Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1893

189a 1 6008 Donderdag 30 Maart GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDzeadlng van adveirtentidn kan gesohieden tot 66n unr des namiddags van den dag der uitgave KIEZERS VOOR DEN GEMEENTERAAD worden uitg enoodig d tot het bijwonen dei welke gehouden zal worden op WOENSDAG den 29 MAART e k des aTonds om HSËiV ACIÊV CCtt in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN tot het stellen Tan een Candidaat Toor de a B Gemeenteraad Verkiezing Volgen aH 14 n het BegUmmt orden ALLEEN KIEZERS tot deze hjeenkomH toegelaten j Nament het Comité T G G VALETTB Voorzitter P J BELLAART Secretaris Qonda Snetpersdruk tbd A Biumxuin b ZooN varafTeocl wordt door eeoe looQBrermiQdering ted 7 atoiven in het pond iterling terstond io to gun terw I de fabrieken gicteren Maandag zouden heropend n oi den De overige artikelen voortien in bet onderwerpen vau alle geschillen soowet he t arbeidi iooQ als andere uau gelegenheden betreffende aau oene gemengde commiasio van vortegeuwoonfigers der patroons en der werklieden 34 2 Staats loterij SeKlsne Ttukkiug van Dinldag 29 Maart 1893 No 7888 BOOO No 6195 en 7001 Mer ISOO No 6870 en 7B62 iediT 1000 No 10066 400 No 3862 18619 en 17923 ieiler 200 No 8917 12331 6D 18251 ieder 100 FriJEen an ƒ 30 48 2686 6236 8112 10522 12983 16792 18611 74 2761 6424 8120 10667 18024 16822 18641 181 2776 6486 8l69 10562 13146 16966 18672 166 2857 5604 8171 10684 13226 15992 18697 186 2892 6666 8221 10887 13241 16038 18799 196 2910 6648 8280 10649 13244 16078 18948 210 2956 6662 8331 10726 18308 16083 18963 268 2968 6664 8369 10842 18443 160B7 18967 263 2996 5724 8879 10881 18474 16128 18994 318 8007 6764 8397 10908 13563 16141 19011 326 8027 6791 8407 10925 13629 16191 19088 379 8062 6848 8438 10992 13667 16201 19112 444 3078 6906 8448 10999 13694 16229 19119 8097 6982 8468 11068 13762 16364 19161 3099 6989 8588 11174 13781 16890 19188 620 8119 6029 8658 11211 13837 16398 19261 641 3114 6124 8634 11235 13881 16404 19365 669 8246 6135 8654 11238 13887 lj6467 19402 580 8278 6204 8687 11272 13927 16543 194B2 682 3299 6246 8698 11276 13958 16Ö46 19621 645 3487 6391 8746 11819 13970 18605 19536 676 3636 6476 8764 U321 14008 16620 19638 745 3591 6629 8766 11376 14167 16664 19574 774 8815 6681 8791 11390 14167 16676 19676 789 37 2 6607 8862 11442 14204 16705 19686 818 3779 6666 8994 11568 14244 16304 19622 882 3810 6689 9026 11679 14289 16889 19640 880 8812 6708 9042 11702 14306 16900 19669 900 8832 8743 9049 11810 14380 16925 19778 923 3856 6836 9058 11H22 14366 17124 19916 986 3894 6842 9178 11897 14510 17133 19916 981 3901 6911 9190 11911 14580 17160 19946 1013 3938 6941 9214 11934 14635 17167 19949 1086 4020 6975 9236 11942 14680 17216 19960 1118 4117 7047 9289 11977 14699 17268 19984 nar 4141 7066 9280 11988 14688 17408 20062 1286 4167 7169 9289 12016 14781 17476 20070 1820 4192 7811 9337 12144 14843 17521 20077 1866 4204 78S7 9844 12146 14894 17680 20116 1423 4384 7419 9416 18222 14914 17676 20179 1466 4464 7420 9487 12244 14926 17886 20194 1495 4472 7425 9522 12249 14941 17688 20293 1500 4494 7523 9658 12320 1 084 17701 20S81 1574 4511 7646 9661 12347 16I4S 17768 20360 1604 4630 7569 9649 12404 15144 17794 20401 1681 4580 7618 9778 12457 15147 