Goudsche Courant, donderdag 6 april 1893

iood t htnietüke toooMliD rim twist eo krakeel aan d orde rao den d it war a HModag kwam V tbuia en werd oa ket ebruik der bem door de rrouar Toorgediende toep onweleD knag bimkingeii De beer Koning protvsteert echter tegen de eoo 1 doaie alaof die trouw ttn de leden ren den Wiu efaoier bond vreemd mm zijn want men Tarïette neb teften de bedoelde woorden niet omdat men ieU tegen ht t Huis van Oranje bad maar alt proUnt tegen de aanmatiging der raoratellen Maar al te dikwijl t t mr lening wordt het noorden van oua land lieaobouwd door onwetenden aU minateoi kalf repubtikeiuaob Dien indruk te venterken ehjlint de bedovling waar men motieven tuekt niet net oua mee te gaen Neen M M H H Wy koe teren bier dezelfde liefde denzelfdon eerbiact voor ons torateabuU eu voor onze ataBlBioBt lling n ala in Utreckt maar we achten het niet noodig dieuit te te preken in aiatulea van aeu op e richten Bond om te warm te houden bjj het rola Verdelg komt Mr Koning nog op togen de roeeaing der Utrecbtaobe beoren dat men de sociaaldemocraten niet moet beatr deD door woord eu gesekrift Zoolang meent Mr Koning ndo oefaaldemocratie voortgaat door gewetenlooze leiders en brutale opruien door een vuile pen vol leugens en verdachtmaking den eerbied voor onze ataatainstettiugen t ondermijfien twyfej aan de eerlijkheid onxur rechterlijke macht te doen ontstaan den militair tot oprour aan te tetteut den burger tegen den medeburger kapitalist in t harnas te jagen en zij met baar laster zelfs het particulier levon niet ontziet zoolanic ia hel de plicht van ieder reobtgeaard Nederlander EO te bestrijden met wettige middelen Kan de Bond in Utrecht opgericht dien plicht aiet beseffen dan loopen onze beginselen te ver uiteen dan dat aansluiting mogelyk ware Na jaren daarover gewerkt te hebben is eicdclyk de unifurmvernndering gekomen Meen niet teEer dat een gehuole reactie is ingetreden in de kleeding van üffioteren Neen het betreft alleen de overjas aio Daarop komen twee heet mooie geborduurde ster reoqop en onder den kraag dit laatste met het idee bij kraagopzetten de boogè waardigheid te kunnen ondenebeiileu Maar let wd de hoofdofficieren krijgen een or deraobeidingsteeken bestaande in een geborduurde bies van S fi centimeter lang en opperoSioierdn een dubbel geborduurde hiea van 0 8 centimeter met geschnipten rsnd Hoe men dit Üjne onderaoheidingateeken heeft uitgedacht ia raadselachtig Het mooiste en het atleraanligste leest men echter in artikel fi van den necueü Militair waarin duide Ijjk staat deze biezen of mnd eyn geborduurd van goud of zilverdraad naar gelang do ttarren in lilver of in goud zyu geborduurd derhalve hoofd of opperoffioieren der infanterie moeten zilveren biezen op de overjas hebbeu terwyl die der admiuialrstie gouden biezen zouden krygen Zs bier aan vergissing of aan een aardigheid gedacht f In t laatste geval l kt het wel een snuiforder TV Het Bat mi chrlift De gepuQiiunneorde kapitein der infanterie C P invallen van den winter klaar te krijgen Hjj bad Imet den houtvester zoo woten te plooien dal hy daor vyf dageo van da week zon bivakkeeren wat wal niet p ezierig was voor moeder de vrouw maar ton zgn oude boenen de wandeling vtce versa toch larscheidene malen bespaarde Zoo komt het dat e i Woend SRI morgens moeder Hotsma en Jan mat kun beidjrs aan de koffietafel vinden waar baas Holsma anderd zelfs in het drukst van den tyd nier ontbreekt Jan zit achrylinga op een stoel voor het raam turend dooi da reten van da loog afhangende Oeteldoeksotie gördgnen waarachter t groen van fuchsia s on geraniums zich bevallig dooreenallngert Möe ler Holsma heeft aan de tafel plaats genomen een mandje met oardappala op haar schoot een emmer niet water naast tiob woariu zg de gMobitde