Goudsche Courant, woensdag 5 april 1893

Te Amiterdam U giatBreomidd g ten 6 ure op den Anatal ter hoogte der kalkovena een droevig ongeluk gebeurd Het zeiljacht Jnnie der roei en uilrareeniging De Arnttei met II paaaagiera heeren en damea aan boord werd door da atoomboot Folkarding Mf aangerarea en sloeg onmiddellijk om iDodat de paaaagiera allen te water geraakten Zoowel van den wal ala door de bemanning der iloom boot dia onmiddelijk atopte werd allea in bet werk geateld om de drenkelingea te redden Aobt hunner waren weldra bebouden vier peraonen echter één heer en drie damea van wie eene een tCngelsch meiaje dat voor eenige dagen bg eene Amsierdarosche familie was komen logeeren verdronken jammerlijk Het treurig work van het dreggen werd eerat door de Xiouwer Amatelacho politie ondernomen later door die van Ouder Amatel voortgezet na verloop van eonige uren had men de tijken van den heer en twee der damea gevonden naar dat der vierde drenkelinge dregde men tot diep in den nacht nog te vergeefs De Annie was in het nauw geraakt doordien itroomOpwaarta de folkatding naderde en van de tegenovergeatelde z de eene Ooudsche boot bet vaartuig op de hielen jaX Niett enslaande een ervaren zeiler aan het stuur stond gelukte het niet het gevaar te ontzoilen Het jaohtzeil werd door stoomboot zoo goed ala door midden geaneilen Onbesobrijfelfjk was de ontzetting die de vele wandelaars langs den oever en de opvarenden der stoomboot aangreep die de ramp onder hunne oogon zageu geaobieden zonder haar te kunnen verhoeden Aan da spoedige hulp van alle zijden geboden ia het voorzeker tti danken dat niet nog meer meuaohenlevens bij het droevig ongeluk verloren gingen Gisteren namiddag had er met de tram die van Hillegom te 2 36 uren te Leiden moeit aankomen een vraearluk ongeluk plaats De 20 jange dochter vaa den Haariemsohen sohippar te Leiden woonachtig sprong iiabg Saaaanheira uit da in volle vaart iqnda iram met het noodlottig gevolg dat zij er onder raakte eu drie wagens over haar gingen Toen de tram atilstuod bleek het dat beide boenen oven onder da knie zoo goed als afgereden waren AanjtWieu geen geneeskundige hulp bjj de hand was en de dukter van SaaseuLeiat niet te huis was werd het publiek uit een der wagens verwijderd en de ougelukkige daarin gelegd en naar Leiden vervoerd alwaar zij met do brancard van bet station der Uollnndsebe spoor naar het academisch tiekenhuia went gebracht Het bleek aldaar dat zg door bloedverliaa had opgehouden te leren De ongalukkige zag op het baloon van de tram staande hare zuater met dier vryor een sergeant aankomen en deed toon im noodlottige sprong niettegenstaande 1 aanvankelgk nog door eeneu reiziger werd togengehoudeu Bjj da Tweede Kamer ia ingekomen een ontwerp van wet tot regeling van den dienst bjj de militie De persoonlijke dtonstpUoht ia in dit ontwerp opgenoman Vrijgesteld zijn de gaestelgken zendelingen studenten iu de godgeleerdheid laerling isendelingen en ordebroeders Het contingent bedraagt 11 500 man Als gewoonlijk in dezen tijd lan het jaar levert dat ia Raabe mgn God wat zeg je daarvan I dat is fameus dat is Maar vader wind u toch zoo niet op zei dafreule verwgtend ik tog niet dat u onze bezittingmoet verknippen Zeg je dat niet voer do jonker uit je zegtsapriati nog meer je tegt dat ik een stuk van mgn goed mgn goed freultl dat eeuwen aan ona geslacht behoord beeft weggeven moet Némaar dat is ta kolossaal dat is eenvoudig kraukilnnig Kaabe zag tOoh ook dat t heel gewoon kraukzinnig ia eb m vfaaer Holama Doktor Baabe en nheer Holama trachtten den ouden heer te kalmeeren door hem da