Goudsche Courant, donderdag 30 maart 1893

ll t 1 April treedt ia Triealand bei T rbod in erkiDg tegen bet r den bd karren mat wlotbaodeo TBD flenzen voorzien op de trsmniiU io die profincie BeminigR vraehtkarrijden bebbeu deu In pril Diet sfgewaoht de flentea Tan de frielbandeD ziJQ verdvenon De ftakke hoep is echter tcbeef afgewerkt en men rijdt nu evengoed en zonder flen len over de raila De nieuwe demoeratiuhe regeeriog der Vereenigde Staten zal niet alleen door hare bekwaamheid aitDunten maar ook door Haar gewicht Cleveland Biuel Smith en Morton wegen te zameu meer dan 1000 pond Amerik Ën de andere miniBters Oreeham Carlisle Olney en Stevrnsou mogen er ook wezen Daniel Lamoot ïb klein en ineengedrongeu Herfst eit winter zyn de jaargetijden voor boeBton rerkoudheid InfluenKa en alle boratziekten Men komt bijna geen huls binoen zonder iemand te viodeu die hoest niest den neus snuit of beesoh is terwijl in ommige gezinnen erastiger ongesteldbeden als pleuris bronchitis en longontsteking voorkomen Dergelijke ziekten konten by dieren in den natuurstaat hoogst zelden voor waaraan is bet dus toe te Bohrüven dat de mensoh er zoo vaak mede geplaagd UF Het antwoord daarop is spoedig gevonden ik beweer dat deze ziekten door bedorven luobt veroorzaakt worden Laat ons even zien hoe dezelfde personen s zomers en hoe zij s winteijs leven Wy viiidea dat zij s zomers dagelijks uitgaan wandelingen maken zij vermaken zioh met cjriokut en law tennisspel roeien paardreden enz lü ééa woord zjj z n voortdurend in do buitenlucht Gewoonlijk zgn des daags de ramen der zitkamer geopend en s nachis die der laapkamer een weinig zoodat er voortdurend volop rersche luobt in huis komt Daarentogen gaan zij s winters niet meer uit dan hoogst noodzskel k de koude luobt wordt op alle mogelijke manioren buiten gehouden de rsmen en deuren gesloten en van toohtlatten voorzien de ramen van het slaapvertrek eveneens gesloten terw l er dikwijls een lamp brandt In oen niet te Kroote huiskamer vindt men vaak vijf of zes personen bij den baard gezeten een of meer gaspitten brandende en daar elk liobt obgeveer even veel lucht als drie S ersonen verbruikt valt het niet moeilgk te begrepen at zij spoedig bederft iïijn wy koud dun loopun wij naar den haard inplaats van ons door liohiiamsbeweging te verwarmen Qelukkig dat veïo jongelui hierop een uitzondering maken en naar buiten loopen om sobaatseu te rijden of andere liohaamsoefeuiiig te maken Nu houd ik vol dat onze hoest verkoudheid bronohttis enz niet door du koude doch door de bedorven lucht die wjj inademen veroorzaakt worden want wjj zien dat de vertrekken op een zomertemperatuur verwarmd worden en tooh zijo de bewoners voortdurend mot verkoudheid geplaagd Daarentegen moet het ons opvallen dat zg die byns den geheelou dag in de luobt tyu bgna nooit last van hoesten euz hebben Is men echter eenmaal verkouden boe raakt men er dou weder van bevrgd Door dnilelijk de raadgevingen ter voorkoming er van op te volgeit lu oogenblik gelukt was meende ik dat ze niet meer bestond maar ik heb er nooit auu godficbt om bedekte armoede te ontsluieren en te lenigen door werkverschaffing t Eene werd me aangerekend als een kleine sohuldafdoening tegenover de miadeeldeo maar in de oogen van die miiusoben bleef mgn debet altijd oneindig groot zoodat ik op dankbaarheid niet de minste aansprak had t Andere werd me aange rektind als een onvergeeflijk verzuim en dat was t ook Tante ik heb mgn plialit niet gedaan Mij is t benijdenswaardige voorrecht geschonken om welvaart te kunnen sobeppeu en geluk rond te kunnen strooien ouder de burgerinenscben die zwoegen ouder mijn oog en met bovunmeHSohelgke kracht den ongelgkeu strijd voeren tegen do beursohenile malaise die door toevallige omstandigheden bier nog BWaardur drukt