Goudsche Courant, zaterdag 1 april 1893

h fVSms M è ml iiamii MtMmil iaMim SiSiMSmti ima xm mitt 5 1 T Xlir T F i r bur griiondan bqMDkomit tot hat beiluit gekomen t ü £ t een oienir ondnnoek in de afdeeliogea van hct gewijzigd ODtwerp van wetop debadryftbeUatiag niet noodig aoMt goaeht word Op de voonkaiiht ran en dgkgntif voor bet hoogbsemraadsehap van Sohielaad zijn fioplaatst de bceren mr F D Ktaff mr J Q F Mfa m mr 0 J A BUbon ran IJaaelmonde Bg Tonnia vao de arrondisaements reohtbaak te GrftveDbage is veroordeeld U G boomkweeker t WaddmgsveeD wegent diefstal tot 2 maanden Iq eane vergadering van de Botterdamaohe sfdeeling vaa bet Algemeeu Nuderlacdscb Werktiudenverbond ward de meeuing gitgeaprokea dat bet uiet weo cbelgk is dat eea beer die niet op beUelfde standpunt staat van den werkman aU lid van bet Vorbond wordt aangenomen op grond dat de werklieden letven hunne zaken moeten bepleiten ala zijnde daarvan bet beste op de hoogte Anderen noemden dusdanige uitsluiting eone revolutionaire daad voorDsmelgk wanneer het mAunen uit de bezittende of geleerde klasse geldt dia met hart en ziel willen medewerken aan de oplossing van de sociale quaestie Hoewel men balde braobt aan de mannen die het Verbond of tyne afdeeliogen zedelgk en stoffelijk ateuoen vermeende men echter dat die mannen staaa buiten den kring der werklieden Ten slotie werd besloten in dezen gt est de afdeelingen op de jaarfergadaring te bewerken By da behandeling van de bedrgfsbelasting in Burgerplicht te Amsterdam gaf de heer Vorsluys als zijn oordeel te kennen dat de geheele wet onder een brecden kring personen meer populair zou worden wanneer van de belasling der ambtenaren werd afgezien Zou de wet niet nog meer populair worden indien vaa de belasting van alle Nederlanders kon worden afgeideD P vraagt het vUtr Dbl zeer ad rem Een manu aoturier te Amsterdam die reeds 15 jaren van denielfden fabrikant zgn goederen betrok krveg eenigen tijd geledon met zijn leverancier veraobÜ over een bedrag van 6 oenten Da kooper beweerde dat er B cent te veet stond op de rekttning de verkooper hield vul dat dit onbeteekeneadc bedrag hem wel degelgk competeerde Geen der partgen gaf toe en de beide mannen die reeds jarenlang tot waderzijdsobe tevreden beiil zaken hadden gedaan bestoten het üboogar to zoeken cooals het ïn den volksmond luidt De kantonrechter heeft na de zaak van alle kanten bekeken hebben haar bt slist ter gunste vau den fabrikant en den winkelier veroordeeld tot betaling der B oaoten benevens de kosten van het geding ten bedrage van lfi 68 De In het ongolgk gestelde beklaagt zioh nu aan wien het maai hooreu wil over ons duur recht t is aan schande enz t Komt ons echter voor dat dit bedrag aenler bIs een straf is t beschouwen voor hem die ziob niet ontziet over i entente prooedeeren en die dan kantonrechter voor een nietigheid durft lastig vallen ILL ohaterlach uitbaratie over hun komische grimassen Grappig nietwaar Een en ander leverde stof voor een gesprek aan de ontbijttafel want ik verwachtte een interpellatie aangaande onzen tocht aasr Meerdorp en de aar opgedane arvaringen waarom ik een klein proeQe humor als anlrée op ons eenvoudig menu verkieslijk chtta Zooals u wel weet is vader üiettegenstoaiide 1 zijn baminnalijka eigeuschsppeu in sommige oplichten liog gehecht aiin t oude eerwaarde trots op qn va lerlijk erfgoed en lo zijn haft een volbloadoonservatief Dat bad me wal een beetje bezorgd gomaakt voor het onthaal van onze hervormings en exploitatie planue hoeveel vertrouwen ik ook stelde in vaders edelmqedigbeid Ik waagde t een lansje te breken voor het volk en stond op het punt een f ilaidooi te houden voor zgn raohien maar vader