Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1893

1803 1V 6007 Woensdag 29 Maart GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe inieadlng van advertentiöu kan geschieden tot Ma nur des namiddags van den dag der uitgave 8442 8602 8629 8586 8590 8618 8642 8648 8675 8740 8762 8760 8923 9018 9024 9037 11512 11538 11668 11711 11722 11778 11896 11974 12028 12036 12133 12169 12281 12238 12341 12354 12359 12494 12496 l 616 12686 12677 12646 12701 12751 12774 12779 U792 12877 12880 18910 12928 12980 13001 13047 13062 13088 18096 13121 13167 18173 18197 13199 13220 13248 13260 13264 13420 13447 18618 13528 13627 S62 414 418 466 516 677 631 678 32S0 6879 8276 5930 3333 5964 3338 6999 3405 6064 3413 6207 3470 6234 3495 6273 3607 6306 3666 6346 3674 6897 3592 6406 3665 6467 3682 6488 8684 6660 3 2 6569 S86MS569 9079 3915 6627 9089 3923 6646 9100 3926 6700 9216 8954 6766 9830 3991 6797 9341 4048 6815 9371 4051 6931 9425 4096 6944 9603 4103 6963 9607 4178 6976 9731 4213 6978 9897 4330 6092 9931 4345 7113 10102 4373 7128 10117 4403 7183 10123 4485 7163 10140 4647 7213 10220 4721 7266 10261 4838 7376 10350 4852 7399 10439 4870 7430 10482 4902 7453 10563 4968 7467 10567 4984 75 8 1U696 6008 7660 10640 6019 7664 10737 6146 755710834 51S4 7579 10912 6167 7680 1U981 5246 769210997 5281 7645 11060 6811 7788 11127 6860 7823 11146 6401 7964 11166 6462 7996 11182 6543 812 848 862 872 881 896 901 944 1008 1096 1102 1180 1187 1166 1168 1224 1240 1284 1308 1868 1428 1605 1722 1816 1826 1927 1929 1938 2078 2119 2197 2248 2338 2374 2427 2436 2470 1626 2630 2780 2784 2903 2989 13498 16496 19269 13031 16666 19271 14074 16671 19310 14102 16671 1933 14138 16721 19347 14185 16799 19367 14210 16821 19399 14341 16866 19461 14395 16904 19581 14443 16986 19541 14446 16952 19667 14472 16966 19566 14624 16970 19 88 14603 16984 19620 14627 16990 1964 14681 17083 19690 14764 17036 19727 14863 17076 19816 14976 17226 19ï 86 15002 17261 10966 15008 17209 20001 15080 17803 20011 15188 17404 20036 15268 17620 20042 15316 17528 20047 16389 17600 20071 15429 17608 20126 16510 17651 20164 1j611 17687 40198 16523 17697 20285 16639 17769 20244 16690 1778S 20249 16641 17788 20257 1S682 17831 20258 16713 17846 20285 15716 17846 20462 16762 17879 20464 15808 18062 20433 16841 18057 20498 16845 18058 20566 15867 18080 20673 15860 18181 20667 16870 18175 20688 15878 18266 20769 16888 18278 20777 15913 18316 20319 16008 18876 2Ö824 16011 18443 20902 16081 18454 20927 16108 18544 2096 16156 18572 20953 16190 18588 20967 BnrgerlUke Stand Zevenbuizen GKBOHEN Joiisnnn ouiior H van der Ben eti J Zwanenbeek Jan oud H Metzelaar en 0 Burger ONUEKTKOUWÜ ö il Starre en J Biesheuval OVESLEUBN A van Welden 13 m J Versloot 2 j A Vermaat 66 j ADVERTENTIÊN Voor de vele biyfcen van belangstelling by gelegenheid van myne verkiezing tot LID VAN DïN GEMEENTERAAD ontvangen betuig ik qiyn hartelyken dank D J VAN HEUSDE Met MEI te hnnr aangeboden OJfGMMEVBILEEBDM Toor een alleen wonende JnfFronw op een mooi gedeelte der stad Adres aan het Bureau dezer Courant De NIEUWE LONDON doet hetgryze Haar binnen e ikele dagen verdwenen maakt bet glansrQk en zacht ïs onachadelgk voor de huid eu verft niet Prjjs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Een ware Schat voor de ongolnkkige slachtoffers der Zelfbevlekkiog Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde wetk ZDr Retail s ELFBEWABI G HoUandsche uitgave met 27 aib Pr4 s 2 gulden Ieder die aan de verachrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen mzending van het bedr ook in poatzegelg en in eiken boekhandel in Holland PEMSCHE STOOMVEBYEEU GheDiiscbe eo Zwitsersche Wassclierij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordyuen TBtelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitureo Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen iu elkander blyven en worden onschadelyk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 DAMES Attentie Zeer ITette Gesteendrukte y l fc Het beate onichadelykrte n g makkelyltste poetsmiddel voor Heeren en vooral damei en Kinderschoenwerk ie de Appretuur