Goudsche Courant, woensdag 5 april 1893

1803 N mm Woensdag 5 April OJVTVAIVGEIV NIEUWSTE GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D aitgave dezer Coarant aesch eut dagelgka aai mtzondenng van Zon en Feestdagen De prgi per dne maanden per post 1 70 18 1 25 franco H eB T N Afniaderi i Oe Inzending van advertentien kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Yoordeelige prijzen k ta Onder verwijzing naar de op heden doer mij per Post verzonden Circulaire met prijscourant geef ik mijnf geachte clientèle en verdere ingezetenen dezer Gemeente kennis dat ik van af heden mijne Bieren uitsluitend betrek uit de zoo gunstig bekende Heineken s Biertrouwery te Rotterdam Pe fijne kwaliteiten hunner Bieren hunne pittigheid en mollige smaak hunne zuiverheid welke hen boven alle andere Biersoorten de voorkeur doen verdienen geven mij volkomen de vrijheid UEd tot eene proefhame uit te noodigen UEd s attentie speciaal vestigende op de steeds meer en meer door het pubUek zoowel te Rotterdam als elders geprefettmdé Eafelbieren Heineken s Gerste donker EN Heineken s Tafelbier licht welke bitjzönder uitmunten door fijne timaak en heerlijk mousseerend zijn heb ik de eer mij voor een proeforder minzaam aan te bey ui J E EOODE Zeugstraat ITo 85 XK MiÏB inrichting annex IJakelder kan met de beète in ons land wedgreren I Kark of Bengelflenchen worden naar verkiezing geleterd Vitrages en Afgepaste Gordijnen VLAAMSCHE LINNENS G BDIJ RATÜENE EMBRASSE en FRANJE Gouda Bahlmann en Co BLOOKËR S is t fijnste merk ni tloB pei OB8 terkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen v De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr Vi kilo bof pt kilo bns pr kilo bn Daarvoor wordt het beste en oploshaarste geleverd wat te ma ken is Een hoogeren prys voor CACAO betalen is dus onnoodig VERRIEZINGÜ Voorheen werden de eieren gegeten op Pascfaeo Tegenwoordig geeft men de voorkeur deze te dnnlien bereid volgens het systeem 1 F Heifflan Zn Tiendeweg de pri 8 van dit praeparaat is slechts 1ÖQ per flesch betaalt dos geen l 80 voor Jat flesch Advocaat oo g g deze even fijn tegen zooveel lager prya kan bekomen 1 Büerenjüngens 55 et per flacon Cbristelijke Jongel Vereenlglng IDJL3SriËL TE a OTJID A Bovengenoemde Vereeniging hoopt D V MAANDAG 3 APRIL 2de PaaaohJag haar Z9JaHg bestaan te herdenken Heb openbaar verslag zal plaata hebben in het lokaal TOT HEIL DE8 VOLKScaando Peperstraat alhier des namiddags om 3 nar waarby als spreker zal optreden ileWeleerw BeerDs J W Berkell acliv il S ireDy TOMGAXG VRIJ HEI BB8T0ÜB Zegt Het Voort mnmimnm Hen wordt verzocht op t HERK te letten DIT HET MaQA IJN VAN M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van w twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAIIT LZ EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrygbaar by M PEETERS Jz NB A ls bewga van echtheid is cachet en kurk ateeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE ADVERTENTIEN in alle binnen en Buitenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBDr an van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Qoudi 3nelpandralc van A Bamiuat fc ZooK BINNENLAND GOUDA 4 Aprü 1883 Bg la heden gehouden verkierii s voor eon hd van den geraeentemad zijn 771 Btemmoa uitjfebmcht Door Kerkvoogden der Hervorrade tiemeente alhier wordt ter kennis nebraoht van Btembevoegdon dat de verkiezing ter vorvullmir tegen 1 Juli 1893 van de periodiek openvallende plaatsen en ter voorziening eveneens tegen 1 Juli 1893 van vacaturen tiis chentyds ontstaan in bet kerkelijk boboer zal plaata hebben op Maandag 17 April e k van 10 tot 4 nr n in de St Janskerk Periodiek aftredenden doch feratopd weder Terkies mir zijn de hh J M Noothoven van Goor als kerkvoogd A van Vee C C Knaap A