Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1893

1893 N 6000 Vrlldag 31 Naart 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Ontstreken Oe inzending van adTertentlSn kan gesolileden tot en nor des namiddags van den dag der uitgave Wederlandsche Stoomboot lllaatschappij De Stoomaehepen BOLLAND kapt J SMIDT BAXAVIEB kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage Yervoege men zich bfl de Cargadoors der Maatschapps Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lolsen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Oouda Snelperadrul vnn A Bri kuan ZooN Het is nauvelijka mogelijk dat de tveade lezioff d r Isgerwet io dea rijksdafi T $or bet einde van April plaau vindt Uit officieusa meded ialiugen blykt dat ondanks het resultaat der stemmiaxen in de militaire commissie en ondanka de boudtng der versoliillende partyen de regeering eich nog altgd met de hoop vleit dat nog een compromis ten opzichte van de militaire voorstellen tot stand komt OpnieuHT doet een gerucht de ronde dat hot centrum der regeerinit de band ter redding wil reiken door een voorstel te doen dat ia tegemoetkoming jegens de regeering nog verder gaat dan dat van Von Bennigsen In hoeverre dit geruobt op waarheid berust zal de tijd leereii In geen geval moet bet der regeering blij om bet harte tya bij de gedachte aao een ontbinding van den rijksdag Nog daargelaten alte andern moeitijkbüdeu zou de regeering door een ontbinding de gebeele Pruisische belastingquaeatie io gevaar zien gebracht daar vermoodel k noob de leden van het buis van afgevaardigden noch die van bet beerenbuis in dien tyd te Berlgn zouden te houden zijn I e paus heeft stellig besloten geen katholiek vorst hetzg Bouvereia of prins van den bloede die n iar fiomo komt om het kodioklijk echtpaar geluk te wensoben met bet silveren buwelyksfeeat op bet Vaticaan te ontvangen Hij heeft doen weten dat het ounoodig is stappen te do o om hem van dtt besluit af te brengen Wat protestauiache vorsten aangaat dit is een ander geval en zoo zal keizer Wilhelm II ten Vaticano verschijnen Ëen telegram uit Londen bracht het bericht dat Cleveland bel congres waarsobijnljjk eerst ttigen Sep tember zal bijeenroepen en dat dan de finaucieele toestand en de herziening der tarieven zouden ter sprake komen Veel nieuws bevat het telegram niet Men verwachtte weinig dat Cleveland eene bij i f zitting van het congres zouden bevelen Hei m t e regel dat het congres eerst zoo laat na het optredon dur nieuwe regeering vergadert en de wetgevende arbeid dus eenen langen tijd stilstaat Ongetwgffild is dit een eavel Vroeger bad bot zin de eerste ver iiadering vma het congres zoo laat te stelten Bij de uitgebreidheid der Voreenigde Staten kon met de ge Invkkige verkeersmiddelen eerst na verloop van vele weken in alld plaatsen van de Unie de tijding van de verudiring in de regeering bekend worden Zoo moest een geruime tijd verioopen roor do congreS leden op do hoogte van alle zaken zich naar Washington konden opmaken Maar nu de telegraaf en de spoor daarin zoo groote wijziging hebben gebracht ia bet volkomen onnoodig geworden de zittingen van het congres zoo ver te verschuiven Dit voelt men in Amel ika algemeen en ook Cleveland mag men aannemen is van die meoning Waarom bij dan niet van zjjne macht gebruik maakte en eene buitengewone zitting byeeuroopt Weten kan men het nog niet maar de verooderateMing is niet gewaagd dat de president van eene zitting van het congres in dezen tgd weinig beil voor de groote hervormingen welke hij beoogt en bot