Goudsche Courant, dinsdag 28 maart 1893

Tan ƒ 14 794 000 tie premiëb voor xoover zij niet reeds zijn aiUtsald bódragea 640 000 per jaar ïlet gBPodlIilWd vanekerd bednf per h MW Mroag in de afdaeKfg L reiwf rzekarinf 67 teg D f 249S bg 4 n aaii wf van liAt r De gewone bgso riag van kapitaal resflpre ef feotenreterv en luico resem todroag lil jaw S600 waanw in de r a rre ku voor Wloopend TJjQarig tijdvak 344 500 kon gestort worden De netto preanerrseirrB voor eigen risico is daardoor geklommen tot 1 285 7S4 10 Volgens de door den wiskundigen commissaris prof dr W Kaptejjn gecontroleerde berekening der premie reserve kan uit het oversohot dier reserve kaa veilig een voorloo ig dividend van 6 pCt aan aandeelhouders wordeo uitgekeerd waartoe door de vergadering besloten werd De periodiek aftredende commissarissen jhr J G C F Vrijthoff en prof r W Kapteijn werden met bijna algemeene stemmen herkozen waarni de voorsitter hulde bracht aan directeuren voor buo yrerig streven waaraan de Dordrecht haar eervolle plaats onder de zustermaatschappijen verschuldigd is Tot dusver sjouwde een Duitsoh infanterist op het oorlogspad SO iq kilo mede en Sl t kilo als by da ondersoheidiug geniet een schop te mogen dragea Door de verbeteringen ia de aluminiumbereiding en de toepassingen van dit metaal op verschillende uitrastiiigstukkeo Eal die last eerlang zijn vermioderd tot resp SS cu 3€ 4 kilo De Nederlandscbe voetsoldaat sjort ten oorlog ongeveer 80 kilo mee en de geschopte ruim l kilo meer De kapitein der grenadiers van der Wijck heeft dezer dagen in een brochure betoogd dat dit 7 8 kilo meer is dan de rationeels berekening ais maximum draagkracht van een menscb aangeeft hoewel hij erkent dat men t niet beaedea de 26 27V4 kunnen brengen Ben kleermaker te Mannheim Dowe heeft een middel uitgedacht om soldaten tegen kogels te pantseren Hei is lenig als laken en weegt slechts 6 rnd terwijl de kogels zelfs op een afstand vau 100 100 meters er op afgeschoten er platgedrukt in bliJTen steken Zeeziekte is bij aeer velen bergziekte daarentegen bjj zeer weiuigeu bekend Toch maakt menige reiliger die de Cordilleras beklimt mot laatstgenoemde ziekte niet tot zyo genoegen kennis Is men ol tot een boogie van 4000 Ü geklommen dan daalt de barometer zeer aanzienlijk terwyl het zuurstofgehalte wegens de veel jjlere lucht mede sterk verniiidert Het vater kookt reeds bu een warmte vaa 86 b gr Bij zulko verhoadiugen is het slechts aan den inboorling aun hen die van geslacht tot geslacht sich daarin geoefoad hebben voorbehouden Om in dien toestand te rerkeeren Hij die hoc onderneemt om op zulk een hoogte van de Cordilleras sijn woonaptauts te kiezen moge zich eindelijk de daarvoor noodige geschiktheid eigen baken de kracht en energie die hem vroeger kenmerkten krjjgt h nimmer terug De bergziekte begint ongeveer op een hoogte van 8000 5000 m Zg heeft veel overeenkomst met de zeeziekte doch is van langeren duur De ingenieur Legrand zegt dienaangaande het volgende Ëen tpch recht zou ik meenen op gelijke bevoegdheid als uw rakere medeburgers F Ge hebt toch recht om mee te kiezen de mannm die xloh vertegenwoordixers van t Volk noemen Ge hebt toch recht om mee te oordeeteo over de mI of niet weuschelgkheid van een grondwelsberzieqing een belastingbervi rming over de regeling uwer meenacbappetijke belangen uw juatitiö uw beloatingsteliel uw onderwgs Zie ik behoor niet tot degenen die in de invoering van Algemeen Stemrecht t toovermiddel zien om eMsklafis alle kwalen waaraan de bedendaagscbe maatschappij l t to bezweren Maar ik meen dat de invoering van Algemeen Stemrecht zat leiden tot en krachtig staatkundig leven onder het Volk en dus tot ontwikkeling dat zq zal leiden tot toenadering tusBobeu de standen tot