Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1893

il geniyk é£n z noorer u t en op MMloera ia het waanobgolijk al otet veel beter Paar is heel wat andere see politie en ook heel wat andere weUen süd er uoodig dan die w et op nahouden om aan die Kfaaade in weMnlykheid en eind te maken Schiür iedor goed bemande liaaohenprauw uit die itranddessa s ia als ze da gelagenbeid aehoon aiet tegelykertyd een Karoarerspranw en vee de weêrloote bandetaprauv met 8 of 4 mnn er in die zloh met baar lading eenigBEias onder de kust waagt Ze is zoo goed als eeker ran te worden afgeloopen Dezer dagen gebeurde het weer met eene djaoggollan die vbq Soerabt a naat Bangil zeilde beladen met petroleum en die bemand met drie koppen ter boogie van Tambak Agoong onder Sidho Ardjo geheel leeggeplunderd werd door een vjjftal roovers Te Londen tal een man terecbtbtaan die irgeen KOon der lauwe Westemranden zich ook aanhef Oosterioh gebrnik der reelwijrerg wilde houden H trouwde met goedvinden ran zijne wettige eoht genoot een eenroudig meisje uitsluitend met bet doel baar epaarduitjes ongeveer 300 machtig to worden De twee vrouwen woonden by bera in en zij leefden aanvankelijk in goede verstandhouding Maar dat duurde sleohts korten tyd Toen kregen fjj twist de tweede vrouw die naar het keukendepartement verwezen was ging zioh afvragen waarom haar man twee vrouwen bad eu of het wel moefat en het eind was dal zy hem wogens bigamie aanklaagde bij het goreoht Het kan welliolit van eenig belang zijn de algejneene aandacht te vestigen op een tak van oud Nedorlandiohe volksuijverheid die onder den druk der tydsomsinndigheden dreigt onder te gaan de zoogenaamde Bussahenmatterü De russcbeumat moet wel onderaoheidoo worden van de grove biezenmat die onder tapijten wordt gebruikt De echte rusachenmat wordt vervaardigd uit een büwuder soort van bies die veel fijner sterker en blanker is dan de gewone snort waardoor het fabrikaat de vtoerkleeden en tapijten geheel kan verTangen Peze Boort matten was bij ons voorgestaobt bgzonder ia trek eu wordt nog bedeu ten dage vooral io de wostelgke helft van ons tand in do kleine staden en dorpen veelvuldig gebruikt voor vloerbedekking en kamervarsieriog De ruBsohenmat laat veel minder atof doorgaan dan bet gewone vloetkleed kon met wster worden beBprenketd en vervolgens gereinigd Z q verdient bgiondere aanbeveling voor slaapvertrekken en kan overigens gelegd worden op alle kamen gangen orerloupen en zolder Het fabrikaat is in de laatste tien jaren gedeelieIgk verdrongen door de goedkoope vloerkleeden en karpetten zoodat het thans benedan de helft van den kostenden prijs moet worden verkocht Ur bestaan in on land verscheidene mattergen die aan een groot aantal arbeiders gedurende den winter werk versohaffen Zoo werd o a ia de gemeente Ngkeik reeds in bet jaar 1860 fen mattenfabriek opgerioht voor het werkvolk die kosteloos wordt beheerd en waar bet jaerlgks tekort door vrywillige bijdragen uit de ge meente wordt gedekt Al pratende gaan ze de kamer binnen en aetien tioh om de tafel Onderwijl komen de vrouwen ook opdagen Nicht ICatriea valt hggend ea blazend in haar luien stoel neer Pft je moet maar doen pff alsof je thuis beul zegt ze op de stoelen wgzend die in de kamer Ter p eid staan Moeder Holsma en vrouw Sngder ontdoen zich van moDtel en hoed waarna ze tesenorer de maanen plaats nemen die iiitusscben hun gouwenaars te voorschgn gebaald en gevuld hebben mot ragfijne heere b ai plke knetterend ontbrandt op het TUiirkooI e io het glimmende aaqsteekkomfoorlje Mientje is öpdeïwifr druk in de weer met de tafel a n te rechten Z9 heeft de koffie binnengebracht den broodbak op tajttl gezet d liolervloo esen