Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1893

I I 1803 N 6014 Vrlidag 7 April GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad noor Gouda en Omstreken Oe iDsendlng van advertentlön kan gesohiedM tot een nor des namiddags van den dag der uitgave ViMcbor oTtrtredii O ran V U Zaranbaizra tot S of S dagvn htdi m M $ logamenthouder di loKeergitUm nist iDscbrgrae ia bet daarvoor bmtomile router W R S to üoQ la tot 4 of 8 dagtn bMhtwU Opeiibari dronkenicfasp gspleagd by 8e barbaUog C B t0 ioud tot 3 weltBn becbteais Openbare dronkentebap gepleegd bg So berbalisg H M te Gouda tot 6 dagen hecbtentt Openbsra droDkenubap gepleegd bij Ie berbaling A van v 10 Üouda tot 8 digcn heoblenu Openbare dronkenKhap P ran Z ec U EL sonder bekende vooDplaata ieder tA 1 of 3 dageu beebienii Ala onderhoudaplichtige an een alraat te Waddinz reon dezalre niel in goeden itaatonderbouden A 3 i v te Gouda ontalageo van reebtsvervol gipRtU veroordeelden zijn teven Terwe rn in do kosten rerhaalbKar bij lijfsdwaug van 1 dag KOEPOKIKEMIXG Ue BUBOEMEESTKK an Goud4 brengt ter aU gemeone kennia dat aanataanden Zondag deu ttn April 189 del namiddags twaalf uor op bet Uaadhuii met alleen voor ibinvermogeAdan maar voor ieder die Eiob daartoe aanmeldt gelegeuUeld zal beetaan om Eiob Kaboel itutelooi rechtatreekt van bet kalf te doen inenten of heriuenten GODDA den 5n April 1893 l e Burtiemeeater voornoemd VAN BERGEN UZKNDOORN l e Voorzitter van den Baad der gemeente Gouds gelet op artikel 8L der Wet van den 4n Juli ISfiO Sttuittlitoil üo 87 regelende bet Kiearecht tooala i is gew ti d liij de Wet van 6 November 1887 Staakbhd no 193 Urengt Ier algemeene ketuiia dat de lijaten aanwiJMnde de personen die binnon deze gemeente tot bet kieun van Leilen van de Tieeedf Kamer der Staten Oeneraal van de Provinciale 8tatm en van den Ofuteenteroad ltü oe d tyn door bcm trealoten en ter inzage van een ieder op da Plaatselgke Beoretarie nedergulegd zyn terwijl deze Lysten en Staten bovendien op nieuw t ju aangeplakt de aerate in de Sloa steeff by de Mark de tweede in de Paterateeg b bet WeathiiiB ec de laatatgeuot mda in den KorUn Groenendaal bg de Markt GOUDA B April 1893 Do Voorzitfnr voornoemd VAN UKUÜKN UZKNDOORN ADVERTENTIiaN ZIJ die iets van de ondergeteekende te vorderen hebbeu worden verzocht daarvan vóór 12 APRIL 6 k opgaaf te doea in de Crabeth straat Q 254 Wed C G VAK D a GARDEN STElEl KOLEl In Louing eene Lading puike Kacbel Macblne Vlam eD SMIBBOIBIi CONCURBËËRENDË PKUZICN Aanbevelend ë de BOSTEB BOQEN Hooikade ƒ 100 Belooningr IMdoom e MTratÊeitUnetmur verdryviog Beker per flacon GO ceot Hoold Eau de Cologne T n H BELLE Jlurlem onmiabur voor aohoolgunde kinderen per gnote flacon 4Ü et Kie pyntinetuur geneest dadelyk per fiaoou 35 ot Verkrggbaar bg L A Dl TLETTKK Markt Goiuia 5 pCt ïoudo bUgatiëii met aandeel in de winst DEB mm ufmmimm Volteekend Maatschappelijk Kapitaal Vijfhonderdduizend Sollan wurar gerovmeerd 0 pCt of 300 000 dall = 7SO O0O Ned Ccnraat Reservefonds 34 000 doll = 85 000 iielegd ia Obtigatien der Stad New York ingesebreven tea neme der American Natiookl Tmit Company Proideot a A VAN VALKENBDRQ J ObUgaUék mU q Utbmar é MOS pCi te M tl De Obligation dragen een vaste rente van S pCt benevens een aandeel in de winst dat over 1883 8 06 doll = 20 1S per Obligatie bedroef of ± 2 pCfc De Obligation in stukken groot 400 doU in Goud oi f 1000 Ned Courant ign Terkrggbaar ten kaniore Tan de Heeren te Amaterdam Van Spkano Dekkeb te LetuKsrie A Bujemeeboen k Zonen w Arnhem F H 4 R Foc F iii Letdtn de Leidscub Bankvereenioino BreA Inokn Hoi sz Zoon UaaUrkU Kering Vbutuoff k Co Dellt Va DB MiNDELB ZONB MiddeUmri J A Ziï k Van TErLiNOEi Deventer G Verhekb Jouz NmiKediep P CrBoEN Zoon II üordreckt Otto DB Kat Zoox Niaujfen Maai k Waalache Bank Kneppebs Gouda MoNTIJN Co k Co Ormmjft Mr VAN