verbroedering van de aartijeu die nu vyaodig togenover elkaar staan dat zjj een wezeulyke Volks vertegen wooidiging in het ren zat roepen loodat er een dougdelgke waarborg ontstaat dat de Volksbelangen werkeljjk behartigd lullen worden Nu is dat niet bet geval De volksbelaugen staan geheel op den achtergrond sart en persoonlijke belangen op den voorgrond Onze Tweede Kamer is een museum van godsj ustige politieke en rijksdaalderspeoialiieiten die alleen onder een hoedje te vangen zün wanneer er sprake is van maatregelen om do onmondi heid van bet Volk te handhaven en de bevporreohting de beklemd govoel maakt zich van a meester een groote vermoeidheid p n in de ledematen en bloedingen nit mond en neus zijn de gewooo versobijnseleo en in wmm gevallen gepaavd gmaode met eene kortitondigo bewnatelooabeid Ëeii bijzonder karakter kfijft de Oooa kte door de ruw srindcB die onopbaudri k over de CordUleras atii en De huid wjovét rood overoekt met wonden de lippen zwellen op en springen Legrand geeft als zyn meening te kennen dat alleen een masker met een dikke vetlaag tegen de onaangename werking van dien wind beschutten kan De arrondissemeuu reohtbauk te Haarlem heeft eene beymgrijke beslissing genomen in eene zaak betreffemle eene vordering tegen eene verzekeringmaatschappij tot uitkeering bij overlqden De eischer die zjjne vorderin eerst aanbangig had gemaakt voor het kaotongereobt aldaar tot bc taling vao de gevorderde uitkeeriug van 75 voor eene kort te voren gesloten verzekering op het leven van zyn zwager zag zich de vordering door den kantonrechter ontzegd waarna de zaak opnieuw naar de rechtbank werd gebraeht waarby de eischer nu vorderde ontbinding der gesloten overeenkomst mei schadevergoeding op grond 1 dat de voorwaarde sub B nn art 14 der polis gesteld bew s van den geneesheer aan welke ziekte een lid overleden is zou zijn in strijd mei de wet en de goede zeden en dientengevolge oumoi elijk te vervullen ft omdat de vervulling der voorwaarden alleen zou afhangen van deogene die zich tot betaling heeft verbonden eu 8 omdat de verbintenis is aangegaan voordat aan den eischer de voorwaarden waren bekend gemaakt en zij dus berusten zou op dwaling en bedrog van zijde der gedaagde De gedaagde maatschappij voorde tegen deze vordering aan dat de geneesheeren volkomen het recht hebben de gevraagde verklaring af te geven hetgeen vroeger ook geregeld geschiedde dat echler de overeenkomst reeds nietig is op grond van art 16 der polis want dat de verzekering uiet zou gesloten zijn indien de directie geweten had dat de verzekerde gehuwd was en te Haarlem wonende terwgl was medegedeeld dat de man ongehuwd was en op zjjn vak reisde waardoor de mogelijkheid werd uitgesloten om den ver korde te zien en dat pp bet oogénblik dat de verzekering gesloten werd hij zwaar ziek lag ten huize van eischer dat bovendien de overledene Dog geen drie tna A eo was ingeschreven en niet uit eene andere maatsohappg overgekomen De Reobtbauk overwoog bij haar vonnis ad l dat by geen enkele wetsbepaling aan geneesheeren is verboden eene verklaring af te geven aan welke ziel te iemand overleden is dat zjj wel is waar verplicht zijn hierb den door hen afgelegden eed of belofte van geheimhouding in aobt te nemen en uit dien hoofde bezwaar kunnen maken tegen die afgifte doch dat vo9r dergelijke gevallen in att 14 is bepaald dat zoo het dea belanghebbende onmogelgk is zoodanige verklaring te leveren hg dan gehoud n is hierin naar bet voorschrift van directeuren op andore wijze te voorzien dat de gestelde voorwaarde mitsdien noch in strgd ia met de wet Qoob met de goede zeden noch ook domogelijk om te vervullen ad 2um dat eene verbintenis nietig Is indien derzelver vervulling alleenlijk afhangt van den wit van hoogere