overtuiging op te dringen dat hü zgu dochter niet begreep wat hun na eenig sohermutaelen tamelijk wet gelukte Freule Maria beloofde ten slotte zelfs haar gebeale pDDt twee voorioopig ta laten schieten mits vader dan ook tot eeuige oonsessios bereid was en zoo kwamen d goraoederau in zooverre we Ier tot kalmte dat freule Marie met haar memorie van toeliobting voortgaan kon die ze in één adom uitlas Aan hot hoofd der onderneming zal slaan een directeur die tovens admioislrntie vourt Het werkvolk wordt uit Zaudwgk getrokkeu Er wordt eeti arbeidsdag van tien uren ingesteld mtt hou Btens tw fo uren overwerk in don zomer Met dagloon bedraagt twee gulden voor de gowona Wüikliodon met bgbalaling van 25 ets per unr voor het overwerk i da groota sene der Botierdamacbe Diergaarde wader voor bloemen liefhebbers een atleazir a aantrekkelyk ohouwflpel op In het midden vooraan bet hoog en breed arrangement azalea s en andere bloemen in rollen bloei ter waerszijdea langa de wanden de vele aoorten hyacinthen tulpau enz anz het is weder alles gelijk men bet aldaar ten opzichte der Flora gewoon is goed schoon veri ienstetijk N R Cl Op de tentoooetelling te Chicago zal deregeenng JQ hare afdeeling da munten verzamel ing van den ataat tentoonstellen In 1830 begonuon telt de verzameling nu 7 00 munten on 2500 medailles Vau alle muuten sedert 1792 in de Staten geslagen is er een exemplaar Onder de buiteulandache munten tellen er 2600 jaren Da zilveren laabella heiinneringamunten welke ten getale van 40 000 naar het besluit van het congrea geslagen zouden worden zullen den len Mei gereed zyn Elke munt aai voor 2t Amerik centen verkocht worden Ondernemende manneu hebben voor de geheele verzameling reeds 4 1 000 dollar geboden In aommige gouvemementeD van Rusland heerscht het bggeloof dat groote droogie vtiroorzoalct wordt door de lijken van dronkaards die tengevolge van buitensporig drinken sterren Daar droogte en dronkaards twee zaken z n die in fiusland niet tot da zeldzaamheden behooren vindt het bijgeloof steeds nieuw voedsel ea geeft tot strafrervolgingen aanleiding want de boeren graven om den verderfelijken invloed van ceu dooden dronkaard uit de wereld to helpen het tijk op en verbranden b i t of gooien het in bet water Niet lang geladen stonden vijf boeren wegens eeu dergal k geval terecht z badden het l k opgegraven van een man dia aan droukeumanswaauzin was gestorven on reeds vier jaar onder de aarde bad gelegen en volgens hen de buitengewone droogte van den afgeloopeu zomer had te weeg gebracht lij bekenden dat zy den doode in een moeras niidden geworpen en zeiden tot bun verdedigiag De doode voelde ar toch niets meer van en voor ons en het geheele dorp was bat nuttig want reeds deu volgende dag regende bet Het onderzoek bracht aan het licht dat do vjjf beaobuldl den ingevoige opdracht van de gezantenlgke dorpsbewoners badden gehandeld eu dat in een algeraeana vergadering het lot hen bad aangewezen om do daad te verrUihten In een tweede geval was sprake van drie broeders die bet lijk van een dronkaard hadden opgegraven en opgegraven eu op een brandstapel aan do vlammen pr jagegeveii Ditmaal was bovendien op schandelgke w 2e met bet l k omgegaan De redacteur der 8oer Cï sobryft Verbannen naar Timor b wgze van politieke maatregel en derwaarts Maandag vertrokken met de Mo lukkenboot aijn eeu paar groote schuvuiteu van Madoera rijke lui van adellijke afkomst die al heel wat raoordou en andere misdaden op hunnen kerfstok hadden dooh welke men desalniettemin wegens redenen van boogare politiek maar liever langs deu Timorsoheu weg onscbadelgk maken wilde