dan elders Hoe moet ik t verotitBohuldlgen dat ik deze week voor lie eerst oen gup ist gebruik van dat voorrecht gemaakt heb F En dal noj viel door toedoen van mevrouw Soliriele die me bg wijze van reactie tot Eulk i i u daad forceerde door baur grove ondankbaarheid tesenuver monscfii n aan wie ze vorphobting bad Zuker ik kun beweren dat mgiia gtdgken in tO sten van onze proviuciu nog grootur verantwoordelgkheid op ziob laden door het terrein van deo ooialeu strgd te verlati n mutir daurmoe ia mgn verluim niet goed gemaakt Onbewust dued ik deu eersten stap op deu goeden weg en misschien had plaats Tan tg huis te blijven dienen wq zooveel mogelgk in de buitenluobt te zijn door den neuB te ademen de ramen onzer zit ea slaapkamers voortdurend een weinig geopend te hebben en door het nemen van warme baden onze huid tot meer werkzaamheid te dwingen om zoodoende bet werk der longen door welke de ongesteldheid ons lichaam moet verlaten te verlichten Naar gelang van den toestand waarin zioh bet gestel bevindt zal eune verkoudheid ons minder of meer aandoen Oenieteu wy overigens een goede gezondheid dan zal de verkoudheid ons spoedig verlaten is dit echter niet bet geval dan kan er allicht pleuris bronchitis of longontsteking uit ontstaan gaan wij met onze verkeerde geuroOute door dan is tering somtgds het einde Vele deze regels lezende zullen misschien dunken dat mijne raadneviugen niet vurtrouwbaar zijn doch de oaderviniliug en meerdere kennis zullen bun doüu zien dat volkomen eu spoedige beterschap bierdoor verkregen wordt Alle pastilles drankjes poeders enz hetzij om los te maken of den hoest te stillen deugen niet voor ons Door een stukje jujubes of een peardrop in den mond te nemen wordt vaak de hoest verzacht en de prikkel in de keel verminderd Ëen aftreksel van lijnzaad gort of lindebloesem gebruikt bij het naar bed gaan dienm om ons gestel door uiiwaseming te bulp te komen Warme baden lichaamsbeweging versche luchten eenvoudig voedsel zgn middelen die nooit falen JK Omtrent de ontsporing van den koninklijken trein nabij Lissabon worden de volgende bgzonderheden gemeld Nauwelgks had de trein deu tunnel bij bet staiion vertateu of de locomotief en de eerste wagens waaronder ook de kouinklgke salonwagen begonnen zoo sterk over te bellen dal zg bijna van de belling van den spoorweg neerstorten Bg onderzoek bleek dai eenige schroeven losgedraaid en de spoorstaven verlegd waren Daar de baan pas nagezien was is het n et aan te nemeu dat dit aau bet toeval te ijteo is men moet dus deuken aan een misdaad Alleen de wagen waarin de vertegenwoordigers der pers zalen ia beschadigd de ruiten zijn gebroken De koning verliet het eerst den trein om te zien wat het geval was De koningin was zeer zenuwachtig Daar de wagens tot op de helft in het zand zaten word uit Lissabon ander materieel gehaald en daarmede de reis voortt ezet In de winter tentuonstelling Ie Bridgeport Con nectiout waar twaalf olifanten zijn beeft ouder deze dieren een oproer plaats gehad Ëen var de bewukers George Conklin had bet denkbeeld opgevat tfvee olifanten te gebruiken tot bet voorttrokken van wagens op den ijzeren weg Daar bet sneeuwde waren de di n zeer ontevreden en zij schreeuwden luide zoodot hun opgesloten kameraden bet konden boeren Een dezer laatsteii Follis gelukte hut de keten te vreken met welke hg was vastgebonden terwijl de anderen insgelijks hevig hun ketenen schudden Oonkliu riep twee van zgn cjltegaas Modus eu Bates om du kooi der olifanten binout te gaan Toen zg deu grootun Tom Thumb naderden sloeg deze hen met een enkelen slag van zijn snuit op den grond Zïj zouden ongetwgfetd gedood zijo zoo ik den voet weer teruggetrokken als m n vriend Jan Holsma me niet bad gewezen op mijn verzuim eu me niet had doen begrijpen hoe ik ata met een