Goudsche Courant, donderdag 30 maart 1893

1803 N 6011 Maandag en Dinsdag 3 en 4 üpril GOUDiSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentlfin kan geiohieden tot e n nnr dea namiddags van den dag der uitgave DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in Toldoening aan art 31 van het Eeglement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFDINGELANDEN PLA ATSVERVANGERS voor de distrioten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op DONDERDAG den 6 APEIL 1893 van des voormiddag ten 9 tot des namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als by art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Oeerachie in de Uitspanning de Vergulde KoeUwagen voor het 2e kiesdistrict te BlMlwijk in het Oemeenlelmii voor het 3e kiesdistrict te Nieuwerkerk a d Uael in het Gemeentehuia en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht mede in het Qemeentehui en wel In het 1ste District Voor den Heer P VISSER Boofdingelartd J V DBK BERG Jz Hoo dingeland Plaatmenanger F HOOGERBRUGGE Jz Boo dmgeland P NICOLAAS Hoo dingelandPlaatevmanger In het 2de Distriet Hoofdingeland Hoo dingetand Plaattvenanger In het 3de District Voor den Heer G W LANS BoofdingeUmd J E viMVOORTaOIJSEN floo d ny ond P ootoMn ony r In het 4de District Voor den Heer K van niiH TORREN Kz Boofdingeland i L EXALTO Booffiingetand Plaatnervanger Voor de gewone verkiezingen znllen wUte en voor de buitengewone roode hilletten worden gebezigd DuKORA F en Hoooheemradbit van Schieland De Secretaria Rentmeeeier De Digkgraaf C i VAILLANT P D KI U f roduot ran een oogeablik maar raa eon geleideyke en Bteltelmatige aanmoedi ng van hrt uationaliteiUgeroel Ati au raedi als eenige uitkomtt by het Panamatchandaal het verwakkea vao den volkahact tegen enkele DuiUcheri gebruikt wordt watmoet men dan VHrwachten als grooter ernitigerffloeilijkbnden door afleiding nair b iten uit döow geruimd moeten worden Duarin ia de eniBtige der laatste gebeurteniisen te Parijs gelegen Be wensob at men boopt dat de aaogeduide gevolgen niet zullen voorkomen sluit niet uit datbet een phettt is Qp de kenteekenen opmerkzaam temaken Het manireat van dan graaf vaa Paryi zegt bet Journal des JMata kan in drie zinnen wordeu samengevat Bé instellingen hebben dé menseben bedorven De Kamer beeft alle gezag verloren De regeering mist allep moed tegenover bet lociaIteme De beer fjndefroy Cavignno ha ft iudertgd in zyn looedig pleidooi bi t eerste punt weerlegt het zijn veeleer de meuschen die de tnatellttigen bedierven en taisbrDikten Overtuigil republikein door geboorte en rwleoearing gaf hg tevens bet middel aan om de republiek zonder moeite te geaezen Ten opiiohte van het tweede punt heeft hij aanga toond dnt de Kamer mogelyk baar gezag verzwakt lieeft doob daardoor is de republiek niet doodelijk getrotfeu Zg is gebleven de schandalen konden op BMr ternauwernood een klad werpen Uepublikeinen dia zij ferdacht wierp zij uit niet ten voordaele der monarabislen maar om anderen van edelmoediger jeogdiger zuiverder inborst te verkiezen Het Pananuuobandaal beeft bewezen dut zij bogen kan op het bezit van manaen die iiiüts ichukt Iq iiet algemeen stemrecht vindt het land het middel om laakbare personen te vervangen Dat de ragaeriQg allen muod tegenover het socialisme verliest hebben da wurkatakiiigen te Carmaux bewezen doob ministericn gaan en komen maar de republiek bl ft Een meerderheid van behoudende krachtige republikeinen znl een vastberaden ministerie aan hot bewind brengen dat ziob niet voor onedele doeleinden zal laten gebruiken Met bet oog hierop on nirt om de monarchiiten te begunstigen moeten Frankrgk s burgers ter stem bus gaan De zoo iiondige zuivering zal de republiek kunnen volbrengen als zij wordt zooala Cavaignac lioh baar wensobt Kon Panamascbandaal viiidl men tegenwoordig ook in italic en Uuitsohland De grnaf van Parys schijnt ntet te weten dnt het moeilijk