Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1893

in tijden van gutiog de vraag zeer moeilgk te beantwoorden is ia hoeverre de omstandigheden kannen gelden ala verzachtend dan wel aU bezwarend Aan den eeoen kant mag ala verzachtende omstandigheid gelden dat de verleiding voor zwakke gemoederen groot is en de nood een moeilyk te weerstane prikkel maar aan den anderen kant dat het iu die deu van gisting mecT dan ooit zaak is te £ orgeo dat de straf haar afscbrikkend karakter behoudt Om zoo te kunnen spreken als de onderteekenaars doen moet men vasten grond onder de voeten hebben £ n deze ontbreekt hier geheei Hetzelfde geldt van hetgeen verder iu deze circolaire voorkomt Zg spreekt de vrees uit dat eerlang de ambt iiarpa van staat en gemeente zallen gesteld iivorden voor de keuze tnsschen hei u tspreken hunner overtuiging en het behoud der plaats die z j in de maatschappij bekleeden met het aan hun werkzaamheid verbonden tractementc Alweder een vermoeden dat geheel in de lucht hangt Biykbaar wordt hier bedoeld de bekende waarschuwing der Friesche schoolopzieners aan sooiatistisrhe onderwyzers Doch men ver lieze niet uit het oog dat die waarschuwing gold hen die eeue party dienen welke openlijk verklaard heeft dat zy haar doel wil najaden door onwettige middelen terw l nitdrukkeiyk was vermeld dat niet bedoeld werden die onderwijzers welke eeue overtaiging uitspreken in een vorm die niet indruischt tegen du wet Die geheele tirade schynt er op aangelegd om diegenen te lokkeu welke terecht pr js stellen op vryheid van overtuiging in ous vrye Nederland Maar alweder zien wy geeu enkel argument voor de bewering dat het daarmede eerlang ten onzent gedaan zou zyn Het onschuldigst lykt nog het beroep op de liefdadigheid ten behoeve van de arme BÏachtoffers de vrouwen en kiuderen der veroordeelden Wie zou niet gaarne zulke Ongelukkigen helpen Uit zal dan ook wel geschieden zonder dit comité Bet stuk lezende komt echter ook hier eeue bedenking by ons op Wurdt hier niet het socialisme op eeu voetstuk gezet V Het heeft allen sehyn dat deze gezinnen by voorkeur moeten worden geholpen omdat hun kostwinners lyden voor de zaak der socialiaten deze omstandigheid geldt hier ook als verzachtend In ous oog is dit verkeerd het kan niet anders dan heethoofdige partijgangers styven iu hun streveu Vallen zy in de handen i ler justitie Toor de hunnen is dit winst want er ia een comité dat behoorjyk voor de achterblyveuden zorgt Wy zien geen reden om iu dit gevat meer te doen dan anders geschiedt voor de vrouwen en kinderen an veroordeelden onder t Tolk Huzaren of bereden marechauaBées waren in geen velden of wegen ts zien van oproerigbeid ruwheid of verbittering was bij deze oiensohen ga Q zweem te bespvurea ller geziohteu glommen van opgewondenheid en Treugde Allen waren in een feeatelüke stemming Ik EBg jonge meisjea iu roode rokken dansend op hel graavold vrijheidsliederon ziMgend met forsche stem Ik zag bejaarde rrouweit met vool tig oog luiaterand uaur de aangrijpende muziek binnensmonds de woorden prevelend die bij de melodie behoorden Ik zag msflneu met verweerde gezichten en vaak aobamel gekleed in groepjes vereeuigd nabutracbting houdend over het gesprukeae ernstig strevend om te leeren en te begiijpen Ik zag twiuttgduizend mensoheu bijeen hiuuen een afgepaalde ruimte maar de demou van het Volk de sterke drank waa buiten de omheining gehouden en ge n eukele uitbarsting vau ri w geweld verstoorde de harmonie der indrukken die m j een hoogen dunk gaven van de ordel kheid en de solidariteit van de mannen der VolkspurtjJ Behoef ik u oog te Eeggen tante I dat ik ten hoogste voldaan ben over mjjti uitslupju naar Meerdorp al kon t getin ik er hoortie myu sympathie niet wegdragen Keem in aanmerking dat mgn verwaohting niet byster hoog gdspunnen waa en ik dus diepur dan iemand getroffen moi st worden door den Men ziet deze circulaire is vol voetangels en klemmen Zy pleit niet voor den ernst van hen die er hun naam onder plaatsten en onder deze omstandigheden zal men veilig gaan indien men geen gehoor geeft aan de daariu vervatte uitnoodigiag BINNENLAND GOUDA 30 aart 1S9S Door de Rechtbank te Botterdam ia het failtisse ment uitgesproken van Meijer K zer winkelier in boter kaas enz en beschuit ver koopur tv Gouda reohtoroommissaris mr Th J Hoppe curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en procureur te Gouda Het gewone jaarlijksohe examen aan de gemeentelijke Burgeravoadsohool dal in de laatste dagen werd afgenomen had tot resultaat dat het gRtuigBohfift bedoeld iu do Wet op het M O werd uitgereikt aau S van de 12 leerlingen der 3e kl nl aan A Boogaerdt I de Bruin J vaa Vlaurditigeu P J Ch Üeasing F A do Weger H Sliedreoht C Hpruit en P G van Wültgen Van de 2e nuar de 3e kl werden bevorderd W Versohui A A van der Voorwi M Boogaerdt A I de Mink C Ooms A C Groonendal J Sanders J de Peer L J Eeparon J Th Wagner Ë A M Wólokea if G Leijerweert J J Maree Tb Biuaendgk P J Spykerman M J de Jong en H Lngibart Van de Ie naor de 2e kl werden bevorderd J A van Elk G H Groenendalf J J Tuyuouburg MuiJB G Beloaje J A Steenland W F Scbwem mer J P Nieuwvetd J PuDselie C Snel C J Legerweert J F CleOuna T J Swanenburg D A Verbeek C Snel G F Eooaa J J Ch Spruit A Lafeber P 11 Teekens M J Binnendijk ü L Wagenaar J J Maree W F van der Hoeven L Binuendyk D vau dor Weyden B Broer C de Haau M A Roebeen C Heij H Kulik eu O Nieveld Prijzen voor gelrouw schoolbezoek werden toegekend aan Jf de Koning C Spruijt P J Cb ÜesBÏng L Blok P G Fon Willigen J van Vlaardiugeu G Spekai ijder U vaix Harten I de Bruin H Sliedreoht A Boogaerdt C Ooms A A van der Vooren J Körsbergen E A M Woloken J Sanders J de Peer Vf VerscUtit J C Leyerweert L J Reparon Th fnnendijit J Th Wagner A I de Mmk P J Spijkerman M J de Jot g M Boogaerdt J J Mareö i H Groenendal W F bcbivemmer J J Tugnenhurg Mu s J tl van Elk H Lugihart J P Nieuwveld A Sohrtek J Punselie D L Wagenaar A Lafuber Th J vac Vliet W P van der Hoeven J P Dessing J Punsehe L Binnundyk G F Eoosa D van der We jdeu B Broer W Begeer 0 Nieveld 3 J öroeneveid D A van der Toorn J H Ch Spruit Th Vlas J J Maree en M J Binnendijk Aaomoedigingsprgze ontvingen in de II kl voor Meetkunde Stelen llekenkunde W Versohut voor Taal M Boogaerdt voor Nttuurkunde A A v d Vooren voor Haud en Lyuleekene A C Groonendal in de I kl ie afd voor Meetkunde J J A gteenland vuor Stelkunde G Belonje voor Reken ernat die sprekers en hoordera bezielde en die mij een zeker voorteoken aohynt van hun overwinning Hoe kwelt my nu de gedaohto dat ik zootang iu onwetendheid h b slilgeztften terwijl ik zooveel bad kunnen doen om t werkgcbrek onder onze burgera te verbalpeu Wat ik bedenk met schrik dat evengoed aU ik na den so yn vaa xorgoloosheid en on wil op me taail hon erdec van myna gelijken die in dezelfde ongunstige conditie verkuuren onsohuldig doorgaau voor vijanden des Volks Gelukkig dat ma nog juist bytgda do oogeu geopend zgu want ik geloof stellig tante I dat de aristocratie en wel de hoogste aristocratie geroepen is om de aoDiale kwestie iiizonqorheid hier in Friesland op vreedzame en afdoendQ manier op te lossen Die gudauhte beeft zich reeds na de