ViBBSEN Tbip k Feitu n Rotterdatn F J MlNDEBOP K Jlaarlem lIoLLANDSCHE CbeDIET en De Snrek Bbuninob Ten Cate P09IT0BAMK MeES KiTSEUA OlrecU A J 1 0BAN ZOÜN e Oravenioffe SCHCURHAN l E BaS II renloo F J Bbboeb K hartingen Y 0 Fabe k Van dee Woüde IfinKhoUn 0 J k A F GEOEKBTEt H t HertogenloKfi Wed Joh F tan RucSEroBBEL Zutfen L H DB Ba8 k Co h Zoon ZieolU Beibhan Obatama k Co IVederlandsche Stoomboot Alaatschappij De Stoomacbepen BOLLAND kapt J 8UIDT en BATAFIEB kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterda g Voor vracht of passage Tervoege men zich bg de Cargadoors der MaatschappS Boompjes 72 te Botterdam itotffttffhi iepen lossen te Brewersqnay de markt van Boter en Kaas KMEPELIEN HOLM S Eikel Ca ao M iM dowfl B Genees en Scheikundigen Bekr met Gonden en Zilveren ledaillea Wolaaiii Yersterkend en Aangenaam van Smaak Het melk gekookt leer aan te bevelen voor ilsgeUJkaeh eknUk by Ua deren awakke personen en klierachtige geeteUen Ket water toebereid ia zü ala ireneoHkrachtige draak uitstekend b diarrhée igelingen en kleiue kinderen De echte Ëlkel Cacao van Kraepellen Halm ii alom verkrijgbaar in vierkante bneaen van Kgr f 1 JO Kgr k 1 0 90 on x Kgr f 0 50 vooriien van Ëtiqaet waarop nevenstaaad fabrieksmerk en de handteekening van de fabrikanten nr KKAEPELIBH en HOI Ie ZEIHT VaMSImnark De 81 te tionden FabrikanteD Kraepelien di Holm Zeist Hofleveraoclers Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vooretbrift van den 1 kon Universitoits ProC Oehm Hofrad Dr Harlsaa Rojin hebben sedert r 0 jaren nis verzachtend middel legen hoesten 1 heeschheid en aandoening der adeniiiigs organen uiteteekeude diensten bewezen 1 liij spoedige afwisseling van warme 1 er koude luclit is t bijzonder aanbeveleus 1 wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 26 cent Alom verkrilgbaar FMITSCHE STOOMTEBVEBU Chemische eg wilsersche Wssscherij Qebreveteerd door Z M den Koning dei flelgeo Q Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verren van alle HeereU en Dameskleedingstokken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordj nen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patr en geperst Kwasten Oamitaren Neteldoek Tnlles Kanten Veenn ens Alle goederen kunnen in elkander big ven en worden on schadeiyk voor de geiondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AQDNT voor Qouda en Omstreken fi A VAN OS Az Oouda Snelpendruk van A BamttAli k Zoox Kleiweg A No 73 De oitgave deset Courant geschiedt dagel ka ei nitwndering van Zon en Feeatdagen Da prQs per drie maanden is 1 25 franco p f t 1 70 Afsoaderlgke Monumrs VIJF C£MTEN BINNENLAND GOUDA 6 April 1898 Uit OaderkerV a d IJtel wordt ann den gemeentvrand vbd Gouda oeu adroi iagediend van 38 zuivelbereiders om te vn en het aaarangsuur der kaasraarlct febeol vry te Btelleo Giaterenavond hnd in de Bt Janskerk alhier de inwgdinj plaats vnQ het herstelde orgel Kea zeer groot aantal belangstellenden was opgekomen om daarvan getaige te zijn Door de vier predikanten der Hervormde Gemeente werd aohtereeovolgens het woord gevoerd waarbij de gesohiedenis ran bet orgel dat nteds ran Eeer ouden datum dagteekent in iberinnering werd gebracht Keeds in 1688 vindt tneu gewag gemaakt va eene berstelUng die het orgel onderging dat leen reeds bekend stond zeer zuiver van toon te zijn waarop het in 1630 wederom grootendeeU vernieuwd werd Het hing toenmaaU tus Bchen het S te en Vde kerkglas Een eeiw tang bleef het der gemeente ten dienste staan doch toen was het grootendeels versleten In 1732 oordeelden eenparig alie deskundigen dat Aa onkosten tot herstel en verbetering meer dan 1000 zouden bedragen en dat het lusniettemln voor kerkelijk gebruik ongeschikt zou blyven als zoo oud en wrak dat het schudden onder het bespelen in t geheet iet en een gedurige ontstemming van bet werk moeietyi te voorkomen zouden