aardappels plolfeu laat om zyn sandaoht te ttekken Zonder ancoes evenwel Hg blgft onbewegelyk in deielfde houding ritten met een strak gezicht Yan tijd tot tijd werpt ze een stoelachen blik naar hem Id gestadige overweging of t geraden is hem in zijn gepeins te storen Toe Itku dViuk je kopje eena it fluistarda zeoa een wi le Foei jo bent van morgen zoo stil eu t is de laatste morgen dat we vertrouwelijk bg elkaar zijn Je zit maar le suffen t schijnt wel datje muiseniasen in jo hoofd hebt Ooh né moeder I volstrekt niet ik zat watte atudeereo in mijn eigen Allumaal gekheid Jao I Né je behoeft mü geen ê i Kaoffmaoji ridder der Militaire Wülenuorde 4 klaase ia te Senersog overleden Kooala veten üeh nog zullen herinneren U hq bet alaehto0er geworden der iadengd tegen generaal Tan der Heijden op t getouw gezette intriges ten fliade dien opperofficier ut dwingen Aljeh te verlaten zooala de vret Sctie van den gdelen landvoogd Van Lansberga dit vorderde Kauffmann waa toon als gopeiuiooaeerd kapiteinder infanterie beheerder van bet depdt van dwangarbeiden te Atjeb en had niet telden geheel alleenmeer dan twee duizend gestraften onder zich Zijnbeheer was in één woord voorb ldig on juiat zooalshet behoorde nl even rechtvaardig ala streng reglementair Ëo boe goed dit werkte werd door eed stil feit bewezen in het midden van het dwaogorbeiderskampement woonde hij alleen ongewapend en dag en ukoht met ongesloten deurï nooit overkwam bem iets geen hand werd door een der twee Uuisend moordenaars inbrekers keijoes en dieven ooit uaar hem uitgestoken Hg liet geen overtreding ongestraft hq liet geen straf oovoltrokkeu DhI wist de geheele veroordeelde gemeente Maar eeriyk ala goud zorgde hjy ook dat iedere man kreeg wat hem volgens de bepaliugen toekwam daar werd onderKauffmann niet gestolen of geknoeid met de menage of de kleedingstukken Er bleef niets aan den strykstok hangen Daartegen waakte hyzelf met zgn indertijd zco sterk breed kort ioeeugedrougen hcbsam dat van geen vermoeienis of verslapping in aetiriteit wist en zijn scherpe heldere gryza oügen zagen alles Hij atreed bg zijn bvbeer dat ksu men in één woord zeggen tegen allo miabruiken zij waren hem een gruwel Ëo daarom vouden vooral du dames le Atjeh hem iu dien tyd jreeu naren m i verbeeldt u dat hy maar niet verkooa toe te staan dat de dwaogarbeidera d ducretion als huïsjongens keboni waterdragers enz werden gebezigd ook niet tegen fooien waarvan de aanwending in bet dwang arbeiderskwartier tot onregelmatigheden met de daaruit voortvloeiende bestraffingen leidiie Nu dat maakte Kauffinann al heel weimg vrienden te Atjeb en toeu hg omdat men Vao der tlegden weg wilde Uebbeu otficieel móest woeden mishandeld het kwam zoo in het rym te pas I oen ia er uatuurlgk menigeen geweest die zich daarin verkneuterd lieeft menige lasturtong heeft toen luide gekiept menige laa termond bard aangeblazen Tegenover de Kegeeriug was zijn beheer een toenvcorel buitengewone verdibaite want er werd nogachrtkkelgk veel geld over den l alk gegooid teAtjeh Daar kwam onder Kaulfm fDn njeta vau in Idüt de Regeeriog zij i meqaories van 1862 of daaromtrent eens lichten uit hot archief en zg zal hetzwart crp mit vinden a agfltooud hoe zyu admiuistra tief beheer de schatkist met tonnen gouds heeft bevoordeold Wat baatl het hemP Kaulfmann had een grenzenloose vereering voor generaal Qey vau Ptttiua ala bg over dtun opperofficier aprak leefde hij heolemaal op en het ia ot b sedert lang ziek eu lydende gewacht heeft op bet bericht dat zgn militaire afgod den boogsten rang iu het leger had bereikt om moede en op van s levens teleurstellingen le sterven RequieKoê in pace oude haor I Ik zie u nog zit rad vodt de oogon te draaien gisteren heb ik t ook wel aan jo gea erkt je bent niet op je gemak ja