eerste gesprekken tusBcben den heer Holsma en my in niyn geest vastgezet mnar ze was toen meer een intuïtie dan een goed onderlegde overtuigiufït Eoodat ik er niet mee voor don dag durfde komen Nu ia ze echter tot overtuiging gwypt en ik heb niet geschroomd haar op de terugreis voor te leggeu aan dokter Raabe daar ik een aanleiding noodig bad om hem tu polsen over de plat nen van den beer Hulsma Maar dokter Raabe lachte my uit Hij zei dat de sociale kwestie zich zelf moept oplossen onder den drang der omstandigliedeu dat naar zijn oordeelde aristocratie juist geroepen waa om de al te groote voortvarend bbtd van jouge heethoofden te breidelen kunda J J Tuijnenbui MuiJB en J A van Kik voor Taal J F Nieuwveld voor Schoonschryven Handen Lijnteekeoen G H Groeoendal in de I kl 2e afd voor Meetkunde A Lafeber voorStelkuode J H Ch Spruit voor Rekenkunde G F Roosa voor Taal M J Binnendijk voor Schoonschrijven D L Wagenaar voor Hand en Ljjate kanen J H Ch Spruit Heden middag werd door het R IC Kerkbeslnr van den H Joseph alhier aanbesteed I bet b Ml Wen van eene Hulp Fastorie tot later tn bestemmife B K Weeshuis II Het bouwen van eene paatoris De inscbryving had plaats in 4 peiceeleu en wel JkdnV B JnKl B lr g Mn a b w h f D de Grhccl g dpU Pa lono Uuu C W de Hoed StolwgkenluU tSSOO 33500 31800 74400 TeeuwoDse s Gravenbage 38400 31200 36900 72200 J Slenters Haarlem 38300 28 M 81700 69700 W Bokheven Gouda 38350 mov 35387 73000 Joh ran Groenendaal Hilversum 38000 28785 31250 69250 T d Pluim en Giele Botlerdam 37590 29590 31700 68990 Oh Ooblens Haarlem 37240 27790 31640 68800 H G Vermeer Zevenbergen 36340 28440 80390 66280 Door den bekenden orgelfabrikant den beer J F Witte firma Batz te Utrecht is oen oelangrijk werk verricht aan het vanouds beroemde or el in de St Janskerk alhier Dit orgel een meesterstuk van orgel bouwkunst uit bet eerste vierde deel der vorige eeuw en 54 registers bevatteuile begon de laatste jaren zeer bouwvallig te worden en toen nu omtrent een jaar geleden onder de godsdienstoefening een der zware trontpijpen naar beneden stortte werd tot de groote reparatie besloten die na verscheidene maanden arbeida verleden week tot eeu goed einde werd gebracht Hel front heeft een geheele vernieuwing ondergaan eveneens de elf tongwerkeii verBoheidene labiaalpypen en bet koperwerk van het mechaniek terwyl verdür hot geheela orgel is schooogeraaakt J l Vrydag werd het orgel dat in en uitwendig byna niet meer te herkannt n is bespeeld in tegenwoordigheid van beeren kerkvoogden die bunne bijzondere tevredenb iid betuigden voor de wyze waarop do heor Wilte zich van de hom opgedragen taak gekweten heeft Een woord van lof werd evenmin onthouden aan don heer G Spit don bekwamen stemmer van don heer Witte onder wiens wakkere leiding het groote werk werd verricht Naar wij vernemen zal het orgel de volgende week waaraohijolyk Woensdag worden ingewyd Gedeputeerde Staten van Zuid Hollnnd hebben aan de Gemeentebesturen en de Burgemeesters dezer I provincie versobillende werken in overweging gegeven betrefifonde le te nomen raaatregelon tot afweading van de cholera en tevens aangedrongen op een nauwgezette sooUo en krachtige toepaaaing der wet en de revolutionaire strooming in onze hcdendaagacbe raaataobappy behoorlyk binnen de perkeu te houden en dat daartoe hoogatens sprake kon zyn van een welwillende houding tegenover de leiders der beweging en een zekere bereidwilligheid tot het doen van niet al ie ver strekkende oouoessies Hy plaagde my mat eenige krasse oitaten uit de redevoeringen der moetingmauneo en van m nheer Holsma