17836 20416 1806 4696 7692 0800 12459 16191 17864 20447 1909 4614 7739 9828 12485 16385 17871 20622 1964 4769 7745 9916 12476 15362 17880 20685 2066 4762 7760 9940 12498 15376 17989 20639 2118 4788 7772 9965 12641 16426 17984 20720 2235 4809 7836 10023 12560 164S0 18034 20J86 2242 4836 7889 10038 12681 16490 18081 20761 2S62 4879 7907 10068 126 2 16647 18171 20808 1283 4886 792010116 12695 16684 18178 20816 2305 5013 7958 10124 12712 iri620 18280 20921 9326 6024 7999 10182 12880 15640 18228 20916 2388 6029 8023 10138 12879 16602 18810 20963 2396 6048 8084 10179 12927 15744 18367 20970 2519 6086 8078 10203 12939 1677 18401 20975 2643 6119 8086 10214 12947 15783 18606 20991 2e Klaaae lo lijst No 16690 moet zgn 17690 HerplaatBÏug weijons misstelUng De Voorzitter van den Baad der Gemeente Gouda Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de Oproepingshrieven en Stembiljetten tot het benoemen van een lid van den Gemeeuteraad en dat wanneer eenig kiezer zyn stembriefje verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hg eioh tot bekomiug daarvan ter PlaaUel ke Secretane zal kunnen vervoegen Dftt de inlevering der stembiieQea zal aanvangen op den 4 April aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten rior ure Dat het StembrieQe cirifielyk ingemld door den Kiezer ütjwrwo in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander StembrieQe dan dat hetwelk van het zegel der eento voorzien is mag worden gebruikt dat de in i VieQe in te vullen persoon duidelijk met naam ewmomaam moet Drdeo aangewezen dat het BrieQo niet onderteekend mag zijn en geen andere briefje omvatten of daaraan opzeUeljjk z n vastgehecht GOUDA 27 Maari 1893 Do Voorzittor voornoemd VAN BERGEN fJZENDOOllN BurgerlJÜke Stand GEBOREN 24 Maart Antonius Wilhelmus Joseph ouders A 5 J Vos en A K Noordmun VViltom ouders J C Groeneweg en A Matse Adrians Carolina ouders C J Sparnnaij en H A A Lampe Anthonie Jacobus oudere J Limaoher en R M Stok 26 Willem Pieter ouders B van den Bosch en A Ofwegen Pieter Joseph ouders E Bruijstena en H Bakker 27 Beruardus ouders C Verkleij en M de Groot OVERLEDEN 36 Maart H Crebas Vi m P Koetsier 2 m C van der Voorden 4 m ADVERTENTIËN lieden overleed onze jongste lieveling HKNDHIE JAN ruim 16 maanden onil A VA I ÏSENDIJK E VAN IJSENDUK POBT Oouda 26 Maart 93 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacJU Na een lang en smartelyk l den overInd beden zacht en kalm in het Höpital Wallon te Leiden reyne geliefde Echtgenoote ANNA MARIA V ii CAPPELLEN in den leeftyd van 32 jaar J NOIiEN Rotterdam 27 MJart 1893 By bet heergchefide weder wojrdt aan alle rbumatiache lydersy ten sterkste aanbevolen hnnne genezing nief langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende Abshaubbin s 11 en na eene korte aanwending zat men van zyne smartd ke pynen ontheven z p Hoofddepót te Üelft b A BEEEÏVELT Az die deze Watten voor den prys van 30 Gent per pakje verkr gbaar heeft gesteld hy A Boa Berkel J van Dorp Zoetermeor A Kaulino Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen T A C van Deth C B Verheul Oudewater Hej d Wud Dosinon Gouda F W J denUyl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J GoudVade Boskoop A Hoogendijk Cappelie S V d Kraats Bleiawyk HEDEN GEOPEND DE NIEDWE Vleeschhouwerij