Goudsche Courant, dinsdag 4 april 1893

i Mtcul7die teteDi tot rolkigurktaken wordt iogerieht eta flinke bidkamer de keukoD eea rertrek om detooodi kleederea te ont metUa eu 0e rrouwMkifdaeUng Iteeft mra venzoo iogtriolit alleen wordt de eetaasl daar gtea gaarkeakw eo heeft men ïq Ue aldeeHog wurkplMtaeo Dew laatitt wijten er op dat in deze iariahling nieU voor oieti wonlt verur kt Uea voet al U het nog too weinig betalen Daarom woiden niet weggezonden zy die geen geld bebbeo naar worden toegelaten op da oonditie dat te dan in de verkplaatUD zullen arbeiden Door vooraf goed te onderzoeken kwam de commi li die het initiatief tot deze stichting nam tot da ontdekking dat het aantal onbehuisden niet zoo noot wat als men dacht maar duidelijk bleek de behoefte aan een flinke inrichting waar men voor scer weiaifT i eld naohtverbigf kon tmtvangeo Zoo werd deze stichting naar die behoefte ingB rioTiL Er ia plaau voor 1400 personen die er allerlei kleine gem tkken vinden bgv met gereinigde onderkleederen weer kannen vertrekken ens Wel heeft men btt er op ingericht dat da toevlneht voor onbehuisden zich zelf dekt wat de kosten betreft maar vooral in den aanvang is ruime steun van de laodgonoolen noodtg Hen vraagt er niet naar onderscheid van godsdienit die ziob aanmeldt wordt binnengelaten en vindt een inrichting die reeds bg den eeraten aanblik den indruk maakt van volkomen berekend te sijn voor bet doel waarmede sg werd tot stand gebracht De oommiBsie die dit huis liet openen bestaat Dit de beeren Henry Tindat voonitter Dr A Kuyper J de Koo Mr J A Levy Mr i A Tours A G C van Duyl en A L Grothe aeoretaris Iemand te beleUeo zijne belangen te bevorderen i tohtemitzelting Sociaal Weekblad ADVgRTElfTi eif De Lezing vaD Dr Scbaepman ü TMlgeiteld op Woensdag 12 April Kwrten voor NIET LEDENder RCLewTereeniging en hnnne Dames ad ƒ 1 50 te Terkrjgen un het Kantoer ran den Heer Tis D R HEIJDEN in de Boelekade op werkdagen Tan 0 1 en Tan 3 7 nar Den 8n April a a hopen onze geliefde onder J L LAFEBER 8 DE HOOö hunne HS JABIGB SCBXrBBWEHIOISG te henlenken 60uda 1 April 1893 Hnnne dankbare kinderen Omtrent de toedracht van de sluiting van den Ooriprong bij Ootterbeek meldt men het volgende Sedert een IStal jaren is jbr A W van Borsele bnrgemeeater van Eede in hot bezit van do landgoederen Oorêprtmg en Woljhete Steeds had hg het voornemen den Ooraprong zelf te gaan bewonen en al die jaren heeft hg veel laten werken tot verbetering van wenen gebouwen enz Ook aan de bonoheu liet hg Diettegenstaaade de lage houtprgzeu voel doen Zoo werden ook op Wol hsMB een aantal heotareu heideveld ontgonnen door bezaaiing en aanplaating Aangezien do beer van Borssete aan een werkzaam leven gewoon was aag hg er tegen op zgn betrekking als burgemeester van Mn der grootste gemeenten van Gelderland prijs te ven te meer omdat bg in Eede ateoda genegenheid heeft ondervoeden Daarom bleef de Ooraproa al die jaren onbewound Toen eoht r de heer van Embden ontslag vroeg Il burgemeester van Renkum meende jbr van BorHle de gelegenheid te moeten aangrgpen om op zgo Uadgoed te gaan wonen en teveni werkzaam te blgv n Hg meende met zijn gezond en krachtig gestel de werkzaamheden in de veel kleinere gemeente Renkum seer gemikkelgk te kunnen waarnemeni immers Eede heeft eeè oppervlakte van 33000 HA tegen Benkum SOO lEan burgemeester van Ecda behoeft er dus tegun p lo zien burgemeester van Benkum te worden Velen hebbin dus ook tiiot anders gedacht dan dat jbr van porssete de aangewezen man voor bur gebrek aan Ifvertrouwen tooh wel weer zouden laten sturen do