de schaal giet ropkvfeesöh ham en kaas er om Jieen $ xgm pwtd bordjes en messen rondgi eeld en de kcmjes vo gelohonken uit een diVbutkif e hlankgepoetste tinnen kottekan waarna i ehl Katrieo haar gasten m tt een tast gerust toe titf je nu harte gej uQd hoor nttnoodlgt zioh te bedienen Na eeoige oogenblikkeu ko t Jan die m Anatardamsche vrinden uitgeleide ged w heeft gaar cUn trein de kamer binnensluiven Bonjour zegt h j opgeruimd JQebbeji de beeren rich wat geamuseerd r Nou I tlinkt 1 van alle kanten De dAmes £ og meer dan wQ latfbt Sngdor Peu fabidek ii Aans noodzaak t zyn grooten voorraad russoheolnatten vau de hand te zetten Aohtentaaode advertentie doet de prgzen kennen Bondrgdende brtavenbasaeu heeft men bg wijze van proef te Huddersfield ingevoerd Hen heeft daar namelgk aan de tramwageus die door de voorBtedeu rijden brievenbussen gehangen jMvaarin de bewoners dier w keo hunne brieven kunnen werpen en die aan de staudplaau van üe tram door postbeambteu geledigd worden Laat men do tram onder hot rgden stilhouden om een brief ia de bus te gooien dan moet daarvoor eea penny betaald worden Hut publiek maakt druk gebruik van deze nieuwe postgelegenbeid Uit Haarlem sebrgft men aan de A ii U £ eu belengrgk Btuk is heden aan de Baadsleden rondgezonden In de Aaadszitting van 2 Maart 18S2 werd na een uitvoerige discussie verworpen met 20 tegen it stemmen het voorstel der commiasta voor de strafrerorderingen om de verplichte keuring der publieke vrouwen af te schaffen en met 33 tegen 6 stemmen beslist dat de gemeente niet bevoegd was de bordeelen te verbieden Der oommissie werd toen opgedragen de verordening te herzien Ust dit groote moeilgkheden opleverde Ugt voor de haud en deze moeilgkheden vermeerderden niet weiuig toen de commissie eeb schrijven ontving van den Oommissaris der Koningin waarin werd gezegd dat de regeering intrekking verlangde van de arüketen 16 lö en iH der verordening van 18 Juli lS66 sulleadeanders die artikelenter vernietiging worden voorgedragen zooats dit reeds bg kon besluit ven 26 Sept 69 voor die te Groningen was gesohted eu nu onlangs nog woder hoeft pkais gehad waar het de vigeerende verordening ie Gouda betrof Die artikelen sohrgven vigheidabenemiu en dwangmaatregelen voor Men moest aan den wit der regeering toegeven en een der leden zette zich aan het werk om een verordening tfl scheppen waarin de v pliohte keuring zou bigveu bostauu zonder dat de regeerïug zou kunnen beweren dator rrgheidsbeneming en dwangmaatregelen werden gepleegd doch spoedig kwam men tot bet resultaat dal lang dien weg het doel bevordering der openbare gezone faeid niet was te bereiken Nu voortbouwfludpopeendoor den voorzitter mr Ë A Jordous mei een enkel woord aangegeven denkbeeld ontwierp mu ander dor leden oen geheel oorspronkelijke veroi ening dia volgens het oordeel der oommiasle allessfjie aanbeveling verdient Bg dit ontwerp bobben de volgende beginselen voorgezeten Ie uitsluiting van elke vrijheidsbeneming Sa soo min mogelijk dwang Se de in het belang der algemeene gezondheid te nemen maatregelen mogen niet enkel tot de bo deulen en hare bewoonsters be perkt worden maar Roeten ook de z g clandestiene prostitutie bereiken ie de overheid moet tarwille vbq de hoogheid vau het haar toevertrouwd gesag zoo weinig mogetgk rechtstreeks met bet toezicht op de naleving der in het botang der gewondheid vastgestelde maatregelen op dit gebied worden betast 5e a het belaog der openbare gezondheid moet krachtig in de band gewerkt worden dat personen door een aanstekelijke ziekte aangetast zich zoo Spoedig mogolgk onder geneeskundige behandeling stellen 6e de bevordering van dit belang wettigt ünanciaele opofferingen 