Aanbevelend A HORNES Mz VleeschhoQwer en Spekslager KOBTK GROENENDAAL I 196 DIJKGRAAF en HOOGHEEMKADEN Tm RIJNLAND brengen ter kennia ran de Ingelanden Tan het Hoogheemraadschap dat de Ferkiegingen van BoofcHngelatiden enHoofdingelanden Plaatavervanger zullen plaats hebben op Donderdagf April 1893 op de plaatsen en uren bij aanplakbiljetten breeder Termeld ViS DBB BKEGGEN Dijkgraaf EGBERT DK VRIES Secretaris Leiden 27 Ma rt 1893 HET ALGEMEEN WERKFONDS billUmK leTert in plaats an Tapeten fijne sterke JiuaHchen Mattrt de rol Tan 17 25 M of 25 el lang en 9i v ii breed Toor 3 60 Spoor of Scheepvrj Nijkerk Minder breedten lager pryzen 20 rol 5 en 40 rol 10 percent korting Gebost of ongebost Breeuwwerk tot concnrren tieprgs DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN Tan RIJNLAND brengen bj dezen ter kennis Tan ingelanden dat de Toorloopig opgenomen rekening OTer het dienstjaar 1892 op de secretarie Tan het Hoogheemraadschap op eiken vierkdag Tan des morgens 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage van een ieder zal worden nedergelegd Tan 1 APRIL tot 14 APRIL 1893 en aldaar tegen betaling Tan 15 cents in druk Terkr gbaar zal zgn 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen na Jat die ter Tisie heeft gelegen en dus uiteriyk op 22 APRIL aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op ZATERDAG 29 APRIL 1893 in het openbaar zal oTcrgaan tot de behandeling Tan boTenbedoelde rekening Dgkgraaf en Hoogheemraden Tan Hgnland Van dee BREGGEN Dtjkqraaf Mr EGBERT d VRIES Secr IJe ai v6 dexer Goarant geschiedt dt elijki toet nitsonderiiig van Zon en Feestdi en De pr i per drie maanden U 1 25 tranoo per poBl 1 70 JKoaderI ke Nonunera VUK CEiNTEN GOUDA 29 Maart 1898 Kedeii braohteQ de leerlingea der lioo tHte klasse der openbare Hatidolsscboot te Amsterilam onder geleide van dea haar van Dongan Botditigh leeruar in de Handols sctieikuude aan die school onze fi emeente onn bezotfk Zg beziolitigden da Stearine Kaarsenfabriek en de Pgpenfabriek der firma Jan Prince Sn Co In de Bitting der Rotterdamsoho Arr Beobtbankvan xisteren werd veroordeeld B de B zonder beroep te Gouila bekl van bedolaTij tit 12 dagon hechtenis Meden morgen ten ongeveor 6 4 uur is er brand uitgebroken op tie bovenwoning van den schipper B die des morgens vroeg was gaan varen Do geheole bovenwoning is uitgebrand Ëen ongehoord brutale misdaad greep gisteren namiddag in de Wijnstraat te Eottordam plaats Omstreeks 3 uren drong een bedelaar het kantoor binnen van de beeren J 1 Hoffman 8t Zonen flessohenfabrikanten op de 3e verdieping van pand no 136 in t onoemde slraat Op het kantoor trof hij niemand aan dan den kassier Sohroeter een man van ruim 70 jaar woonachtig in de Aert val Nesstraat Zich met dezen ouden man alleen ziende ontwaakte des bedelaars dieveniard Hy wierp zich op den kassier en bracht hom vermoedelijk met een boksbeiigel of ander ijzeren voorwerp vyf gapende wonden toe vier ia het gpinat en één op den schedel sommige van crnsiigffli aard Na dt n kantoorbediende aldus onschadelijk gemaakt te hebben verdween de dief roet medeneming van cone por FEVILLETOX 5 u JËv u VI 4 Hoo raak heeft t mq ook gespeten dat er zoo weinig toenadering gezocht wordt tot bet bevoorrechte deel der natie waartoe tooh raenschen behooren