standen op het stuk van belastingen en onderwas bijvoorbeeld te verzekeren Overigens kan er geen wetje aan de orde komen of t wordt allereerst bezien uit het oogpunt v ui partijbetaag dat by de stemming dan ook al t gewicht in de schaal legt Beohta kan niet uitstaan dat links t initiatief tot een daBd Deemt en links is geen haar beter B ohts veroordeelt dan ook reeds by voorbaat wat links uit de mouw schudt en links verklaart evenzoo onaannemelyk wat uit den koker van rechts te voorsobgo komt t Is in de Tweede Kamer vertoond dat een onschuldig wetje waarin geen meusob iet apar i liberaals of olerioaals kon bespeuren toeh een partijstemming uitlokte rechts tegen links t Is tussohen die twee een eeuwig kgven haspelen en echten om de eer en om de dubbot es En dat alles moet het Volk goedmoedig aanzien Het moet er genoegen mee nemen dat tegen t beginsel der grondwet in stommen opgebed ld gekocht of afgedwongen worden zonder dat deze sohelmerij totnu toe strafbaar ia gesteld bij de wet Het moet hooren van verkiezingsleuzen als vódr of tegen den Islam voor of tegen de priestorfaeersehappij voor of tegen t liberale geloof voor of tegen de doleantie godiwter t Het moet er zich bij neerleggen dat t betrokken neen bg de haren gesleept wordt in allerlei godsdienstige en politieke haarkloverijen en het moet er vrede mee hebbon dat de godadienal immer en altijd hem die verbonden is doch dat dit in casu niet bet geval is dat alleen voor de enkele gevallen waarin het onmogeliik is de verklaring van den geneesheer te leveren directeuren kunnen voorsdbrijven hoe daarin op andere wijze moet worden voorzien dat wel is waar directeuren van deze bevo heid misWuik makend de vervulling der voturwaarde zoudea kuboen vertdsderen doch dat io zoodanig geval de voorwaarde volgens art 13 6 B W voor vervuld zou moeten worden gehouden ad Sum dat weliswaar doï r den eischer gestald en door den gedaagde niet weersproken is dat de polis waarin de voorwaarden vermeld itoan waaronder de overeenkomst gesloten is eerst na den dood van den verzekerde aan den eischer is uitgereikt doch de eischer door zijn toetreding moet geaoht worden met de voorwaarden bekend te zijn geweest Op deze gronden heeft de rechtbank den eischer zijne vordering ontzegd en hem veroordeeld in de kosten van het geding Vr dagavond ia de hertog Van Bedford zeer onverwacht in zijne Loodensche woning gestorven Dit sterfgeval trekt te meer de aandacht omdat de vorige hertog zijn vailer pas verleden jaar stierf en naar men meent in een ougenblik van waanzin na langdurig Ijjden de hand aan zichzelveu sloeg Daarover en vooral over de lijkschouwing die zoo stil mogelijk had plaats gegrepen was toen in de Pers heel wat te doan en de zaak gaf zelfs tot meer dan ééne interpellatie in het Parlement aanleiding Het verhaal van beden luidt in t kort als volgt De hertog en de herto iu Van Bedford waren Vrijdagavond ten eten genoodigd bij de Duitscbe Kei zerinweduwe Frederik die nog steeds op bot pateis van Baokingham vertoeft De hertogin ging s namiddags uit en liet haar echtgenoot gezond en wel in zyn stttdwukamer achter Om vijf uren bracht zijn knecht bekeen kop thee en merkte niets bijzonders op m zes uren kwam de hertogin thuis om zich voor het diner bij keizerin Frederik ie gaan kleeden Na eenigen tijd de eetzaal intredend zag zij daar haar echtgenoot dood op den vloer liggen Terstond werd een boodschap aan de Keiserin gezonden De arisen verklaren den plotselingen dood tengevolge van eene hartziekte Do heriog genoot in de laatste jaren geen goede gezondheid msarzgn voornaamste kwaal was dat hij zoo dik werd dientengevolge at sedert jaren aan geen sport of geen vermoeienis deelnam en buitendien nog eene groote neiging voor afzondering had H ging dnn