Bohte mg uit en bracht mij schertsend geheel van mijn cbapitre af Daarbij bleef het Ik liet de heeran zoo gauw mogelijk alleen in de hoop dat dokter Roaba om mijnentwille zgn invloed sou aanwenden om vader nog een beetje in ons voordeel te bewerkon We zullen zien Morgen sehrijf ik u onmiddellgk t resultaat van onze besprekingen Ik moet ma voor het eten nog atrijdvaardig maken voor bat debat van van avond Adiaul t t M tan Hoogeudaal E a ding is javnar at den bbrikast alat hetzelfde lot haeft getroffen als den winkelier OeAtendbode Op den Kloveniersburgwal naast het gebouw der maatsohappg voor den Werkenden Stand ia een kelder van de Amalerdamsche Bottel MaatscBappg waarin biar w n en gediatillaard wordt verkocht Da kelder is onbewoond maar da huurder heeft er aen kantoortje In dan aacht van Maandng op Dinsdag hebben onbekenden het hangslot dat op do buiteudeur hing verbroken en zich toegang versohaft tot den kelder waar za erg babben huis geboudeo Uit een koffer ontvreemden zij aen groot aantal kleediugstukken ze namen verschillende flessoben mee maar wat het ergste was zg slaaptea ook de zwai e brandkast weg waarin eun vrg sanzienlgke WHarde aan Antwerpsoho en Madridsohe loten ou Russische sporen Het is bgna onverklaarbaar boe de dieven dit stoute stuk ongestoord hebben kunnen uitvoeren want in deze buurt liggen steeds stoomliooten waar op dag en nacht ge w t wordt Een buurman dia omstreeks vier uur s nachts geraas meent gehoord te hebben beeft bet dan ook aan bet laden op de booten toegeschreven De brandkast was volgens den eigenaar die van het een en ander aangifte haeft gedaan omstreeks één meter hoog bruiu geverfd en zoo zwaar dat drie personen nauwelgka in staat waren haar te varvoerec Vermoedelglt hebben de brutaio inbrekers het zware stuk onmiddellgk op een kar geladen nadat zij de brandkast blgkens de kraspeu op den iteenen vloer on de drempels met veel moeite op den baganen grond hebben gesleept JV v d D De Yoreeniging tegen misbruik van Tabak te Fargs heeft twee prgzen uitgeloofd lo Voor da besobrgving van miuateqs vier uitsluitend aan het misbruik vau tubak toe te schrgven ziektegevallen Prgs ter waarde van 200 frank en medaille 2o 100 frank voor een praotiscU eu goedkoop middel om bg hen die het overaiang rooken niet kunnen nalaten sohadelgke gevolgen te voorkomen Programma s worden varzonden door den presidentder Veraeuiging woouachtig rua Saint Beuvet 20bte Fargs Vrijdag ia te Dratden bat congres derhygiëaistea uit Duitschlaad dat dooi dr Lohman directeur vau het Sanatorium VitMmt Hirsoh samengeroepen was gehouden In da eeiste zittiug hield dr Sturm nit Berlgn een voordracht over het wezen van de persoonlgke stemming an haar verhouding tot plaats en tijd waarin de spreker zioh zetr beslist tegen den kommabacil verklaarde die speelgoed ea slocbts aan soei nietige oorsaak toe cholera is Oe bacil werkte slechts bg persoonlgke stemming Van de tweede zitting waaraan nog 6 andere hy gienisten deeloamon is een besluit iwmel dings waaruig waarbij der regearing van het rijk een stelsel der openbare verzorgiag vau de gezoudhdid voorgelegd werd Het ooogrea machtigde dan heer Lohman tot het sameadielleu viu een leerboek dnt op last van den bond Van artsen uitgegeveu zal worden en van de namen dezer laatsteu voorzien znl zgn In dezelMo P 3 Ik ontvang daar juist een brief vsn u in antwoord op mijn vorig sohrg vea Dahk voor uwvriendelijke raadgevingen waarvan k gean enkele in den wind zal slaan dan misschien dezeééne pas maar op dat gij uw har a niet verliest t Is immers de vraag tant I of ik erprgs op stel t te behouden In ernst of ikroe ooit verbind aau een man dan moet hetzgn san een mao van zijn