zijn lllukele jaren later in 1746 werd hetvoor 1100 aan de Lnthersche gemeente alhier vorkocUt Daarom werd besloten een nieuw te doen vervaardigen In 1733 werd de eerste steen daarvan gelegd en 16 Mei 178S voor bet eerst in gebruik genomen Dit nieuwe orgel kostte ongefeer 50 000 Id 1771 werd door Pieter Schumer van Amsterdam het stukadoorwerk onder bet orget aangebrsoht dat 2830 kostte lu de laatste jaren FEVMLLETOIV S T DE XT ID IX 51 Nu ja tot op zekere hoogte heb je gelgk £ ris nog veel onrecht in de wereld Mjuir w eet je als je nu zoo n plaats veroverd hebt die een andervin je gelgken niet krijgen kan dan meen je datje ook behoort te deelen in de voorrechten en degenoegens van den stand waartoe je je opgewerkthebt Begryp je me wolf Als je doctor in de rechten zijt dan meen je om maar eens een voorbeeld te noemen dat freule Marie ja nel zoo boog moet taxeeren als een jonker van haar stand die ook doctor in de rechten is Als ze t niet doet ben je ontevreden Zie je en dat vind ik er tegen alseetf burgerjongen promotie maakt in de wereld zgn afkomst baiigt hem altijd als een blok aan t been Ooh daar hebben we t al eoo vaak over gebad knonle Jan wrevelig gestemd omdat ze zoomnes uitdrukte wat hjj dacht Dat is een idééUa van je Alt alle aristooaten even burgerlek geest en eren bekrompen van oordeel waren als hst geringe volk dan zou je geljjk hebben oa niet begon bet orgel weder bouwvallig te worden en toen nu omtrent een jaar geleden oaitor de godsdienstoefening een der zware frontpigpen naar beneden stortt werd tot de groote reparatie besloten die thans voltooid is en dia w in bjjtoaderheden in een vorig nr omschreven Het vfds gisterenavond een waar genot de heerjgke tonen van bet prachtige instrument bet rutme kerkgebouw te booren doorklinken en als van ouds geraakten alle aanwezigen onder den machtigen indruk van da muziek op deze wyze ten gehoore gebraob Het is voorzeker veler wensch dst de vroegere orgel ooncerton die indertijd veel belangstelling ondervonden doch langzamerhand kwijuden om emdelyk geheel op te houden thans nu het orgel weder in orde is weder worden gegsvfn b v oens in de veertien daag Door een der predikanten wvrd ten slotte een hartelijk woord van dank gesproken tot hh Kerkvoogden voor hun besluit tot restauratie tol hb Nol labelen voor hunne medewerking tot den heer J F WiUe firma BaU te Utr jEC onder wiens leiding de herstelling werd vernofat tot den heer O Spit dio daaraau een werksaam Aandeel nam tot den grijzen hoogbejaarden organist den heer P Brons Middel die als van onus toonde welke heerlgke tonen bij aan bet orgel wist te outlokken Het was jammer dat van enkele toespraken hiar en daar veel verloren ging door het geschuifel en geloop van vele aanwezigen die wellicht geen zitplaats hadden kunnen machtig wordon en daarom de ploohtigheid meer als een orgel concert schenen te beschouwen Overigens werd met voldoening opgemerkt dat de belangstelling eoo groot was Omtrent de arrestatie van den landbouwer K V te Haastrecht die wij in een vorig nr mededeelden Bobrijft de Schoonh Ct nog het volgende In den avond van 81 Maart ontstond er oen be 2o zwegen een wijle wel begrijpend dat ze zoo voortgaande elkaar nooit zouden vinden Hoor eens ging moeder Hotsma bedeesd voort als je zoo zeker van je zaak bent waarom loop jedan over de freule te malen waarom vraag je haardan niet kloekweg in plaata van je te plagen metallerlei henenschimment Andera ben je zoo geresolveerd en zoo doortastend Waarom f Wat een gekke vraag moedor Ikhen immers n geen doctor in de rechten en tis de vmag of ik t ooit worden zal Ik zou voorgeen geld ter wereld willen dat de freule zicb ommijnentwil moest verlagen teld al dat ze ervoor t oogenblik zelf geen bezwaar in zag en dejonker gi en spaak in t wiel stak Begrijp jo uwel moeder dat ik in een raoeilyken tweestrydverkeer De