tooverslag de arbeidersweruld to Zandwgk kon opheffen uil den toestand van kwijnend verval Ik za I u de quintessence van ons underhouil en de aauleiI ding er toe in t kort meededen Muar t is waar I ook ik zou vergeten u mijn vriond voor te stellen1 Veriieeid h een slank rijzig jonkman met een be sobaafd voorkomen on een verstandig gezicht waarop de keiiteekenen van wilskracht en karakter in forsche lijnen uitgedrukt staan in één woord een mail naar mgu ideaal in wiin t tno een genot is m n meerdere te erkennen Verbeeld u dat hij zich met onbegrijpelijke volharding opgewerkt heeft van eenvoudig knutoorklurktot student in de reohtuu te Amsterdam eu redao teur van een prowinciaol blad zonder ooit van iemand hulp ontvan eii te litbböii Neem daarbg in attumerking dat bij begaafd is met een natuurlijk redeunarstalent dai vooral sobitI terend uitkomt wanneer hg geroepen is iets tó bo tüogen en u zul de gegevens kunnen verzumelen voor het vrHiiKStnk hoe komt bot dat Üb man of mg zoo n nuicbliiren indruk eniaakt heeft Verleden Woensdagnvon t M ad bij in een vergadering van bur ermenBchiii te Zandwijk als spreker op Den volgwndt u dag las ik ot n uitvoerig verslajf van I z n rede en het daarop gevoljfde debat in ons krantje Under het lezen bekroop mit de lust om raet hem bet den waker Soolt niet gelukt was Tom Thumb met een gzereo haak te verjagex Ëindelgk kon Conklin door oen overvloedige uitdeeliog van wortelen de opde herstellen t Was hoog tgd want het oproer begon zioh uit te breiden tot al do dieren welke in de tontoonBtolliug aanwezig zgn Ëen n lpaard had reeds den bewaker Noland in zijn waterkom gestopt en da man verdronk bgna Het onderscheid tussobes bet GotheuburgauheAdsel van draukverkoop en bet systeem dat in Zwiu seriand in zwang is blgkt uit een verslag van dea Britachen gezant te Bern De aloohol monopoliën van de Zwilsersobe bondsstaten hebben belrekking op den invoer den in eu verkoop van ruwe spiritualiën Zij voorzien do markt dus niet van spiritualiën in drinkbare vorm alleen van de hoofdbestanddeeten ter bereiding er van en geven niet bet ruobt toe te zien op den latereu verkoop van aloobol Zij vullen de Bchatkint eu bevorderen de gezondheid want met betrekkintï tot bet laatste werkelgk verboo en de moi opolién de zuiverheid der atcüholische dranken die de slijters tap pen hoewel zij niet de macbt hebben vervalsohing te belfllten of hot verbruik to vermiodf ren Touh schijut sinds de invoering dit verbruik aanmerketgk afj enomen te zijn en om het zedelijk doel der instelling nog meer te bevorileren is bepaald dat 1 10 van de voordeelen onder do verccbillenda kantons verdeeld zal worden ten uinde daarmede de dronkenschap in bare oorzaicen en bare gevolgen te bestrgden Daarenboven bebbeu de regeeringen van enkele kantons nog bijzondere rechten om het drankmisbruik tegen te gaan bijv die van Bern Als deze voldoende reden heeft om overtuigd te zijn dat de eene of andere dronkaard zichzelf en zijn gezin tot deu bedelstaf zal brengen en dus ten haren laste zal komen kan zij hem onder hare voogdijschap plaatsen In het kanton Bazel beeft de regeeriuK bet monopolie van den kleinhandel in sterken drank daardoor worden vele vervalacbingea voorkomen maar ook hier heeft zg niet het recht den wederverkoop door hare afnemers te beperken af daarop toe te zien Trouwens bet ia niet waarschijnlijk dat een Zwitser wettelijke bepalingen die ten doel hebben zyn drankverbruik te beperken zal aannemen De Telegr verneemt dat door de sohoolopzieners in het district Leeuwarden aan het gemeentebestuur van Leeuwarden een voorstel is ingediend tot ontslag van oen onderwijzer aan een der openbare scholen wegens handelingen in strijd met den inhoud der bekende circulaire De bekende pater Hyaoiutbe Loyson heeft aan de leden zgner