stampei voor wien ikrespect en sympafhia gevoel M v U Il Via I Freule Marie zat onder het licht van een hooge schitterend gepolijste lampe Beige een romannetje te e en in afwachting dat Jan Holsma zich zou laten aandienen Schuin tegenover haar aan een speeltafeltje zaten jonker van Hoogondoal en dokter Kaaba een partg piquet te spelen van t d tot tijd een opmerking met baar wisselend om da conversatiu guande te houden Ze waren alluu drie rain of meer onder den indruk van het verwachte bezoek freule Marie omden persoon van den bezoeker de jonker om diens antecedenten en doktor Baabe om het dispuut dat onvermijdelijk uit het gesprek moest voortvloeien Precies om zeven uur bracht de huisknecht t ksartje van Holsma binnen en weinig oogenblikken later stoud deze tegenover t drietal De kennismaking vlotte bizonder goed zoodat de heeren I weldra zoo zitting werden ook eenige uren aan het nieuwe wet ontwerp betreffende de bestrijding van ziekten dia voor het algemeen gevaarlgk zgn gewgd Over het algemeen waa het congres het ontwerp niet guustig gemind omdat het geen medische wet maar maar een juridiscbstastbuishoudkundig statistische vraag was Aan da onderdeden van het ontwerp ward bat aen en ander toegevoegd De praoiische veranderingen die het tiongres gemaakt wil hebben waarbg ook legen alle on ts mettin gs maatregelen behalve da onismotting dar vuile wosch mueten de regeering onder het oog gebracht worden Oproerkest waardig is nog dat het congres zich zeer beslikt tegen de bezoldiging der artsen door den Staat verklaard heafd albmode dat het de oholdra hg juiste behandeling niet gevaarlijker dan typhus of lougoutsteking ach i te De ChoIent Confereutie van Buisische artsen te petersburg in December tl gehouden en wier zittingen geheiin waren is volgens het Tydtchrtft toor Qeneenhauie tot de volgende besluiten gekomen Lauden zeequarantaina behoeven slechts ala observatieposten te gelden waar men de zieken afzondert en de verdachte bagage ootamei Strougere toepassing daarvan geeft geen nut en verslind sommen Da incubatie tgd van cholera d i de tgd die verloopt tusscbeu de itifeotie en het opiroden der eerste zielcteversohgnselen ia bovendien onbekend en men weet niet hoe laag de ufzonderiog moet worden volgehouden Onderzoek der reizigers van de grenzen is nutteloos en lastig evenals de deaiufectie der bagage vangezonde personen Dessinfeotie van besmette of vardaohte goederen kan alleen gedoogd worden enslechts in zeer bijzondere gevallen ook dia van dereizigers zelve Kermissen en markten bedevaarten Tolksophoogingeu behoeven niet te wonlen verboden mits slechts goede voorzorgen voor voeding drinkwater ed naohtverblijf worden getroffen De grootajaarmarkt te Nisobuy Novgorod en het feest vsn 14 Juli te Parijs oefenden geen invloed uit ojibdauitbreiding der ziekte V De ff kite Star Line heeft een barer bode i ter beschikking van den prins van Walea en zijn gevolg gestold Het schip zal to Boston landen en vso daar zal de directeur den prins door Canada naar Chicago geleiden Gedurende den overtocht over den Oc3san zullen 16 oorlogschepeu het schip met den prins en ziju gevolg vergezellen Een opzienwekkend bericht wordt naar aanleiding dezer reis verspreid Mfljoor Billings te Peterborough Ontario heelt medegedeeld dat hij een vertrouwbare inlichting had over een aanslag dia bij s prinsea bezoek aan de tentoonstelling op hem gepleegd zou worden Een onderzoek werd ingesteld en het resultaat daarvan is medegedeeld aan de Britsche consul te New York Noch dezen noch de hoofdinspecteur van politie willen zich echter daarover uitlaten De laatste echter hoeft verklaard dat hg bevel had gekregen de anarchistische clubs in New York