r derdea Bovend en viel dokter Raabe in t volk verlangt naar o Ü oordeel geen Algemeen Kies enStemrecht t Mist de eapaoiteiten die man als waarborg voor een goede uitoefening van dat recht mageischen en heeft nog niet de minste bewustheid vanzijn staatsburgerigke plichten i Zal dus uit zichzelfnooit de behoefte gevoelen om een algemeen belangte bevord en inteundeel elk individu zal vanmeet af aan zijn uitgebreid Jeobt in zgn eigen belang trachten aan te wenden want t Volk staat nogop dien trap vaa ontwikkeling waarop men heteigen voordeel als eenig juist richtsnoer van handelenbeschouwt eu de belangeloosheid of de edele humaniteit van hooger beschaafden eenvoudig betachelgkvindt Wat do heeren daar beredeneerd hebben kun en we dunkt me samenvatten in twee stellingen zei Hotsma ten eerste het volk is politiek onmondig ten tweede hot volk is moreel onmondig Mag ik op die twee stellingen eens eren wat kri iek leveren Onh né verzocht de freule spaar dat tot eenlatere golcganheid ala u wil Ik voorzia eon eindeloos dispuut zonder eenige conclusie om do oouvoudige Töden dat do heeren do kwestie vau ver ohillond stimdpmit bezj Vn Als we loch over socialetoestiinden moeten spriken laten we onzo aandacht Te aanvaarden 1 Mei 1893 Dagel ks Ie bezichtigen Betaaldag der kooppenningen 27 APRIL wnstaande Nadere inlichtingen geeft TOornoBmde Notaris FORrUIJN DROOOLKEVER te Gouda gam it r van BeokoiD was en toch werd hg tegengtverkt Er w rd een g ieiine bijeenkomt belegd te Oosterbeek in bet raiulhuis eenige voorname ingezetenen en raadsleden werden samengeroepen door en wetkonder n in die bijeenkomst werd besloten allo pogingen in het werk ta ilellen te Arnhem en bij de regeering te s Gravenhage en vensoeksohriften te riekten om jbr Van Borssete niet te benoemen Wat da r den vao die tegeowerlring wa hebben velen nM begrepen Jbr van B tooh beeft iteeds de belangen van Oosterbeek voorgeataaui alle wandelingen ter groote van 400 HA werden vrggelaten en aan de vereenigiag ter bevordering van bel vreemdelingenverkeer vergund tot wederopzeggens banken handwgzef eoK 10 plaatsen De hooge ambtenaren hebben bfgkbaar ta weinig onderzocht b hoeverre de z g n stemmen werkelijk stemmen uit de gemeenta wart n want du blgkt dat bet stemmen en van enk o heeren Daar is Goaterbeek uu bet slachtoffer van De belaogbebbendeo moeten dat ou eigenlijk ntat verbalen op den gegriafden peraoQB dooh meei op t bestuur der gemeente hetwelk iorzaak is dat Oosterbeek leze schade en onaangenaamheden treffen Gek zegt men dat één man het duizenden onaangenaam kan maken net een booze bui maar veel gekker is het dat mva zolk een man die steeds getoond heeft zijn macht ten nutte te geven van het publiek beleedigt Die man ia blijkbaar niet zoozeer boos omdat bg niet benoemd ie maar hg is alleen verstoord o er de wgte waarop zgne benoeming is tegaugewerkt Schoolbaden in Dnitsabland Het aantal steden die in haro volksacbolen stortbaden dedeu inrichten neemt voortdurend toe Op het voorbeeld van Gottingen heeft men te Brunswgk sedert Mei IS89 in twee nieuwgebouwde scholen stortbaden ingericht De inrichtingen zgn van dien aard dat 40 kinderen tegelgk een bad kunnen krggen Ook Altona heeft een sobool slortbad het is sedert 1 Januari 1890 in gebruik en ofschoon de deelneming vrgwillig is wordt er algemeen gebruik van gemaakt Ieder kind krggt daar zeep en een soboooe handdoek welke laatsten in de stadelgke badinrichting worden gewassohen Ouder de 6 wateratraien die zonder tussobenachotleu naast elkander zijn aangebracht kutinen tegelgkertgd 13 kleine of 6 groote