Naar 7 Ër wordt eeo zieken weduwen en pensioen fonda aan de zaak varbonden S De netto winat wordt aan t einde van elk boekjaar na aftrek van een bijdrage voor een aan te leggen reservefonds onder de bg de zaak betrokken Werklieden en ambtenaren gelgkelijk verdeeld En nu is t uit Ik heb mijn bedoeling in hoofdpunten aangegeven Laten we nu eens kalm over de ak redaneeren Vader heeft straks zelf gezegd dat mijn idéé nog zoo gek niet was Er moet dus iets iu geweest zijn dat hom aanvankelijk aantrok Als vader nu zoo vriendelijk is dat iets te noemen dan kunnen we misschien daarop voortbouwende tot een vergelgk komen Want al ben ik stellig overtuigd dat zoo n ondarnoming breed opgezet moet worden ik kan me ook beat vergenoegen mat een proefneming op kleiner schaal Laten we dun eerst eens praten over de uitvoerbaarheid van zoo n onderneming zei dokter Raabe die zag dat de jonker weer oen aanvallende houding aannam Me dunkt de praktische bozwarpn zgn zoo ernstig dat elke proefneming daarop schipbreuk moet Igdeu Vooreerst zuUeti we te doen krggan met de aucialisten die alles wat van ons uitgaat per sé wantrouwen Zo zullen ons verwijter dat wo niet ver genoeg gaan en bg wgza van een oolmoes eeu simpele concesaie doen aan het volk uit vrees voor erger Of deukt m uheer Holsma daar anders over M nheor Holsma wanschta verachil te maken lusscheu de socialisten en de Volkspartij Hg verwachtte c vao m er dan é9oe zgde verneem is liat eao zegen voor de geheele Bangkallanstreek dat die achurken weg zgn daar en is er nog beet wal om ta doen geweest eer het zoover kwam Die haerachappen toch en honna naaste omgaving verbeelden zich werkeljjk dat dit heelemaal niet ging en dat zg ved ta groote penonagus waren om daarmee geen con aidsratie te hebben Kn toen er bleek van verbanning toen heette bet brutaalweg dat zij nooit ïeveod het ballingsoord zouden bereiken en atleriei zalb onzin meer Ik dank dat dit nu wet een beetjg htwen zal nu ze goed en wel onder stevig gebUa naar Timor op weg zijn Dat onze autoritcilen hm nogal gewicht aan da zaak heohtien ia gebleken uU de bijzondere voorzorgamaatregelen waarmede ze liefst in de bavenaloep naar boord van den stoomt r zijn gebracht Dat gebeurde des avonds omdat huaaa acolyten van plan schenen zich den volgende morgen bg het transport naar boord nog het aan of aatler ta permitteerao wat men liever vermgden wilde Korlom daa aAonda tevoren en met heel stdle trom had de overvoer naar bet stoomschip plaats en da liefhebbers van demonstratie zagen zich teleurgesteld Hel bestuur te Bangkalan moat oaar ik vemeèa alle eer hebben van deze verlossiug eoner geheele streek De Indép Beige meent te weten dat de administratie der Belgische StaBtaspoorwegen een nieuw soort biljetten zal uitgeven die den ritizigera een groot gemak boven de gewouo ronilreisbiljetteu verschaffen zullen Men wil althans tijdens het schoone jaargetijde aan alle stations een soort van abonnemeutakaart verkrijgbaar stolleu geldig voor 7 of 14 dagen Daarmee gewapend kan de reiziger biimeu den termijn van geldigheid alle Belgische Staatsspoorwegen bereizen die hg wil Men is dus met als bij de rondreiabiljetten aan een vooraf te bepalen reisweg gebonden men beweegt zich waarheen men wil geheel naar den luim van het oogenblik De prijs der 7 daag8che zou ongeveer 30 frcs 22 s frcs en 15 frcs voor de drie klassen bedragen dus werkelijk zeer laag zgn In het Haagiche Dagblad vinden wij een belangrijk schrijven van jhr W van Citters die zich thans te Wijnberg den bloementuin yan Kaapitad bevindt Jhr V C wijst daar op de vo rdeelan welke de Britsche Kaapkolonie