Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1893

J 1 klonk bet uit den mond van het meisje ilel Is te dunr zooveel kan ik onmogelgk betalen Ku mij ook goed hervatte de bfievebeateller jin neem ik den brief weer mre poor dit tooneel tot medelgden aaogespoord bood de reiziger aao de twee shillings te voldoen Os waardin wilde dit niet toestaan en de besteller was rreds weggegaan loeo de vreemdeling bem e juffriep om het pono te voldoen Door nitiuwsgiengbeid geprikkeld ondervroeg hij i vervolgens do waardin naar de reden barer weigering en ontlokte haar toen de volgende bekentenis De brief kwam van haar broer maar wijl zij te srm wsren om de vracht te kunnen betalen wisselden zg van gedachten door middel van overeengekomen teekens op de Iiuitenzijde van de enveloppe gepriki De reiiiger niemand anders dan air Bowland Hill lid tan het engelsche Lagerhuis vertiet de herberg nog geheel onder den indruk van bet beleefde avonlour Hliikela dagen later werd in het Lagerhnia het boalutt genomen om een frankeerrecht van ééa penny 10 cemj voor eiken brief vast te stelten en air Bowlsnd Hill werd officieel belast met de uitgifte der postzegels Weldra volgden de overige europeesche Landen bet voorbeeld van Engeland Het kauloii üenève spoedig door dat van Zurich gevolgd ging op hot vasteland met toepassing vau dan maatregel ó6t Hadde iemand op dut tijdstip bet denkbeeld gehad een collectie van de eerste postz ls aan te leggen dun zou hg tegenwoordig oit dat fonds heel wat munt kunuon aloan goedgekeurd Voorti ward beslist dat de stemman van een paar kaashaudolaren dia At veigadering in t geheel niet hadden bijgewoond doch een onderteekend biljet hadden gedeponeerd hoe hunne meaning was geldig zouden zijn Het aantal aanwezigen dat in het begin der vergadering IS8 bedroeg was op hat aindo gealonken tot 34 Daarvan vereonigden zich 15 voor aen vrij uur 14 voor 8 uur en 5 voor 6 uur Daarop werd de vergadering gestoten Bulteolaoüscb Uverj lcbt In sijua verklaring zal het nieuwe Fransche ministerie zeggen dat er voor de Kamer ni veel af te ijoen is en aandringen op eene Uemmiug over da stoaUbegrooling voor dit jaar alsmede op het gereed maken der begrooting voor het volgende jaar IjNi Panama zaak mag het parlement niet van zijne plichten afhouden Bij de aanstaande verkiezingen zal hit miaisteria billijkheid betrachten jegens alle politiska maeniogeo Het zal de hervorming der belasting op de drankec onafliankelgk van bet budgöt voont llen en dan Senaat verzieken de voorgesfetda belasting op de beurs operaticn aan te nemen waardoor da eonluu onderworpen worden zat aan zekere eischen van nationaliteit en een einde zat worden gemaakt aan geheime operstiën De stemming over de begrooting sou in het laatst dezer regeering geen behoefte beataan san het aanvragen van aeu nieuw krediet voor ééne maand terwijl de kamer met reces lou kunnen uiteengaan tot dan 86en April In het Kabinet zijn drie personen opgenomen die tot dusver nog niet aan de ministerieele tafel gezeten waren Het zijo de hoeren Guérin voor justitie Poincaró voor onderwijs en Terrier voor koophandel Guérin waa procureur te Avignon eu ia ïn 1890 toen Naquet van don Scnnat overifiog Int de Kamar vau afgevaardigden in diens plaats gekozen Polnoaró kwam in 1887 in de Kamer werd in 1889 herkozen en he ft zich spoedig den naam van een bekwaam man weieii te verwerven Hjj was algemeen rapporteur dor begrooting Terrier was eer hij tol afgevaardigde