van C M Miidar C Berlin Beiith Str 14 Men lette goed op naam en fabrieksmerk VMkryshaar by Heeren WIsIiiIIm i Ir lalieeeww lalantiriea draierirea aaz eei Soawa Depet by W Sardeaiana Arahea worden GELKVERD door infuus A BRIi KMA en Zn Het groote aantal zeouwkwalen van zouuwhoofdpija af tot de voorafgaande kenteekeoen van apoplexie kersenbaroerte te trotseeren nog steeds alle middelen door de medieche tvetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zij door bet gebruik maken van den eeavoudtgaton weg namol k langs de huid eene physiologiaobe ontdekking gedaan heeft die na houderde proofoemiogen thans over de geheele wereld verbreid ia en terwijl zy in weteusohappelijke kriu jeu de hoogste bolangstellmg welct tevens eene weldaad blqkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lydomle manachheid Deze genuoswijze is uitgevoudeu door den gawezan Officier van Gezondheid Roman Wen nanu ta ViUhofen en borust op da ondervinding opgedaan in eena 60 jsrigo praktijk Door waBscülng van liet hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de hnld onmiddellijk aan net zenuwgestel medegedeeld Met deze geneesw ze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en zg maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werl e OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten t d reeds de SSe drdk verschenen is DU boekje bevat niet alleen voor liet groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medisohe bladen die aan deze geneeswgze gewijd zijn zoomede afschrift van tnl van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke Pi Mealère med dr profesaor aan de polyklinlek te Parijs rue Rougemont 10 Stainsreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzmeigea Rcdtioht te Charenton S mitStsrath ur Cohn te Stettn Urosamaan med dr arrond arts te Jötilingen Dr P Forestier geneeshesrdireoteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Schering kastaal Qateafels Bad £ ms Oarses med dr gaaaaslieerdireo teur der galvano tharapeutisohe inrichting voor zenuwlijders ta Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Ooifui 0r Busbacb arrond arts ts Zirknitz Obar stabsarzt Jaohl med dr te Weeaen Dr C fiongavel te La Farrière Bure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekeuen zijn chronische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zwken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliika zwakte verzwakking van geheugen enz en zij dia reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do I kende middelen als onlhoudings en kondwaterkuur wrijven electriseerec stoomlooi of zeebadei geeu genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die vreeS gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegons verschijnselen als zlCh aanhoudend angstig voelen verdooving In het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd guizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categoncn van zeuuwlljders als ook aan Jonge meisjes lijdende aan bleekzucht en krachtelcosheid öok aan gezonde zelfs aan jcnge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUlon voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOa en franco verzonden wordt door WEISSMAISi LEMAIBE k Co Apothekers te Parijs rue do l Eohiquier 30 Alleen gerechtigd lot verbreiding der geneeswijze van BOMAJN Oud Ofioier van gezondheid eere lid der Italiaansoha Snuiteits orde van het Witte Kruis en verder te Arasterdam door M CLEBAS Co Ueilisceweg 42 ttotterdam F E van SAHTEM KOLl F Apolhcker Korte Hoofdsteeg 1 tfrecht liOBKÏ PORTON Oudegraeht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongst hygienisch niedicinale Tentoonstelling te Gent is do Weisaman sclie g neeswjzo door de medisohe jurj met de Zilveren Medaille bekoond Gouda Snelpersdruk vaj A Bkisimak k Zoon 0 oitgaTa dezer Goarant geaohiedt dagel ki met aitiondering Tan Zon en Feestdagen Ds prgi per drie maanden ii 1 26 fhmco per post 1 70 Alionderlijke Nomnen fUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 38 Maart 1893 Ia eene gisterenavond gehondeu vergadering van het Comité voor gemeenteraadsverkiezingen is be