land wil verwaoht Het zou te Washington storm loo eii van de baantjesjagers en het congres zou wnarsobijnlijk met Cleveland gaan meedoen met over benoemingen te beschikken Eun oordeel is deze waarschgnlijks heid over hot vurderfelgke stelsel van de baaatjee voor de vriendjes t welk in Amerika tot nu geheeraobt heeft dat do wetgevende macht in stedvan eene hulp eene belemmering zoude wezen voor de uitvoereude macht £ n daarom mag men aannemen laat Cleveland het inunti raagstuk met alle hem ten dienste staande middelen tnicbieii op ie lossen Voor het congres in September zal do hervorming der tarieven aan de orde worden gesteld 34 2 Staats loterij Maart 1893 Se KUua Trekking van Woeasdag29 No 10827 2000 No S468 1000 No 17447 400 No 18992 on 2066S 200 16926 19909 No 9396 11437 17677 17684 en 20146 100 Prjjeen van 80 16904 18243 16934 18259 15961 18327 16976 18363 16048 18429 16086 18490 16096 18510 16102 18620 16144 18529 16151 18661 16171 18686 16188 18599 16193 13615 19 2791 6895 8823 U049 18369 104 2907 S308 8S4S 11083 13392 118 2968 5314 8429 11197 13398 231 3094 6367 8678 11306 13526 262 3121 5361 8680 11334 13542 294 S130 6422 8614 11419 13672 389 3217 5489 8622 U438 13701 450 3245 6494 8660 11456 13704 463 3300 6639 86 6 11460 18722 600 3386 6660 8674 11468 13757 561 8877 6772 8676 11494 13839 666 8402 68S 8716 11499 13964 688 8432 6836 8987 11611 14002 786 3531 6840 9007 11621 14061 16264 18663 851 3646 5841 9036 11645 14100 16347 18666 889 8654 6110 9166 11651 14119 16460 18752 959 8680 5168 9212 11569 14149 16609 18754 967 3689 6190 9218 11577 14182 16611 18813 lUU 8701 6213 9238 11646 14194 16644 18869 10S4 3707 6218 9329 11676 14253 16657 18924 1066 3786 6261 9335 11688 14291 18820 19018 1182 3756 6301 9339 J1699 14305 16857 19070 1207 3768 6818 9348 11710 14392 16913 19098 1294 3769 6460 94 9 11761 14440 16922 ItlOO 1296 384S 6363 9526 11771 14462 16923 19122 1319 3879 64b2 9S86 11861 14482 16943 19147 1360 3906 6608 9746 11869 14603 16966 19195 1384 3920 6626 9804 11884 14620 16968 16196 1411 8953 6676 9887 11924 14711 16980 19291 U63 4083 6579 9845 11961 14741 16999 193S2 1577 4098 6601 9859 11984 14762 17008 19338 1587 4182 6616 9868 12041 14784 17023 19377 1616 4209 6628 0880 12070 14863 17100 19369 1692 4221 6688 9933 12103 14879 17104 19400 1738 4264 6707 10046 12141 14929 17105 19627 1749 4286 727 10078 12147 14944 17174 19540 1767 4309 677 10077 12150 14946 17176 19697 1777 4821 6799 10094 12261 14998 17198 19757 1865 4836 6889 lOiOO 12808 16087 17240 19812 1906 4350 7061 10133 I2S42 13166 17246 19857 1912 4394 7084 10167 12378 16169 17264 16871 1945 4450 7212 10163 12642 15181 17317 19977 1986 4664 7220 10178 12666 1B193 17496 20068 2002 4570 7265 0270 12661 16216 17683 20084 2098 4593 7316 10878 12668 15224 17641 20088 2163 4597 7360 10423 12674 162S6 17712 20111 2202 4768 7482 10510 12679 15269 17728 20246 2806 4785 7633 10613 2725 16276 17746 20270 2319 4816 7666 10 14 12748 15293 17823 20866 2349 4886 7704 10584 12768 16368 17858 72045 2468 4894 7724 10635 12832 15388 17869 20473 2508 4982 7819 1066 7 12 96 16408 17899 20609 2627 4963 7861 106 12986 15425 17918 20511 2542 4972 7985 10T75 13028 15436 17920 20620 2549 6000 8024 10838 13086 16458 17978 20699 2690 6054 8025 0862 13126 i 460 18082 20709 8692 5096 8151 1086 18209 15538 18087 20715 2642 6172 8179 109M 13293 15627 18132 20820 2660 6203 8195 109S2 13814 16886 18142 20860 2664 6219 8215 09Ï8 18 23 15689 18163 20997 2689 5260 8i66 IIOM 13348 15886 18227 12778 INRICHTINGKÏ WJfiLKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNieN VBROOBZAKKN BURGEMEESÏEiten WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2o Juni 1876 StaaUblad oo 95 Doen te weten Dat z vergnnniug hebben verleend aan Ifi W C van Gel en zyr o rechtverkrijgenden tot het oprichten eener broodbakkerij in bet perceel aan de Lange Groenendaal geteekend I nu 42 kadaster sectie B no 708 2e M Neuts en zijne rechtverkrijgenden om ter uitbreiding van zijne liorstelwerkfabriek aan de Kui perfltraat W k K no 225 Kadaitranl bekend in Sectie D no 2007 daarin eentin gasmoior te plaatsen GOUDA 29 Maart 1893 Iturgemeeater on Wethouders voornoemd VAX BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIÈN Na een lang en amartelyk lyden overleed heden zacht en kalm in het H6pital Wallen te Leiden mgne geliefde Echtgenoote ANNA MAUIA tak CAPPELLËN in den leeftyd van 32 jaar J NOLEN Rotterdam 27 Maart 1893 Heden orerleed onxe jongste liereling HBNDBIE JAN mim 16 maanden ond A ïA I ISBNDUK E TAK IJSBNDIJK Pon Oottda 28 Haart 93 Bezoeken van routebeklag kunnen niet worden afgewacht Heden overleed in den onderdom raft ruim 81 jaar Mevronw de Wed D v HINLOOPEN LABBERTON geboren Wolüm Gouda 29 Maart 1893 Eenige algemeene kennisgeving De Boeken Atlassen Scbr f en Teekenbehoeften benoodigij roor den NIEUWEN CUitSlIl zyn voorhanden in den Boekhandel van J T Swartsealjurg KLEI IF EG E 93 Stedelijke Qasfaliriek cao u D De pr s van het lichtgas is 7 Cts die van het gas bestemd Toor andere doeleinden met 1 April a 8 5 Cts per Stère Tot besparing van kost worden zoo mogelük gasmetera voor verwanningstoestellen in de bestaande huisleidingen ingeschakeld Op deze xtra metera wordt eene reductie van 10 cts meterhnur per maand toegestaan De fabriek zal in perceelen welke nog niet zgn aangesloten onder zekere roorwaarden gasleidingen om niet doen aanleggen ter lengte van 10 Meters ait den gasmeter De directie verstrekt volledige inlichtingen J J PRINS dir mikmmmmmmmmimi levert in plaats van Tapyten fijne sterke i2u schen Matten de rol van 17 25 M oi 25 el lang en 91 ctm breed voor 3 50 Spoor of Scheepvry Nijkerk kinder breedten lï er prezen 20 roï 5 en 40 rol 10 percent korting Gebost ot ongebost Bre uwwerk totconcnrrentie pr R Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparai tle ADVKRTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadeljk opgezonden door het Advertentie Burean van A BBINKMAN en ZOON te Gouda De altgave dezer Conrant geschiedt dagelijks met nitcondering Tan Zon en Feestdagen De prö P B maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Adoaderljjke Nommers VUK CBNTKN i Een bedenkelijke Oproeping Dezer dagen ia door middel vau het Sociaal Weekblad eene circulaire verspreid onderteekend door een zeker aantal min of meer bekende namen waarin wordt aangedrongen 1 p het uitbrengen van een afkeurend oordeel over de vonnissen welke de rechterlijke macht gemeend heeft te moeten vellen in zaken betrekking hebbende op de jongste onlusten in het Noorden Het comité heeft tweedurlei doel Het wil giften verzamelen roor de vrouwen en kinderen van hen die in de gevangenis zitten omdat zg bij de socialistische woelingen zich hebben laten verleiden tot daden van geweld of verzet tevens vrnagt het adhesie voor een protest tegen de gestrenge vonnissen Te gestreng zegt het comité want de omstandigheden waaronder deze misdrijven zijn gepleegd moesten gelden als verzachtende terwfll zy voor den rechter in menig geval veeleer bezwarende schenen te zjjo Naar onze meenig begeeft dit comiti zich op een