gelcozen werd hSofdambtenaar bij de belastingen eu werkte mede aan J o r en Ie XIX Sièeie Hat ministerie is aan don radicalen kant eo het Journal de BébaU is or dus weinig mede ingenomen Het erkent wel dnt er maanec van verdienste zitting in hebben maar dat ia niet genoeg om vertrouwen te kunnen inboezemen Aanvang suur der Goudnche kaasmarkt Hedenmc geo ten half 1 1 ure hul in het hotel de Zatiii eene vergadering plants van Kaa hande larsn eu Léndbouwers tot buhaudeling der quaestievan het aeévangsnur der kaasmarkt De Lad n van den Geinoeliteraad waren uitgenoodigd deze vergadering bij l e wonen waaraan eeu drietal hunner gevolg gaf I I De vergaÜering werd gepraesideerd door den heer H M DeJcksen die haar opende met een korte i toeHproak aarin hij mededeelde dat de berr M Vermnat jrJ die hot initiatief genomen had tot deze vergadering eerst een paar udore raadsleden bad uitgenoüdigd deze te praesideereu di t sioh of om bezigheden of uit andere redenen excuüoerdoo Spr had zich daartoe bereid vurklaard wijl hij meende d t inear licht ïn deze voor den gemeenteraad die da zaak moeat beslissen zeer geweuscht waa Spr stelde op den voorgrond zelf volatrjkt niet op de hoogte te ziJn van de zaak en verwachtte van de deskundigen fi b tegenwoordig waren alle inliobtingeu fe ontvangen die uoodig waren Het geldt hier de vraag Wat s beter MoetdeGoudsche kaasmarkt om 6 uur of om S uur beginnen of moet die geheel worden vrÜgeateld Spr verklaarde geheel onpartgdig te zijn en opende vervolgens de diaoussién De heer C van Kijk opende deze met de vraag of de Voorzitter niet de quaestïe eenigszina zou willen toelichten wat voor sommige aanwezigen wellicht woRicbelijk was doch de Voorzitter meende dat dit betor in banden wab van bh Kaasfaandalaren doch zette wijl ijpen er op aaudrong dm dit door hem zeu geschieden de quaestie kortelijk uiteen eu braolit in herinnering dat vroeger hier geen bepaald uur was vastgesteld Toen de kaasmarkt achteruit ging meende men een vast uur te moeten vaststellen nl 6 uur Later meende men dat S uur beter zou zijn Winkeliers en andere belanghabbendun rateenden nu diit dit voor ban schade opItrerde en vroeg bet weer op 6 uur to etallao De heer C Verweü uit Harmeleo zeidaj dat als de boeren voortgingen zoo slechte kaas té maken als thans het beste zou zijn de markt in h l hartje vso den nacht te houden daar die kaas goen zon of warmto Lon verdragen Ooede knss kan wel tegen een bee e warmte Voor Gouda is het volgens spr geheel unversohillig of de markt om 8 of 6 uur begint De bloei der kaasmarkt hangt daarvan vot I itHkt niet af Spr meent dat beo meer markten ir komen hoe slechter kaas er komrl j De heer K J van der Heijden raagt of het da ibMywling ia vaneden heer Vorweij dat hetzü da Ö9ltd cb i kaasmarkt om 8 of om 6 uur begint iAei l5oh in ieder geval naar de maan gaat Da keer Verweij zegt dat dit zijne bedoeling niet is ttur geeft te kennon dat kaaa van goede qnaliteit j wel tegen warmte kan j Be heer l van Khijn Dzn wonende in de Knip b Gonda koml op egen d beschuldiging dnt de Iwren tegenwoordig slecLto kaaa maken Zij maken wel degelijk goedd kaas maar do Wrfcyts kaas Afloop van Openbare VerJtoopinffen van Onroerende Goederen VERKOOP S APRIL I Woning F 58 en landerijen te Boeuwgk in de Boezgm en Gravekoopsohe polders gt oot 83 h 96 a 86 c 85886 koopster G Holland Wod A Lan gelaan te Beeuwijk KEXlMlSGEf iJMG Hurgumeester eo Wetbou lttri ran Oouds hrvnjfea er