fllotea de openbare vergadering tot het stellen van een oandidaat Woensdag 29 Maart dos avonds teo 7 l s ure te houden Naar men verneeoii is de directeur der levensver zekeringmaatschappij ffConoordia te Rotterdam Anton L Faber in zgne functie door commisBarissen geschorst en is het beheer t deljjk aan oen tvreetal hunner opgedragen Wat die maatschappij wConcordia is en ivelke rol de heer Faber daarin heeft gespeeld wordt uitvoerig verhaald in de Controleur van 25 Maart waaruit tevens hlqkt boe noodzakelijk t is dat beter toezicht worde gehouden op de realiteit vau maatsebappijen din zioh maar koninklijk laten goedkeuren mat kahasBHle oyfer van huu kapiUaU vm der dat die koDiuklijke goedkeuring eeaigen wau borg hoegenaamd aanbiedt dat er van dat kapitaal ooit een cent aanwezig ia geweest De cadets der Militaire Academie te Breda zijn gestraft met een dag korting op hun Faaschverlof omdat tij teekenon vao ontevreden beid hebbun gege ven bij het voorlezen van de namen dergenen aan wie het genot van verlof sat worden onthouden wegens de ffonvoldoende a op het rapport van hun vorderingen Uit Lisse wordt geschreven Nog een paar mooie lagen en de hyacinlhenveldou prgken in voUen bloei Wie reeds vroeger een bezoek bracht aan de bloembollenstreek heeft zeker geen aanbeveling Doodlg FEVILLETOX S 3 XS IT O Gij zijt de aangewezen macht om oog bjjtijdB een dam te worpen in den stroom die ons onverbiddelyk voert naar de ellende eener ontzettende revolutie een herhaling Tan 1789 maar oneindig verschnkkelyker Sluit u aaneen t Vereenig t u 1 Stelt alia mogelyke godsdienstige verschillen ter zijde om als ééa man op te komen voor uw reohton in den staat en in de maatschappij Wijst alle rerItiezingslenzen af behftlve deze ééüe vóór of tegen I Algemeen Stemrecht Srkent geen ander programma Is t uwe dan dit brood arbeid en gelyk recht voor allen Uw kracht ligt in de getalsterkte deuk daaraan wauEeer we in t volgend jaar elkaar weer ontmoeten ia een betoi ing als deze Het oogenblik dat honderdduizend van de onzon vereanigd ziet onder de banier der Volkspartij is het cogenblik onzer victorie Ik heb gezegd De hetooging is afgeloopen om een kijkje te komen neman wie dit nog nooit deed kunnen w een uitstapje naar Haarlem ea omstreken niet genoeg aanprüzen Üleii mooi toertje door de heerlijk geurende bloum bollen volden is een ritje met de stoomtram Haarlem Leiden Met Pascheu kan men zeker zijn dat allea in vollen bloei staat reeds nu anydt men hier en daar bloemen roor de Engelache markt Een niet onbelangrijke qaaMtU werd in de afge loopen week behandeld voor het kantongerecht te Furmerond eeu geaohll nl tusacben hot algemeen armbestuur te Katwoude en dan heer E F Romeling arts te Loonopzand Kaatsheuvel vroeger to Mou□ikendam □ De quaestie ii dezo du hedr Bometing heeft aan genoemd armbestuur eene rebtfoing iugeleverd voor 99 visites door hem in 1891 afgelegd bij een armlastig gezin te Katwoude Het armbestuur daarentegen beweerde op groii van eene gehouden controle dat slechts 50 t Xfi 99 bezoeken door dien arts waren afgakgd het weigerde q i dien grond do rekening grfbedl voldoen Voor het armbestuur trad als verdodiger op de heer rar V K H Mouthaan voor den heer llometing de hcier mr G Vissering belden advooaat te Amsterdam De heer mr Mouthaan beweorde dat niet de gemeente Katwoude ia den persoou van den burgemeester maar Het algemeen armbestuur aldaar had moeten gedagvaard zijn da heer mr Vissering daarentegen uetoogde dat de dagvaarding wel tot dflQ rechten persoon was gericht De zaak zelvo vord niet ten prinoipieele behandeld Door den kantonrechter mr L C van Bommel word aau hot oiod der zitting medegedeeld dat over zea weken uitspraak zou worden gedaan over de vraag of de burgemeester i cam al duo niet had behooren gedagvaard te zijn Een uilmuntend geslaagde vaandeloptooht getuigendo van het organiseerend talent dor leiders wordt besloten mat een daverenden instrumental en afscheidsgroet en een donderend hoerah I uit twintigduizand kelen waarna de meiischenmassa onder t zingen van t Vry heidslied t terrein begint tp ontruimen In vry geregelden optocht