van Keedt Dorfland A K van der Garden on H Straver aU notabelen A Kwinkelenberg J F M Tomminck en H J W Huber aU oommtssarissen van oppertoezioht Voorts moet worden voomon in de volgende vacatures Voor éCa kerkvoogd door het bedanken vnn den hoer G A Oudyk voor iwee notalie en door hot vertrek van den heer T J Koobs en het overlijden van den heer J Kortenoover Jr voorees oommissariaaen van oppertoezicht door het bedanken van de hb G Jjangeraar A Kok en V W Ü Schenk door de benoeming vaÉ den heer A Dortland tot kerkvoogd en door het overlijden van de hh C G van der Garden en J J Braggaar Er moe on dus worden benoemd twee kerkvoogden ZBvcQ notabelen en negen oommisianssen van oppertoezicht Door ons werd in een vorig nr medegedeeld dat de belangrijke horstelling van het prachtige orgel in de St Janskork alhier voltooid is liet vorniouwde FEVILLETOX S T X IT ID VIII 49 Verbeeld u daar staat dat myn grootvader zoo on zooveel land tot weJeropzoggens loe in erfpacht geeft aan de familie Hulst maar dat by wederopzegging binnen de eerafcvolgende tweehondord jaar onze fa mitlo verplicht is voor elk boompje m de kwrekeujen tien CLnt schadevergoeding te betalen ei voor elk plantje in do warmouzeryon vijf cent Enfin die familie iH or wel by gevaren en wy zijn kird van de iLkening Voor de symmetrie 8 het landgoed zou t mooi eyu dat t voorstel van de freule doorging niLrkte dokter Raabu op Er zyo nu boooston en voor een dool bezuiden park boomkweekerygn en groentetuinen de freule uil zo misschien bewesfen eii ook bezuiden t park aanleggen Me dunkt daar is veel voor te zeggen dat verhoogt do schoonheid on teifpns de waarde van bot goed O ja 261 de jonker ik vind Mane s idéo nogzoo gok met maar t is een idée Lo een gedachte is nog geen daad wil u neggen vroeg de freuto plezierig gestemd dat haar orgel zal Woensdag a s dos avonds ten haïf 8 ure worden ingewijd by welke gelpgenheid de vier heeren predikanter achtereunvolgena hot woord zullen voeren Dpzo plechtigheid verdient de aandacht van onze Btadgenooten Ongotwyfeld sal er dien avond groote DeleDgatelling getoond worden die ook uit een muzikaal oogpunt alleszina ie begrypeu ti Do le luit O van Straaten van het 4e reg inf te Gouda is overgeplaatst bg het mitructie batatjon te Kampen De hoer H L Oart predikant te Dockum heeft voor bet beroep by do Remonslrantscho gemeento alhier bedankt Het onderzoek van het water der V atarletdingbad gedurende Maart het volgende resultaat 1 Maart 7 6 Mg permangaoos kalioua par 1000 oc 8 118 u n 16 ff 10 2 ff ff HUH 22 86 w 29 r 8S ff ff Het aantal vacante predikantsplaatsen in den ring Schoonhoven bedraagt thans 4 ui é uQ plaats te Schoonhoven en verder Willige Langcrak Ouderkerk op d IJaei en Goudorak ïu de vacature teWillige Langerak zal eerstdaags voorzien worden door de overkomst van den huldigen oredikant te Steenwykcrwold De 21 jarige landbouwer W V te Haastreobt is gevankelyk naar Koctordam gebrnoht urdacht van poging tot brandstichting on mialeidmg der politie daar hy voorgaf dat by de pogingen tot blussching een portefeuille met geld was gesiolen voorstel zoo goed opgenomen werd ProoiüS kind I de uitvoering ligt er tuBschenniet meer hn nu za t mo benieuwen of jo je alop de uitvoering voorbereid hebt Zeker vader zei de freule lachend by oenwoUvoorstel boboort een memorie va toelichting endie zal ik dar ook geven al is Itut in bekooptenvorm Zo haalde on lerwyl oen stuk papier nit haar zak te voorschyn er begon helder en duulolyk to lezen t geen er op stond i l r wordt een deskundige geroepen om den groud te ond zoeken en rapfiort uit te brergen over d sohiklheid van den bodem voor eon bepaalde cultnur Heett dokter Raabe over dit punt leta in t mulden te brtng nP vroej re mot komische waardigheid daar ze een