gemeente meegedeeld dat zijn kerk in de rue d Arras te Parijs zich onder jurisdictie heeft gesteld van den aartsbisschop der oud Katholiekan te Utrecht Reeds langen tijd zei pater Hyaoiutbe was ik bezig om dit denkbeeld tot verwezoidij king te brengen Do aartsbisschop te Utrecht heeft ik moet er bgvoe n na lange aarzeling mij dezer dogen zijn toestemming doen loekomen De redenaar deelde ten sloUo mede dat de aartsbisschop eerstdaags voor dit doel naar Parijs zou overkomen in debat te treden over oenigo soberpe uitlalingen iu z n redevoering die ik me in t biïouder aantrok Gewoon aan al m n luimen en invallen gevolg te geven ooibood ik hem op bet slot en we hielden een gesprak dat niets op een debat geleek om de eenvoudige reden dat ik t binnen vgf minuten goheel met bem eens was Hij eindigde met mg een voorstel te doen hierop neerkomende dat ik eeu deel van ons landgoed in cultuur moeet brengen om ten eerste een nieuwe bfon voor handenarbeid te ontsluiten te i tweede de plaatselijke industrifi en ngverbeid langs indirecten weK op te beurrn uit hun staat van verval Hij stelde mij de boomkweekergen en warmoezergea Tan do heeren Hulst tot voorbeeld en ik kou nietontkennen dat doaruaar gerekend een reusachtigkapitaal renteloos vast ligt in do ongerepte veldenrondom ons slot Om kort te gaan ik beloofdo hom z n voorstel in overweging te zullen nomen ec er mot jiapa over te sirckou En terwijl ik m zijn vertrek zat te pein zen over t geaprokeno litkroop me do lust om een kijkje te nemen op bt t terrein van d j meeting die ik wist dat vandaag te Meerdorp zou worden gebonden Van morgen t gen twaalven ziju we weggereden Kwact voor één kwamen we te Meerdorp aan ffordt vervclf d Telkens zegt de jintk Ct vindt men berichten omtrent de ergernis die de passiespelen door eeu reizend Duitscb gezelschap vertoond in ODB land teweegbrengen Ook in Arnhem hoeft die voorstelling plaats gehad niemand echter beeft er ticb aan geériterd of althans dit publiek gemaakt Wie ze in beginsel afkeurden zijn er niet heengegaan en wie er heengingen deden het niet om er atede te spotten maar velen vooden ar stichting in evenals men rei ds een twintig jaren lang daarin stichting vond in bonderden andere plaatsen in alle deeten vnn Europa 0f nu juist deze tableaux vivants waarvan het onderwerp aau da gewijde geschiedenis is ontleend in onzen tijd goedkeuring verdienen gclooveo wjj niet maar zijn er niet tallooze voorstellingen daaraan ontleend die toch evenmin te prijzen zijn Men denke eens aan do afschuwelijke leelijke prenten waarop dezelfde stof wordt behandeld en waarvan de vervaardiger en uitgever toch waarlijk ook niet door hoogere beginselen werdeu gedreven maar alleen om er wat aau te vurdienen Zie men in Spanje niet de geheele Lijdensgeschiedenis met alle persooen in suiker of eenige andere materie en niemand die er zich aan ergert evenmin als aan het knoeiwerk van Onbekwame teekenaars ffAls er spot inude bedoeld ware zou bet verachtelijk en iu het openbaar niet gedoogd mogen worden Maar deze menschen maken die voorstellingen tot hun métier on zouden dit zeker geeu twintig jaar lang in audere landen hebben uitgeoefend indien bet daar den bijval niet gevonden bad die door het voortzetten ervan vereischt werd En dat die voorstellingen volstrekt geen aanstoot geven bewijst wel dat de katholieke Maaabode wier reda tie do eerste opvoering heeft bgi ewoond baar lezers zelfs aanspoort ze te gaan zien Het blad Bohrijft nEr beersobte in de zaal een plechtige stilto men zoo bijna kunnen zeggen een ernstige stemming Fafereeion welke bijzontier uitkwan en zooals de Kruisiging welke door soberheid uitmunt de wanhoop vun Judas enz wilden sommigen applaudiseeren doch dit word steeds door de meesten der aan wezigcn onderdrukt bigkbaar om het ernstige en