naait ergens over je plaagt je met heraenscblmman hoor ua ala ja hart vol ia stort het gerust aan me uit jongen I dat geeft veriiohtiag en ik ben noi altijd je moeder t Haar stem w rd plotseling week en zaoht taohuob tere lachje in haar trekken bezwijmde in eeu traan terwijl te hem met een teedoren blik tot vertrouwelijkheid uitnoodigde Och né herhaalde bü tegenstribbelend waarom zou ik je butrvkktfn in mijn zwarigheden I Tk ben al voel te big dat da toekomst voor jou wat opgeklaard is en je kunt u toch niet irit den weg roimen k ben nog jong moeder 1 en zal er met een lieelje goodfm wil wel overheen knmeni mair rie je t stemt me anms wel bitter dat tgolnkop de wereld zuu ongelijk verdeeld ia Ja jongen I Hg dat wel 1 znchtte de vronw tgoluk is ongelijk verdeeld Moor komi vervolgde zeopbeurend erken asjeblieft dat jij niet tot de minatbedeeldep behoort Mij keek haar verrast oao met iets verwijteuda in zijn blik Ja Jan je kijkt me wel verwonderd aan maar tis toofa zoo jongen Hoeveel van je gelijken hebben top hun vier eu twintigste jaar zoover gebrachtala jij En nu zog je miasohien ja maar ik hebook gewerkt ala een ezel t is waar dat heb je maar je heldere kop en je werklnst bob je toch attn ten in BW nederige woniog in de Heereastraat 1 Semaraog omringd van gehurkte inlanders hit waren gewezen dwangarbeiders die in Atjeh ond uw beheer hadden geataan en die ca in vryheij geateld eo in hun desaaas ia de Bijlen teragg keerd daar vernonpen hadden dat de toeau èt ü te Semarang woonde nu kwamen ze hem pttptitê apottolontm aatuurlyk eena opioeken en gorden dag zeggen en daarvoor liepen ze honderden paUo tot se by hem zaten met slukgeloopen voeten en bedekt met het stof der eindelonze zonnige wegen sur met pleizierige gezichten eo zonder een cent Ie behoeven uit pnro pret dat ze den toeiu kapO eens terugzagen D zei Kauffmann bl k et inwendig ontroerd ndaar ben ik nu de beul van Atjeh voor de tgger op twee beenen zoods i de Tweede Kamer is gezegd Sen van de belangrijkste inzendingen die it duitsche Regeering naar de weretd tentoonatdliu te Chicago denkt te zenden is zeker wel het p i voltooide model van de aluiswerken van het NoordOoi tzeekanaal Hüt op een vgftigste der ware grootte gemaakte motlel rust op eeu tafel van acht meter laag n drie meter breed De eene helft van het kunstwerk is van hout eu zoo ingericht dat men rerschillesde deelen evenals laden inotdre ver uit trekken k waardoor men de doorsnede der aluiswerken tot ii de kleinste bijzonderheden duidflijk kan zien deoi dergroudacbe kanalen da mHChinengewelven da duikers enz alles in vorm ea kleur oatuurgetrou nagemaakt De tweede helft van het model is in zooverre Qa nauwkeuriger gelijk aan de echte alutzeo dat q boofdzakelgk uit ijzer beslaat en in de onderdeelai waterdicht afgesloten tot practische prouven gebruikt kan worden Men zal bier dan ook sUdskaualeg met water vuUl er een modelschip in ploatsfn dl sluisdeuren sluiten en de bewegingen vuii bet water kunnen waarnemen Alle sluisdeuren van het model kunnen door macbineriën in bewesfing wcnUa gebract t Aan hei gebeele samenatel bevinden ziek niet minder dan rier en twintig sluispoorlen Aaa de echte sluiawerkeo in het Noord Ooatzee kaoail zyn als voj chtigheidamaatregel tegen den iterki stroom tfé aluisdeureii vastgelegd aan Icettingen waaraan tegenwichten uaogeo die e k twinti oenteuaara wegen De stangen waarmee de deuren gsopend en gealoten worden wegen per stuk i minder dan honderd centenaan Het bestuur vu da MarineAcademie en van de Marineschool hedh eeu ongeveer twee meter lang in 1 885 gebouwd model van de kruiskorvet t rüueii fTilkelm in bruikleen afgestaan waardoor de indruk dien het gehad maakt zeer verhoogd wordt Hoe moeilijk hst werk geweest ia kun daaruit worden opgemaakt dat sedert