Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1893

1803 1 Zaterdag 1 April N 6010 GOUDSCHE GOURÜNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe inzeadlng van advertentidn iian gesotUeden tot Mn oor dea namiddags van den dag der uitgave van Kiezers voor den Gemeenteraad gehouden den 29 MAART 1893 in de Sociëteit Ons Genoeg en Tot Candidaat voor de Verkiezing op a s DINSDAG 4 APRIL is gesteld de Heer G J STEENS ZIJJSEJN die alzoo met den meesten aandrang wordt aanbevolen Namens het Comité T G G VALETTE Voorzitter P J BELL A ART Secretaris P S Het Stembureau is geopend a s DINSDAG van des morgens 9 tot des namiddags 4 uur Grootbloemige Violen Prachtsoorlen per 100 planten f 1 25 Geljr STEENSMA Turfsingel Gouda Gouda Snelpertdrut van A BaiWHlK b ZooK Unkeraijde de differentiMlfl ehul niet wÜ en de rwhtsragde rreett bjj de uniforna fohul dat t pUlteUnd overBlemd wordt bad hg i ezoobt naar een uniformen oeniaa die zooreel mogelijlc do kraobt der kleino en der groote gemeenteu gelyk zou maken Hg stelde ali zoodanig voor 42 of 48 fr belastbare huurwaarde De beer Feron eindelyk die aan lyn alf emeen atemrecht Tastbield meende aan versohitlende verlangeiia tegemoet te kunnen komen door Toor don Senaat de belangenrertegeuwoonüijing atn te berelen en roor de Kamer een rote plural aan te pryzen zoodanig dat gehuwden 8 atommen zouden uitbrengen en ook aan hen die door examens van groote intellectueele capaciteit souden hebben blgk gegoTon meerdere stammen zouden toekomeu Hoe da verschillende spreken bun best dedt n het bleek niet dat hun stelsels anderen dan henzelf bekoorden De parlementen ia Duitsohland Engeland en Italië tyn roor Paseben uiteengegaan maar alle hebben zulk dringend werk dat zg zeer spoedig eder bgeen zullen komen De Italtaanscbe Kamer op 10 April In de eindzittiiig werd iiog ijlings het voorloopig krediet tot 31 Mei toegOHtoan men werkt na reels 11 maanden met Toorloopige kredieten en werd de baakwet tot 30 luni verlengd Ue Franschü Kamers waren gisteren nog druk aan den arbeid In de Tweede Kamer werd waarbij de politiek der ragserirg ten opzichte van Dahomey goedgekeurd in den Senaat bield de heer Challemel Laoour zijn eerste rede als voorzitter waarbg hij Trg blgmoedig sprak over het toeuomeDd gezag van den Senaat sinds lang een vrij onlwteekendeineteltng die gaen gelgkao tred kan houden met zgn tijd eo daardoor zoodrn hg weder iets gaat boteekeaen m oonflici moet komen met de Kamer Betreffende de ftloohol beUsting stonden Senaat en Kamer Ignreoht tegenover elkaar nu verzette de Senaat zich tegen hel plan der regeering in de beurabalasting en bailoot ondanks den tegenstand van den minister van fioBnoien doza belasting van da wet op de middelen te scheiden Oak in da wet op do hervorming der patenten bracht de Senaat aanmerkelijke veranderingen Een pojing om de gematigd republikeinsche partg in de Kamer te versterken is nog eena door de republikeinsche rechterzijde beproefd Op een vergadertDg onder voorzitterschap van den prins van Aremberg is hiertoe een uitvoerend ooraité van U leden Ijenoemd waarm o a de heerenPiou Magaard ran de Figaro en Paul Leroy Beauliou gezeten zijn De TBrlÉiezins te Montdidter waar de republikein Leoy den reaotioiinair graaf De Baurepaire Louvage met een meerderheid van 8151 stemmen versloeg terwgl de reactionaire afgevaardigde Desoaurg in 18S9 een vrg gooto meerderheid had is voor de anti repU blikeinen niat annmoodisrend REXXiSGEFlIMG INHICHTINGEN WELKE GEVA VU SCHADE OF HINDER KUNNEN VEK JORZAKKN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2q Juni 1875 StaaUhlad no 95 Doen te weten Dat zg vergunning hebben verleend aan 1 U G van Vreumingen en zijne rechtperkrggendoD tot het oprichten eener sigarenfabriek met daaraan verbonden drogerg van sigaren in het perceel gelegen aan de Lange Groeueudaal geteokeud