7e Streng en dagelgka toezicht op de bordeelen Wat zeg jg vrouw Holsma Ja ja geksobeort nicht Katrien ik heb eerst alta moeite moeten doen om haar mee te krggen want ze wou de rooio vlaggen volstrekt niet zien En toen ze er eenmaal was keerde t blaadje ineens andersom se wss de eerste vaa ons groepje die lid word van de Friesche vrouwenvereeaiging Bravo 1 juicht tganscbe gezelschap onder luidruchtig applaus Jan Jan er i n vandaag groote wonderen gebeurd zegt baas Holsma Snyder tm ik zgn afschaffen geworden Bravo I herhalen de anderen onder daverend handgeklap Van een Mg pMfije misschien P stfhreeawt moeder ilolsma er tusaohandoor N6 waanuShtig nSet t is ernst I vendkert Snyder Weg met den jenever Hiep hiep Hoera 1 juichen de vrouwen Eu vau den winter krüg je een vatfcen ij de knip moeder belooft bjj onder tfttbund ggelaah an le aanzittendeu Midden in bet lomult staat Jau op met en gebaar te kennen gevend dat hy een toast wil doen akkerioot zégt hg wat 1 en Uc bly dat we hivt gekomen zgn Vader tegenstander van den drank inoeder lid van de Tiouwenvereenigiug ik had niet meer kunnen begoeren Hoe prettig zal het tijn dat ik voortaan in den familiakring gerost kleur bektii ia openbare huizen ran ontucht is noodiy de politie moet daaria ten allen tgde kunnen binnentreden 8e Geen onbeperkto vrgbeid mag worden gelaten omtrent de plaats waar bordeeten of openbare huiien vsn ontucht opgericht zullen worden de burgere behooren beschermd te worden tegen den overlast eu de moreele schade uit de nabuarscbap van zulk een iuriohtiiig voortvloeiende 9e het op den apenbaren weg uitlokken tot het plagen au onzadid kbeid imoet worden tegengegaan Om nu dit alles te verwezelgken wordt voorgesteid in den vervolge gezondbeidapasseD te doen uitreiken geldig voor 4 maal 34 uren Deze passen kunnen door alle doch moeten door de stadsgeneesheerea worden verstrekt en dat wel kosteloos als men rfit verlangt Maakt eon geneesheer van deze bevoegdheid misbruik door b v een pas af te geven zonder nauwkeurig onderzoek dan hebben B on W het reoht hem te verbieden passen uit te reiken In de bordeelen mogen geen vrouwen zgn zonder zutk een pas Hebben zij er geen en geven zij zich toch dan worden zg gestraft Btgkt bet dat eg ziek egn dan wordt de straf verzwaard Als prostituees worden beschouwd mg die ziob buiten eobt aan meer dan één man geven ook de meisjes van liohte zeden die wat veelvuldig van vrger wisselen doch niet zg die vooruitloopend op een in uitzicht gesteld huwelijk wat voel vrijheid hebbon verleend Insobrijviug in de openbare regis ters wordt niet meer gevorderd Zg die zich san de prostitutie wil overgeven beeft dit slechts te meidon aan een geneesheer die tot geheimboudinj verplicht is Üe drong daartoe zal voortvloeien uit de mogelijkbcid dat zij geen pas bezittende kan worden gestraft en de verplichte geheimhouding van den geneesheer alsmede het niet meer bestaan vnn een register maken haar den terugkeer op den goeden weg gemakkelgk Het passensysteem zal bevoideren het ophouden der optochten van publieke vrouwen De deuren der gastbuizei worden voor alle doorziekt aangetastoQ wijd opengezet Geen lastige het geheim bedreigende formaliteiten zga noodig wie niet betalen kau wordl kosteloos verpleegd Wie wel betalen kan doch dit niet wil moet e n bewijs teekenen dat bg Igder aan een geheime ziekte kostelooze verpleging beeft verlangd Noch met het onderzoek noch met de verpleging bemoeit zich de overheid In deze verordening is het beginsel van gelgk recht voor man en vrouw gehuldigd Een man die ziek zijnde gemeenschap pbegt wordt even goed gestraft als de vrouw die dit doet De commissie is van oordeel dat do ontworpen verordening met geen