opealure ksDDis dal tar TOldooniiif aan ari S9 der Wel aa den t Juli 1850 iSlaattblad no 37 afacbriften van de prooeaaeO verbaal betreffende de benoeming vao een Lid vao deo Oemeea leraad bedoelil bg de artijleleo S3 en 67 dier Wal zijn aangeplakt ia dan Korten Groeneodaal aUtoed dat Tolgice afschriften op da deorstarie der üemeenta zyn oedergelegd alwaar daarrau inzage kan wordan gunoaien op iederen werkdag van dea morgeaa 10 tot dea namiddags t ure Gouda 5 April 18 3 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZKNDOOBN De Secretaris BBOUWEB BurKorlUke Stand GEBOEEN 8 April Johannes ouders G Hoo endoorn en J Blom 3 O jsbertüs ouder J Buurman en O an Erkal Arnoldus Bastiaan ouders P Abberna on A den Toom Gerardu Ifcndriku ouders C Borat an M J Niauirenbuiizen Blii both Calharina ouder C qroononda 1 aa T ran Kgsdam S Hendrik ouders P Eijk en B Dokter Martina Prancina oudere F J Bruüalena en M lan den Borg OVEBLEÜF N 3 April A E Plui U G de Jong 16 m 4 N de Wilde 78 j 6 G S ran der Kloó 4 i J EHUWI 6 April B O Krijgsman en C MAR TBEBICHTBM Oouda 6 April 181 3 Ten goïolgo het l a bfaesl ging er heden in granen zeer weinig om Ia da Dinadait t Seboonboreo gehoodea Bude Tergaderiog dnlda de vooraitter de bear M J Cbdralliar d a Baad aieje dat bet lyn voomemeo il om tegeo 1 Juni e k wm eervol outelag ao te vngen ati Burgemeeeter diac gemeente De minieter vso oorlog beeft bepaald dat voortaan ven ala voor de invordering van Egkibeteetiog ook voor bet ineeo der gemeentebeiaating eoldaten tot bletrering bg belaatingecbuldigeo vnvtrekt mogen wordea Volgent nfGoieele beriobten hebben de NederlandechIndiiCue troepen die itgd voereo Utgt Nja Mekam in Tamlaog een luocee tjebaatd op de A ba De Jmtt Crt ontving gisteren uit Medan DeliJ bet beriobt dat onze troepen elaag zijc geween Uet aantal dooden aan oiiie zijde bedraaf t i aan de x de vaa den vijand 60 De bende werd uitMBgealagea en de v and trekt terug De uiulag der verkiniog van oen lid der Tweede Kamer in hel hoofdkioedietrici Harliogen ter vervanging van den beer W M Oppedijk ia als volgt Uitgebraobt 8609 etemmeni van onwaarde 17 blanco 14 volstrekte meerderheid 1896 Daarvan bekwamen de beeren mr Tb Heemekerk anti rev 1281 A fioumati liberaal 883 mr Treub radicaal 389 De Vrie anti rev 86 Poutima sooiaal democraat 8 itemmen AIkio herstemming tnssohon de beeren Heemskerk en Bouman Een joogmensch reed Dins ag op Aa Nieuwebaven te Kotterdam met z ju rywiel tegen een seren ring Mn den kant der kade met het gevolg dat b met rqwiet en at midden in de haven plofte Hij zwum onmiddellijk naar een meerpaal ea wist tioh daaraan vast te klemmen totdat roatroEen vau de aldaar liggende kanonneerboot Ihifa bem uit zijn netelÏKen toestand bevrgddeo en daarna het rywiel ophaalden Ken uur later sag men dezen sportliefhebber met droge kleeding weder met z a rywiel de Nieuwebaven pMieeren De Leeuwarder ctrontaire De Facature het soboülblad dut de ciroulaire der schoolopzieners te juist en ODwederiegbaar vond om er ieU van to zeggen komt daarvan terug uu in gesohriften en op meetings daa tof en wunlt geprotesteerd als eene aaarauding vs de vrghoid die iederen staatsburger en dus ook iederen onderwyzer toekomt Het blail deelt EJjne meeuinK ab us mu le Zoolflug de sociaal democraten niet anders deden dan voor hunne beginselen op vergaderingea en in C hrifteo propaganda te makeu en bij verkiecingeu ie oandidaten krfoht aan to bevelen bleef de