boven Canada aanbiedt voor veatining van Nederiandscho kolonisien Aan da Kaap IS het klimaat minder ruw en men vindt er oorspronkelgke land genoo ten die boe wel aenigermate verbasterd da Nederlandsabe taal sproken eu vela Nederlaudaohe gewoouten hebben bebouden Dia taal is thana ook oSiuieel erkend naast het £ ngelsoh Zg is in het Kaapscho parlement toegelaten en voor het onderwijs in die taal zijn Nederiandsche ouderwgzera ontboden en worden in groeten getale gevraagd Dat voor mannen met geestkracht en ijver de gelegenheid bestaat om vooruit te komen bewgsen do Duitache arbeiders en landboiudm die zich in de laatste jaren iu de Kaapkoloniê mben gevestigd en den zandigen bodem in betrekkalgk korten tijd in bloeiende hofsteden hebban herschapen waar de schoonste groenten maïs eu dergelijke worden verbouwd Zg zgn dan ook niet te lui om Je handen waardeering van de kern zijnor partij voor da reit durfde hij voor niets instaan Ten tweede zullen we onder bet mes komen van onze eerzama dorpsgrootac die ons zullen besohnldigon van oneerlgke concurrentie en ona zullen ontmoedigen met kleingeMiige kritiek Och God dokter Raabe plaag me niet mot d onhebbelgka menschen klaagde de freule Né maar ze zouden niot geheel ongelgk hebbeu betoogde dokter Raabe Ala uwi plannen doorgaan zooaU ze door u op touw gezet zg n schept n ongeaoade touataaden Neem eeo particultora ondernaming van gelykan omvang naaat de uwe dia werken moet mei vreemd kapitaal Maar zoo n onderneming bestaat immers niet dokter 1 viel do freule in de kwoekorgen van de familie Hulst zgn er en die werkon onder nagenoog ovon gunstige condities ala ik voor de onze wil bedingen Bovendien vorijeet u dat ik voor de werklieden een daggeld van twee gulden heb vu8t esteld wat juut t dubböle is van t geen do hooren Hulst geven Er ia dus bg oos geen sprake van oneerlgke coQcurrentia integendeel wij zijn de minst bevoorreohte partg omdat w uit de ondernenaing nooit scbattan zullen staan Goed or ia meer I ging dokter Raaba onveratoorbaai voort We zutleu oen stroom van werklieden naar Zandwgk lokken waarvan maar een klein deel tot de uitverkorenen kan behooron ffordt verttlgd dat het verbruik steeds tpeneemt en in de laaata 10 jaren 22 6 percent gestegen is Iu Duitsofalaud wordt voor elk spel kaarten rnim 18 oenten belasting betaald eu men rekent dat dit ongeveer geti k staat met de gemiddelde fabriekswaarde In Zweden wordt van de kaarten eene nog veel hoogere hrlasting geheven een spel kost daar de belasting daaronder begrepen 67 centen De heer Huet uit Delft wijst er in de Telegraaf op dat een van de voornaamste bezwaren tegen da Zuiderzeeplanuen ingebracht de venlrijving derZuiderieevisschorij is Toch acht de heer Huet dat bdwaar niet onoverkomelijk en wil be opgelost zien door voor de waterloozing uit hot te vormen IJiselmeer eeu open afvoerkanaal in plaats van sluizen te kiezen da commissie beveelt het denkbeeld van sluizen aan Toch is zegt de heer Huet juist zulk een open afvoerkanaal de slout l tot de oplossing van het van het vraagstuk Behoud der Zuiderzeevisecherij Men denke zich dat er een open vt rbinding ia van de haven van IJmuiden met het vaarwater bij bg Pampus en loopendo langs Amsterdam Uit den aard der zaak zal die open verbinding vati hooge aarde zgn voer Amstordam s scheepvaart Doch dit punt blijve hier voor het oogenblik buiten bespreking Die open verbinding zoude 300 a 400 meters wijd behooren te zijn en de Noordzee zoude langs dieu weg iu vrije gemeenschap staan met de Zuiderzee De toegang voor de zoevisch langs zulk ceu breed vaarwater is zeker voldoende am do