wettelgke bepaling in stryd is dat nu de prostitutie zal tegengaan en do gezondheid bevorderen dat zij daarom soow l uit een zedelijk als hygiènisoh oogpunt oanbaveling verdient en in ieder geval verre is te verkiezen beven de nu bestaande verordening In de zitting van den Haarlemschen gemeenteraad van 35 Maart 1891 werd besloten dat kindtfc ren die in den regel aldaar geen nachtverblijf boa den en de scholen van openbaar onderwijs bezoeken ten hoogste anderbalfmaal het schoolgeld zullen moeten betalen en dat wet sis grondslag van een regeling als bedoeld in art 16 der wet op het lager onderwga Het dagelgkaoh bestuur der stad heeft ich naar aanleiding van dat besluit in verbinding gesteld met de besturen van negen buitengemeenteo waarvaa I nen kan aonder te Btuilen op moeders vooroordeeleo i Hoe Iieerlgk vind ik t dnt de verschillende spreker zoo u helder licht hebben laten vallen op bet karakter n faft stffoven der port die het onbekend maakt rfnlKmind aoo teoffolle opziofaJcan teopaosen Misschien is de blgdsobap daarover de bron van den wensch die onwillekeurig bg me opkomt wanneer ik me nog even verplaats op het terrein f n de betooging Alls volksvrienden in Nederland moesten zich Boharen onder de banier der partij die hier in het Noonlen looveel harten gestolen heeft De Fricscbe Volkspnrtq moest de Nedertandedhe worden De volbtoed soeialtiten moestee bua program wal matigen en wat besnoeien Ze moesten zelfs geno n nemen met bun oploning in de Vdlks partij wier naam zooveel tiefelgker klinkt dan de hunne in de ooien der Nelerlandsche burgers Ee moeaten een vei etïjk trachten te treffen ju een kort maar krachtig program waarmee atte stfbakeeringen van het socialisme incluis de phijosofische fraciie waftrran mr Kerdijk de ziel is zich konden vereenigeu floe vaak eb ik t betreurd dat er nog zooveel verdeeldheid is onder personen en psrtgen die t waaHgk goed megnea met t volk die teen zgn op de hoofdpunten van politit k en sociaal bcrteid aar na verig zgn op efkaars ioyloed en gezag terwDl e elkaar verketteren om hun versofaillend nmAt Hs habben vsrfcbard bereid tas aaen overeankomst to troffen om als te Haarlem pUataruimte op ds loholen is zich met dat bestuur te verstaan terwgl Me bndere daartoe niet bereid werden bovonden B en W stellen nn oor na bekomen jnachtiIpDg van Ged Stalen en onder hun goedkeuring met de besturen vau naburige gemeenten een regeling te treffen als bedoeld in art 16 4e alinea dor wet op bet lager onderwys iraarbg do gemeente Haarlem zich verbindt kinderen uit naburige gemeenten in don regel aldanr geen naohtverblyf houdende voor zoover de plaatsruimte het niet belet toe te laten tot de scholen voor openbaar onderwys waar schoolgeld wordi geheven zoolang voor die kinderen hetsij door de vaders of verzorgers hetzy met subsidie uit de kns hunner gemeente een schoolgeld wordt beta ild ten bedrage van anderbalfmaal bet schoolgeld verschuldigd voor de te Haartem inwonende kinderen terwijl die schoten gestoten zullen worden voor kinderen uit gemeenten met welker besturen zoodanige regeling niet getroffen is Ofschoon ieder weet dat roest een vgand van het gzer ia dïo onophoudelgk zgn verwoestend werk ToortZüt geven toch de spoorweg ingenieurs steeds aan ijzeten bruggen de voorkeur boven steenon omdat men deze mindur gumakketijk in al hare onderdeelen kan beproeven dan gene Toch moet men zeer voorzichtig zgn waar zulk een ontzaglgk getal klmknagelB moeten geslagen worden is trots elke bedekking met een verflaag elk gat een middelpunt van waar oxydaiie onverpoosd uitgaat Om het gat been voraudort zg een gedeelte van het ijzer in roest en hoe dieper zg doordringt des te mmr gaat de samenhang