sociaalderaooraat binnen de grenzen hem door d Staatswetten gesteld en by had het recht volkomen vrijheid te eisohon voor de ve kondigiug zijner theorieën in hot vrye Nederland kent men geen olficieele siaathuishoudkunde een ieder is vrij f lijae gevoelens opentijk uit te koneu op dat recht kan otik deu onderwijieer uivt ontnomen worden Na ds bekende motie te Zwolle echter nu jde soci aaldemocraten vurklaard hebben ook met onwettige middelen verandering tu willen brmigen in den Btuimig in het usagen v o myn hoogate wanschen 1 Die liefde heeft lioh in mijn hart geworteld moeder op het eerste oogenblik toen ik haar zag Ik beb ze gekoesterd en gevoed s daags met mija boojtgekleurdu illusies s nachts met miju zinbegoo cheiemle droomen Ue kunt dat dom dwaas krankzinnig noemen ra ar nog dommer dwazer kranklinniger ia de vordering om die liefde gewelddadig uit het hart Ie scheuren met eigen hand Weer liep h j met groots stappen de kamer op en neer zonder acht te eveu op het hikkend geschrei der oude vrou die met diep gebogen hoofd roerloos iu ha r stoel hing Langzamerhand bedaarde de deining iu zgn itemoed ï ijn stap werd rustiger totdat hy werktuigriijk weer ging zitten mei het boofd iu de hand op de tafel leunend Kgk eeni zei hjj na eeitv wijle c gesprek kalm vervolfceud alsof er niets gebeurd was als ik het fene niet kan moet ik bet audere willrn Ik kan de volkszaak diaoen op meerdere wüzen dan door mij te verbii dun aan de plannen van freule Marie De freule moet zicb redden zonder mg Mor n ga ik uaar Amsterdam terug om mijn studiën te hervatten miJn toekomst heb ik betrekkelijk zetfiu d hand uu nis de fortum mij gunstig ia dan zie ik kans barer waardig te worden Kr ia dunkt me volatrekt geen reden om te wanhopen aan inga geluk Soelbosloten liep hij de kamer uit naar een soh tervortrekje waar hij zioh onmiddellijk zette tot het ocialeD toettaod is de qnaestie tcaa g eel nieuwe pbaee iogetredim Waar de wet op bet lager onderwijs uitdrukkelijk rooncbryft dat bel schoolouder wijs o a ook wordt dienstbaar gesaakt san de opleiding der kiodenui tot aUe maal tiappelgke deugden kan met die taak onmogelijk belast blijven een onderwijzer die éèn der voornaamste maatschappelijke deugden gehoorzaamheid aan de wel opeolyk minacht en dat uiet uit zwakheid of onoadeukendheid maar uit beginsel en met voorbedachten rade ICeoe veroedigiDg daarenboven die op ulyk ongehoorzaamheid aan de wet aanprijst en lot revolutie aanspoort is in strijd met de openbare orde en dus eece vi rboden vereeoigiug Hem die lid is van eeue vereeniging van üieu aard kan en mai de upvoeding der jeugd niet worden toevertrouwd Wat de wet is voor den oodor ijzer dal is bet bevel vao den onderwijzer voor het kiod Kvenala hijzelf vau cijoe leerlingen en terecht stipte gehourzaamheid eischt heeft by zelf stipt te gehoorzamen aan de btiataande wetwfi Ten slotte faerhult bet blad uitdrakkelyk allerminst den onderwijzen bet recht te outzeggeu van te trachten op wettige wgze wgsigmg te brengen in wetten waarmede zij lich niet kuuueu veree iigen Dooh de ouwetiige middelen sluiten voor deu ondarwiJBer den toegang tot dec soeiaal democratitchen bond uit Van harte vureeuigt bet blad zicb dus met de Leeuwarder circulaire De Russische regeering iieemt krachtige maatregelea als voorzorg t geo eeue mogelijke oboleraepidomie Ër zijn meer dan 100 sanitaire stations aan de Wolj a opgericht alle vaartuigen die choleralyders aan boord hebbon of