uit vrees voor een al te democratische richting in bet Staatsbestuur Ze zochten naar een middel om t kiesrecht te beperken tot de bezittende klassen urn zoodoende de geyhe r3chappij op het kussen e handhaven Ze vonden zulk een middel in den oensus dat wil zeggen in een verplichte bijdrage tot de Kgksbelaatingen die niet lager dan 20 mocht zijn Da Commissie der Grondwetsherziening dia dit mooie id e uit haar mouw schudde moest natuurtgk wel een uitvlucht bedenken om deza drtaste bevoorrechting der bezittende klasse tegenover t oproarige volk te rechtvaardigen Ze zei daarom dat de census noodig was om een waarborg te hebben voor vermoedelijke bekwaamheid der kiezers waarin natuurlijk de moening verholen lag dat geld of grondbezit bekwaamheid aanbrengt en dat ieder die minderden 80 in do Rqkabelaating betaalde nl 99 o dar bevolking te dom was om kiezer ta zijn Gelijke meening kwam voor den dag in t oordeel der Commiflsid dat de armste broodvechter t door vlgt en bekwaamheid beneden kiesbokwaamheid natuurlek wel zoover zou kunneti brengen dat by de vereischte som in de Rijkabelasting zou kunnen betalen Ik behoef u seker niet te zeggen dat deze ver i Primo omdat de krygsraad bg een in t ongeluk stollen nog eenige dagen provoost oïtra geeft f en socuodo omdat ondanks alle plechtige versakeringen van rele achrgvers er weinig nhefs gevon den worden die onpartijdig genoeg zijn otn een mindere die reclameert mjet dezelfde oogen aao ta zien als een die niat reclameert Het ia dus mogelijk dat de gestrafte om varachillenda redenen geen pogingen heeft aangewend om ayu wzaak te doen ondarzoeken Het licht zal dus blijven ontbroken want niemaml kan de zaak nu meer aanhangig maken Do toestand is onzuiver en niet bevorderlyk voor het gevuel van reohtazekcrheid De Landiterdediging wil volstrekt uiet de zaak van den sergeant beoordeelen Het blad kan dat niet by gemis aan gegevens maar het betreurt het dat het door den bestaanden toealsnd wensohelyk zou kunnen heeten dat iemand berual in een straf om redenen gelegen ver buiten het besef van schuld Daarin moet verandering komen In bet JfoUi Ptmêsn te Dordrecht werd Vrijdag de jaarlykecba algeme ne vergadering van aandeelhouders der Levensv Maatfl Dordrecht gehouden onder voorzitterscliap van haren president oomoiisaaris n r H A Nebbe 8 Sterling Tegenwoordig waren boudera vantezaroen 470 000 aandeel recht gevende op 58 atemmen Uit het verslag blijkt dat in het afgeloopen boekjanr aangeboden werd 8 467 000 kapitaal en 21 000 jaarlgksche rente waarvan 429 000 kapitaal en 2000 rente moest worden afgewaEon en 90 000 kapitaal met ƒ 500 rente onafgedaïn blaof Do nieuw gesloten venekonngen w iren talrijker dan verleden jaar maar baar gamiddold bi drag was lager in verband raat de tijdsomstandigheden Da van kracht zijnde contracten vertegenwoordigden op 30 September 1892 een verzekaringusom waohting zeer beschaamd werd Geheele klassen van ontwikkelde mouachen waaronder bijna alle rijks on gemeenteamblensren zijn tot do laatste grondwetsher ning verstoken geweest van het kiesrecht voor de Tweede Kamer en de jprovinciale Staten Thaiie wordt de cenaua nog gehandhaafd maar t minimum van 20 is op 10 gebracht en t Ïb nu voldoende dat men eenvoudig ƒ 10 belasting betaalt t zij aan de gemeente t zij aan t Bijk Door deza wijziging is t aantal kiezers met eeniga duizenden vermeerderd zoodat nu in 1890 twéé procent zegge eo i het Nederlandsche volk kieagerachtigd is De kern van het Volk do arbeidende stand is nog van het kiesrecht verstoken In een tijdaverloop van veertig jaar waarin de liberale partij bijna doorloopend op het knaaen zat heeft Nederland t niet verder kunnen brengen dan tot een verlaagden census torwijl in bijna alle landen van Europa t Algemeen Kiesrecht en Stemrecht allang ingevoerd is En dat durft onze Tweede Kamer nog de Volkivertegenwoordiging noemen Ik zou u willen vragen wordt t niet meer dan tijd dat t volk eens wat luider begint san te dringen op Algemeen Stemrecht P Gij die bgna al de raillioenon onzer belastingen moet opbrengen gij die gehoorzaamheid schuldig zgl aan alle wetten gij die da staatsburgerlijke plichten moet dragen zoo goed als de rykste gg hebt