is uit de verte zgn eigen zaak to beoordeelen De voorzitters der oomitiJa aan wie zy manifest richtte weten het zeer goed Zij merken het bem niet op Zelfs een verbannen vorst dien een afgrond van den troon scheidt heeft altijd aog vleiers doch zelden oprechte raadslieden Of aartshertO Iteinier van Oostenryk door den paus zal ontvangen worden te VVeeoon hoopt te Uoma outkunt men bet is van het boogate belang voor Hongarije Danniit zal bljjken of do paus bet verzet areunt van de geestolijken iu Hongarije tenen de vr smnigü politiek van het Hongaarsobe ministerie Wekorio die s keizers instemming bezit Fransob Jozef beeft dezer dugen zoowel het ontwerp Toor da verplichte burgerlyke registers als dat voor de emancipatie der Isruélieton goodgokeurd eu het is zeker dat beide ontworpen door hot l agerbuis zullen worden nangenomrn vooral nu de boogbejaarde petriot Kotauth zgne volgers heeft aangespoord deregeariog bg te staan Tot eene deputatie uit Uonga r je zeide hij dazer dagen dat het een vaderlievanda plicht is dr Wekerlu en z n miuistetia te steunen daar de hervormingen waarheen zg streven TOor de toekomst van Hongarge noodzakelijk zijn Ook graaf Appouyi leider der gematigde oppositie heeft zijn stam voor de ontwerpen gegeven Het Hoogerfauia waar de olericalen da meerderheid hebben is achter do sluisdeur die naar men vreest den stroom op t eiud zal tegenhouden indien geen vergelgk met bet Vatieaan getroffen wowit LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden an verzonden gedurende de Iste helft der maand Maart 1893 welke door tussobenkomst van bet postkantoor te Oouda z jn terug te bekomen Verzonden van GOUDA A de Q iil Amsterdam F Hoogendük Den Haag Van HAASTRECHT D da Vos Slein Van WADDING8VEEN Wed V d Henden Rotterdam Stad Rotterdam Gouda 80 Maart 1893 Da Directeur van het postkantoor V0R8TER Goud Snelpendrufc van A 3binkvan Zoo ADVERTENTIËN Voor de vele blyken van deelnemiag fln Triendscbftp ns het overlgdeD Yan mgne Echt enoote onderTonden betaig ik mgn hartelg ken dank J J BERTELMAN 30 Maart 1893 Openbare VrUwillige Verkooping Üe Noteris J P MAHLSTEDE te SergambatAt is Toorneraena op VRIJDAG den 7 APRIL 1893 des voormiddi s ten 10 ure ten huize ran P STOPPELENBURG te Stolwijk in het openbaar te verkoopen De Bouwmanswoning geteekeod B nr 35 met HOOIBERG ÖCHÜUR en ERF benevens eene part Weiland en Bouwakker j taande en gelegen onder de gemeente STOLfTIJK in Bovenkerk naby het dorp alsmede eene party HOOILAND in Koolwyk aldaar samen groot 3 Hectaren 4 Aren 96 Centiaren Te aanvaarden de Woning en Landeryen 1 Mei Iri93 en de Landeryen by de toewyzing Te KOOP of ie HUUR gevraagd EEN Voor den Heer Mr J 6 PATIJN J BIEMOND op een netten stand ie Gouda Adres aan bet Bnrean van dit Blad onder No 2263 GRANDS MA6ASINS DK LA BOURSE BBVXELLES Lea plui Beaax et Vastes Magasias de NooTeaatéa de Ia Belgiqne S QOILLON Ci FoDmisseurs de S M la Beine den Belgei De OrooteMagamijnen delaBOüB 8B te Brassel zenden gratis en franco in geheel Holland bnnnen prachtigen geïllcftreerden catalogns van nonveantes voor het seizoen welke twee honderd gravuren van da nieuwste mode voor Dames Heeren en Kinderen als ook verschillende opmerkenawBa dige koopjes bevat i De stalen en bestellingen worden gezonden vrg van vracht en inkomende rechten Zeer Hette Gesteendrukte mUKAASTJES worden GELEVERD door wm volgens rooster van aftreding 1 wegens overlfl den aftr 1897 V volgens rooster van aftreding 1 volgens rooster van aftreding I volgens rooster van aftreding A BRI KMA en Zn o uitgave deser Courant geschiedt dageljki mat nitundermg van Zon en Feestdagen De prijs per drie munden is J 2 franwp ost 1 7 Aboaderlgke Nommers VIJF CENTEN mthoofde van het FA SCHFEF3T Terachijnt de OOUDSCHE CODBA NT Maandag niet BU deze Conraiii behoort een ByvoecBi Kieaers Verzuimt niet a s Dinadag 9 4 i jr uw burgerplicht te vervullen Voor den icanten raadszetel hebben wy