kinderen baden Herv Gemeente en één B K paatoor de twee Ua ita beartaliogs van de versobillende gemeenten De renten van het fonds moetoo aangewend worden tot werkverschaffing en onderwgs en daariioor strekkan tot blQvende herinoeriog aan bet kortstondig verbigf van den Vorst albier De vier afdeeiingen van hot fonds zijn gevestigd te Apeldoorn Beakbergeo Loeneo en Vaoaaeo Apel doorn onderhoudt van die gelden een bewaarschool en eobsidieert twee v ka bewaafschol i Beekberxm heeft een bewaarschool en verschaft werk o s spinnen en weven eo verbetering vaa wegen Loimi ondersteunt een breisohool en laat wegen onderhou H Vaassen laat spinnen en weren gronden ontginau ea subsidieert een school De vrouw in d Kamera van arbeid De beide ontwerpers van het wetsvoorstel tot ofH richting van Kamers van arbeid verscbillan onder meer over da vraag of de vrouwen daarbg alt stem en kiesgereohtigden zullen worden toegelaten Dat het bQ de duizenden vrouwen die hier Is land tot de arbeiders behooreo niet meer dan billjjk zou zijn haar aan de verkiezingen voor die Kamen te laleo deelnemen springt iederen onbevooroordeeld in het oog Gebeurt dit niet dan zullen tal vaa bedrijven die uitsluitend of grootendeels door vrouwen worden beoefend in bet geheel niet of sleobts zeer onvolledig worden vertegenwoonligd de belan gen der daarbij betrokken3n eveneens uift of zeer gebrekkig worden behartigd Het is ook d urom gawenscht aan alle vakken gelegenheid tot veitogenwoordiging te geven omdat buiten het vak staaoden meestal onbevoegd zgn om de er aan verbonden bezwaren en grieven met verstand te beoordeelen en te verhelpen Uit een zedelgk oogpunt is bet eveneens gewenscht dat er vrouwen patroor a eu arbeidsters zitting nemen in de Kamers van arbeid aangezien aan klachten van vroawen omtrent zedelgkheid lichamelijke behoeften enz beter kan worden tegemoet gekomen door vrouwen dan door mannen Men meldt uit Apeldoorn Eene pbilantropisobe liDstelUng van blgzonder aard is ongetwijfeld h hior bestaande Spinfonda van koning Louis Bg besluit van 26 Augustus 180S schonk namelijk koning Lodewgk Napoleon 100 000 aan bet destgds te Apeldoorn gevestigde werkhuis Volgens den giftbrief moet dit foodastrekken tütonderateuniug der inwoners van Het Loo Apeldoorn Beekbergen Loeneo en Vaassen uitmakende bet sohoutambt Het Loo Onder oppertoezioht van den baljuw der NederVeluwe thiios de commissaris der Koningin io Gelderiand aan wiens goedkeunug de jaarlgkscbe begrooting en rekening wordt onderworpen wordt dit fonds beheerd door een hoofdeommissie bestaande uit den schout van het sohoutambt Het Loo thans burgemeester vau Apeldoorn één predikant der Met welken sobgn zelfs van recht zou man aan vrouwen de bevoegdheid willen onihouden door zelf gekoseo personvn bare belangen te b pleiten wnnnear men dit reoht aan de mannen verieent F Of die van als lid der Kamer hare stem uit te brengen ten behoeve bare made arbeidstera Waarom zou men vrouwelgke patroons willen uitsluiten van het recht om de belangen van haar zelve an van haar personeel voor te staan aren zoogoed als hare mannelijke oollfga sP Ongischiktheid behoeft men niot te vreezen wederzijdB zuilen tot afgevaardigden en woordvoerders de geachikttte personen worden galcoïen en daarop komt het toch maar aan niet op de sekse En de ongeschiktheid der kiezers die zal el bij allen mannen en vrouwen galgk staan daar zi geen van allen eeniga ervaring hierin hebben Het geldt ietó nieuws waarbij degenen wier billgkheidsgevoel sterk genoeg is om de vrouw ook in dezen niet weer zonder reden achter teétellanbij