tussoben de deeltjes verloren afgezien nog daarvan dat toch reeds bij bruggen die telkens en telkens weder bij bet passeeren der treinen een goweldige dreunïng ondervinden een wijziging van het moleculair verband der metaaldeeltjes voortdurend wordt beKunsttgd Hoe groot dit gevaar is heeft nog kort geleden de ingenieur Baldi gezien bg twee bruggen in het departement Hérault die bfiden door de roeat zijn verteerd en vernieuwd moesten worden De eene is de brug Palot as die in twee bogen daar ter plaatse het kanaal overspant en in 1851 gebouwd werd De andere brug nabg Fronsignan gelegen is niettegenstaiode zij nog maar ucht en twintig jaar oud en met een dikke laag steeukolenteer ovenlekt is door de roest gobeel onbruikbaar geworden KOOI33E KZE UIS Huipw Oom te Qouda Feralag over hit jaar 1893 1893 Aan leden van het Hulpvr oomiió het Roode Kruis te Gouda wordt het verslag van de werkzaamheden en verrichtingen aangeboden loopende over het twintigste dienstjaar Niet leden worden beleefdelijk verzocht ook daarvan inzage te willen nemen opdat wannoer door het Bealuur de Igst ter inteekeniog wordt aangeboden men overtuigd aal zgn dat de vareeniging bet Boode Kruis den goeden steuu van welwillende leden niet misBen kaji Hoezeer de ware belang8tetlini van rele leden wordt gewaardeerd vooral ook die der leden buiten de slod zóó moet erkend worden dat het getal leden niet toeneemt waardoor de uitgaven uit de gewone inkomsten der conthbuiiéo niet kunnen bestreden worden Gaarne wordt alztïiï met weigemeenden dank melding gemaakt van de volgende welkome giften die ontvangen werden Als vorige jaren met opgsvQ van plaats tyd en bedrag In Maart mocht ontvangen worden uit Beetgumernolen 1 60 uit Gouda 3 50 30 Maart van Mevr de H alhier een katoenen deken rok en doek In April uit Amaterdam 10 19 Mei uit G 1 16 Juni dank ajj der welwillende deeloame van vele belaDfi lelIeodea de opbrengst der verloting eener sprei 76 In Mi Bit O 1 Naar junleioiqg mu iom anMk walwitlend idoor HH Redacteuren opgenomen in de Gaudeohe ooarsDten mocht 3i Oct 92 van eer belangstellend Xid alhier eene belangrgke gift a 100 benereas Mae bon voor 60 ö rgn onUangec worden Nog mocht van een htdangstellund Lid alfaier da welkome gift a 35 worden ontvangen en nog eerdere gfflen tot ooo bedrag van 1 In November uit Leiden 6 Uit Amsterdam ƒ 10 van Mair do J alhier een katoenen deken van Mevr V alhier Dene soepJijst 31 Dec VMi li r de U aIUbt a Bienare wollen deken Het bestuur der vereeniging rde I sotub nam io Januari 189S welwiltead dfl bedeetieg der zieken eene maand voor hare rekening Gaarne brengen wy openlyk onzen bizonderen dank aan allen die door hunne welwillecde gaven ons gesteund hebhen waardoor het mogeigk werd de zieken te kunnen blijven bedeelen Op aanvrage van H H Geneeskundigen werden 186 aiekon bedeeld Aan hen werden uitgereikt san vleesch voor 160 42 K liter melk 380 07 eieren v 146 83 ff brood tt g 20 37 K B soeplgsten y 24 steenkolen a it S 05 ff stroo H 3 32 ff materiaal g 32 46 De ziekeostoeten windkussen vooral de ringkussens enz worden door Bestuurderossen waar noodig io gebruik gegeven van de dekens worJt een goed gebruik gemaakt ook de soep kolen eu broodkaartjes worden gaarne ontvangen De rekening is nagezien en goedgekeurd door WelBd Heer STKENS ZIJNEN en WelEerw Heer L ten BOSCH Door het Hoofd Oomité der Nederlaudsohe Vereoniging ontvingen wg de gewone berichten en verslagen Wg bevelen ons tot elke gift het zg in geld oud linnen neteldook gebruikt boddegoed beteefdelgk aan M t vertrouwen on aanbeveling meenen wg ons verflag over het twintigste dienstjaar te kunnen eindigen met de heiinnering aan de zóó laag mogelijk gestelde contributie