Igken van personen die aan de ti kie stierven mogen alteen in deze Btatiüni binnenloopeo terwijl andere schepen daar niet mogen aai komtiu Bijzondere stoombooieu zullen worden uitgerust teneinde voortdurend de rivier op I en at te varen en ziekeu uf dooden op te uemeu Op de ipoorwejdgnen zullen deze funciien vervuld worden door veiShdlende eomraiseies Meu heeft om bij de vermoedelijke uitbreiding der cholera lo de lente gewapend te zijn een bijzonder corps van dokten hospitoalbedieoden co verpleegsters sameugestttld In Kazan b v yu 30 zusters aangeworven op een salaris van 40 rochels per maand voor hut geval er epidemie mocht uit breken De officieren van gezondheid in deprorinción beramen voorzorgsmaatregelen Ortho ethoxy ann fflooobeuzoyl amidochiao Une is de niet voor iederen woud gosohikte naam van een nieuw Koneeamiddei tegun zeuuwpgu en rfaeumatiaohe pijnen door dr Vis in het scbeikuudtg laboratorium te Freiburg een paar jaren geleden bereid Hot beeft ook een kortere benaming ut onulgeeo pijuweguemer en doet als men de verklaringen van vele geneeskundigen iu een brochure mag gelooven dien uuam eer aan Men raadplege ia de eenle plaaia den eigen doctor I Wat men in een roman veeleer dan in het wer kolijk leven verwacht is de vorige week in Köpenick bij Berlijn werkelgk voornokomon Voor dun ambtenaar van deu burgeriijkan stand versobeen een paar om de huwelijksaklö t ondurteekeueu De bruigom hnd het ja uitgesproken maar toen de ambteuasr sohrijven van deu volgenden brief i Freule t Is Kolukkig nog niet te iaat om den voet terug te trekken vau een terrein dat ik in eeu ouberadeu oogenblik betreden heb Wat zoudt Gij zeggen van den man die deu moed miste om zicb een vingei af te hakken wanneer zijn laven de prijs was voor dal inoedsbetoon Mijn tweestrijd heeft langer go duurd dan Ug kunt vermoeden freule I Ik atond voor een wreed een barbaarsoli dilemma eu ik vleide mij dat ik hot kiezeb zou kunnen versohuiven tot iu een verre toekonlst aontier een toeval raiaacbien als eeu deua ex machina tusschonbeide zou komen Maar pl6ts llnXi tijdens eeu gesprek met mijn moeder is t mij duidelijk geworden dat ik t eeoe niet kie zen kon en dua mijn keus moest vestigen op bet andere Fruulo tk moet ontrouw zgn aan mijn belofte eu afstand doen vau het onwaardeerbare voorrecht otif u te helpen aan du voorbereiding der soboona plannen tot exploitatie van uw jaohtveldeu aan wier nitvoering ik in weerwil van dn tegenkanting uwe vadora nooit t wanhopen zoolaug zo uw sympathie bezitten Ik moot miJn woord terugnemen freule o vraair mij niet waarom Oe zoudt mu dwiugen uit vluchten tl zoeken U te wijzun op miju nog onvoltooide studiën waarvan de voorbereiding me zooveel strijda gekost beeft U te waarschuwen voor de zwakj beid mijner theorieën bij hun toopasaing op het I praktische leven en voor de ontoereikendheid mijner zich tot do bruid richtte met de vraag Eb verklaart dn net den heer N N in bet hawetyk te treden kreeg bij tot antwoord en doidelfjü Neen Groote ontaleltenia bij bruid om ea getuigen maar nieU baatte de jonge dame bleef bij baar yoeen en de stoet moeat onverrichter sake huiawaarta keeren Wellicht bod tij vab het geval gehoord van den man die juist voor de derde maal terecht had gasUan wegens mishandeling zijner vrouw niet zonder provocatie en die voor den rechter verklaard bad Naar mijn ondervinding is een weduwoaar zonder kinderen de gelukkigste huisvader l Dr kantonrechter te Wagesingen