don man niet behoeven to rekenen met de dikwijls zoo belemmerende tradiiie De voorstanders der bescherming van economisch zwakkeren behoeven nu niet eens te bevoorrechten alleen nietaohter te eetten Ue tot nu toe bestaande wetten ter basoberming der vrouw besobermdan juist den man en deden dor vrou v te kort moge dit werk niet weer goaobieden ten opzichte van do Kamers van arbeid t ons thans zoo goed als niets opbrengen omdat weons do weelde willen parmilteeren er oen jachtterrein op na te houden Woelde mompelde de jonker Datjachttörrein is een integreerend deel van onze bezitting kind 1 O jawel zei ze ik spreek ook maar van aeadeal onzer jaohtvalden Zou u niet denken dat eenenergiek man met betrekkelgk weinig kapitaal instaatia die velden in korten tijd te ontginnen tot vruchtbare goed rendearende tuingrondau P Natuurlijk zei de jonker gevleid onze bezittingis niet alleen oen van de schoonste maar ook eanvan de rijkste in deze provincie De grond is uitstekend voor de cu tuur geschikt dat kun je zienaan de boomkweekeryen en warmoezergeo vsn defamilie Hulst Als ik goed ingelicht ben behoorden de kweekergen an de familie Hulal vroeger ook aan hetSlotP vroeg Holsma ounnozet De kweokorgen behooron aan het Slot verbeterde de jouker Mün grootvader heeft die grondenindertgd voor oen miniem beetje geld in erfpachtgegeven aan die familie ik geloof uit consideratiemet een m nheer die in dan Franschen lijd zijn boeltjeverspeeld had Enfin daar is een contract van opgemankt eu do eerato pacliter ia zoo liiimlig g weest om m dat contract een bepaling op te doon nomen die ons eigendomsrecht zoo good aU tot o m iictio maakt § dan even schenken aan t geen er voorvalt io onse onmiddellijke omgeving We weten allen boe dit dorp eenmaal gebloeid heeft door industrie welk een welvaart er geheoraoht beeft onder den middenstand dokter Baabe dia dagelgks hiet alleriei menacben in aanraking komt kan t beste zeggen wat er van die welvaart geworden is Armoe la malaise I zei dokter Baabe zonderaarzelen Precies dokter 1 ging da freule ernstig voort Wü hebben met eigen oogen kunnen waarnemen wat uU die armoede uit die malaise voortkomt ontevredenheid gisting onder het volk Op denavond van den brand is t gebleken hoe vre dagelgksin gevaar verkeeren van een woeste uitbarsting vanhet gepeupel dat in ruw geweld ijn kracht zoekt Is i nu niet een onloochenbare ptieht van eiken rgke om door werkverschaffing op groote schaal de noo len van liet vulk to lenigen Jawel sei da jonker ik ben er volstrekt niettegen dat er iets gedaan wordt om werktoozen uil jden brand te helpen Wezeulgk niet en als een iander niet stilzit wil ik ook nog wel wat doen maar Vader als we eens een deel van onze jachtvelden in cultuur brachten vroeg de freule alsofze er behagen in schepte dü boeren plotseling methaar voorstel io oserrompeiön Zo zwegen dan ook Kyk eens vervolgde zo we hebben in de om I geviDg van ons slot uitgeatrektd velden liggen die De R K Kiesverecnlglng alhier heefb wederom den heer j j mmmm é Candidaat mr den GllilSiTER yD gesteld Onderlronwd FRANCOIS J BÜSCH IK CLA8INA W B TONINO Gouda 31 Maart 1893 Schiedam Getronwd A VA ÜVBN EK R vi NERDM die bg deze dankzeggen voor de blyken van belangatellinp by hnn hnwelyk ondervonden Del t 30 Maart 1893 welke oandidalnnr ook nn weer door de A RKiesvereeniging met algemeens stemmen is overgenomen De Heer J J GBOOTENDORSTwenscht dj de Gondsohe ingezetenen naarhnnne draagkracht in do Gemeentebelastingaangeslagen worden Alle kiezers die daarvóór zyn en bezuiniging weuschen waar bezuiniging mogelijk is worden