jaarlijks minstens n 1 voor het lidmaatsohnp Het Bestuur Mevr M J ten BOSCH Scholtens Presidente Mej G W DE JONG Penningmeasteresso Mej C SaLTZER Secretaresse Mej C M E DÜLITH Bestauriid Mej J M SaLTZËR Mej N J SCHELLING Mej D BRAAT Balteolandscli Uverziebt De Fransohe Senoat heeft Challemel Lacour tot zgnen voorzitter gekozem diet 173 stemmen Constaiis verkreeg 15 Magniu 3 stemmen De Fransohe regecring lïeeft generaal Dodds uit Dahomey ter rdgeling van dM toestand teruggeroepen juist nu men i rwaeht iDit de gevechten spoedig weer beginnen zullen Konipg Behaniin moge niet zooals eerst verteld werd al zij n 9 schatten medegenomen hebben hg kan volgens de geroeide rapporten over de veriiezen ie hg bg de schermutselingen met de Franscbeif leed onmogelijk weerloos zgn Hg geeft duidijgke £ eekenen van leven o a door de nota door jhem op zgn Europeesch aan bet agentschap van Reuter medegedeeld waarin hg zich over de aanvallende houding der Franschen beklaagt en den oorlog betreuri die zooveel bloed kost daarbg over het hoofd ziende dat de mensohenalaohtingen door zjjn eigen volk aangericht aanleidtog gaven tot den krijg Van ondorweiping wordt m dit stuk geen woord l erept De Franschen staan dus voor de keus hem zgn land weder over te l t n of hem en zijn volk te verdelgen Dit zMt ongetwyfeld mogeigk zgn Een nieuwe overwinning der Fraosohen tn Senegal waar zg slechts 37 man verioreQ doch llOD negers krijgsgevangen maakten baw l dit Doch het zou schatten kosten en het inisiefie wil waarsohgnlyk thans de vraag bespreken of Frankrgks roem en eer zooveel waard ago Pe graaf vaa Parijs heeft aan da voorzitter vau de monarobsle comités een schryven gericht waarin hy verklaart dat lu t geruchtmakende proces san het land heeft getoond welke naarde de mannen hebben die het besturen Daarna geeft hij zgn gedragslijn aan en zegt Da Kamer heeft geen gezag der Reg ering ontbreekt het zoowel in het binnenals in het buitealand aan maoht en de rechterlgke macht wordt verdacht Om dezen toestand te verbeteren iwhoorea de moaarohalen aUb boulgenootscbappen te aanvaarden Milke jatoMcwi let verdediging der moolseha ij en tot bat voArygon van vryheid op godsdienstig gebied Toéh moeten ig kroehtig da nooBrohtHe beginlaelsD doen uithnmea om aaD inde te joskan aan de xedelgke verwarring en de materieele stoornis te doen verdwijnen J ataafl doar ya aooo aoo dngt d graaf zal ik voor geen krach taidspanning torugdeinsen en allo hulp aanvaarden Ten slotte verklaart de graaf goede hoop te hebben dat bg zal slagen Het door de houders van Panama waarden benoemde comitó tot reorganisatie heeft de volgende groodetsgOD edegedeeld Een kanaal zonder sluizen is io acht jasr voor niet meer dan 480 millioen t0 voltooien Van deze 480 millioen zouden 280 gevonden kunnea worden uU de premieobligatiëo welke door do liquidatie sgn achtergehouden enwelke door de vorming der nieuwe vennootschap weer waarde zouden krggeo Tegenover den inbreng door de oude Muatsohappij zou deze tgdens den duur der oonoesaio aanspraak hebben op de helft van de netto ontvangaten Bg do uitgifte van do aandeelen in de nieuwe Msatschappg zouden de tegenwoordige houders vsn Panama waarden do voorkeur genieten Naar de vooezitter van bet comité mededoelde is dit plan ter kennis gebracht van den heer Monchicourt den liquidateur der Mnataobappij van wiens goedkeuring atles ufliaukolgk is Deelt deze de inzichten van het comité dan zal dit laatste zich in betrokking stellen met de aannemers en dnanciers Daarmede zou het comité zgu taak als geëindigd beschouwen Ton slotte deelde de voorzitter mede dat de Minister van Financiën voor degelyke plannen een goedo ontvangst had toegezegd en