het voorri ot eon candidaat te bezitten die met eere w dt genoemd en met daden heeft getoond hart te hebben voor de gemeente Zoo ooit dar is het thans zaak van uw recht gebmik te maken ten einde de behartiging uwer belangen op te dragen aan iemand in wien g volkomen vertrouwen kunt stellen Gg ftlleu kent den directeur ooxer lEaarsenfabrinki wien gy thaoa een blijk van waardeering geven kunt Doch wat meer zegt gy zult handelen in uw welbegrepen eigenbelang en in het belang der stad indien gy nw stembiljet invult met den naam vaK den Heer G J STEENS ZIJNEN BINNENLAND GOUDA 1 April 1893 Uetlen morgen is uit het water nsb de Manége pgebaald het lijk van den 53 jarigeu weduwaaar FEVILLETOIM S T X ZT DD VIII 48 M nheer Holsma behandelde dit onderwerp met zoo bigkbare ingenomenheid hy liet een zoo helder licht vallen op haar krachtige pogingen tot beteugeling van het drankmisbruik en haar bedaarde ordelievende houding tegenover baar politieke tegenstanders dat de jonker er zonder erg toe gebracht werd om belangstellend te informeeren naar haar organisatie en baar politiek program Doch toen bjj daaromtrent enkele ophelderingen ontvangen had kwam hy plotseling voor den dag met t Meardorpsche Nieuwsen Advertentieblaadje waarin een volledig verslag van de gehouden demonstratie tengunste van Algemeen Kies en Stemrecht was opgenomen Hg sloag t blaadje dadelyk open an leiden vinger op de derde kolom van het tweede blad waar de historische schets van m nhear B een plaatsje bad gevonden M nheer Holsma zei hij met iets aanvallends in blik en houding u zal me wel toestaan op mijn beurt mijn meening te zegden over de Volkspartij en haar streven Ik noem zoo n demonstratie als er J A die gistersQ avond ten 9 uur zijae woniog Terliet roorgevenda brood te hKlen Hen vermoedt dat hij io een vlaag van Cwaarmoedigheid ztoh het leven heeft benomen Aan de KüIcspoBtapaarbiDk te Goada en ds daaronder refliortperende hutpkaolnrea weid godüreode de maand Manrt 1893 ii etegd 4475 25 en terugbetaald ƒ 3276 88 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3416 U M da Koningin Begenlea die gisteren met Koningin Wilhelmina du voorniiddag godadientjtoefe ning in de Groote Kerk te sHage bijwoonde was zioh lichtelijk onwel gevoelende genoodsaakt vóór het einde vnn den dienst het kerkgebouw te verlaten en reed dien midda t ook niet uit Wel daarentegen Koningin Wilhelmfna Bg zeer groota Ulie 4 JS JAa XQiQ6r of zeer lage temperatuur in den winter leest men al spoedig mededeelitigen vnn meteorologen of güsohiedvorscheia dat het in de jaren zooveel en zooveel nog veel warmer of veel kouder wai Thans nu de laatste tien dagen van Manrt aan Meidagen doen denken beeft nog niemand zijne pen 10 den inktkoker gedoopt om te berichten dat ook in vroeger jaren de Lentemaand zoo slecht niet was als hare reputatie merkt do ffArnh Ot op Tot dusver boorden wij niemand over het weer spreken en dat onderwerp woTdt wel eens meer aangeroerd in ons land die sioh kan herinneren ooit lulk een maand Maart te hebben beleefd die in plaats van zooals de volksuitdrukking ze ft haar staart te roeren zoo liefel k er mee kwispelde Zondag te Meerdorp gehouden is eenvoudig onzinnig n onzinniger nog de rede voeringen die daar uitgesproken zyn om den eisoh van Algemeen Kies en Stemrecht ie argumenteeren Luister eens even en hij las met luider stemme een paar krasse tirades uit het geincrimineerdo vers voor kunt u een party verdedigen die toestaat dat onze rpemrijke historie op zon n schandelijke wijze verminkt wordt en die langs stioksche wegen haar doel tracht te bereiken P Freule Marie keek bem verschrikt aan een snollen blik met dokte Baabe wisielend alsof za hem wilde sommeeren om rekeuBobap te gavon van dezen uitval Zo vt hoe de gestalte van haar gast ziob hoog oprichtte alsof bij ziob schrap ging zotten om een aanval te pareeren Ze achtte t hoog noodig um tusBchenbeide te komen 6t m nheer