na te gaan In een hotel ta Amsterdam had onlangs een Engelschman zijn intrek genomen Hij was een van het echte ras Albion s s Avonds te elf uur kwam hij geregeld thuis en hü liet dan aen halve flesch vertrouwelijk zaten te keuvelen alsof ze elkaar jaar en dag gekend haddenDe freule bad haar boek op zij geJ d t speeltafeltje weggeachovan en bepaalde haar gedachten voorloopig bg eeniga huishoudelijke bezigheden diaze bg voorkeur zelf op zich nam om geen beletsel in den weg te leggen aan do vertrouwelykbeid vaa hat gesprek Jonker van Hoogendaal die door dokter Baaba aenigszins op da hoogte was gebracht opende na een inleidend praatja t discours mot een paar opmerlingen over de demonstratie te Meerdorp waarin Jan Holsma aanleiding vond om t terrein oen beetje ta verkennen om tenmins te weten of zijn socialistische neigingen misschieu ook storend zoudon werken op de Koeda verstandhouding Maar de oude heeren lieten zich niet verschalken Jonker van Hoogondaal verschanste lioh achter een leuke onnoozelhoid terwijl dokter Baaba onder eeO knipoogje naar de freule een neutrale houding aannam zoodat het niet eens tot een schermutseling kwam Dokter Baabe leidde daarop den gast van zijn chapitre af met een praatje over de materdamsche universiteit dat uitliep op een vrg ingewikkeld dispuut over hel verband tusschen de studie dar rechtsgeleerdheid en die der sociologie en zoodoende geleidelijk terugvoerde tot het punt van uitgang de betöekenis en het streven der Volkspartij in de provincie Friesland tfordt vtrvigd champagne brengen en bleef tot diep in dm nacht Dp met zgn groota laarzen aan als een klok zód legelmatig op en neer loopend Ten twee uur weid bet stil op zgn kamer mylord was dau in zijn bad gestapt Dat onophoadelijk geloop mat dia laarzen in dan nacht begon aan zijn buren toevallig de kamer links ééne dame de kamer rechts twee dames en de kamer onder de zijne een getrouwd paar ecorm te vervelen vooral de twpe dames rechts konden geen oog dicht dovn De kamerhuren van den Brit staken de hoofden bijeen en op een goeden morgen werd den Engelschman oau het ontbijt een paar prachtige pantoffels geoffreerd Met een rijnslaoh die een lach van voldoening beteekenen moest nam hij het cadeau aan en sedert gaat hij lederen dag uit met die mooia pantoffels en trekt ze zorgvuldig uit des avonds om elf uren als hg thuis komt Dan schiet hg ziju laarzen weer aan Om 9 uren eergisteren avond werd ta Bottardam doer de politie zwaar geboeid naar het hi is van bewaring aan da Korte Hoogstraat gebracht een Ouitscher Deze vreemdeling was des namiddags als zoudir middel van bestaan zijnde met nog een man die in dezelfde omstandigheden verkeerde onder geleide van twee agenten brigadier op transport gesteld om tut het Bgk te worden verwijderd Omstreeks 2Vg uren van het station Beurs albiar lertrokken wist daze Duitsoh da aandacht af te lei iSD en nabij Usalmonde uit den met volle vaart rijdenden trein te springen Hij ontkwam ongedeerd doch werd later onder die gemeecte door een rgkaveldwachter dien men met het voorgovatlena in kennis stelde opgespoord aangehouden en naar hier terug getransporteerd Da opiiieuw aangehoudene wil niet naar zijn vaderland terugkeeren waar hg naar men met grond meent iets op zgn cachet heeft Eergisteren heeft te Ossendreobt een vreeselijk ongeval plaats gehad dat een ieder met ontzetting heeft vervuld Drie werklieden van de firma C van Veldhoven en Carpentier steenbakkers te dezer plaatse waren bezig met bet afbreken van do kruin van den steenoven waarvan het metselwerk moest hersteld worden toen eensklaps de oven instortte en een der werklieden met name V J Kil onder de steenen en het puin word bedolven Da