gevnarlyk terrein en behooren onze geest vfr wan ten zich wel tweemaal te bedenken eer zij aan die roepstem gehoor geven Het verwondert ons onder zulk een ondoordacht stuk namen te vinden als die van Prof Pekelharing Ds van Loenen Martinet J C van Marken e a Wat toch is het geval Het oordeel over de houding der rechterlyke macht in dezen berust op niets anders dan op perfloonlyke indrukken het wordt door geen bewjjzen gestaafd en geenerlei onderzoek omtrent FEVILLETOX S T I IT ID 46 £ r beersohts een doodsche stilte in de plaats t dorp leek wel uitfjestorven Dit stilto drukte m g ik voelde mij beklemd angstig Hoe maer we t terrein der demonstratie naderilen hoe gojflagder en onrustiger ik werd Had ik myit moed overschat Üaar doemde t tooneel in de Hoofdstraat op den avond van den braod voor mijn oog op Een oproerige wraaiczuohtigo iJandelooze volksmassa een satnoiach genoegen scheppend in de vernielündü uitwerking der vlammen roovend en plunderend in de verlaten hiii oii Kuwd woeste kerels mot uitdagende gezichten en ïlimmenile blikken rlreiRcnd toetredend op mij die meende overal in Zandwylc veilig te kunnen rondlooper Ën angstig vroeg ik me af wat zat het hier Zal ik me moeten wagen tusschen een rumoerige Vfrbitterde moiischenmnBsii schreeuweijd om Algonieen Stemrecht of zoo iets razend en vloekend tegen de j feiten en de omstandigheden heeft plaats gehad of kon geschiedei Niemand beschikt op dit oogenbtik over d l gegevens die noodig zQn om een juist inziobt te hebben in demotieven waardoor de rdjchter zich heeft laten leiden bü het vellen vaa zijn vonnis Ëu nn gaat bet maar niet ai n bloot persoonlijke opvattingen tot Üitgangsj nt te nemen voor een aanval op de recbteriyi e macht die een der grondzuilen is van onEejmaatscbappel ke orde Het is natuurlek mogdgk dat de vohniaaen te hard zijn geweest maar al ware dit het geval dan nog zou d ingeslagen weg verkeerd zyn Een te sfreng oordeel van den rechter behoort voor hoogere machten te worden gebracht en desnoods te worden vernietigd de verdedigers an de beklaagden z n genoeg öp de hoogte elke weg daartoe moet worden gevolgd In ge i geval heeft bet onze sympathie wauneer op losse gronden de onpartycUgiilÜli iM dflB JBMw4aad8chea recbtec in verdenking wordt gebracht Ëen ernstig protest behoort te rusten op feiten en niet op indrukken Het gebrek heeft de hongerlyders gebracht tot verzet f Hoe weet het comité dat Anderen beweren juist het tegendeel Vertrouwbare personen in de oproerige streken thuis behoorende hebben verzekerd dat er nergens van hongerleden sprake was en onpartijdige reporters van groote dagbladen bevestigden dit Er heerschte malaise werkloosheid het gevolg van den winter en allerlei misstanden maar die brood wilde kon het kragen So bet kapitalisme en flik oogenblik bereid de vertegenwoordigers er van de nagels in het vleesuh te drukken P Een menigte die in bedwang gehouden moet worden door een afdeeling buzuren en oen vlucht goed gewapende rljksveldwaohtere maar loert op eon gunstige gelegenheid om ziofa met woest geweld te wreken op het gebate Ge ag P De gedaohta vloog me door bet hoofd om dokter Kaabo op deo sobonder te tikken ea bam met een enkel woord m a onrust te bekennen Eén wenk van mij dat wist ik zou voldoende zijn om hem tot terugkeeren te nopen maar ik Ub t oogenblik in besluileloosheid voorbijgaan en in t volgend oogenblik stonden we aan den ingang van bet torrein £ k waagde t den blik ojb te ilaan nog róór doktor Raabe l portior opende W lk een eohouwspi l I V 5ór my Ing een groot jvierkant