ook zeer weinig uit en behalve hetgeen hij zich verplicht achtte om zyn rang of stand te doen nam hij aan het openbare leven geen deel Toen hij vroeger lid van bet Huis der Gemeenten Was stond hij om zijne getivanceerd liberale ideén bekend Hij sprak weinig maar als het te pas kwam bleek h i do familiegave der Russell s te hebben Ken veertien dagen geleden nam bij nog deel aan eene bijeenkobost van liberale unionisten ten huize van den hertog Van Devonshire Men z t dat hij spaarzaam as en het Reld beleggen hem tot hartstocht was geworden Toen hy nog student was te Oxford belegde big reeds een gedeelte vao hetgeen zijn vader hem toestond Maar hierbij moet ook vermeld worden dat toen bjj verleden jaar hem opvolgde alle pachters op de familiegoederen aanzegging kregen dat zij drie jaren laag mindbr pacht mochton betalen Ëen andere bijzon gebezigd wordt als wapen in den verkiezingsstryd Want bjj gemis aan Stemrecht heeft t Volk de luodbt niet mn aan dit allee een eind te maken lic mag u nog eens wordt t niet meerman tijd dat onze eirob Stemrecht voor allen eens klinke door t ganache tand F We behoeveu niet lang meer voort te gtydon langs de helling waarop we door godsdienstige dweepers gevoerd züli om we r te storten in den afgrond van een stoaUbankroet voor ditmaal misschien op gereformeerden grondslag Honderden gemeenten in ons land worstelen om het hoofd bovet water to bonden Binnen enkele jaren zal er bankroet op bankroet geslagen worden door plaaUen die zich zelf gemakkelyk konden bedruipen wanneer ons ellendig belastingstelsel eens behoorlijk ingericht werd Onze dorpen tellen weldra meer scholen en kerken dan huizen meer schoolmeesters en dominé s dan burgers We eisohen kosteloos onderwgs op lagere middelbare delbareen hoogescholen en moeten nu schoolgeld betalen zelts voor het lager onderwijs Zoo verarmen de staat de gemeenten en de burgers allen te zamen terv l de kapitalisten hun schatten steeds zien vermeerderen Vrienden de toestand is onhoudbaar 9ordt pfrwl d y dorheid van den hertog was dat h verbazend veel Voedsel tot zich nam men hield hem voor den grootsien eter van Engeland De overleden veertigjurige hertog laat geen kinderen na zoodat hjj in de titels en familiegoederuo wwdt o evolgd door zijn eenigen broeder lord Herbrand Arthur Bussel vroeger officier en in 1858 geboren Deze is nu de elfde in den hertogstitel die door Witlem Ifl den Koning stadhouder aan den loenmaligeu graaf Van BtHiford werd verleend Man schijnt oen ontzettend verbruik van drinkwater op de lentoonsteliing te Chicago te voorzien want eeuo Maatschappij beeft besloten een afzonderlijke drinkwaterleiding voor de tenteoostelting aan te leggen komende van de Hygeia bronnen in Illinois gelegen Er komen 300 kiosken waar men tegen 1 dollar cent i g per glas kan drinken Er wordt eoue inrichting gemankt om het water steeds op oeue bepaalde temperatuur afgekoeld te kunnen leveren Men rekent op een verbruik vau 1 000 000 glazen per dug en het teutooustellingacomité ontvangt de helft df r bruto on tv angsten De kosten van aanleg der waterleiding kiosken pompstations enz bedrasen 1 000 000 dollars een bedrag dat ontzettend l kt Wordt evenwel het quantum van l i mllliuen glazen per da bereikt dan zulten de bruto ontvani steo daar de ter toonstelling een half jaar geopend blyft bedragen ƒ 6 751 O0 zootlat er na aftrek der aanlegkoaten 4 250 il00 gulden zullon overblgven waarvan de teotooostelltng de heKt krijgt en de andere helft aan de walirlo dingmaBtsobappij komt De Columbian Kolling Chair Company die de rolstoelen op het teiUoonstelliogsterrein exploiteert is osk niet zeer maiig in hare prijzen Voor ééupersooiis rolstoelen woidt met attendance 75 dollarct per uur gerekend voor tweepersoons stoelen 1 