I No 116 kadaster sectie B No 1728 9 O N Flamman en zgne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener smederg in het perceel gelegen aan de Heerenkade geteekend F Ko S8B kadaster sectie E No 1127 GOUDA SO Maart 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER 34 2 ostaats loterij Se Klaase Trekking van Donderdag 30 Maart 1893 No 19362 100 Pryeen van 80 113 8198 B885 7838 1019S 12800 16878 19016 15 8252 6418 7933 10198 12887 17194 19068 188 8397 6432 8184 10861 12833 17269 19388 641 8718 6539 8332 10368 18863 17428 19613 719 2999 6662 8637 10387 18038 17434 19716 778 8803 6602 8903 10628 14147 17654 20086 808 3364 6877 9008 10704 14489 18146 20455 1027 3790 6934 9359 11315 15438 18265 20847 1433 3900 7144 9481 11930 15897 18308 20918 1568 4054 7169 9879 11983 16283 18588 20919 1702 4441 7403 9986 12365 16358 18625 80931 1715 4893 7689 10084 18445 16468 18834 20974 1920 6108 7666 MAR TBEBIOHTEN Qonda 30 Maan ists Granen vifrkeerden weer in flauwe atemming waardoor enkelo artikelen soms iets lager afgegeven werden Tarwe Zwuwsche 6 60 a 6 90 Mindere 6 ü 6 40 Afwijkende 4 90 i f 5 40 Polder 6 26 a 6 26 Roode 6 26 i 5 60 Angel 5 90 i f 6 25 Rogge Zeeuwsohe 5 a 5 60 Polder 4 50 a 4 90 liuitenlaudsohe p 70 K a Berst winter 3 80 a 4 30 Zomer 3 40 i f 3 90 Chovalior 4 50 a 6 60 Haver per heot 3 20 s 8 90 per 100 kilo 7 86 a 7 75 Hennepzaad Inlandaoh 11 a 11 50 Buitonlandaoli 6 75 a 7 85 Kanariezaad 16 a 16 50 Erwten niet kokende ƒ 6 25 ii 6 75 Bonte voererwlon per 80 K ƒ 6 a 6 10 Boonen Bruine boonen 7 a 8 60 Witte boonon 6 a 7 50 Paardonboonen 6 75 è 6 Duivenboonen 6 40 il 6 80 Koolzaad 8 75 i f 9 50 Mais per 100 K Bonte Amerikaanaohe f 6 10 ü 6 86 Ciuquantino 6 75 a VEEMiBKT Melkvee goode aanvoer handel en prijzen vaater Vette varkens red aanvoer handel vlug 24 l 86 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 22 a 23 ot per half KG Magera Biggen goode aanvoer handel vlug 1 00 B 1 80 per week Vette schapen weinig nanvoor handel flauw 16 a 86 Weilammeren weinig aanvoer handel fiauw 8 a 14 Nuchtere kalveren groote aanvoer handel vlug 8 a 6 Aangevoerd 16 partyen kaaa Handel zeer traag Iste qual 26 60 2do qual ƒ 21 a 35 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter J 00 a ƒ 1 25 per kilo Weiboter 0 86 H 0 95 per kilo Burgerlijke Stand GEBOEEN 27 Maart Catharinn ouders S van Loon en W Jansen Trijntje ouders A A v n der Pool ec A Labetj 29 Adriana ouders 1 van Leeuwen on A HappeL Elizabeth Maria ondera A Koppendraier en C Lafeber Antonius Wilhelmus ouders H van Meerten en P W Simonie OVERLEDEN 27 Maart H Boot 86 j 28 A Rietveld 73 j H J van IJaaandijk 16 m J T Kulik 6 d 29 J van dor Valk 4 m A F Wolters wed van 11 van Hinloopen Labberton 81 j adveictentiï n WORDT GEVRAAGD omtrek Tiendeweg gel enheid voor Stalling van een Paard en berging voor een of twee R taigen Opgave Tan pryB enz onder No 2262 aan het Bureau van dit Blad LAPPEN 35 Cent GKHAK 35 EOLLADE 40 KLAPSTUK met Been 30 Idem zonder Been 85 BIEFSTUK 50 BDNDERHAAS 50 ROSBIEK 45 RIB met Been 85 Idem zonder Been 40 ALLES Ie QUALITEIT Aanbevelend A H0RNE8 Mz Korte Oroenendaal I 196 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris J P MAHL8TEDE te JBwyomhacht is voornemens op W0EN8 DAG 5 APRIL 1898 des morgenaten 11 ure ten hnize van O BEZEMËR op het dorp aldaar iu het openbaar te verkoopen HET HUIS geteekend Nr 875 met annexe LOODS TUIN en ERF weg en water staafde en gelegen te Bergambacht aan den Breeden weg nabg het dorp Kad Sectie A 4204 en 4503 groot 2 Aren 72 Centiaren Om te aanvaarden lo Mei 1893 Inlichtingen bj den Notaris DAMES Attentie x t k t Het beste onschadelykate en ge MBf makkelykate poetsmiddel voor Heeren ItTI en vooral dames en Kinderschoenwerk 1 1 ladeAppretuurvanC M Muller eo Kr Berlin Beuth Str 14 Men lette goed a op naam en fabrieksmerk VtrhryibMiby