December van het vorige jaar gemiddaW dertig personen aan de verschillende onder deelen ia sluisinnobtlugon gewerkt hebben Hel model dal met de tafel ongeroer dertig oontenaan weegt zal eentdaags in veerlien kisten verpakt jnaar Chieap worden verzonden Aan bet bg de Tweede Kamer ingekomen wetsontwerp tot regeling van den dienst b de militii ontleenen wij het volgende Onder herinnering dat ia beslist dat de algemeene de foriuiu te danken Ik begrijp heel goed waar je heen wilt moeder Wees tevreden mol hebeen je hebt en ha niet naar t geen je ontberen moot dat zou je tekstwezen wanneer jo op t oogeoblik een preek mochthouden Maar dat is een noodlottige leer moedertdie den dooS zweert aan al wat er groots en ede ais in den mensch aan karakter energie en ondflC nemiugsgoe4t Je handelt er gelukkig zelf ook oH naar en praat gedachteloos na wat een of sndeMvrome je wel eena voorgewauweld heeft Torredcahei en berusting geef ik oadeau aan soffe afgetobde lamleodige lai ik pas er voor Nu je behoeft otet booa ta worden t ia mijgoed Maar dan kom je tooh in tegenspraak met jeeigen leer Ja hebt altijd den mond vol over degroote hanzen dat zo nitpit to vreden zijn en altijdmaar schatten willen opstapelen maar als je nu tverstand vergelijkt bij zoo n schat ben Jij dan eenbaar beter Jan Och kom moeder zei hg wrevelig is dat n een vergelijking P Wie beeft er schade bij ala ikhard werk en mijn vermogens ontwikkel Als ikeen plaaU tracht te veryerven die een ander vasmijns gelijken niet eens in t vizier krijgt Né aUja een paralel wilt trekken dan moet je t gevalnemen dat iemand met middelmatige of in t gebealgeen talonten toch vooruit geschopt wordt in dswereld krachtens een priwlegie vafi zijn geboorll ardt mylgd Mstplicht de grondsUg moet tga van de iurioh ting der levoode strijdkrachten betoogt de minister dal toepassing van dat beginsel hier te lande er toe noet leiden om in het algemeen de dienstplichtigen in twee categorieén te aplitson uilitia eu schutter Btj do samenstelling van dit ontwerp ia hjj zooveel mogelijk aan de tegenaoordige militie wetgeving getrouw gebleven De billijkheid vordert zegt de mintater dat looveel mogelijk iederee i die tot don dienst geschikt ia diene Zooveel mogelijk omdat de aard der roeping en werkzaamheden sommigen zooals geesielykeo zendelingen studeuteu in de godgeleerdheid ieerliitgec zendelingeu en B K ordebroeders ter uitzondering rechtvaardig Bovendien moet in t algemeen rekening wonlen gehouden met de bijzondere omstandigheden waarin dicnstpliohligen verkeeren met den toestand van het gezin waartoe zÜ behoorou of met de betrekking die zij bekleeilea of waarvoor lü worden opgeleid om het vervullen van den wurkelijkirn dienst in vredestijd voor hen zoo weinig bezwarend mogelijk te maken Zoo moot aan de militieplichtigen worden vergund zou daarvoor geldige reden kunnuo worden aangevoerd den aanvang van hun wt rkelijkeo diaost eenigen tijd te verschuiven of to vervroegen ten hoogste tweemaal telkens voor een jaar Vervroegde dieast ervullio kan zelfs worden toegelaten donr vrijwillige indiensttreding De ingolijfdon by dg militie zulten tot het aangaan vau eou huweiyk niet langer toesteèimirg van wege den minister van Oorlog of Marine behoeven Ook zal voortaan de dienstplicht geen onoverkomelijk beletsel meer mogen zijn om buiten bet rijk een bestaan te zoeken of to vindon Voor herbMlingsoefeningen worden alleen die verlofgaugora opgeroepen die hun zesde dienatjaar niet hobbtn volbracht vrijatelling kan worden vurieond van het bywoneu van het jaariyksoh onderzoek Wat rfe zaemilitio betreft gaat ook do minister van Marine van het denkbeeld uit dat do bestaande totstand in beginsel onveranderd knn blijven Om de votle ligo beaohikkiog over alle briuklMira elemeDten uit de zeevarenden