Zuiderzoe voor de zecvissoherij ta behoudeu eu zoude dus geheel oit de mouw ta ateiceo en ziph in dan bagiooe ta behelpen met een tent Door den uitvoer van versche en verduurzaamde vruchten welke thans op groote schaal naar Eurupa ploaU heen is bij de vruohtenboeren groote beboafta an kundigen handenarbeid ontstaan Goetïe tuinheden en landbouwers zooals ons land zoo overvloedig oplevert kunnen daar niet alleen faun dagelgksoh brood vinden maar ook tot welvaart geraken Als foorheeld schrgft jhr Van Citters het volgende Dezen morjien een rgtuig bedelUmde bij een Schotschen huurkoetaier werd ik in zgn salon gelaUn ep bekeek ik eeu aquarel voorstellende een buitengoed iu da ometreken Naar aauieiding daarvan een bemerking makende vertelde hjj mij oorspronkflgk tuinman te zgu geweest en 13 jaar geleden in deze kolonie te zijn gekomen met minder daa een bankbiljet van 25 in zgn zak en dat hg thans de bezitter is van vast goed dnt hem pi m £ 40 per maand opbrengt behalve een zaak tot transport van goederen naar bet binnenland voor de Begeering te zaroen met die van koelsier Hg verzekerde dat een ieder die hier vlgtig en sfiaarzaam wil zgn en geen misbruik van sterkeu drank maakt gemakkelijk lo een 20 tal jaren een klein vermogen kan verzamelen Er zgn hier vele menschen die in dergelijk geval verkeeren Kundige werklieden ie land en tuinbouw kunnen derhalve hier gebruikt worden Ook voor timmorlieded amedan metseloara voor hoefbeslng enz is er overvloedig werk ook voor sigarenmakers omdat aan rio Kaap uitstekfl de tabak groeit Do heer Van Citters geeft echter tevens de volgende wenken Men zonde menschen die hun rok verstaan en I voorzien in het bezwaar dat de afsluitdam ten noorde zoude geven D toestand van da Zuiderzee bezuiden den afsluitdam zoude dan ovöroeukomen met dieu van sommige meeren zooaU dat van Constanzof van Gen o ve zooals reeds jaren geleden dooi scbrijver dezes in het Instituut van ingenieurs is aangetoond In den Detftschen studenten i manak van 1893 blz 105 word hierop nog kort geleden gewozon door don heer J I M Telders Nu is noch het meer van Constanz noch dat van Geneve aan het beoedeneinde voorzien I van aluizen tot afvoer van het water dat de Kgn in I het eerste of ile Rhone m het tweede aanvoert De vraag is daarom guwettigd wnnrora zullen wg sluizen maken bij Wioringen om het water af te voeren dat de IJssel in het toakomstigo IJsselmeer aanvoert Wuatom zullen wij het ijselmeer geau vrijan afvoer verzekeren naar de Noordzee door een open kaaaal van Pampus laugs Amsterdam naar I IJmuidoD P I Ziedaar uen hoofdvraag in hot ontwerp eener af sluiting van de Zuiderzee die wal waardig is oplettend eu ernstig te worden buantwoord vooral omdat de Zuiuerzee Commissie die vraag zoo goed als geheel oubeaotwourd heeft gelaten Jaarlijksch Verslagf van de Fereentging tot voortdurende onderattuning der nagelaten belrekkingen van verongelukle vtaackerii der Beederyen te Katwijk aan Zee en Noordtoyk aan Zee Fn bet afgeloopen boekjaar 1891 92 zgn ontvangen Aan coQtributien van de readers dio zulks gedeeltelgk van de inkomsten der visachers afhouden ta Katwgk 67 bomschuilen a 3 801 te Noordwgk 16 bomsohuiteu a 3 48 met Igden aan de ziekte die hier epidemisch voorkomt namelgk luiheid Vooral in den oersten tgd beschouw ik het uitzenden vau inferieure kolonisten als dfe grooUt mocelijko dwalin daar deze gewoonIgk slechte resultaten geven en later andere en betera van navolging afschrikken Bovendien geldt het hier een nationale zaak de opheffing eoner kolonie al is deze onder Engelsche Ueerschappg met r ederlandsch sprekende bewoners meerendeela