ondeugend lachje in zyn oogen moeude te 7ien glinslertn Um zm doktor Riabo glimlachend dt redactie van dat arlikei is wat kroupol Üoo n technisch adviseur behoort rapport uit te brongen over de gewenschtc ouUuur in verband mot de geschiktheidvan den bodura en mot omgokeord Nu ji zoo bodoel ik t natuurlyk ook repliceerde de freule Ik zal dut veranderen 7 t eenvoudig er wordt ean deskundige geroepm om den grond to ouder oeken hernam dokter Raabc De rest spreekt iminerf nis een boek Na nog oenig guschermuteo kou de freule voort ADTBRTKNTIEN worden geplaatet van 1 5 regels i 50 Centen ledei r gel meerlOCeut n GBOOTE LETTESS worden bei kend naar plaatsmimte f Bovendien worden alle AdvertentiSn gratig opgenomen in het ADTERWNmBLAV t welk des Maandags verschijnt Op do gisteren ta Amsterdam gehouden vergadering van hot Mgfmeen Nederlaadtch ff erklieden Ferbond word o a behandeld de vroeger door ons vermelde vraag Ier afd bouda van dat verbond Hoe moeten wij bandeleti als wy het kiesrecht verkregen zullen hebbeu P De afdfeling meent dat de nfdeelingen van het Varbond als kiesvereenigingen zullen mooten optreden en ziob zullen hobben te beyveron mannen van het Verbond bekwame werklieden randidant te stetlon geeue samf nwerking dus met andere of oprichting van byzondere kiesvAreenigingen De hoor Th de Rot betoogde dat deze wy7o van haudolen op het platteland tot geene resultaten zal loidfii Hy hoopte dat alle leden van het Verliond zioh Koudon aansluiten bij den radicalen Bond waartoe hy zalf behoorde en waartoe de moeste geitvancoerdthberalen waren overgegaan Hy zaïde dat vele dien weg waren opgedreven doordien men neb zooals by de jongste verkiezingen te Hottcrdam door de liberalen toluupgeatold j om den turn geleid heeft gezien De heer Noltmg viel hol betoog des hoeren De Hot by die echter van andere yrio oeslrijding ontmoette Men stelde ie het tiehi dat in verband mot d bedoeling van bet on worp Tak om aan eene vereeniging vnn minstens 60 personen bet reobt te geven een candidaat te stellen m kleinere steden waar de afdeolingen van hot Verbond meerdnn vyftig leden tellen het Verbond in reer gunstige coudltiec zou komou tegenover de andere fracties in die plaatsen zoo dü budoeldo ahleelingen samenwerking weigerdon maar daartegen voerde een Fnesclie afgouardigde aan dat in triealand hot getal der kiesgerecl tigden onder de leden van hot Perbood slechts klein zal zgii omdat zoovolen hunner tot rlo uitgesloten bodeoldcn zullen bUjken tu bf hooren By acdaroatie voreenigdo zich ton slotte de vergadering mot den wensch van de afdeeimg Goudn gaan 3 Vador geeft l kapitaal en den grond om de onderneming op gsng to helpen Wacht oven viel it jonker haastig in van dat artikel deugt do redactie nog voel muider Daarstaat waarachtig met eens m hoi vw proeent degeldschieter krijgt i n wat hij gonieten zal voor zynrisico Dat IS ook met noodig zei do freule sebilks De geldschieter krygt nihil Nihil mompelde de jonker verbluft Natuurlijk vervolgde ze doütknlm wat mendoen wil moet men ook goed doen i n on o onderneming die een oudernoming van werklieden moet worde ïnu geen levensvuthaarheid bezitttn wntinoer haar in den vorm van rente en aflossing t hartubloodwerd afgetapt Me dunkt adur punt twee is ooduidelijk als t maar kan vudor gocft t kapilaaltn dt n grond cadean I Doktor Raabe scbntenle even M nhtor Holsma lachte gedwongiin want hy zag een bui opkomen Jonker van Hoogendnul trok een gezicht fdHof hem en Myptang in bit vleesch ge et wi rtl Sikkerloot Mapi jo srbeert Lr den gok mee zei hy knorrig Verlieold je nu dat ik nen fllukvan myn voorvaderlijk crfgoul oo maar klakkeloos7on we güvon Vorbyeld je dut ik kwlbloedig deschaar zeilen raï tn myn kostclyke bezitting nisof t oen Up pruUugoed waru u6 mtiar dat i