van het militie contingent le hebben zal dat contingent afgeleverd worden v 5órdat inlijving bg de landmacht geschiedt Alleen zoevarenden en riuchen als dienstplichtigen tor zee in lijven zooals weideene is aanbevolen wordt niet noodig en zelfs niet wenscbelyk geacht De ondervinding hoüft geleerd dat ook ondüracbeidone metzeevarende voor den zeedienst bruikbaar zyu te maken Duarbij waarborgt hel gemengde atelsel beter dot bet noodige aantal zee millotens steeds blo neoslands aanwezig zal zijn Door iuvooriog van persoonlijken dienstplicht én berhalinga oefeningoo zul de aanweudiug der zeemiliciens nog verder ziJn uit te breiden en dlenstpliohtig kader kunnen worden opgeleid Het ontwerp opent ook gelegenheid tot vorming van officieren oij de zeemiliiie De aani dor eischeu voor de aanatctling in eiken graad en rang de middelen waardoor de opleiding zal worden venokerd de voorrechten eventueel toe te kennen aan hen die zich voor de bedoelde op leiding moeite eu inpanning getroosten en verdere voorzieningen zullen het onderwerp eener nadere j regeling behooren uit te maken Het getlcelte van de dienstplichtigen dat Iraast de vrijwilligers eventueel voor don dienat buitenslands zal aangewezen wonden moet grootendeels uit het zeevarende deel der natie worden getrokken terwyl voor die zeemiliciens oefeningun buitengaat dus op schapen niet behoorende tot hot defensiematerieel niet zijn uitgesloten De minister van Marioe zet uitvoerig uiteen waaromhy meent dal voer om laod da gevolgde weg debeato en nooh het ËngeUohe uoob het Franscheatetael nanoemelyk is Voor do grootate sterkste van het zoogenaamd blijvend gedeelte wordt het maximum verlaagd tot 7000 man do jaarlijkscho lichting zal 11600 man bedragen De bedoeling is om bij voorkeur en zooveel mogdijk in werkelijkon dienst te houden miliotena die daarvan ook door ruiling van nummer vrijwillig deel weuaohen uit lo maken Tot bevordejibg dier nummerruiltog strekt de bepaling dat ty die voor bet blijvend gedeelte ondor ue wnpenei worden gehouden behalve de gewnae soldij eene toelage uit s Rijks kas kunnen genieten alsmede door vermindering van het grootate aantal dagen tot herhalingsoefeningen te hunnen aanzien voorgesteld Dh ingolijfdo bij de militie die andera dnn t t straf voor het blijvend gedeelte is aangewexen en daardoor in zijn beroep of de voorbereiding van zijn beroep grovoiyk zou worden benadeeld zal bij oavormogen tot ruiling van nnmmer kuooec worden vrijgosteld zonder nadeel voor darden De directeur der weeainrichting te Neerboaoh V neldt dat ket comité voor het stfohtingsfooda voor 0 het verki gen van een inrichting voor bedelaars en laodloopen verder verrast ii geworden met twee aauzionlyke giften een van 600 uit Workum en een van ƒ lOOU uit Velp Kleinere giften voa lUO 50 en minder igu ook voor dit fonda ingekomen torwijl ret velen als lid van deze vereeniging zijn toegetreden Van do velo oaubitHlingeo die zijn ontvangen tot aankoop van een terrein met woning om de inrichlinx te vestigen meldt de directeur zouden een drietal in aaomerkinj kunnen komen Hut bestuur heoft uit zijn midden een commissie beuoemd bestaande uit de hoeren K J Koper Le H r en mr J P A graaf vau LimDurg Siirum te Oosterbeek aan wie de taak is opgedragen om turt do bezitters oikderbandeliugeu tot aankoup la voeren terwijl het bestuur als vortegeowoordigor om verschillende plaatI sen te bezoeken en do belangen der vereoniging en bet doel er van le bespreken heeft bouoerad don heer M J Cbevallier burgemotister van Schoonhoven I Namena don Miuiator hebben Owleputeordeff der vnracbilloude pro inciên de Gemeouteradon aangeaohreven om drio afachiften van do kiezerlijsteo B I on W van Winterswijk hebben tiu anu ïoduputeorI den verzocht dat de koaton daarvan door net Kijk I vergooil