die hart hebben voor t volk maar onvoldoende bekend rijn met z n nooden on behoeften Eén party kan de maetschappy niet hervormen Daartoe is samenwerking itoodig samenwerking die zich ontwikkelt op den grondslag eener warme eerlyke humaniteit Moge dan onze Frieache Volksparty de ki m worden vau een Nedurlandsobe die den goheelen Nederland oheg arbeidersstand vereenigt onder baar banier Hoge de Friesche vrouwenverteniging op voorstel van moeder Holsraa weldra den eersten st p doen om ook baar invloed uit te breiden tot buiten de grenzen der provincie Leve de Volksparty Leve de Volkspartij I lierhaalt t gaawhe geaelwhap met een daver ndei krtet die doordringt totde straat ea daar bescheid uitlokt van een luidruchtig groepje t welk toeva lig voor den grooutewinkel geposteerd is Leve da Volkspartij kliokt het uit tien uit tefeuille met 8000 Ob het hulpgeroep van den verwonde eu later op de komst van eeni a heeren werd uneeskuadigo buin iugoroepen doch de onbekende dief waa trots alt aasporiuften die odmiddellijk in het werk gesteld werden niei te vinden Ëen bf wonoT van a Gruveifbsge heeft zich tot deu gemeenteraad gewend met bet verzoek om levering van dumwator tegen vermindsrd tarief ten behoeve van icyne melkzaak De Minister vau Jusiititi hapft een gewyzigd untwerp ingediend op bet fadlisaetBent en de surséance van betaling Daarin zyn opgenomen al de wgzigingeQ omschreven m het schriftelijk aofVoord op het verslag der commissie van voorbereidtog voor gemeld wetsontwerp on tevens die welke in dat verslag vermeld zyn tengevolge van de door deu Minister met de commissie gehouden confurentlën met uit7 ondering allien ran de vervaogiog van muterd irgsfüUeerde door Hschuldenaar in dan Jaatsten regel van hot eerste lid van art ffS welke vervanging de Minister niet rsadEaam acht omdat zy tot onduidelijkheid aanleiding zou geven Bovendien zijn in het genyzigd ontwerp nog eanige veraui ringea aangebracht uitsluitend van vormelijke 1 aard die noodzakelijk waren geworden door de veranderde inddeling een kleine verbetering van redactie bevatten of dienen om het verband of de overeenstemming tussohen de veraohillende bepalin gen van bet ontwerp na de daarin gebrachte yzigiogen te herstellen Beeds een paar maten hebben wij melding gemaakt van bet Comité voor Emigratie dat zicb ten doel stelt door het uitzenden van daartoe geschikt bevonden personen naar C Énada de werkloosheid honderd uit duizend kelen en nog lang trilt de echo run dezen kreet tot in de binnenkamers der huizen Leve de Volksparty I VII Zandwyk October 18 Aan mevrouw A van Hoogendaal Solms to Bloemendaal Waarda tante Ik heb behoefte mijn hart eena uit te storten en me zelf rekensohap te geven ran t geen er in me omgaat Twee redenen voor één om me tot sohrijven te zetten te meer daar ik er uiet van hou een dagboek aan te lüggon Misachion bad ik wèl gedHan met voor ditmnnl ra n tegenzin te overwinnen want ik kan met ontkennen dat de stroom van godachien on indrukken die in de laatste dagen myn geest overstelpt mij verbystert En zoo komt liet dat ik me nu ttirwijl ik ma tot achryvHU zei pemzend afvniag hoe zul ik beginnen en wnt zal ik schrijven om ui tt atleon taute rnaar ook mijzelf te bevredigen Moet ik met da deur I in huis allen cm zeggen dat ik vandang ooggetuige I