dringend uitgeaoodigd DINSDAG a s 4 APRIL tuasohan 9 en i nnr hunne stem uit te breniren od den Heer J J Grootendorst Ve betturen van voomotmde Kmveremigingen Gouda 1 April 1893 e Daijnstee r Kleiwegno 4 by de Hoogetr Gouda ïj A DEP T DER 6 Voor de vele en hartelpe bewflzec van deelneming ons betoond by het overlyden van onze jongste Lieveling betuigen wy onzen innigsten dank J H SPIERINGS J SPIERING8J1 PEE8 Gouda 1 April 1893 V De Drie HOEFIJZERS 4 V4 Breda Hartelyk dank aan allen die ons hunne deelneming betoonden na t overlyden van onze geliefde Moeder Mevrouw de Wed viK die ROERWiOKEB Namens de familie H E VAN DEE ROER Gouda 1 April 1893 Openbare Verkooping te GOÖDA Men neme proef der uitstekende Lager en Dubb Gerste Bieren Afnemers op lust genieten korting op WOENSDAG 6 APRIL 1893 des morgens te elf uren in het Koffiehuis kHARMONlEi aan de Markt teu overstaan van den Notaris G C FORTüIJN DROOGLEEVER Openbare Vrywillige Verkooping Ij geteekend F no 58 een enkele jaren geleden gebouwde zeer doelmatig ingericbte SCHUUR ZOMERHUIS HOOIBERG ERVEN en eenige perceelen Wil11 i® MLiii ftooi 22 Hectaren 95 Areo 26 Centiaren ttaaade en liggende in de Gravekoopschen eo fioezempolders a d sGravenkoopacheadijk te De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op DINSDAG den 2n MEI 1893 des voormidddags ten 10 ure ten hiiize van C VAN OER HEE op het dorp aldaar in het openbaar te verkoopen 1 £ EOÜWMMSWOme geteekend nr 471 eu 5 Hectaren 67 Aren 13 Centiaren Wel Hooi en Bouwland eil DIJKfiROND staande en gelegen onder de gemeente BERGAMBACHT in Bovenberg Te aanvaarden de Landeryen 1 November 1893 en de Bouw mans woning en aanbebooren 1 Mei 1894 Openbare Vrijwillige Verkoopiag te MOORDRECHT De Notari H GROENENDAAL te Gouda ia Toornemene op VRIJDAG den 21 APRIL 1693 de morgena 9 wr te MoordncM p het dorp aan het Rnarpad op de Werf vau den Hear J B PERK ia hat openhaar te erkoopen om contant geld wegens liqaidatie der atalhoaderjj 1 afstands 9 ROEIEN gekalfd heh bende 3 PINKEN 1 CALÈCHE 2 COÜPÈ S 1 VIGBLANTE 2 OMNIBUSSEN 1 TENTWAGEN 2 TILBÜRRY S 2 8PEELWAGBNS op veeren 2 platte WAGENS op veeren 2 BOEREN WAGENS 2 drie wielde KARREN 1 HONÜENKABNMOLEN diverse één en twee spans TUIGEN en STALOEREBDSCHAPPEN Voorts 2 MESTSTALEN gelegen op den kanaaldyk van den Znidplaspolder naby de brug en de MESÏSTAAL op het Erf Boüvr en Uelkgereedschappen en eenig MEUBILAIR Te bezichtigen daags vóór de verkooping van O tot 4 nur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL t Gouda OPEIBARE VfiRKOOPIiTG te GOUDA op DINSDAG 11 APRIL 1893 s morgens 9 uur aan het lokaal K 252 aan de Peparstraat van een groote party Sigaren en Tabak af komstig uit het magazyn van wylen den heer F GRENDEL En eenige Xeubelen en HuUraatl Te zien MAAK DAG 10 APRIL van 9 iot 12 en van 2 tot 5 uur Inlichtingen geeft notaris G O FORTÜIJN DROOGLEEVER OPENBARE VRIJWILLIGE TT erlco opiKLg De NoUris J P MAHLSTBDE te Bergambacht is voorneraana op VRIJDAG den 21 APRIL 1898 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning B No 35 in Bovenkerk naby het dorp STOLWIJK in het openbaar te verkoopen 3 Kalf koeien 1 Pink BODW en MELKGBREBDSOHAPPEN HOOI en MEST M BTJBEijEiNr en andere roerende GOEDBBEN Openbare VrUwlllige Verkooping Do Notaris J P MARL8TBBB te Bergambacht is voornemens op VRIJDAG den 14 APRIL 1893 des voormiddags ten 9 ure aan de bouwmuuswoning geteekend nr 128 aan den Hoogendyk te Bergambacht in het openbaar te verkoopen 10 KOEIEN 2 PINKEN KALVUKEN een Bngelsche Kar HOUW en MELKGEREEDSOHAPPBN Wilgepooten Meubilaire en andere goederen