zouden worden De Oemeenttatem dit mededeeleude voegt daaraan toe Dit komt ons gegrond voor on bet ware te wen schen dot bet voofbeeld bij audero gemeenteboaturen I navolging vond Ër worden door het Rijk nu reeds I laoveaS onvergolden diensten vou de gemeente gevorderd dat bot niet moer dan billijk zou zgn haar althaoB mot do koete i vati dioafsohrifton te belaaton Uuileniaudsvh uverzlclil Nog geen Fransch ministerie Kerst dacht men algemeen dat de beer M liue er in gesLiagd waa een Kabinet ie vormen maar dit of dut ontbrak or aan en zoo viel de combinatie in duigen De hoer Dupuy minister va ojidorwya in bet afirudende Kabinet Ribot tot wien de president der republiek zich vervolgoua gewend had lohynt te ziju gestaagd De lautsto bonchten luiden als volgt Het miuisteriu is nu dermitief aamongoatetd als volgt Dupüy president en minister vau binoenlaudsohe zaken Devello buiten land se he zaken Poinoarré onderwijs Ftylral ünanoieii Perrior handel Loizillon oorlog Uieunier marino senator iuérin justitie Vigor landbouw gistte openbare werken De verklaring waarmede het nieuwe ministorio iu de Kamer zal optreden zal kort maar krachtig zijn Na betoogd te hobbeti dat nog vool te doen ia zal er bij de Kamer op worden aangedrongen dat zij hare laak vódr de verkiezingen waardiglijk ten einde brcnga Het nieuwe kabioet laat or zich uiet op voorataan eon schitterend miuialorio te zijn maar het zal zich krachtig betoonen in zijno toewyding aan do belangen van de republiek eu Uet vaderland Hel oenige streven van het miniaterie zal zijn moedig I ziJQ pliobi te doen I De Kamersitting is verdaagd tot Donderdag u a Hot kan uiet gezegd worden dat het teleuratoiiiog wekt dat Méliuo niet geslaagd is Behalve het Jovrml det Debate la libre Parole en Gil Btat die een ministerie Mélitio mol welwillendheid begroetten hoewel met zonder zeker voprboboud hebben alle re publikrinsche bladen hot éen meer het ander minder reeda dadelijk van leer gelrokken Het zou dua onder geen goede auspioién Ser wereld gekomen zijn Métine werd algemeen erkend ia er niet de man naar om leiding le goven aan hot bestuur Hij mag in den groeten tariofstrijd z ere bekwaamheid getoond hobbeti oöi aan het hoofd van een ministerie te staan wordt er vrywat meej vereiaoht Gedurende den korten ijjd dat hij voorzitter van den ministerraad waa heeft hij zelfs zijne vrienden teleurgesteld en ook ala voorritier van de Kamer hij werd toen daar hij een gelijk aantal stemmen als zijn mededinger had vepkr en ala oudsto gekozen heeft hij evenmin voldaan Iu het Journal des D aii jegt de heer LeroyBeaulieu ovor het heden en de toekomst van ome financiën dat het niet mogelyk ia Frankrijk financieel met meer onbudachtzonmbaid te schaden dan do Kamer gedaan heeft Ken groot t kort legt ons de verplichiing op da bolastingen te verhoogon en groote leeningon te sluiteni De winst verkregen door de oonversie is niet voldoende om do groote gaten te stoppen die de Kamer in de begrooting gemaakt heeft en nog steeds vergroot De begrooting van ISfll gaf ren denkbeeldig overBchot van 106 000 000 f s en zou bovendien waarsohijnlijk niet in evenwicht zijn geweest ala men alle uitgaven die er op hadden moeten voorkomen er op had gaplaatal Dit was het eerste budget waarover de kamer stemde Dat viin S9i geeft nu eon defiet van 46 000 000 fti iaeanroud getal dat van 1S9S solft zij die het samengesteld hebben erkennen het is een nagemaakt budget dat aleohta tot een groot tekort leidt Wij moeten dua hel volgend jaar zoo spoedig mofelijk overgaan tot en openbare leoning van minstens een milliard Hiertoe brengt ons de beschouwing van den toestand der schatkist en der verplichtïogeo die I op haar rusten Op de wijze waarop onze financiën nu geregeld zyn zoodat zij telken ja e een tekort van 800 