dollar por uur voor een éénpersoons rolstoel voor niet minder dan 10 uur genomen wordt 6 dollars gerekend dito tweeperaor ns 8 dollars voor 10 uur Het eigenaardige is dat de attendants rolstoelrijders zooveel mogelyk studenten moeten zijn dit is een voorschrift van hei lentoonstellings comité De Bolling Chair Company heeft dan nu ook studenten voor dit baantje opgeroepen De rol is gesloten op 1 Maart jl en 1600 attendants studenlen zijn aangenomen om op 1 Mei de rolstoelen te komen rgden Zg krijgen vrij wonen gedurende de tentoonitetling in de r ahijbeid daarvan en ontvangen 25 pGt van hunne verdiensten per dag d w z van hetgeen de personen die zich laten rijden betalen of 1 dollar per dag en lOpCt van bun verdiensten naar verkiezing De stoelen zijn op de hicyclewielen geplaatst met l s duims india rubberbauden en volledige ballbearings het zyn de eenige voertuigjes die op hei tentoonstellingsterrein mogen rijden Een Oostenrijksobe onderw zeres die na een werk zaamheid van 20 jaren pensioen aanvroeg kreeg een afwjjzend antwoord op baar verzoek omdat z millionaire was en dus genoeg be omfatsoen ykrond te komen ook zonder pensioen Zij berustte echter niet in die weigering maar zocht het hooger irWfl om het geld mnar om bet recht en het Verwaltungsgericht te Wecnen heeft nu beslist dat onderwijzers en oQderwjjzuresaen ook in de gunstigste geldelijke omstandigheden recht hebben op pensioen en dat dus de rijke dame haar pensioen moest hebben zoogoed als de mindergefortuoeerde Een rechte ongeluk8vogel was de koopman Richard Connar die dezer dagen te Berlgn terecht stond wegens een diefstal ruim vgf jaren geleden gepleegd De man vluchtte naar Amerika maar hy keerde voor eenigen tyd door heimwee gekweld naar Duilsobland terug en bij kwam daar nog juist intyds aan om de straf voor z n diefstal te ondergaan Was hij 18 dagen tater toruggekomen dan zou liet misdrijf verjaard zijr geweest Hg werd nu veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf BalteniaDdscb Overzicht In een partijvergadering van Fransche republikeinsobo senatoren ih Challemel Laoour bij derde stemming candidaat voor het voorzitterschap gesteld Hij verkreeif 100 stommen togen 64 op Constans De Senaat beeft de begrooting van koloniën aangenomen Na eene interpellatie over do houding van eenige preföotoo heeft do Kamer van Afgevaardigden met 332 tegen S06 atemmen de eenvoudige orde van don dag aangenomen De eenige spreker in de Belgische kamer over de grondwetsherziening is Vrydag de heer Frère Orban geweest die zijne rede van den vorigen dag heeft ten rande gebracht De heer Frère bestreed alle berzieningavoorstellen betreffende het kiesrecht om daarna zyn voorstel aan te bevelen niet slechts als het meest ratiooeete maar ook als de transactie waarbij de verschillende partyen zich het best zouden kunnen aansluiten de voorsteodera vau bet georganiseerde algemeen kiesrecht i6 met uitsluiting alleen vaa de meest ongasohikien en onwetenden ter yl voor de rechterzijde zyn voorstel faitelyk op betzelfde neerkomt als hun woningcensus maar zonder de waarschynlyke knoeieryen en zonder de oabiltykheden want wie wegens de huurwaarde der woning kiezer werd zou het ook in zyn stelsel kroebtena bekwaamheid lijn Eenstemmig is de pers van verschillende richting en kleur in hare bewondering voor de welsprekendheid en bet nog zoo frlssche talent van den krassen staatsman in elk verslag vindt men vermeld dat de Kamer in aandacht de rede van den minister van staat volgde maar van eenig blijk an instemming met zyn voorstel vah eenige neiging om dit tot grondslag van een vergelyk der partyen aan te nemen wordt nergens gewag gemaakt Integoodjel vraagt het orgaan der regeering bet Journal de Bruxellea j wanrin dan toch de conceasien