van Nederiandsche afkomst dio thans de meerderheid m het Kaapsch Parlement uitmaken Hot parlemenUlid Hofmeijer die het initiatief nam ten voordeele van onze tanl wordt door Rhodes ondorsleuDd om bet Nederlandach element tot zgn rech te doen komen Wat kan daarvoor in het Moederland beter gedaan ivorden dan nieuw nlood in het land te brengoji en die pogingen op deze wgze te ondersteunen waardoor wellicht knn getoond wonlen aan onze ingeslapen stamgenooton wat gebofBU Nederlaaders kunnen doen hetgeen mogelgk eeu spoorsiag voor hen zou zijn om da wapenspreuk van den Zeeuwsoheii admiraal Do Huiben Waak op Huibort ook tot de huune to maken ftOnae macht is ooffetwijfald in Europa verminderd maar een volk kan erenaU de ouders in hun kicde ren in Ign volksplantingen herleven Ue beweerde uitvinding van een kogelvrije uniform veroorzaakt heel wat geachrgf Bg dezo gelegenheid wordt herinnerd dat reeds aan den ouden Wellineton eenmaal zulk een kogelvrge stof ter beproeving werd aangeboden Do uitvinder had het pakje aangetrokken om het te laten zien 249 Aan bijdragen van stuurlieden en bemanning van bomsohuiteu Ie Katwijk aan Zee Aan jaarlijksoho bgdrageii van 60 t Is goed zei Wallinglon wacht even Hg belde om een adjudant Laat dadelgk een paar manschappen komen met geladen geweer Wat wilt u doan Onmiddelgk de deugdalgkheid van uw stof heproovou Da uitvinder af 148 64 Het werkelgke aantal emigranten dat op 1 April van Amsterdam naar Canada zal vertrekken bedraatrt I ï Aan giften van N N geadresseerd aan den heer S J Le Poolo te Leiden door tuBsohenkWDSt van defl heer A Van Khgn te Katwijk aan Zee van d heeren K W Tuiuzmg L Hus en eeniga vrienden uit Rotte dam h 123 van den heer W Van dor Plas te Leiden 6 Aan renten Aan uitkeering door de Zuid Holtandacho Maatschappij tot redding van schipbreukolingun uli het fouds Robm over 1891 Wegens de dringende aanvragen van werkloozen cal in Mei een tweedo expedilïn vertrekken Deze tweede expeditie zal eerst dan vertrekken wanooer per tolojtranf het bericht Jbiir ta lando bg bat Comité is aangokomen dat de voortrekkers goed zijn aangakomen Iu Duitflchland bustaan tegenwoordig 50 fabrieken 128 1763 62 40 3072 66 Bij het einde vau dit boekjaar gonoteu onderateu ing te Katwijk aan Zoo 29 waduwen 31 weezen j Q l bejaarde ta Noordwgk aan Zee 6 weduwen i Van 1881 tot 1891 werden ruim 48 raillioeu spellen Jaarvan 10 millioen mot 62 kaarten verkocht ar hot buitenland worden iu gonóomd tijdvak uitjwoerd rumi II millioen hoofdzakelijk imar NeJerlaiid België Denemarken Brazilië en Brilsch üdie en uit het buitenland voornsraelgk Prankriik Noor Amerika ingevoerd V millioen spellen ttst totale verbruik m Duitschland bedroeg dus in Oit 10 tal jaren ruim 37 inilloen van welke het rijk omstreeks 7 mülioen gulden an behisting kaarlïff npel inde terwgl statistieke opgaven bewgien an weaHD ta Seb Te jigeD 1 weduwe en 4 weezen In dit boekjaar is uitgekeerd ƒ 2804 82 gadureada de zomermaanden per week 1 25 voor elke weduwe 0 2B voor elk kind ƒ 0 87 voor een bejaarde gedurende da wintermaanden per week 1 60 voor elke weduwe 0 3S voor elk kind ea 1 05 voor een bejaarde Het kapitaal bedraagt aan inschrgriog op bet Grootboek der 8i i pct Nationale Schuld 6S 000 aan belegging in da Leidsoha Spaarbank 9900 aan belegging a deposito 2090 181 eu aan contanten 468 72 De Vereaniging betuigt hare erkentelgkheid aan allen die hare poginsfen hebben onderateund au wensoht zeer dat men blg ve medewerken om hot fonda door jaarigksahe bijdragen giften en legaten testaunan Namens de Vereeniging voornoemd J T BUUS Voorzitter M J EIGEMAN Sücr