000 000 a 300 000 000 tr geven zullen wy tot dit middel om de drie of vier jaar onze toevlucht moeten nemen Dit zou dan wel eena het middel kunnen zijn om zoo al niet da Kamer dan toch het land eens een les te geven Balfour de luider der couaervatioven in het Eo golsohe parlement is by sgns komst te Belfast waar hy een reusachtige betoogiag tegen Hom Rule zou leiden met buiteugowone geestdrift ontvangen zelfs werden de paarden van zyn rytuig gespannen In een onderhoud met eenige vooroamu orangisten verklaarde Balfour dal de Uome Rul mti nooit zou aangenomen worden als de tegonatanders maar krachtig volhielden Üiateren had de monster betoog ing tegen Home Rule plaatB De reusachtige stoet welke drie uur lang was trok met muziek en taandels langs de tribune vanwaar Balfour den optocht gadesloeg Ër heerachto buitengewone geealdrift Later hield Balfour eeue toeapraak tot de vergaderde menigte Hy drukte de hoop uit dal de provincie Ulster nooit edwougon zou worden te strijden voor do verdediging haror vrijheid maar hetgoeu te rechtvaardigen is tegenover een tyranniek vorst zou ook te billijken zjjn tegenover eene tyraonieke meerderheid Bismarck werd l April 78 en genoot een voor dien leeftgd voorbeeldige gezondheid Duizenden gelttkwensoheu arriveerden op Friedricharuh per telegraaf of per post een menigte oadeaux waaronder nioi 10 vergelen de 101 kievitacierea van de Getreiien von Jewor Hot achoüue weder droeg er veol toe bij dat nn onafzienbare menigte van nabij en van verre een bedevaart maakte Friadricharulie Da directeur van het gymnasium te Rondsburg hield een loosprnak welko door Bismarck word beantwoord Do oud liijkakansolior wierp oen terugblik op do gosohiedenia van Sleeswijk HoUtein en zeide dat hy steeds een biJEondere aympathie voor de Duitschers ilaar bad Bismarck ïndigde met een leve de Keizer de beschermheer van alle stammen van het Dultacfae Rijk wat een razende geestdrift verwekte Ondor do telt grammon bevond ich een golukwensoh van den Prins regent van Beieren Van den Keizer wordt geen melding gemaakt Geen parlementa enqufite dooh wel de benoeming von een commissie van 7 Kamerieden om de zedelyke en staatkundige verantwoordelijkheid der afgevaardigden in do bankenquaeatie te onderzoeken was door den Italiaanachen miidster presideut Giolitti toegeatean Hiermede ia de oppoaiito voorioopig tevreden dooh het verhindert niot dat bij de penaioeowet dodeiyk na het Paaaoh reoes nieuwe moeilijkheden zullen voorkomen De finanoieole commissie uit den Senaat verwierp nl het eerste deel van het wetsvoorstel om de betaling der pensioenen aan do Cana depoteto over te dragen De regeering stelt nu in een afzonderlijko wet voor deze opdracht van het Italiaansehe Creditio oHdiario te doen maar dit werd door de kamercommissie verworpen die hot eerste voontel der regeering aanbeveelt Ërcnals in Frankrijk dus een conflict tuaechen Kamer en Senaat of beter blijvende oppcaftie in den Senaat tegen den minister Giolitti dien dat lichaam reeds herhaaldelijk bewyzen van wantronweu gegeven beeft Kaotoilgerecbt it Gouda Zitting van Woensdag 5 April U93 De volgeode personen zija veroordeeld wegens VisBcherijovertreding J A R te Gouda tot 2 of 2 dagen hechtenia Het op den openbaren weg bg zich hebben van een wapen revolver O M te HIeiswijk thans gedetioeord te Rotterdam toi 7 dagen hechtenia Verwekken van nachtelijk rumoer I J J van D en O van D te Moordrecht ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis A K D Q en E W van D te Moordrecht vrij geaproken Ala houder van oen hondenker zich ala zoodanig niet hobbon doen inschrijven A J C te Hotterdaro tot 8 of 8 dagen hech a Avonds rydea met een voertuig 2onder dit van een holder brsndend licht to faeboeu voorzien P M to Waddinzveeit lot 0 50 of 1 dag hooh tenis