heilige der voorstelling tfMen gaat hier niet een openbare vermakelijkheid bijwonen wat de ernst van den Vastentijd en het kerkelgk verbod niet zouden gedoogen maar zieh den luest verlevendigen en zelfs de godsvrucht opwokken door de aanschouwing van bel groole Verloasiogsiv rk dat bet onderwerp onzer vasten overwegingen uitmaakt De Uttecbtsche levenmakers hebbon dus weer bewijs gegeven van verregaande onverdraagzaamheid en terecht zegt de redacteur van het H Z v VI If D fStel u eens voor dat men zoo n zendingskermis in t honderd stuurde door t zingen van wat Heilslegers liederen onmiddellgk was weer de eere Gods aangetast maar een anders vrijheid verkortenP Ook at ter eere Gods Een goed mes dat t Snijdt aan alle kanten Te New Orleans i op twee en dertigjarigeu leeftijd overleden tengevolge van oen longaandoening de beer George Abington Baird Baird een schotsob edelman die jaarlgks anderhalf millioen gulden rente te verloren had was langen tijd een der eerste mannen op t ifebied van paardensport maar daarna voelde bij zich meer Banjietrokken tot het even nuttige mimr edeler vermaak van boksen en bij werd zoo n hartstochtelyk vuistslag bewonderaar dat hij in geen andera kringen wilde verkeereu dan in die der boksnoblesse om een mooie bokspartij te zien deed bg de grootste dwaasheden Hg was aar NeW Ortéans gekomen in de hoop bet groote geluk te mogen beteven om te zien hoe de twee bokslcampioenen Corbetï en Mitchell elkaar een oog uitsloegen De winner zou van Baird ƒ 200 000 ontvangen De longaandoening waaraan bet nuttige mensoh overleed bad hij opgedaan bg een match toen hij zich half ontkleed iiad teneinde eens bokskampioen beter te kunnen wasscben tijdens een korte wedstrijdspauze Groote drukte heerschte Maandag den avond van Fahnpaardenmarkt in irBuiteulust te utrecht Er zou geworsteld worden tusscben oen beroapsworstelaar Hatnus gebeeten en den i eniesoldaat Ougper oie onlangs een andere fro eêtional overwonnen had Bet publiek dat in rij groote getalo opgekomen fls niiirtkte zoo n rumoer dat de voorafgaande nomniers iini een specialiteiten gezelschap niet te hooren wartti Na de pauzf toen de worsteling an de beurt w 19 bleek du berfiepsworatelaar t veiliger geacht te hübliun niet te verschijnen Een ander mineur was 1 zoo fjoed aan den algemeenen aandrang toe to gfïL n om t togen Cuijper op te n meo maar bleek verreweg de mindere te ziju en werd glansrijk overwonnen Het groote tumult begon toon eobter want de overwinnaar wei 8ohte we den uit ieloofdei prga van 300 te ontvangen en het publiek gaf hem luidruchtig gelgk Ue direrteur van bet gezelschap van alle kanten in bet nauw gebracht gaf ham zgn gefaeele recette van den avond ooKeveer 70 en was genoodzaakt zioh uit de vosten te maken toen het publiek steetls uitgelatener werd begon te hoaseM met stoelen en tafels te gooien énz Ook iemand uit het publiek die beweerde dat de arme directeur geen schuld had aan het geval bad benauwde oogenbhkken waarna de storm ten Blotte bedaarde doch metdosoirée was t gedaan Herhaaldelijk doen zieb in het spoorwegverkeer tarieveuzouderlingbeden voor welke doen vragen wie toch die dingen goedkeurt Nu weer komt er een in den bekenden trant de kortste afstand t duurst t Is de N Tilb Ct dlo hot volgende legt Eeu retourbiljet Ie klasse van Tilburg naar Londen kost 40 70 terwgl men voor het gruoter traject s Hertogenbosob Tilburg London retour Ie klasse sleohta ƒ 29 50 betaalt Tilburgscho handelaren en industrieelen die Engeland bezoeken gutr iosten zich dan ook in dun laatsten tgd de kleine moeite om eerst naar den Bosoh te sporen en daar den sneltrein te nemen naar Londen Op dia wgze besparen zg na aftrek van hun kaarde Tilburg s Busoh telken reizo 10 0 Men Bchrgft pit Londen aan hol Nieuw v d Doff De Britsche Eegeering heoft eene