bestaan van den heer Frère Orbau welke hij in bet begin zijner rede met ophef aankondigde Voor alle andore stelsels dau het zijne was de heer ErèreOrban zonder genade Het algemeen kiesrecht zoo sprak hij tot de uiterste linkerzijde wilt gy Diet onbeperkt gij wilt het organiseeren het met waarborgen omkleeden maar dat willeu de voorstanders in het land niet die willen bet fxtr ei ttmple absoluut en zonder eenige beperking welnu dit will gij huD niet toestaan en waarom zouden wy u dan iets geven dat wij niet willen en dat de voorstanders toch niet be redigt Vervolgens kwam het stelselGraux aan de beurt de kennis van lezen en schryven en de uitsluiting der bedeeblen Dit vermoeden van geschiktheid achtte de spreker volkomen onvoldoende uu slechts de werktuiglüke kennis bedoeld waa noen alleen de kennis van lezen en schryven opgevat als het geheele verstaan vait het gelezene en als bet juiat uitdrukken der eigene gedachten ia een waarborg voor bekwaamheid maar de eisoh is teer moeilijk en daarmede zou men eerder tot eene belaugryke beperking der kiesbevoegdheid komen De werktuïgl ke kennis beteekent niets gelyk bleek uit bet volkomen ware verbaal waarover de geliAele Kamer hartelijk gelachen heeft van den soidsaft di lezen en schryven maar het gehoorde met zijne hersenen niet verwerken kon in wiens hoofd ounamenhangend bleef hangen wat hij in de kerk en in de oantine hoorde en dia op den dag van het examen aan bet evangelie van Marcus of Mattheus bet vers toevoegde Ënde het geschiedde in die dagen dat Jezus tot zijne dioipolen sprak Als men geen pyp beeft heeft men ook geen tabak noodig Maar zijne scherpste pijlen had de heer Frère bewaard voor den woning census met de difftfreutieele schaal het stelsel werd door hem met grooter scherpte nog uitgekleed dan de heer Frère hét reeds gedaan bad in de nota door hem in de commissie der XXI overgelegd om daarna tot de slotsom te komon dat als de rechterzijde aan den wooingcensus vasthield en er alleen op dien grondslag overeenstemming as te verkrygen hij daarin berusten zoud zy het ook uoode maar toch alleen maar op deze voorwaanle dat de differentieele schaal werd prgs gegeven Blijft die gehandhaafd en hier sprak de heer Frère in naam van de geheele linkerzijde ndan is het zelfs onnoodig in onderhandeling te treden De miniiter president Beemaart beeft in do Kamerzitting van Zaterdag er op gewezen dat de beraadslagingen eindeloos gerekt worden tonder dat eenig resultaat verkregen wordt Hy kwam op tegen de lasterlyka bewering dat de Begeering het werk der herziening schipbreuk zou willen doen tyden Wy zijn zoo teide do minister wnog altyd bereid in een schikking te tredeu maar noch de gematigde linkerzijde noch de radioalen hebben iets toegegeven Het beginsel Rn het algemeen stemrecht komt ons voor rechtvaardig te zijn Koohtana kunnen wy er niet in teeatemmen aan alle stemmen een gelijke waarde te geven Laat ons daarom een beroep doen op de linkerzgde opdat zij een gemeeoschappelyk en verzoenend voorstel iodiena Ook van onze zgde zulten wij oonoeasies doen want het il noodig dat aan de zaak een einde komt Fjen ontbinding zou anders noodzakelyk zijn Wanneer men de beweging tegen Kome Bule buiten het Lagerhuis nagaat dan krggt men den indruk dat Gladstone t hard te verantwoorden zal hebben on het ontwerp nog lang niet in veilige haven is In elk geval zal bet Hoogerbuis met bet oog op de op positie in het land volkomen gerechtigd zijn de wet af te stemmen on het mag twijfelachtig boeten of de ffgroote oudf man ten tweedenmale eon meerderheid voor HomeRule zou krygen De faoer Staad die vroeger steeds een ijverig voorstander was van Home Rule betoogt in de Review of Reviews dat het ontwerp van Gladstone door het negende artikel schipbreuk