gaat het voort tot dan dwarsweg die naar het station leidt Hier scheiden ettelijke duizenden zich van de groote massa af om met de gereedstaande treinen naar huis terug te koeren Nog eenmaal klinkt de Marsetllaiw in machtig koor begeleid door de muziek nog eenmaal stijgt onder het zwaaien met de vaandels en liet gewuif met handen zakdoeken en patten een donderend hoerah I ten hemel en de twee helften van de ontzaglgke schare stelten zich in beweging ieder in e o richting Doch geen gevoel van weemoed overvalt de scheidenden De afscheidsgroet is een tol weerziens geweest Zy die mat andere reïsgeiegenheden zyn aangebracht zatten den optocht voort in de richting van het dorp zingend en jubelend en hoerah roepend telkens wanneer ecu groote groep volks zich afscheidt dia met eon stoomboot of tram de thuisreis moet aanvaarden Weldra zyn de gelederen tot een duizendtal gedund t welk zich in de straten van Meerdorp verspreidt om in do weinige kotfiehuison en herbergen lafenis te zoeken roor een hongerige maag en een dorstige küel AD VERTEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatriroimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnt Omtreut den moord gepleegd op dm waohtmeeater brigadeoommandant dor raaréchaussc i G Hoekman te Osoh meldt de Prov Nh Cl Op verschillende punten van de gemeente waren op surveillance twee raaréohaussées en was de wachtmeester alleen uitgegaan om te zien of alles rustig was De wachtmeester de twee manschappen tegen komende zeide aan dezen nog oen uurtje te binven en dat by huiswaarts zou keeren omdat toch alles in orde was Eenige oogenblikken nadat de wanhtmeester de marechaussees had verlaten hoorden dezen eensklaps twee schoten en vermoedunde dat de brigadier en de msréohaussée die aan den anderen kant van de gemeente surveilleerden war n daags geraakt spoedden zy zioh daarheen waar zg echter niemand vonden en alles rustig was Tarugktjerende ontraootlen zjj den brigadier die hun mededeelde dat de waohtmoBster was doodgesohoten Zeker is het dus dat de twee scholen door da marechaussees gehoord op den wachtmeester zijn gelost geworden Be moordenaar of moordenaars hebben kun slachtoffer van de plaats des aan8l4 s nog gedragen naar heV marktveld ao daar neergelegd De officier van justitie de rochternovmtssaris en do ïubstituut griffier by de Teohtbank te Bosch ziJD aanstonds naar Osch vertrokken tot het instellen van een onderzoek Gisteren oditend werd een pe oon gearresteerd eo in verhoor genomen die tegen den opzichter van de boterfabridk der firma Jurgens op wien ook reeds tienmaal is geschoten zou gezegd hebben dien wog ga jij ook op nat als de wachtmeester De rSoerabaja Ct sohryft Nog immer en onverminderd als het ware blo it de zeeroof iu straat Madura tot groote schande van de Nederlftndsche vlag Geheel de Java kust daar Mientje do oudste van nicht Katrien staat op da stoep voor dan groentewinkel de vreerade gezichten op te nemen die haar in snelle opvolging voorbij glijden Zo heeft den goheelen dag het opzicht orer den winkel gehad daar moeder met niclit Anne on vrouir Snijder kort na de mannen thuis heeft verlaten om een kijkje te nemen op het terrein der hetooging Da lijd is baar by gemis aan klandizie en gezelligheid bijster lang gevallen zoodat ze tusschan haar observaües door reikhalzend uitziet of vader en moeder zich nog niet rertoonen tusschon de wriemelende menigte Een blij lachje plooit zioh om haar mond nu zy ze ziet komen De mannen voorop met do handen op den mg de hoeden achterover de gezichten rood van inspanniog en opgewondenheid druk pratend en gi bsren makend met hoofd on handen Een eindje verder in een kloof tussohen de mcnsohen da vrouwen moeder en nicht Anne mat loomen tred voortsukkelend naast vrouw Suijdor wier ingehouden itap toch nog ta snel is voor da vermoeide oudJM Weldra staan da mannen voor het huis Dag Mien 1 Kon ja t stollen met de drukte f Er is zeker niets geweest he P zegt haas Appelmatti terwijl hij de stoep opgaat Dag vader I aé niets Dag oom dag Snyder Dag Mina 1 kom we zullen ar maar in gaau Ik verlang er bard naar eens op m n gemak ta zitten