ver ameling uitgegeven van op baar verzoek door de consuls in Denemarken Fraukrijk DuitsobUnd Nederland en Zweden eu Noorwegen gereed gemaakte verslagen betreffende de bereiding van brandstoffen turfstrooisel en andere producten Die verslagen bevatten voor oningowijden zeer vele bijzonderheden In de eerste plaats valt er uit te leereii welk een groot aantal producten thans uit turf gemaakt worden Bekend zijn de verBcbülende soorten van brandstoffen hetzij in den vorm van btokturf of io dien van turfmolm vermengd met steenkolengrnia alsmede de voorwerpen die door de Fransobe Maatscbappg La Beraudine uit turfvezela gemaakt worden zooals karpetten en vloerkleedeo matrassen enz Men weet ook welk gebruik is gemaakt van de reuk wegnemende eigenschappen van turfmolm en hoe deze stof in suikerfabrieken benuttigd wordt Ons land heeft een te grooten uitvoer van turfatrooisel om de vermelding ooodig te maken van bet toenemend gebruik dat van deze stof gemaakt wordt ter vervanging van stroo in de stallen Maar minder algemeen bekend is dat de turfmolm ook gebruikt wordt ter vermenging met routen voor chemische meststoffen om te maken dat zioh daarin geen harde brokken vormen Zij wordt verder gebruikt als pakmiddel voor breekbare voorwerpen als middel ter verpakking en voor bet preserveoren van aan bederf ooderhovige waren zooals vruchten groenten boter en eieren versche visch is in den zomer verpakt in turfmolm verzonden van Triest naar Kopenhagen en in goeden toestand aangekomen terwijl men do eigenschappen van het artikel als een slechte warmte goleider ook toepast voor ijskelders of voor vloeren en zolders van huizon Een mengsel van turfmolm india rubber en zwavel ia een uitstekend materiaal gebleken voor hot isoleereo van ondergrondsoha telegraafkabels Ta Kopenhagen zijn goede poreuse steenen voor weinig geld gemaakt door de klei met turfmolm te vermengen Zuiver turfmoloi vrg van zaud of grasvezels is sedert eenigen tgd by de fabricatie von buskruit gebruikt ter vervanging vai houtskool Het op die wgze gemaakte buskruit geeft bijna geen rook maar wordt gemakkelijk vochtig Turfvezels worden gebruikt als grondstof voor papier en celtuloid fabrieken De chemisch industrie gebruikt de turf reeds voor het bereiden van lichtgas teer parafÜne olie enz En eindelijk worden uit turfvezels nog lucifers gemaakt Deze bobben bet voordeel dat e goedkooper taaier en minder lireekbanr zijn dan de houten lucifeiB terwgl ze beter en langz imer branden In Zweden waar de diepte der turf afwisselt van S tot 37 voet en zelfs meer heeft men evenzeer een open oog voor de ontwikkeling dezer instructie De heer Sarauelson te Mariuberg in Vermtand beeft er zich voor jaren goed bij burondisn door de turf in den herfst of den winter of in de lente vóór de uacbtvoraton voorbij zgn af te graven Niet alleen wordt bet werk dauidoor verricht in een tijd van hot jaar waarin er weinig werk is maar daar de turf eenmaal bevroren was drooni zij uls het warme weder komt veel spoediger en beter dan uaiuieer zij niet bevroor Onder de berichten die de Britsche Regeering van bare consuls ontving zijn vooral uitvoerig dia voor Duitscbland en Nederland waarin de geheele industrie uitvoerig eii in alle onderdei len beschreven wordt De verslagen uit Nederland zgn bewerkt door de heeren Turing en Robinson do Britsohe eouBuls respectievelgk te Rotterdam en Amsterdam Beiden sohrgven bet sucoob dezer industrie in Nederland toe aan de goedkoope middelen van vervoer terwgl eerstgenoemde er op wyst dat aan de voorschriften die boBtaan voor do bebouwing vau afgegraven venen niet altgd strikt de hand wordt gehouden Zoo is de Peel nog onbebouwd Maar die bebouwing kost veel geld Indien zg intussohen veroDaobtzaamd wordt dan volgt als zeker resultaat een uitgestrekte wildernis met