geweest ben van een te Maerdorp gebonden Volks DVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTE RS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden aile Advertentiën gratiiri opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt onder de arbeidende klasse te dooo verminderen liet comité heeft reads van vele eyden bewyion van belangstelling en tal van grootere en kleinere giflan ontvangen zoodat bet ia staat is den Iston April een seventigtal emigranten 45 ongehuwden en 4 gezinnen bestaande uit 26 personen naar bet N W Territory in Canada uit te zenden Van die o Hnwden zyn een groot deel uit Friesland en Ui en nl Soboterland en AppeJMha en vorder utt alle streken van bet land o a uit Haarlemmermeer Varder bevinden zich onder dete 45 een landbouwer efn smid een boorenarbeider uü Amsterdam en enkelen uit de omstrekeo der hoofdstad Van de 4 gezinnen zijn er 8 afkomstig uit Friesland en 1 uit de Haarleramerraeer Verrewet het grootste deel der Tertrekkbiiden zyn veld of veeuarbeiilera en die ziet hft comité ook het liefst tot eicli komen daar bet hen bei beat en zeknst kan helpen In Canada wacht den Hollandsohen emigranteQ misschien geen rijkdom dooh althans geen armoede en bovendien het vooruitzicht vooruit te kunnen ko men wan t met vlijt en zuinigheid kan eikn arbeider daar een boer worden Het gewone loon der arbeiders bij den Canadeeschen boer is met overvloedigen kost gedurende acht maanden een dollar daags dit loon ia in dan of ttyd nog hi oger dooh in d vier wintermaanden veel minder Do bewoners van het dorp Ajoucourt io den EIzss verkeereu in een vrij zonderlingen toestand Zjj z n sinds den ourlo in 1870 71 Duitschers maar zy behooren evenals voor dien oorlog nog alt d tot dezelfde parochie als Arruye op Fransrh gebied Die Duitschera zign dtia kerkelijk Franachon ZjJ gaan in Frankrijk ter kerk on rusten ook na hun dood op Franscben grond op de begraafplaats b f de kerk demonstratie ten gunste ran Algemeen Kies eo Stemrecht op touw gezet door de sociatistisch gekleurde Friescbf Volkspartij Ik kafi me voorstellen dat deze mededeeling C groote oogen doet opzetten dat u boofdsobuddeDd iets prevelt van oubezonnenheid of wnaghatzerq Stel u echter gerust ik ben er Incognito geweest onder de hoede van mijn trouwen doktor Baabe Verwondert t u tante dat ik in de laatste dagen veel nagedacht heb orer wat men noemt de sociale kwestie en in t bizonder over myn verpltcbtingeQ tegenover t Volk P Laat ik u mijn taaisten brief herinneren waarin ik u den aanblik van otis dorp sohertsto op den avond van den lirand na waarin ik u bewees dat er eea gevaarlijke gisting beersobl onder bet Volk Met schrik ontdekte ik dut een rierjange omgang met de lagere volksklasse mij nog uiat genoog reputatie gegeven had om gevrijwaard te zyn voor eeo amadelijke bejegening van do zijde der woeste mannen nit onze nchterbuurton Zonder de kordate tusscbenkomst van mijn ridderlijken vriend Jan Holsma weet ik niet wat er van mij geworden ware overgeleverd als ik was aan de genade van oen troep woestelinzen Ik tifi me toen verbijnterd afgevraagd wasrom ben ik niet eens veilig onder menscheu in wier gewinnen ik s ma optrad als de reddende engel P lÜn t antwoord ia me gegeven ik heb naakte armoede trachten te bedekken en wntineer me dat voor oen