zelf die hom getroffao en mij niet gedeerd hadden omdat b io ile eerste plaats zijn ooren en ik myn oogen had gebruikt ora indrukken op te doen En toen ik voor t front kwam met onze plannen trok hü oen heel ernstig gezicht en hy noemde my een onveibeturlyken enthusiaat beat instaat om zich arm te makön uit overdreven en dus oapraktiwhe bumanitfit Ik repliceerde natuurlijk met verwijzing naar eenige historische en nog levende pTaooen die met verwaarluozing vfin hun eigen belangen zich gehael en al gegeven hebben aan do sooiale zaak die ze voorstonden mensoben die iu hun tijd ok beschouwd werden ala onpraktische idealisten en toch later de kroon op het hoofd kregen Ik zei dat ik van schipperen niet hield en dus maar ééa va tweeen kou of me geheel of me in t geheel niet geven aan de zaak die mijn sympathie had Hordt itanti d na 4 Deo 1873 8tèL 1S4 tot voonianing tegen Uimettelyke nekten Voorts wordt de aandacht van de Gemeentebesturen en van de Burgemeesters er nog op gevestigd dat iu dec laatstjon tyd by herhaling gebleken ts van het gevaar dat het in het water werpen van aeeslien van lijders van een beamettelyke ziekte in bet bijsonder ten aanzien der Aziatische cholera Dit ia zoo duidelijk gebleken en is van zoo algemeene bekendheid dat hg die zich aan dergelyke verontreiniging van het water eohutdig maakt door oovoorzlcbligheid of achteloosheid gevaar van besme tiug dat voorzien kan worden voor anderen doet ontstaan Men schryft uit Dordrecht van 29 dezer Een treurig ongeval dat algemeen in onze stad m t diepe notroering vernamen werd had heden alhier plaats De heer J A Frnncoia directeur van de gastsbrlek en de hoogdruk waterleiding werd heden dood 10 hel reaervoir dor waterleiding gevonden Kort te voren had hy ziob naar boven begeven men vermoedt dat hy over de planken willende gaan die oïer het reservoir liggen een duizeling hoeft gekregen eii aldus te water ia geraakt Da overledene was lid van het hoofdbestuur der Vereeniging van gasfabrikanton oud bestuurslid van fabrieken handwerknyverheid en stond alom bekend als een hougst bekwaam man wiens adviezen op hoogen prijs werdan gesteld De H Vader ontving de vorige week in zijn studeervertrek mr Mariatry die op verzoek van Z H de phonograaf deed werken waarin door wijlen kardinaal Manning en kardinaal Gibbons was gesproken De stemmen van beide prelaten waren zeer duidulyk verstaanbaar Glimlachend hoorde do Paus de woorden aan en zeide daarna Ik wil thana een boodschap zanden aan het volk der Vereenigde Stalen iÜch vervolgens over da phonograaf buiirftndo sprak hij daarin en zeide dan tot den heer Manatry Ik vertrouw u deze boodschap toe Bewaar ze zorgvuldig want zij bevat de uitdrukking van myn gt negenheid voor het volk der Vereenigde Staten Ik hoop dat gij ze eigenhandig aan den President zult doen toekomen De booddohap van den Pana die in het LatiJA ia gesteld zal eerst in Amerika worden gepubliceerd VeitlilË V00llDËAIGËMËË TËRA4D OiBterooa ond had in de Sociëteit Ons Üeuoegen do aimgukondigde bijfenkomai pUats van kiezers lot bet sti llen van een candidaat voor het lidmaatschap van don gemeenteraad De Voorzitter de heer T G G Valette opende deze met in herinnering te brengen dat het bedanken van Mr U J van Hcusde eeno nieuwe verkiezing had noodzakelijk gemaakt Verklaardü de beer van Hensde al dadelijk eene candidatuur niet te kunnen aanvaarden het bekende art 4 van het Reglement door hot omité vastgesteld schreef gebiedend voor dat een uiet aannemen der c adida uur geen stoornis mocht brengen in den loop der verkiezing alzoo bleef de eenmaal gestelde oandidaat