waarsobgnlgk vrijstelling van zegel en registratierechten zou voorstellen Terwyl ffVolkssiemmingen in België over het kiesrooht tierden voortgezet en natuurlgk nu weer te Antwerpen alle ten gunste van het voorstel JsBson voor algemeen stemrecht uitvallen daar voornamelgk kleine burgery en werklieden stemmen begint men het eindeloos geredeneerd over de kieswetherzieniog io dv Kamer bartetgk moe te worden De minister preeideut Beernaert sprak Zaterdag dat gevoelen uit door aan te dringen op voorstellen tot een toegeven van weerszgden op boete van ontbinding der Knmer en een der quaestoren de heer De Jonghe d Ardoye vroog ter bespoediging van de beraadslagingen of over olk der aaubaagige kiesvoorstellen gestemd zal worden en of na verwerping de voorstellen gewgzigd weder mogen worden ingediend Het bleek dat het Kamorreglementdtenaaagaaude onduidelijk is en daarom zat de vraasr van den hoer De Jonghe eerst eens onderzoebt moeten worden door de commissie die oalanga met het oog op de grondwetsherziening het reglement herzag Volgens berichten uit Berijjr is het denkbeeld om den Rgksdag te ontbinden wanneer hg het nieuwe militaire ontwerp niet wil goedkeuren op don achtergrond geraakt en zal beproefd worden met behulp van een deel von het Centrum en een deel van de vrijzinnigen een transactie te treffen waarbg het ontwerp io beginsel behouden blijft maar de uitgaven over een aantal jaren zouden worden verdeeld Gislercm avond moet in het Lagerhuis Balfota s afkeurend votum over het beleid dej Regeering in Ierland wegens bet over den kant laten gaan van ernstige vergrypen en het lyet behoorigk handhaven e in toepassing brengen van do wet in behandeling komen Do tohipa waren Zaterdag gverig van alle kanten in de weer om de opkomst der leden voor deze gelejgenbeïd te verzekeren Gisteren middag hield de liberale partij onder voorzitterschap van Gladstone een vergadering Gladstone hield een rede over de middelen om der Regeering meer tjjd te verschaffen io het Lageffauis hare plannen te doen behandelen Gladstone beklaagde zich over den geest iv q tegonwerkiug der oppositie welke tracht den voortgang van de Regeeringsplannen te belemmeien Aan het slot zgner rede verklaarde hij roede loag te gevoelen dat het voor de liberale partij oadeelig ia door een man van zjjn leeftgd t worden geleid Hg bleef echter alleen op zyn post door de flioke medewerking welke zgn amhtgenooteo hem volito wijding varioenon Hg Treosde dat zgn kraofatan bgna zgn uitgeput maar zoolang hij kon zou fttjj niet nalaten zgn uiterste pogiogon aan te vRondan tot vervulling van zgn plicht De PaaacbfvacautieKOU vso 90 Maart tot 6 April duren Lagerhuis Gladstone venklaarde dat hg Doo derdag en motie sou voorstellen om te bepakn dat na hot Paascfareoee behalve de gewone daipia ook de Dinsdagen en Woensdagen zouden wctfdan gewjjd aan de behandeling der R eeringBvoontellen mi eoodra Öo Tlome lulo wet nsn flo orflo waa gesteld an deze den voorrang toe te kennen Toejuichii D tehandeliitg eear m i t dadeIgk na e fasaohMoaafie rflua 6 ApiÜl aanvangen Het reusachtige geschil in de Jtatoen induidrie van Lancashire dat vgf maanden heeft geduurd bg de 100 00U banden werkloos maakte en aan loonen aÜMO eon veriies berokkende van ruim £ 1 000 000 werd Trijdag eijidel na eene langdurige beoadslaging tusschen do vertegenwoordigers der potroojiB en der arbeiders an de haan geschoven De voorwaarden der schikking staan in eene ondarteekeode overeenkomst van tien artikelen omschreven Het eerste artikel ormuleert de wenaoheliijkheid om middelen te viudeq door welke geschilleu zullen kunoupn worden uit den we jeriümd jonder itrikea of hekouU Het tweede bepaalt dirt het huidige geschil