Holsma zich goed in positie gesteld bad om de eer zijner partij te verdedigen Maar vader zei z overredend hoe kan u toch zoo scherp uitvaren op grond van een paar fragmenten uit een vers dat meer als illustratie aU spotprent bedoeld ie dan als betoog Wat hebber we al vaak besproken hoe moeilijk tis een persoon laat staan een parlij te beoordeeien naar woorden Woorden zijn immers zoo zelden de ongedwongen uiting van iemands wezenlijke overtuiging Tot welke verkeerde gevolgtrekkingen zou m nheer Holsma na bijv komen wanneer hy u ging beoordeeien naar de pas gesproken woorden die u slechts motiveert met een paar ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ii 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscfaynt Omtrent het ongeluk den heer Francois te Dordreoht overkomen meldt het wDordr Nbl Boven in den watertoren bevindt Bioh een yzeten reservoir die steeds gevuld is In bet midden v q den vergaarbak staat een yzercn standpgp terwijl een yzeren trapje naar den rand van het bekken voert Iq hot water drijven steeds twee lotteura dis door middel van een koord met do maobinekamer in verband staan Nu is het bijna onmogelijk dat iemand die iu bet reservoir valt daann venlrinkt tonzjj bij door een duizeling is aangegrepen De drenkeling behoeft zijn armen slechts uit te slaan om een reddingsmiddel te grijpen Het is dus zoo goed als zeker dal den heer Fran ois een ongeluk is overkomen en hy m het reservoir gevallen niet bjj machte was zich te redden Onbehuisden Amsterdam is een innehting r kar geworden die voor vele ongelukkig n ean ware uitkooisl bieden zal namelyk de Toevtuoht voor onbehuisden Asn dan Btnnen Amstet staat het gebouw ruim un tuchtig achter uitkomende in de Zwanenburgerstraat Vroeger diende het voor Diamantslyperg Het was een kolossaal werk om van die dia mantslijperij een bahoorlijkü Toevlucht Ut maken doch nu de arbeid volbracht is zal niemand zeggen dat n an niet uitstekend is geslaagd an de zijde van den Binuen Amstel vtndt men de manneo ufdeeling aan de zijde der Kwanenbi rgerstraat dia voor vrouwen de beide afdeelingen zijn door en binnanplaals gescheiden Aan de zijde van den Bmnen Ainstol zgn de vier ruime slaapzalen voor mannen WRarann een waachinrirhting verbonden is Uese zalen maken vier klassen uit In de hoogste kUssü betaalt men 80 oeut per naoht daarop volort dio van 25 ot daarop die van 15 et en eindelijk die au 10 et Het onderaoheid der klassen bestaat m enkele gerieflykheden die de hoogere klassen boven de mindere voir hebben van te voren uitgezochte regels van dat akelige vers U stemt tr ch toe nietwaar dat een volksredenaar niet volstaan kan met een eenvoudige waarheid te verkondigen hij moet die waarheid pnrafraseeren in een kleed steken en wel in zoo n kleed dnt t oog van het volk bekoort Of t ons beTalt kan hem niet schelen of liever h j varheugt zich wanneer t ons te eenvoudig te plat te overdreven of te opzichtig il Doktor Raabe beeft zich ook geërgerd aan den vorm dar redevoeriugen ik volstrekt mat Dat komt omdat ik gegaan beu met de gedachte dat ik meer mijn oogon dan m jn ooran moest ge bruikan want de radavoeringeu waren eenvoudig voor Onze ooran niet bestemd M nheer Holsma knikte haar iustammand toe eo da beide oude boeren keken een wijla strak voor zich wei gevoelend dat de redeueering van bet jonge meisje volstrekt niet zoo min was maar toch niet van zins zioh dadelijk te laten overbluffen Mag ik den jonkar herinneren dat hy nog vergat i onzinnige van de geheele demonstratie te batoogan f zet HuUma kalm Van vergeten ia geen sprake antwoordde de jonker Dokter Baabe en ik hebhen t daar van middag ook over gehad eu we zijn t volkomen eeus dnt zoo n dupionstratie onzinnig is De invoering van Algemeen Kies en Stemrecht zou allernoodbttigst zijn voor ons politiek on sociaal bestaan omilat dan de hoogste belsngan van den staat aan kinderhanden toevertrouwd zonden worden die zich by