gehandhaafd Mr van Heusde verkreeg bij de stembus do meerderheid oudanks zjjne verklaring niet in aanmerking te willen komen ondanks er een ernstig tegen candidaat waa ernstig althans daar hij gesteund word door eene party die gemeentebelan en en godadionatiire belangen vermengt en die ala vertegenwoordiger geldt van hot Chriatflijk Nationaal bewustzijn Dat de beer van Heusde bedankte vond uitsluitend zijn grond in redenen van peraoonlyke aard en niet m gemis aan belanga teil ing in Gouda en hare belangen Do heor van Heusde meende dat er andere personen in de gemeente waren in staat krachtiger linre belangen voor te staan dan hij en het mocht al ver gedreven bescheidenheid zijn dio hffm zoo deed spreken het was zijn gevoelen en zoo staan wij voor het feit van oen nieuwe verkiezing Spr uit de hoop dat hedenavond iemand candidaat moge worden gesteld die in kenuia en bekwaamheid uiet achterstaat bij mr van Heusde Nadat daarop gelegenheid was gegeven tot het noemen van caudidaton worden achtereenvolgens genoemd de hh O J Steem Zijnen voorgesteld door den heer B H van de Werve Sr en ondersteund door de hh J Breebaart Lzn on M van Dsntzig Breebaart Lm voorgesteld door den heer H Slraver en ondersteund door de hh A ïhim en D Hoogenbuom H Braai voorgesteld door don heer Q C Forluijn Droogleover en ondersteund door de hh D Hoogendijk en J Mi Noothoven van Goor Do heor van de Werve zeide tot aanbeveling van deii heer Steens Zijnen bet volgende M do Voorzitter 1 Het doet mij genoegen dat liet noemen van den naam van den Heer Steens Zijnen zooeven met luid applaus is begroet Het as reeds een bewijs van instemming met diena candidatuur Is or iemand die een zetel in den Raad verdient dan voorzeker da hoer Steens Zynen Ky is een man die toonde eeu goed bestuurder t zjjn ala Directeur derStearine KaaralaifTabriek die zóó iioreert als ons allen bekend is De heer Steens Zijnen is eeu onafhankelijk en ontwikkeld man die hart heeft voor Gouds Dit hoeft hy getoond door daden t Hij is voorts een voontander van goed ondorwya en toonde dat door het schenken van eeu gobouw aan de gemeente voor Gymnasium Sommigen mogen al zeggen elk leerling van dal Gymnasium kost DOO aan de gemeente men moi t niet vergeten dat vele jongelui van buiten die inrichting bezoeken en dus geld in de stad brengen en hier verterea Iemand die als de heer Steens Zynen toonde de belangen van Gouda zoo krachtdadig te willen bevorderen venlie t ten volle oen zetel in den Raad Zijne benooming tol raadslid zal zijn oen daad van dankbaarheid dor Goudache ingezetenen voor hetgeen genoemde lieer voor Gouda deed I De vergadering betuigde door luid applaus hare instemming met het gi sproketiC waarop de heer Breebaart het volgende zetdo M de Voorzitter I Zeer weinig behoef ik toe te voogen aan hetgeen de heer van do Werve daar in het raiddeu brai ht Ik beaam ten volle wat die apreker zeide Alleen wensoh ik te doon opmerken dat wij naar myn inzien den heer Steens Zgnen geen dienst doen met hom tot raadslid te verkie en maar dat hy on een dionai doet als hij een z tel in den Raad wil innemen Opnieuw doet tieh applaus hooren waarop de heer van Dantzig nog zeide M de Voorzitter I De ver gadering is heden op een vroeger uur bijeecgbroepen dan dt vorige maal omdat toen bij de tweede stemming zoo veten de vergadering vorliulcn mut het oog op hpt vergevorderde uur Als ik nu al het goede wilde opsommen dat gezegd kan worden tot aanbeveling van de candidatuur van den boer Steena Zynen dan zou dit zooveel tyd vordoron dat de vergadering nog later eindigde dan de vorige maal en daarom