Goudsche Courant, woensdag 5 april 1893

1803 mim WATSMSii m scmm Geabonneenlen wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 APRIL D G VV VAN DER Li AR Directeur STOOM EN WASCHINEICHTING Wegens vertrek naar elders TE KOOP een goed beklante Stoom rn WaêchinrUhUng gelegen te Haarlem Br f lett V H Alg Advert Bnr A J BOUMA Amtterdam Oe litgan daier Coannt geaehiedt dagelgki mat nitaonderittg van Zon en Veeatdagen Da prijs per drie munden ia 1 25 franoo per poat f O ilioaderiyk Nommen VIJK CENTEN Kraepelien en Holm s JQiiina LarochcQ iCSRocHE is de meest Krachtige en Versterkende KilVA WIJfV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons a f 100 ea f 1 Dopót te Gouda h den Heer A H TEEPE Apotheker 70orlieen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Q OïJDA 6 AprU IfiSS Dfl uiUlsfc I d ▼ rkiejsiDfï vtfor een Lid van den Gemeenteraad op Dinsdag 4 April 189S wu als rolgt üitfjfebraokt 771 stemmen Tftn onwaarde II h Volatrekte maenlerbsid Hiervan verkregen de b h G J Steens Zjjuda S79 BtemmeD J J Grootendorat 87B h G IJsselstün 1 Bt m J Breebaart l Zoodat gekocen is de hrer G J Steeni Z oen ffeden morgm per Bulletin aan orue abonnét bin Hen de stad ètkend ffemaakt NCTSSPAABBANK Inleg in Maart ÖB70 88 Teruggaaf ƒ 9771 93 Morgen Donderdag avond dos avonds ten 8 re heeft in de societait rOns Genoegen eene vergadering plaats dor Kiesvereenigiag Kerkelijk Bebeer tot het btellen van osodidaton voor de kerkelijke rarkieztng op Maandag 17 April Donderdag 6 April a wordt dea morgens te klif elf uur in hji Hotel de Zalm eene vei adeHng gehouden van H H Kaaahandelaren en Land S T X IT 3D VIII Bi het niet bevoorrechte deel dier werklieden nllM we groote ontevredenheid kweeken en daardoor faopen we gevaar de sociale kwestie van den wat k ét sloot te helpen Zelfa onder onze eigen werklU a vrees ik dat de ontevredenheid voortduren pd want t is nu eenmaal een chronische ziekte dirden arbaidehden stand zich altjjd tekort gedaan ft Khten egen deze laatste uitspraak toekende m nheer Ipiia nadrukkolijc protest aan Hg beweerde dat f Isrde stand tot nu toe attgd tekort gedaan was idat er misschien nergens zooveel natuurlgk opti1 pw zooveel ongedwongen tevredenheid werd aanfbSaa als juist in den boezem van den burgerstand l 7reale Marie waa bet volkomen met m nheer moBa eens en vond dat t eerste gedeelte van mtw Eaabe s bedenking te niet gedaan werd door rier in de memorie van toeliohting wat dokter Mlbe ileohta dan kon toestemmen wanneer de re van dat artikel lu dier voejre gewgzigd werd W de werklieden geboren eii getogen Zandwgkers ting van een CsMatialii ook otn tegemtrp a von niiien der KcmaDKde en jalsndsche Ilechtbaoken to herzien t o vierde afschaffinji der Rechtbank Ie 1 MsDioerah en haar tervanfona door fier Hechlbaokeo in de hoofd plastaon wair Kuropuaneu hel talrijkat 7 ijn Burgerl ke Stand GEBOUKN t 30 Mnart Gernt oudors i tan de Kle n ea A 8 K rel I April Hendrika Johanna onder P van Ilufwpjfen en H 1 tan Lot Jfoéina oudtra A van Vliet fn C Nnbel 8 Pieterlje oudors A H Kulik en M Bloot Oeertruida Helena Maria ondera P H Hartoi eoA P M de Wolff Wilhelraina Maria ouders ii S Weidema en H Seton 3 Jacobua ouder J de Jonf en M vau don Berii Jacobus ouders fi van ilea Odfer en J C Verkerk OVKRLKDEN 1 April J Abbema S4 j G Suoei 3 ni 3 B H D van Ingen Ö in 4 B P H y iaij 12 j ADVERTENTIËN Den lOen April hopen onze geliefde ouders RËNOniK KWAKËRNAAT Oadstr ider M PLOO NTJE WEELDEN BÜKÖ bmueeOJABlGE SCBTVEBEENIOIJiO te herdenken Hunne dankbare kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gouda Zak L 258 V lieden overleed ome jongste lieveling ruim 6 maanden ond K J VA INGEN B H D visINGEN Koop Gouda 3 April 93 Voor de vele blaken van belangstelling ondervooden by het overlyden van mijn geliefden oudsten Zoon betuig ik mgn welgemeendeu dank Uit aller naam Wed M 1 ÜKENDEL VAN DK HoEHKR Voor de vele bewyzen van deelneming ontvangen by het overlgden van onzen geliefden Vader Behuwd en Grootvader den Heer H GEBK1T8EN betuigen wjj onzen harteljj ken dank J A OTTO VoortchoUn GïBïiTsiiH Gouda H W OÏTO J GEBBITSEN G J GEIIIUTSEN Stiltinu PBO nso Faillissement Meijer Kijzer Bi vonnis der Arroudissements