moet lijden In dat artikel wordt bepaald dat de Parlementaleden van Ierland niet zullen mogen spreken of stemmen over zaken die uiteluitend Groot Britannie betreffen De heer Stead is van oordeel dat dit tet een grenzenlooze verwarring aanleiding moet geven Was dat artikel op dit oogonblik reeds wet dan zou byv het Ministerie voor alle zaken die Groot Britaonië betreffen een minderheid in het Parlement hebben en dus eik oogeoblik een votum van wantrouwen kunnen krygen Maar een oogonblik later als een fiykszaak in behandeling kwam zouden de lersche leden weer aan de zitting kunnen deelnemen en de meerderheid onder beu zou dan met de Britscbe Gladstoneanen een meerderheid in het Parlement vormen om bet Kabinet een votum van vertrouwen te geven Stand meent dat het Parlement te Westminster in alle opzichten Rijksparlement moet blyven en dat bet Dublinache slechts een ondergeschikte rol mag vervullen en het Rijksparlement te allen tijde in staat moet zijn als hoogste wetgever voor Ierland op te treden Mocht bet noodig blijken dan zou bet Rgksparlement het lersche ook weer moeten kunnen opheffen Stead raadt Gladstone aan het negende artikel in te trekken en in verband daarmede bet ontwerp te wijzigen want anders heeft het Hoogerhjia wettige reden tot verwerping van de wet en zou r voor de volgende zeven jaren weer niets van HomeRule voor Ierland komen Aangaande de looal option bilt merki de heer Stead op dat sir William Uaroourt door hit niet tc staan van vergoeding aan houders van vergunning tot drankverkoop als zy gedwongen worden hun zaak te sluiten oorzaak zal zijn dat zijn partij voor vele jaren van regeeren zal moeten afzien Taillefer de rechtsgeleerde van de Fransche ambassade te Londen beeft aan de ent uéte oommissie inlichtingen gegeven over de moeilijkheden welke aan de uitlevering van Hert in den weg staan Hy verklaarde echter overtuigd te zijn dat de toestand van Herz diens verroer verbiedt Verder deelde bij mede dat men eerst acht dagen geleden is overgegaan tot inbeslagneming van de papieren van Herz De Ëngelsche justitie houdt zich thans met het onderzoek dezer stukken bezig De VOORZrtTBB van den Raad der Gemeente Gouda Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers ïn deze Gemeente zijn toogezooden de Oproepiugsbrieven en Stembiljetten tot het benoemen van een Lid van den Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer zijn stembriefje verloren heeft of er geen mooht hebben ontvangen bij zicb tot bekoming daarvan ter Plaataelyke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der StembrieQes u aanrangen op den 4den April aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier ure dat bet StembrieQe tchrij tel k ingevuld door den Kiezer in pereoon in de Stembus moet gsetoken worden dat geen ander StembrieQe dan dat hetwelk van bet eegel der Hoofdplaatsen van het Hoofd en van het Ondeïkieadistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje in te vullen persoon duidelyk net natm en voomaum moot worden aangewezen dat het BrieQe niet onderteekend mag zgn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelyk sijn 1 vis eheehl i GOUDA S7 Maart 188S Do Voorzittor voornoemd VANBERGEM IJZBNDOORN 342 Staats loterij 3e KUue Trekking van Maandag 28 Maart 139S No 7663 20000 Ko 22Ï8 on 6189 1000 No 5667 6283 en 12891 ƒ 400 No 1167 U986 16117 on 16326 100 Prijaen van 80 60 2952 5649 8176 11218 13586 16208 18723 77 3051 5634 6207 11260 18600 16226 18788 93 3076 5636 8229 11304 13671 16302 18826 96 3110 5650 8244 11317 19714 16822 18971 235 8143 5759 8264 11396 13717 16380 19005 246 3151 6811 8282 11412 13777 16384 19097 844 3165 5852 8313 11471 13828 1642S 19180 349 3167 6854 8387 11496 13840 16457 19148 368 3194 5866 8436 11504 16851 16482 19190 ii