HtMwi Wlnkallan In lehosnwerk galMtsrlM tawyH n Bilt Oantraal Depat by W Strdemanii Arahaa De uitgave dezer C araut geHchieilt d elgkê met uiteondering an Zon en Feestdagen Da prga per drie maanden ia 1 25 tranco per port 1 70 iSideVlövTNoïnnjeTa VUF CENÏBN Het bedanken van Mr Van Heosde voor de op hem uitgebrachte benoeming tot üd van den raad heeft eene nieuwe verkiezing noodzftkeiyk gemaakt A s Dinsdag i de stembus weder geopend en behooren alleu die het wel meenen mpt de stad np hun post te ztjn De kiezers vergadering heeft ook nu een uituemenda keuze gedaan Zelden is een candidaat gesteld dien w zoo van ganscher harte konden steunen als than 9 De heer Zijnen is in onze gemeente een te goede bekende dan dat vole woorden noodig zouden ziJQ om hem aan de kiezers voor te stellen Meer dan een kwart eeuw heeft h onder ona en met ons geleefd en gewerkt en metterdaad getoond dat het welzyn der gemeente hein ter harte gaat Dat Uonda s naam in alle hemelstreken bekend is om zijn industrie dat de fabriek wier directeur hij is tot zoo grooten bloei is gekomen eu krachtig heeft medegewerkt tot den vooruitgang der gemeente heeft meu voor een groot deel te danken aan de energie en intelligente Jeidmg van den heer Zijnen Ieder weet dit Maar even goed weet men dat nooit te vergeefs een beroep is gedaan op den materieeien en moreelen steun van dezen stadgenoot wanneer het gold een goed werk te doen of iets nuttigs tot stand te brengen ten bate van het algemeen Steeds heeft hij geijverd voor goed onderwjjs voor FEVILLETOX S X I IT 3D VII 47 Na vrgwat disoaaeie erkende dokter Raabe eindelijk dat ODS beginsel goed was hoewol hy de uitvoering der plannen die er op gebaseerd zijn niet graag voor zijn rekening zou willen nemen Nu dat 18 ook niet noodig wanneer b j maar braaf meehelpt om vader voor dat beginsel respect in te boezemen Morgenavoud zal het groote touruooi een aanvang nemen Vader verlangde met m ubeer Holsma kennia tr maken en daarom heb ik k ni een avond op het slot geinvtteerd Zoodra de beslissing geval len if zal ik u nader mededeeliog doen Ik mag binneDkort een langen brief ter beantwoording vaa dezen epistel tegemoet zien niet waar Want me dunkt dat ik op t oogeablik gegronde aanspraak heb op de voorhohtiDg van alleu die me genegen ziju Na vele groeten Uw bartalgk genegen M van Hoogondaa verbetering van den toestand der arbeidende klaase ten alle tyde heeft hjj zich door woord en daad eeu wakker stryder getoond voor onze beginselen Terecht is in de meeting gewezen op het royale geschenk dat hij der gemeente gaf in het belang van bat onderwys wg willen ook in herihnering brengen hoe op zijn initiatief het 25 jarig bestaan der fabriek aanleiding gaf tot het stichten van een fonds voor de werklieden dat jaacj k door een aandeel in de winst wordt gesteund een bewgs dat de heer Zynen hart heeft voor de werklieden en een juist inzicht heeft in hetgeen onze tyd van den werkgever verwacht Het is dan ook geen wonder dat het Goudsche publiek den man waardeert waaraan het zoo velerlei verplichtingen heeit en dat zijne candidatuur in de kies vergadering met algemeene toejuiching werd ontvMgèu eu gesteld W e en bet mnmpipHikara vaa Woensdagavond volmondig na de heer Zijnen bewast de gemeete een dienst indien bi bereid wordt bevonden den vacanten zetel in den Haad m te nemen Ontwikkelde verstandige en onafhankelijke mannen als dezen candidaat hebben wij noodig Doch willen de kiezers dat een industrieel als de directeur dt r kaarsenfabriek dit offer brengt aan het algemeen belang dan behooren zg ook te zorgen dat de verkiezing zoo eervol mogelgk zg Ieder gvere dus zooveel hg kau om aan den candidaat der meeting de zege te verschafien zoodoende zal de plaats van den heer De Schepper op waardige wijze worden vervuld Huize Hoogendaal Maandagmiddag Waarde Tante Tk had met de