Rechtbank te Rotterdam van 29 MAAKT ia MEIJER KIJZER winkelier in Boter Kaas Eieren en Beschuit te Gouda verklaard te zgn in staat van faillissement met ingang van dienzelfden dag Tot Reohter Commissaris is benoemd de EdelAchtbare Heer Mr Th J HOPPE Rechter in gemelde Rechtbank en tot Curator de ondergeteekende De Curator voornoemd Mr M M SCHIM vak der LOEFF Advocaat en Procureur Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen J P MAHLSTEDE te Bergambacht en A CA8XELEIJN S ree i r zyn voornemens op WOENSDAGEN den 12 en 19 APBIL 1893 telkens s voormiddags ten 10 ure by Jb LAGENDIJK te Streefkerk in den Opperstok bg inzet en in het openbaar te veilen en te ver koopen Voor den Heer O TERLODW eene E0ÜW1IMSW0NIN3 in de gemeente stK Eb fk ee k ia den OPPERSTOK bestaande in een Woonhuis met Achterhais Schuur Erl Tuin Boomgaard en daarby behoorend Wei Hooi en Bouwland te 7 an en groot 14 Heet 45 Aren 35 entiaren Nadere inUchtingea geven de Eigenaar en genoemde Notarisaen by wie mede veilingboekjea op tranco aanvraag gratis verkrygbaar zyn Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkintt ünaniej en geheime uitspattingen is net beroemde w k Z Dr Retail s ELFUEWABIKG HollandBche uitgave met 27 afb Priis 2 gulden Ieder die aan dB verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt aarlijks duizend van een zekeren dood e verkregen Wq het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrt ook in pDstzegE ls en in eiken boekhandel in Holland Mede Lezers jevraag d voor Ie M Rotterd Conrant Adrea onder No 2265 aan het Burea van dit Blad GRl NDS MAGASINS DB LA BOERSE BBÜXMLLES Les plui Beam et Vastes Magasins de Nouveautés de la Belgique 8 GÜILLON C FournisKun de 8 M Is Beinedesl De Oroote Magaxfjnentdela BOÜBSB te Brussel zenden gratis en franco in geheel Holland hunnen prachtigen geïlïustreerden catalogus van nouveautéa voor het seizoen welke tvree honderd gravuren van de nieuwste mode voor Dameij Heeren en Kinderen ala ook versghillende opmerkenswaardige koopjes bevat De stalen en bestellingen worden gezonden vrfl van vracht en inkomende rechten Zeer ITette Gesteendrukte mUEAABTJES worden GELEVERD door A BRI KMA en Zn Oouda Snelpcmdruk an A 3an KMis h ZuoS IV 6013 Donderdag 6 April 60UDSCHE COURANT D ieuwS en Advertentieblad voor Gotida en Omatreken ADVEBTENTIBN mMen gepluirt van 1 5 regels it 50 Centen iedere i g l meerlOCenteo GBOOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentijs Aratii opgenomen in het ADVGBTENTIBfiLAjS t welk dea Mauidaga verschgnt 06 inzandlng van advortontlSn kan geaoliieden tot e6n nnr dei namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND bouwers teneinde van godaohten ts wisselen over bet aanvangpuur der Goudsche kaasmarkt De Leden van den Gemeenteraad zyn uitgenoodigd deze vergadering met hunne tegenwoordigheid te veroeron De wachtmeester der brigade mart chausaóa alhier daar verschenen maakte van het goval proces verbaal op V had duidelgk den smaak van luoiferskoppea waargenomen Ub vrouw ontkende echter ten sterkste Giateren werd de Algemeena Vergadering der Goudaohe Waterleiding Maatschappij gohoudeo De voorzitter Mr W vaa der Vliet braoht hulde aan den overleden oommissaris den hear G A Heineken medeopfichter der Mattiohappy en die steeds yve rig hare belangen hoeft behartigd Uit het rarslag door dea direotaur den beer D C W var der Laar uitgebracht bleek dat de toefltaod Her Maatsohappjj ateeds bloeiende ia de werken maohioes en buizen zyn in beboorlyken ataat het water was getlureude het geheelo jaar ateeds goed en voldeed aan de bepalinKea der oonoessle Er werd 426586 M water geleverd die de aom van 90670 81 i opbrachten bet dividend word bepaald op 5 leu honderd lu de plaats van den heer Heinekon werd de beer 0 G Knaap als oommiaaaria bauoeoid Da obligatie N IB der galdleening werd uitgeloot Vb toestand is sedert dermate verergerd dat hy Vr dag is overleden De vrouw is thans ats verdacht van vergittigiDg onder bewaking gestold De justitie zal nader onderzoek instellen Geldige 766 879 stemmen Te Groningen zal binnenkort worden uitgogeren sni orgaan van den yBoad van Orde door Hervorming De titel van het blad wordt Ordelyke Ifercormmg Hot