zal ik mij bepalen tot de mededoohng dat ik volkomen inatem met betgeou de vorige aprekera hebben gezegd Daarop beveelt de heer H Straver den heer J Breebaart Lzn aan met de volgende woordon M de Voortitter I Wij allen dte geeu vreemdelingen zijn in Jeruzalem weten welko heftige strgd er gevoerd wordt over het Oiarktwezen in deze gemeente Hier is een groeft van neringdoenden en winkeliers die verlangen dat hot bogin uur vau de markt vrij zal worden goste d daar is üüu andere groep dio yvert voor een bepaald uur anderen wederom zyn er die mecnen dat aan vreemde kooplieden eeu te goedkoope pluais wordt verschaft op de markt Voor hen dio als ik fabrikant zijn ia bet moeilyk die quaestie te beoordeeleu doen zeker is het gewenacht iemand in den Kaad te brengen die dat wel kan en de beer Breebaart heboort tot dezulken Hy heeft belang by bet Wül en weo van de Goudache markt is voorts een goed spreker en maakte zich verdienatelijk als Voorzitter van de Afd Gouda en Omstreken van de llollandsche Maatschappij van Landbouw o a ook in zake j de paardenraarkt van hem ziju wij zeker dat hij onze Markt geen afbreuk zal doen maar opbouwen zal te werk gaan Wat uu do quaostio betreft van de Diiafhaiikelykheid die in een raadslid gevorderd wordt ik meen dat niet het ambt of do botrekking die iemand bekleedt hem onafbaukelyk maakt maar wel zijn karakter en ook in dit opzicht verdient de heor Breebaart alle aanbeveling Do heer G C Fortugn DrooKleever beveelt daarop den heer H Braat aldus aan M de Voorzitter 1 Wy iijn hier byeon om in het belang van de gemeente oen candidaat te stellen voor den Raad Door het noemen van namen wordt geen afbreuk gedaan aan di rerdioiisten van reeds genoemde beeren Alten die heden avond genoemd zijn zyn voorzeker ten Volle waard een zetel m den Raad in te nemen dat ik desniettemin nog een dorden persoon noemde vond zijn grond bionn dat ik het begin dezer vergadering niet bijwoonde Anders ware ik misscliieu iiet met mijn oandidaat voor den dag gekomen Dut noomt uiet weg dat ik den heer Braat met volle overtuiging als zoodanig voorstel daar hij een man is die ten volle een zetel in den Kaad verdient Gedurende den tyd dat hy in ïouda woont heeft hy getoond onzo gemeentti een goed hart toe te dragen en belangstelling te gevoelen voor hare btlangon Getuige de deelneming aau de pulil eko beweging hier ter stede Èn als Lid vaa de Kamer van Koophandel èn als Comiuisaaria van de Spaarbanlc wordou zijn verdiensteu op hoogen prijs gestald Voorts staat by aan het hoofd van een handelszaak die vnn beteekenii is Op die gronden verdient hij een zetel in den Raad l by eenmaal gekozen dan zal bij on getwijfeld de plaata van den heer IJssel de Schepper waardiglijk innemen De heer H Braat vraagt daarop het woord en verzoekt niet in aanmerking te komen voor candidaat daar hy eene beuoemiog niït zou kunnen aannemen Daarop wordt tot stemming overgegaan Tot leden van bet stembureau warden benoemd de hb J van Galen en J Koeman Uitgebracht worden 102 stemmen Daarvan vereenigen op zich de G J Steens Zynen 6 J Breebaart Lzn 28 H Braat 7 terwyl 2 blanou biljetten worden ingedieud en 1 stem van onwaarde wordt verklaard Tol candidaat is alzoo gesteld de heer G J Si eens Zijnbn De uitslag der stQmmIng werd met daverend lang aanhoudend ap daus begroet waarop de Voorzitter het woord nam en het volgende zeide Mijne Heeren 1 Met overi roote meerderheid is alzoo tot oandidaat gesteld voor den Gemeenteraad de beer G J Steens Zijnen De heer van de Werve heefl daar straks op zulk eene uitstekende wijze zijn caüdidsat aanbevolen dat het mij zeer