andere twee bokwamon slechts lichte kneuzingen doch eerstgenoemde moet onmiddellijk dood zijn geweest Eerst na twee uren zwaren arbeid mef verscheiden personen is het vreeselgk verminkte lijk onder den puinhoop kunnen worden uitgehaald De ongelukkige ecu braaf en oppassend werkman laat een weduwe en kinderen achter wier smart zooals wel te denkan valt mat geeu pon is te beschrijren De trein van dea Chicago Book Island nod Pacifio Spoorweg die tuseohen Cbioaito ei Kansas njdt kan zioh wat gerieftilijkheid betreft meten met de beste europeesche hoflreinen Hij bestaat uit etm salonwageu een alaapwagen en een wdining uar of eetwagen allen zoo voortreffelijk ingericht dat verbeteringen niet meer mogelijk schijnen In den salonwageu is voor lederen reiziger een gümakkelijke leunstoel die naar alle zgden gedraaid en des nachts in een rustbed veranderd kan worden wanneer de reizigers geen gebruik willen maken van de bedden in den slaapwagen die 2 dolUr kosten De inrichting van den salonwngen is zeer weelderig De wanden zijn van gepolijst notenhout waartegen kostbare spiegels hangen Aan het eeiie einde bevindt zich de rookkamer aan bet andere de toiletkamer met waschtafele een kachel en toestel met frisch drinkwater In Uet midden van den langen wagen is ruimschoots gelegenheid tot wandelen Maar het non plus ultra van gemak is zeker wet de aetwagen dien men zelts bij de grootste snelheid waarmede de trein zich voortbeweegt zonder gevaar bereiken kan In dezen wagen is een prachtige eetzaal waarin ztoh twaalf tafeltjes bevinden elke voor vier personen Voor eiken moaltgd is een groote voorraad verschiltflode gerechten beschikbaar die met de grootste zorg zijn toebereid Aan bet einde der zaal is de keuken waar gewoonlijk twee negerkoks het Werk verrichten De voorraad spijzen wordt onder den waggon in een gskast bewaard De wielen van de eetwagens zijn gewoonlijk van föporst papier vervaardigd en met stalen banden OBgeven waardoor de wagen bij bet rijden bijua niet nhokt De Telegraaf maakt naar aanleiding van het Kamerdebat over de perronkanrtjt s de volgende opu erking In een klein land als het nzo waar da centrale regoerins polderbesturen en burgemeesters en zelfs ommissarissen van politie ten koste dor gemeenten wal te verstaan benoemt waar de rageering zelfs directeuren van particuliere maalschsppijen als de Nederlandscbe Bank ao du Nederlandsohe Handelmaatschappij aanwijst laat men de directeuren der beide reuoacbtige spoorwegmaatschappijen benoamea door do aandeelhouders dat wil zeggen door den bankier die bet grootste aantal lieden naar de algpmeene vergadering zendt De Exploitatiamaai schappij heeft niet minder dan elf duizend de Hollandsche IJzeren Spaorwegmaaischappij zesduizend menschan in haar dienst die verspreid zijn over het geheele land De directiëc van beidd maatschappijen spelen buitendirn aan hoofdrol in alle economische toestanden door de tarieven in do legermobilisatie die zij at of niet kunnen bespoedigen in de internationato verhoudingen door hare maatregalen in overleg met het buiten and Het IS niet de benoeming van regeeringswege van do directeuren dezer muatschappijen waarop bet betoog vau de Telegraaf uitloopt maar de volgende beschouwing vormt da slotsom vPost telegrafie ko oniil l beheer zeemacht inning van belastingen l r dit alles is in vroegere jaren in handen vnn particuliere ondornemurs geweest Langzamerhand heeft de drkng der omstniidtgheden geleid tot een samenbrengen van lat alles in handen van het centrale gesag dat onder toezicht van bat parlement en van de openbare meeoing meer waarborg aanbiedt vau richtig beheer Vermoedelijk zal het met de npoorwegexploitatie eveneens gt an en met