UlrechUck Dagblad en De Nteum fTawAotef Courant bevatten een ingezonden stuk van mr Koning te Finstarwold ton betooga dat de Bond van Orde te Winschoten reeds bestond vóór die te Utrecht gelyk kan blijken uit het feit dat reeds Uen Februari te Winschoten zoodanige bond was geoonstitaeerd terwijl de voorloopige bespreking van Utrecht eerst ptaata had op SG Februari on de hoer Deetman van l treobt self dan ook uog op 23 Maart sprak vaa de Inrichting van een afdeding te Utrecht Te Waddinxveeu is tot Wethouder benoemd vacature Pb Terbrugge de heer Jonkheid uit Bloemendaat Alzoo I ingelegd 198 95 lo de zitting der Eotterdamsche Arr Kecbtbaak van gisteren werden de vonnissen bevestigd tegen A H arbeidor te Haaatreobt appellant vao twee vonoissen van liet kantongerecht te Schoonhoven waarbij hij wegens jaohtdeliot veroordeeld waa Uit Grave wordt gemold De eohtgenoot n V aan den Langenboom onder Esobaren leefden reeds lang in onmin met olkander Groot was daarom de verbsring toen de Utrechiscbe heeren ter oonstituoorende vergadering te ffhtêchoten aankwamen met statuten van een bond gevestigd te Utrecht waarvan 9 personen lid waren eu wenscbteu dat men zich d rbg zou aansluiten t Het was alleen uit pure beleefdheid dat men twee uren zoek bracht met het zoeken narr een modus vivendi die hter niet werd gevonden ook Uter niet daar nadere onderhandsohe pagingen mede mislukten De Utreohtsoha faeeren verklaarden ten slotte toch hun eigen weg te zullen gaan vooral op grond van het verschil in beginsel dat zou zijn gebloken bg de behandeling van art 3 der Utrechtsche statuten toen do formule van troua aan het iuiê vaa Oranje bg geen der Wiosoboters genade mocht vinden FEUILLETOX aloohts een proefneming op kleine sobaal Ik wuiger zei de jonker beslist t Zou zonde zijn voor mgn kostelgke jachtvelden ik doe t niet Er volgde oen pgulgke atiltr M nheer Holsma maakte van de gelr gonbeid gebruik om afscheid te nemen daar hg zgu bezoek ai veel langer gerekt had dan voor een offioieele visite geoorloofd was De jonker dankte hem met een enkid woord voor de besohormtng die bij op den avond van den brand aan de freule verleend bad Dokter Baabe trachtte de ontvangen indrukken wat te verzachten door een toenadering in het verschiet te stellen en freule Marie verzocht hem openlgk zich aan de onderneming varbonden te rekenen die eenmaal tot atand zou komen al scheen haar geboorte nu verschoven lol een tgdatip in de verre toekomst Toen hg weg waa interpelleerde de jonker sga dochter natuurl over die woorden en lokte zoo een niruw dispuut uit waarin de partjjou zich ieder op z n eigen standpunt handhaafden on dat ook geen andere resultaten had ala een ernstige veraroring vaO de heerlijke harmonie die altgd lusschen dis drit meoBcben had bestaan IX Baas Hi ama vos dos Maandagemorgens met dm halven invenfarls van zijn verfwiokel naar t jaekW buis getrokken om de groote karwei nog voor het moestoo zgn Maar t erp te komt nog vervolgde hg met een OEuleugend lachje Stel u eena roor dat de plannen Lvan de freule tot uitvoering komen en de onderneming over eenige jaren goed rendrert Dan zal do waarde van den grond oatuuriiik enorm gestegen zjju en daar de freule de ooderoepuDg straks oea onderneming van werklieden noemde zal ieder werk man t recht hebban zich als aandeelhouder te beaohouwen En uu zou t me volstrekt niet verwonderen dat die heeren op een gegeven dag un fictief aandeel gingen opvorderen Prachtig 1 prachtisfl schaterde de freule Dokter dokter wat hebt u de loodeo p ite op Ik zie u op een goeden dag nog eens naar den Haag trekken om bij den minister van Financien ala burger vac den Staat uw aandeel op te vorderen in de rijksdomeinen prachtig prachtig 1 Dokter Raabe koos de wgste partg en lachte mee maar hij kon niet nalaten do soherpzinnigheid van zgo opmerking nog even in het licht to stellen Eu wat ia DU eigenlijk de ooQoluaieP vroeg hg ten slotte Die kan ik wet geven zei jonker van Hoogendaal strak Ik vind t wel aardig een enkelen keer over zulke dingen te discuasieeren maar tot d praktische toepaasing van zulke buitensporige idóea ala mgn dochter er op na schgnt te houden leen ikmgn band niet Maar vader pruilde freule Marie ik vraag