moeilijk valt iels daaraan toe Ie voegen Ik mag eobler niet nalaten er op te wijzen dat nu deze vergadering met zulk een groote meerderheid den heer Steens Zijnen stelde en van hem zooals de heer Breebaart lert oht zeide een offer eiachte ter wille van het algemeen belang wy mogen hopen on verwachten dat de boer Steens Zynen bereid zal worden bevonden dit offer te brengen Hij toonde op zoo ondubbelzinnige wijze dat het bolang vun Gouda hem ter harte gaat hij zal daarvan ongotwyfeld een nieuw blijk willen geven Wy hebben thana een oandidaat geateld zonder iets te kort te doen aan Je verdiensten vau de andera genoemde heeren die met onbevangen blik zal overwegen wat de toekomat van Gouda eiacbl Hot is thaus geen zaak alleen angstvallig na te rekenen welke uitgaven het boden eisohi en of daarop ook iets kan beapaard worden maar vooral moet worden nagegaan welke zaken in de toekomst vruchten kunnen afwerpen Wy hebben in den Raad behoefte aan mannen die dat inzien De Markt quaestie is ongetwijfehl voof velen een belangryke quaestie toob ia zy niet da eenigo er staan grootere belangen op het apel Nu Gouda meer dan 20000 zielen telt ia het een eerste eiach te zorgen dat onzo gemeenio blyft bebooren tot de groote gemeenten van ona land en niet daalt tot eene van lageron rang Reeds bij den aanvang decet vergadering zeide ik het dat wy een tegen candidaat hebben die en door le R K Kiesvereeniging èn door de party van het Christelijk Nationaal bewustzijn wordt gesteund van wiun tevens by de vorige verkiezing werd beweerd dat hij zou medewerken om de belastingen te f i minderen Dat kunnen wij van onzen oandidaat niet zeggen en dat mogen wij ook niet zeggen In Engeland is men thans bezig te onderzoeken of het niet valt onder het misdryf van omkoojnng als men de kiezers zulke onwaarheden op de mouw spelt Hoe dit onderzoek moge uitvallen mdtrecte omkooping is het zekor en moet door ieder ten strengste wordt u afgekeurd Niet alleen dat ééa raadslid belaa tingTormindering met in handen hefft zou het ook afkeuring verdienen deze op zichzolf ateeda voor aanbevelenswaardig te houden Kisobt het belang van Gouda groote uitgaven dan is de Raad verplioht daartoe ta besluiten Handelde men anders het nageslacht zou dan terecht ons püchtverzuim kunnen verwijten At kunnen wij dus niet de kiezers voorspiegelen dat door de keuze van onzen candidaat belastingvermindering het gevolg zal zijn wij weten zeer goed dat hij ook bjj uitbreiding van het belas tingstelsel geen vooiatallen zal goedkeuren zonder daarvoor degelyke motieven te hebbeo Ik eindig met de hoop uit to spreken dat onze candidaat met zulk een groote meerderheid heden avond geateld de volgende week met even groote meerderheid uit de stombus zal komen Do Viirgadering betuii t luide bare instemming met die woorden waarop do bijeenkomst wordt gesleten Bultenlandscb Overzicht In do Belgische kamer vertoonden zich weder eenige pogingen om tot een vorgelyk te komen doeh hot blijft voortdurend by avances van een der beide zijden waarbij de andere zijde geretireerd blijft De beer Henricot bood aau 25 jarigen leeftijd 2 jaar domicilie en de kennis der vakken van t lager oudorwlja als vereischten De beer Nenjean liberoal afgevaardigde van Luik verklaarde m te stemmen met de beginselen van den heer Beernaert die ala vereischten vordert een zekere mate van bekwaamheid een zekere mate van walgesteldheid een zekere mate van onafhankelijkheid Op dien grond verlangde bij hot kieareoht voor allen die t lager onderwijs hebben afgeloopen en voor hen die een woning van zekere huurwaarde bewonen Nu de