freule heeft recht op mijn madewerking voor de volvoering van onze mooie plannen Trek ik my tarag dan pleeg ik verraad aan devolksnak en laat den aebijn van trouweloosheid opme Trok ik me niet terug dan moet ik ten eersteda gedaohte aan mijn promotie voorloopig Inten varen om me geheel Ie kunnen wyden aan de voorbereiding der exploiutie ten tweede moet ik meonderwerpen aan da dagelykaohe kwelling van eenintiemen omgabg met de freule zonder de gedaohtete mogen koesteren aan de verwezenlgkiog mynerhoop Zeg moeder vin je niet dat de kens moeïalijk isr Ik dacht het wel znokite moeder Holsiqa AD EaTBNTlEN worden geplaaM van 1 5 regels k 50 Centen iedere ragil meer 10 Oenten ÖKOOTB LSTTKB9 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentièn gratia opgenomen in het ADVBKTKNT1EB A0 t welk dei Maandags verschgnt gin van brand ten huiie van E V laodbouwar wonende te Haastrecht welke brand xioh tot den voorzolder bepaalde an by spoedige ontdekking mei eenige emmers water werd gooluscbt Genosmde landbouwer deed echter den volgenden dag naugilta bg den burgemeester van Haastreobt dat tgdenshet ontstaan van den braud te z nen nadeale was ontvreemd uil een gesloten kast staande in het woonvertrok een bedrag van 700 bestaande in Iwnkpapier en geborgen in eene portefeuillo Van des aangifte werd door den burgemeester prooes verbaal opgemaakt o door den klager geteekend Van een en ander werd door den te Haastrecht gesUtioneerden ryksveldwachter D Rietveld rapport gedaan aM den brigadecommandant te Schoonhoven Deiea kwam de zaak verdacht voor en hij bughf iclj nur Haastrecht waar hjj met voorkennis van den burgemeester een nader onderzoek instelde met het gevolg dat E V hoewel aanvankeiyk volhoudende ten slotte volledig bekende dat hQ de bewujte 700 niet bail bezeten maar den dieftul voorgewend hnd omdat hij in galdeim vedeganboid verkeerde achter ontkennende ziofa aan brandstichting te hebben schuldig gemaakt Na deze bekentenis werd de verdachte gobraoht voor dan bupgemeester Van Haastrecht die in varband met den brand en het verloop der zaak K V aanhield en naar Eottordam liet transporleeren ter beschikking van den heer Officier van Justitie aldaar Het huis was verzekerd voor 8600 het meu bilair tegen uitkoop op 1600 en de koopmanigoederen levende havo enz voor 6800 alles bÖ de ODdorlingeBrandTerzekoring Maatschappy DeJong en Comp te Amsterdam Ai mag in deze niet gosproken worden van brandstichting in ieder geval is door de activiteit van den brigade commandant den heer J Spuymsn te Schooa hoven een voorgewende diefstal tot klaarheid gebracht moedeloos ik daeht het dadalgk wel Jongen Joi gen waarom ja oogen lot haar opgeslagen dat loopt immers nooit los Je haalt je Rriaveude teleurstellingen op den hals en begeeft je ooodeloos in perikel Zat dat idt uit ju boofd Keu verwersjongen IS geen party voor een freule Jan I De jonker zal t nooit toestaan W aarachiig zat dat idóeuitje hoofd Driftig sprong hij op van zyn stoe de kamer op en neer loopend met groote gejaagde stappen tot bq stand hiald aan de tafel Je wilt dat ik mgn liefde voor de freule inmyn hart begraaf vroeg bij forsoti trillend ainauw bedwongen opgewondenheid Z g moeder alsik een schurk was een vuige ellendige soh urk zoudt g j de liefde voor uw eenig kind uit uw hartkunnen rukken nadat ga my eerst bemind badtmet al de kraobi van uw moederliefde Zoudt gadat kunnen op aandrang van een derde wanneerzelfs uw eigen wit werkeloos bleef Né buig nuin godsnaam niet zoo deemoedig t hoofd an sehrriniet dat s maar zwakheid üo stelt zelf den eisahen moat dus de kracht gevoelen er aan te voldoen Ge moet gedwee afstand kunnen doen van t liefstewat gy bezit Jan Jan bond op t kreet ze Ik sei t immers uit bestwil om je te kalmeeren I Hoe soa ik t kunnen Hoe zou ik t kunnen moeder I Ik ben nogzoo jong immers cog zoo vol idealen nog zoo on