hel oog op de altijd Onder het opsehrilt zier merkwaardige uniformverandering schrijft D het volgende aan de N Solt Ct Bij koninklijk besluit van 9 dezer no 35 is omtrent de ovorjasseQ der officieren van het leger o a het volgende bepaald lu vervanging van de uniformknoopon worden da overjassen van de officieren van voren voorzien van twee rijen ieder van zeven met laken overtrokken knoopen van ilezelfde kleur als de stof waarvan de jas is vervaardigd Bovenstaand besluit is alteen geldend voor de ofAcieren en strekt zioh bg gevolg niet uit tot de miliairen beneden den rang van officier deze behouden dus de blinkende knoopen aan huntte kapotjassen Met een gemiddeld gezichlsHrmogen ouderscheidt men bü een holdane luoht k op 100 meter alle Ucbaanudeelon en kan men zelfs de knoopen van de uniform tellen Op 200 mt ter da gelaatskleur dooh ziet man de knoopen als een Hauwa streep eu op 800 meter het gelaat maar niets meor van da knoopen In verband met de normale spreiding van ons tegenwoordig geweer M js heeft een goed schutter wanneer de afstand tot bat doel bekend is nog een vrij zeker schot op oen doel waarvan de grootte ongeveer geiyk is aan een man in liggunde houding tot op 200 meter een man in knielende houding tot op 300 meter Bij een afdeeling infanterie sal de vijand derhalve natuurlijk op de daarvoor vatbare afstanden zie boven de ofbcieren vrij nauwkeurig van de minderen kunnen onderaoheiden En dat dit nog al wat beteekent wordt duidelijk wanneer men weet dat het tegenwoordige klein kaliber g weer bij de Europeesche mogendheden in gebruik op bovengenonmde afstand iuinstens twee maal zooveel trefkans heeft als ons geweer M ss au men bovendien door het gebruik lan rookzwak buskruit dikwijls niet weten zal van waar de nu bij voorkeur op de aanvoerders officieren gerichte moorddadige schoten worden afgeven BuiteDiandscb Overzlcbt Eindelijk is het de rechterzijde dan Boulangisten in vereeniging met een 100 tal republikeinen in ds Fransche K amer gelukt het miniaterie Ribot ten val te brongen Het oontiect tussohen kamer en Senaat over de begroeting was de naaste aanleiding tot eene stemming waarbij het ministerio 6 stemmen in de minderheid bleef De Ministerraad kwam onmiddellijk daarop bijeen en besloot dnt het kabinet zou aftreden Na het numen van dat besluit begaven de ministers zich naar het Elysée waar zij president Carnot hun ontslag aanboden Deze drong er op aan dat de ministers dit verzoek zouden terugnemen hetgeen zoo stellig mogelijk geweigerd werd Bij de heropening der zitting was alleen de minister Tirard aanwezig Deze vraagt twee voorloopige twaalfden aan Uit naam van de begrootingscommissie stelt Loojf roy voor slocbts ééa twaalfde toe te staan Da Kamer baaluit daartoe mat 604 tegen 6 stammen De aanvraag tot het toestaan van een rierde voorloopig twaalfde ia in den Banaat met algemeena stemmen goedgekeurd Het gerucht loopt dat Burdeau of Develle met da vorming van een nieuw kabinet Euttan worden belast De ministen Loizillon oorlog en Rieanier marine zouedn hunne portefeuille behouden De meerderheid der Kamer welke de handhaving van de drankbelasting op da begrooting doordreef bestaat ui120 leden d f rechterzijde 30 Boulangisten en omstreeks 100 republikeinen De stemming bad uitsluitend een politiek karakter Men weet dat de correspondent van bet Beriioer Tageblatt te Parijs zekere Brandes uit Prankrgk verbannen werd omdat iu dat Berlijnsche blad het gerucht werd opgenomen dat da zoon van President Carnot genoemd werd in verband met Panama Dat bosluit van de Fransche Begeering werd genomen zonder nader onderzoek Dat het gerucht in de krant stond waa waar maar de redactie van het Berliner Tageblatt