atulc weiland aan drie zijden door kreupelhoiit omgeven waartusachen hier on daar groepjes hoo i itammige eaeohun oprezen wier donker gebladerte zip seherp afteekende op don helderen najnnrshemet In het midden een ho ge tribune n et grorn en vlaggen versierd in een oml Teining van schelgokleurile vnandels waiirtusschon spniikgeatoolten oprezen die waren door sprekers i menscbenmassa in foest oepecnl om de bezette ltd alsof zo in een kerk voor een deel reods beze deftig zviart Een dichtopeengepakte kleedy schil derachtig geg Bpreekguatoelton rustig en ADVBRTBNTIEN worden geplaatst Yan 1 5 regels k 50 Centen iedeïe regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdyertentiSn gratis opgenomen in het ADVKRTENTIBBLAJ t welk des Maandags rersoh nt mm cialihtiache woelgeesten maakten van de gelegenheid gebruik om onlusten en verzet tegen de openbare macht nit te lokken Deze beschouwing kat onjnist z jn maar op welke grondpn meent het comité dat haar inzichten meer met de waarheid overeenkomen De straffen zyn toehedeeld met ruiuÉe te ruime hand Daarvan zegt het Vaderland terecht Omtrent de straflen door de rechters in het Noorden opgelegd hebben de ondert ekennars tweeërlei indruk gekregen nl dat de omstandigheden waaronder de misdrgven gepleegd zgn in s rechters oog bezwarende schenen te zijn terw l zg naar han oordeel verzachtend zgn en ten tweede dat de rechter onbewust poogde de opkomende socialistische opinie door zware straffen te bestrijden Waar is nu het materiaal dat grond gaf tot deze gevolgtrekkingen Kan men aantoonen dat onder gelyke of gelijksoortige omstandigheden socialisten zwaarder gestraft worden dan niet socialisten dat misdrijven die gepleegd zyn als uitvloeisel van socialistische opiniën zwaarder gestraft z jn dan gelyksoortige misdreven die roet dergeiyke opiniën niets uitstaande hadden Kan men aU algemeenen regel aannemen dat de verschillende misdrt v in die door de Friesche rechters gestraft zyn steeds zyn gepleegd onder omstandigheden die by de toeraeting der straf als verzachtend behooren te gelden Er wordt niet het allerminste aangevoerd wat ter beantwoording dier vragen kan dienen Bovendien wordt over het hoofd gezien dat Langs da drio igden hier en daar ververschiogt tenten door vlaggen en vaaudoU gekroond opgetrokken in vreemdsoortigen st t Op den eersten blik voelde ik a n onrust wyken Dokter Kaabe opende onderwijl t portier en aa onze equipage in veiligliaid gebracht te hebben noodigde hij mij uit tot een wandeltochtjo op bet terrein Wy mengden ons onder bet volk luisterend naar de verschillende sprekers die muerendeeU hun talent verkwisten aan hevige uitvallen tegen de bestnaode orde van zaken on byleode salireo op de bistorisohe wording onzer bedendaagaohe mHateobappij terwgl ie in opgewonden taal ver strekkende bervormiagsplacnen uiteenzetten dia ons praktisch onuitvoerbaar voorkwamen en ons dus volstrekt nit l interesseerden Alleen dat gedeelte der redevoeringen waarin het eigenlijke doel dor demonstratie ter sprake kwam was aantrekkelijk en overtuigend voor ierlereen omdat bet gebouwd was op den grondslag van recht en waarheid Laat ik u niet vermoeien met et n uitgewerkt verslag van hol gesprokene U behoeft do dagbladen slfchts op te slaan om uw bel an gtttel lende nieuwi gierigheiil op dit puat te bevredigen maar tante ik moHt u eerlijk bekennen dai ik een oogenblik ge werifcht liflb de Kroon van Nederland te dragen om tVoik to nclienken wat bet eischt op grond van reoht en billijkheid Totn t pauze was liep ik met dokter Raabe rood