verzendiog van mij n vorigan brief slechts een paar uren behoeven to wachten om er als P S een pikant nieuwtje aan to kuuuen toevoegen Verbeeld u van morgen de é ite onzer groote wereld desperaat en t halve dorp in opschuddiug over mijn deelnemen aan de meeting te Maerdorp de burgemeester al vroeg op het alot om vader te interpol loeren over dat feit hem te waarsohuwen voor de gevaarlijke vrieuuscbap van dokter Baabe en naar het me toescheen niet ongeneigd me ondor curateele te doen stellen Vader ontstemd over mijn nonchalance en boos om het ongevraagde advies vau den burgemeester Mevrouw Sohnele fladderen I door bet dorp als een vtinderke op een zomerschen dag Van tijd lot tijd een groepje volks voor bat hek giohelond en fluisterend over ik weet niet wat maar zeker op de e rste aanvraag bereid een demonstratie ten mijnen gunste te houden Ik moest er ondanks mijn ergernis om lachen Lieve hemel als ik nu eena da dochter van onzen koetsier geweest wareP Noblesse oblige zeggen de burgomeester en zqns gelykun met opgeheven vinger en ze bedoelen uw stand legt u ds verplichting op om preoies ie gehoorzamen aan de regels van fatsoen en ordentolijkheid die wij dorpspotontaten beöben vastgesteld ADVERTJENTIEN warden geplaatit van 1 5 regels ii 50 Cent n iedere regel meer 10 Genten aROOT 1 4 LETTSR3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adre ntiSn grallg opgeDomen in het ADVËKTEfmsïÉjSD t welk des Maandags Terschgnt Na hetgeen bij de vorige verkiezing door ons en anderen is gezegd gelooven wjj niet dat het nog noodig is te wjjzen op de groote belangen die hg de verkiezingen thans op het spel staan Er zullen vragen aan de orde komen waarbij de toekomst van Godda ten zeerste zjjn betrokken en die noodig maken dat mannen met ruimen blik en krachtig moedig overleg het roer in handen hebben Laten wg dus deze gelegenheid aangrijpen om een man in den gemeenteraad te brengen min wien de stad veel verplicht is en die getoond beeft een goed burger te zijn Als één man de biljetten ingevuld met den naam van den G J STEENS ZIJNEN BINNENLAND GOUDA 31 Haart 1893 De kapitein Jan raa der Meer vbh hui 4o teg inf zal wegens ziekta binoenkort dan dienst met pensioen verlaten Naar mea ods mededoelt ia ann den laagateo inschrijver voor den bouw van het B K Weeahaia CU Püfllorie het werk gegund Db H L Oort Hem pred te Dokkam is ook te Amersfoort beroepen Volgens bet Haagsche Bagblad zou de commisBie van rapporteurs uit de Tweede Kamer in eone door Ik zeg ook noblesse oblige maar ik reken me juist verplicht om te slaau boven klemsleedsoho vooroor dealen en bekrompen ideen Enfin danr heb ik met den Burgemeester over gekibbeld en ik maakte me warm omdat ik met dien mgnheer nog een appeltje te schillen Gelukkig trulü vader mijn partij want alle bekrompenheid ts hem een doorn in t oog en hij kon s burgemeesters insinuaties tegen onzen gjeden dokter Baabe niet best verduwen De burgemeester droop ten sloito beschaamd af maar dit nam niet weg dat ik geheel uit mijn humeur en lang niet gerust over het onthaal onzür plannen dtn tuin indi aalde Onze oude Hendrik venehafte me wat aanleiding Toen ik tegen twaalven naar het tuinhuis kwam om wat druiven te halen stonden hy en Grietje aan de deur in druk gesprek met eon slager dïe by m n nadering natuurlijk op do vlucht sloog Hendrik wendde den blik naar mg en ik zag hoe zgn oog bleef hangen aan mgn roode ceintuur die ik a morgens wel meer drang Verschrikt stiet hij zgn vrouw aan Grietje kgk eens een rooile ceintuur moet hij gefluisterd hebbei afgaande op het gebaar dat hij naar me maakte Kn hy trok en gezicht waarin duidolijk Ie lezen stond fraule freule je gaat wiiarachtig den verkeerden weg op Maar Grietje trok een ond Ugeud gezicht aloof ze zeegen wou man man wat bon je kort van memorie Ze heeft dat ding immers idle morgena om zoodat ik in een