beweert dat zij t overnam uit een andere Duitsohe krant eu haar oorrespondent geheel vreemd it aan de zaak De Fransche Begeering wilde echter van niets hooren Brandes moest weg Nu staat do heer Brandes bekend als een fatsoenlijk man hij woonde sinds vele jaren te Fargs was een halve Pargzenaar geworden an leefde met vrouw en kinderen in de groote stad Men kan ook met zeggen dat het Berliner Tageblatt zich gewoonlijk scherp ot hatelijk tegen Prankrg k uitliet Dat is ook de aard niet van de vrgzinnige bladen doorgaans trekken zij het Fransche voor als t aenigszins kan Mat da Panama geschiedenis viel er wat eens een hartig woordje maar volstrekt niet zoo erg t Hielp echter niets Brandes moest weg en mat moeite kreeg de man 48 uren uitstel om ziju zaken te regelen En hoe heeft da heer Brandes het land dar baschaving verlaten Brandes woonde in rla voorstad Aanièroa Onder geleide van de politie zou hij naar het spoorwegstation gebracht worden Toen hg met zgn vrouw eu schoonmoeder aan de prefectuur van politie kwam werden zij door aen woesten volkahoop omringd die uitriep ffWeg met dat vee Dood aan de Pruisen Een poli tied ienaar zag dit aan zonder tusschenbeide te komen De kindoren van Brandes ea een jonge dame waren vooruit naar het station gegaan dooU zg keerden plotseling in wilde vlucht naar do ouders Een troep mannen en jongens hadden de weerlooze kinderen met steenen aangevallen en gekwetst De politie werd toen door een der kinderen van Brandes te hulp geroepen maar deza kwam te laat Brandes deed aan het Noonlerstation dadelijk per telegraaf zijn beklag aan den Duitschen ambassadeur graaf Munster wegens schending van bet internationale recht Het Berliner Tageblatt geeft nu een groot en gekleurd verhaal van den uittocht van Brandes De Parijsohe binden zwijgen over bet geval of stellen t vergoelg kend voor zeggend dat een paar straatjongens gegooid hebban De Kngelsche bladen nebben ook groote verhalen van het gevat volgens hetgeen deze oorrespODd anten berichten hadden da dochters en de andere leden van het gezin van Brandes t inderdaad hard te verantwoorden Een dochter van Brandes kreeg een zware wonde aan bet hoofd Het huis van Brandes werd dea naohts beplakt met papiertjes waarop betepdigende opschriften De NorddeuUche Algemeine Zeitung zegt in eene officieus artikel in den geest van den vroegaren t g koudwateratroaU van Bismarck dat da Fransche pars reeds lang met hare overhaaste longanachtige berichten over Duitsohland en met het beschimpen van alles wat den Duitsohers dierbaar en heilig is hara lezers onderhoudt Al straffe men bier dit verachyneel ook mot verachting hot heeft looh een ernstïgeo achtergrond want bet bewg st dat alles wat maar tegen Duitschland gezegd wordt den Franicben aangenaam is Slechts de juiste houding dar Franscbe regeering sedert 1871 heeft tot nu toe voorkomaa dat woeste opfaitserij omgezet werd in daden van geweld Met leedwezen en niet zonder vrees ziet men nu dnt Fransche staatslieden zich door oureohtvaardigo en vijandige handelingen bij den groeten hoop den bijval verwerven die zij door andere regeeringsdaden niet kunnen vinden Verbanning van twee Duitsohe correspondenten op grond van valsobe beschuldigingen moei de aandacht van het Panamaaobandaal afwenden Het vormelijk recht der Fransche rogetiring is onbetwistbaar doch oen beroep op de volk aat is altijd een gevaariijk middel het wekt hartstochten op waarin Europa dat den vrede zoo noodig heeft een onafgeb ken gevaar voor oorlog ziet Ëen brullende menigte die de verbannen Duitschcrs met steenen werpt en achtervolgt is het meust volkomene beeld zindhoid in Frankrijk Da roep ü Berlin van de tegenwoordige geook niet het