een groote bevolking zonder werk en middelen voor het levensonderhoud Dit ondervindt men thans in Friesland waar de werklieden tot de grootste armoede zgn gebraoht en van openbare liefdadigheid afhankelijk zijn xewordeik BulteolaDdsGh Uverzlcbt Gladstone ontving gisteren eene deputatie welke de Kamer van Koophandel te Belfast en de induitrieelan van Ulster vertegenwoordigde üs deputatie vei klaarde dat naar bare meening de invoering van Home Rule nadeelig zou zijn voor de welvaart van Ierland Gladatooo antwoordde dat hy daarvoor niet beducht was integendeel zou de invoering van den maatregel de hulpbronnen van leriand doen toenemen Hg wees ook tot staving van zgn gevoelen op de tevredenheid en do welvaart welke in Canada heersohen Daarna ontving Gladstone eene deputatie van Londensobe handelaars en bankiers welke bedenkingen opperde uit een Eogelscb oogpunt De premier erkend bet gewicht dezer deputatie maac kon haar gevoelens niet deelon Hg wist overigens te goed dat de vermogenden in dea lande niet met het voorstel zgn ingenomen doch tevens dat liun gevoelen in stryd is met dat der bevolking in bet algemeen Zooals ieder verwachtte is de motie van afkeuring der lersche politiek die door den heer Balfour wai voorgesteld met 319 tegen 272 stemmen verworpen Misschien zal het land nu weldra bcvryd worden van do lersohe quaeatie die den weg verspert Op 6 April begint bat eerste debat over bet Hom Rule outwcrp en de minister zooder portofeuilU Bryce beeft in de jaarigkscho vergadering van den HomeRule bond te Londen verklaard dat da regeering hoopt binnen Ü weken hot plan in stemming la kunnen brengen De iiieuwo voorzitter vau den Fransohen Senaat heeft zgn zetel ingenomen au bg deze gelegenheid een rede gehouden waarin deze allereerst hulde bracht aan de nagedachtenis van zijn voorganger Verder wees bg er op dat de Senaat in het bèiii van het vertrouwen van het algemeen zgn gezag ziet toenemun Het land ziet in den Senaat eau bolwerk tegen een bewoging welke zich bg tnsschenpoozen telkens vertoont Ten slotte gaf hg de varzekering dat het der vergadering niet aan zgn medewerking zal ontbreken Daarna werd iu den Senaat aan de orde gesteld du wet op de beursbelasting Boulanger de algemeene rapporteur bestreed in zgn rapport bet ontwerp dat bestemd was om in bet belang van de makelaars de voouUsse af te maken De Parysobe beurs zou geheel gedesorganiseerd worden Verder verdedigde hg de oeriijkheid van de 200 voornaamste huizen der ooulisBe De vrge markt moet gehandhaafd bigven men moet haar regelen stellen zonder haar te veroietigen Do minister van financiën Tirard verklaarde dat het regeoringsontwerp niet de gevolgen zou bobben welke de rapporteur Boulanger er vau ducht Namens de Regeering verklaarde de Minister zich te verzetten tegen de scheiding vao de beursbelasting en da wet op de miildolen Noohuns werd een voorstel om de posten betreffende de boursbelasting van da middelenwet af te voeren met bgoam algeeeno stemmen aangenomen In het Duitsoha rijk rusten voor een korten tijd de parlementaire werkzaam beden Rykadag afge vaardigden uil leden van den landdag hebben Borign verlaten om de Paascbvaoantie in bet midden van hun geriu door te brengen en tegelijk nog een kleine ruggespraak met bun kiezers te houden Bij terugkeer i Ie hoofdstad wacht hun echter nog een flink stuk parlementaire arbeid Het pruisische buis van atgevaardigden heeft de handen vol aan Miquel s belastingwetten vormoedelyk zal het daormeda zich tot Pinksteren bezigbuuden in hot hoeryihuis komt de nionwo kieswet hot allereerst aan de orde daar men verwacht dat do beslissingen van het huis van afgevaardigden in het beerenhuis nog een grondige verandering zullen ondergaan zal bet eerste zich nog eens met de kieswet voor don landdag moeten bezighouden