p£nningm Verwgzecde naur het bovenstaande verslag nemen de ondergeteekeoden de vrgbeid de Vereeniging opnieuw bg buuna liefdadige stadgenootan aan 1 beveleu Over de jaarlgkwha bijdragen 1892 98 zal binnenkort per kwitantie worden beschikt terwgl exlra giftan en aanmeldingen voor gewone contribatien van 1 of meer gaarne worden ingewacht De Commissie voor Gouda M A ö VORSTMAN A SCHONEVELD v a CLOET H IJSSEL DE SCHEPPEK Bulienlandscit uverziebt Men bericht uit Parga Tengevolge van Paincarré s weigering om do portefeuille van financieu te aanvaarden heeft Helins zich naar Carnot begeven en de opdracht tot het vormen van een Kabinet van de band gewezen Carnot heeft een onderhoud met CaHiinir Périer Voor Uolgie is na Paschon een belangrgke wending in de eindeluoze beraadslagingen over de kieswetherziening te wachten indiei bevestigd wordt wat men to Brussel verzekert dat do minister president Beernaert bereiil is bet nieuwe voorstel dar uiterste linkerzijde Freron Janson c s waarbg aan het algemeen stemrecht alleen de voorwaardo van 8 jaren vestiging wordt verbonden onder gering voorbehoud aan te nemen In alten geval verklaarde de minister bet boven het voorstal Frère Orban ta verkiezen Beernaert keurde goed dat inde grondwet althana bot beginsel vau algemeer stemrecht iu geen enkol op iicht zal worden beperkt Do voornaamste liberale provincie bladeu houden vast aan het beginsel van het meervoudiga stemrecht zonder zich daarover beslist uit to laton De gouvormenteeto bladen leggen inigetgks ingeuomenheid er mee aan den dag Volgens da verklaringen van I afgevaardigden en senatoren van allo kleuren zal er een vergelijk kunnen worden getroffio op den volgenden grondslag Algemeen stemrecht op den leeftijd van 25 met tweejarig verblgf eu eon supplementair stemrecht voor den eij andom on de capaciteiten Men verwerpt algemeen het dubbele stemrecht der huisvaders als strekkende om het deapooisme van het aantal veeleer nog te verergeren dau te temperen Het debat in de Kamer zal be len worden voorgezet Het geval met don heer Brandes van het Berl Tageblatt raakt spoedig vergeten eu zoowel de Norddentscbo als ilo Kulnischu zgn wel genoopt wat in te binden en haar groote woorden op le bergen Het iacidant schijnt voorioopig geëindigd met d betuigiig vau leedwezen door den minister van Buitenlandsche Zaken Devello aan dan Duitscbe ambtisadeiN aangeboden De Pargsche pori is bg baar onvorsohilliga houding gebleven De beide Blauwbooken in het Kngelsohe I agerhuis overgelegd geven lo het gewone jaarvorslag eo 2o Lord Boaebery s telegram ann Lord Cromer van 16 Fubruun Kosebory herhaalt daarin met nadruk wat Lord Granvillo in zgn brief van Januari 1884 uit naam dar Rageering verklaarde dat de Khodiva baar adviezen moost opvolgen Rosebery wijst er op dat de belangen der Europeescbe en inlnndsche bevolking van do Ngl della handhaving vooraohrijven eener adminiatratio welker afwezigheid terugkeer tot het vroegere wanbeheer na zich zou sleepen Zelfs todiun lo omstandigheden eennader overleg vau den Sultan met de Mogendheden wenschelijk mankten moet Itosebcry thans reeds als vastFtaaude aannemen dat l gypte iu geen geval aan een Europoescbr controle zou kunnen ontrokken worden De corrospondent van do Time to Kairo pleit voor de hervorming der rechtbanken welke da Egyptische Regoo ing voorstelt tegen Febr in te voerau De voornaamste hervormingen zgn dat landquaestiaa tussohon iiibooriingen door ipinudsoba Rechtbanken berecht worden dat een onafhankelgko commibste voor het kadastur gevormd wordt ton einde alle laodcoulractüii ta ragutreoreo tan derde de opricb