dat la eerst iemand van overleg en scherp ventand die het gemeenleontvsngerschapsohandaaltje uitnemend weet productief te maken zoo merkt de schrijver der brieven uit de hofdstad in de Jmh Ct op De zoon is aan eene vaste betrekkin geholpen en de twee ingestelde rechtsvorderingen tegen een af etrsdea wethouder en eeu Wagening ch journalist zullen nem 60 000 opleveren Zullen acbrijf ik omdat ik denk dat dezo rechterlijke ambtenaar wel niet tot bet ras der temere litigantium zal bebooren en dus wel gelijk zal krijgen Vooial omdat dit cijfer zaer goed ffbij staat van geleden schade in eer n goeden naam te rechtvaardigen ia Noa r den maaUtaf van den vermogensbelasting tegen 1 pCt vertegenwoordigt bet een inkomen van 2000 juist gelijkstaande met de schudeloosstellin verbonden aan de tol nog toe door den eischer in rechten ingenomen zetel in s lands vertegenwoordiging die door het gebeurde ta Wageniugen wel eenigzins loa is Roan staan Mij dunkt dat de rekening van tien afgevaardigde hierop is gebaseerd zoodat men hem niet verwijten mag dat bij uit een overdreven gevoel van eigenwaarde zicbzelven te hoog taieert £ en rookelooze daad van een kwajon n had Maandagavond tijdens do vüorstelling in het gebouw voor K en W noodlottigu gevolgen kunnen hebben Ëuu der rumoermakers op de bovenste galerij ni de aardigheid j zonder eenige aanleiding brand te roepen en dit valach alarm gaf aanleiding tot een paniek onder de toeschouwers waarvan velen bun plaats verlieten eu trachten te ontvluchten waardoor zoowel op de zaal als op de galerijen zulk een gedatig ontstond dat eenige vronwen flauw vielen Stoelen en banken werden omgeworpen en verergerden nog de opstopping daar de KaagP dBn daar door versperd geraakten liet is niet gelukt den dadur in handen te krggen Omtrent den oonpron van het gebruik der postzegels wordt de volgende ware of verdichte geschiedenis verhaald t Was in het jaar 1837 toen in het noorden van Engeland een reiziger zijn intrek nam in een ellendige herberg Terwijl hij van de doorgoalano vermooieoia zat uit te rusten kwam een brievenbestellet een brief brengen voor de waardin een jong meiqa van inuemend uiterlijk Deze nam den brief aan beajhouwde eenige oogenblikken den briefomslag en vroeg daarop njar den vrachtprijs Tweo xhillings 1 80 was hot antwoord van den besteller krachten om een onderoumiog vau zooveel omvang en gewicht als eengiaal oor uw energie tot stand zal komen te helpen bestiireo Freule vergeef ibij ik kan niet anders Beschouw mijfi terugtreden niet als ee dand van verraad aan de beginselen die ik voorsta of van ontrouw aan een gegeven woord Ik kan mijn zaak dienen op veracbillendu w zen freule en de belofte dia ik gisterenavond op uw aandraug deed kan toch moeilijk beschouwd woitleu als een eed van trouw aan uiw zaak gezworen Mochten oneo wpgen na zich Z30 kort dooraengesliugerd te hebben van dit oogenu k afaan voorgoed uiteeuloopeu sta mij dan too freule I u bij het afscheid eerbiedig te danken voor de onvergetalgke en onschatbare oogenblikken in Uw bijzgn doorgebracht oogenbllkken waarin de verbittering tegen vele Uwer standgenooten mij uit bet hart gelicht werd nu ik ma leerde verzoenen met do vaak pijnlijke ironie van het leven Morgen keer ik naar Amsterdam terug om mijn studiën te hervatten Laat mij ik bjd er U om do zoete gedochte dat Uw vriendelijke belungstelliug mij vergezelt in de worsteling met al de hinderpalen die ik ontmoeten zat op den langen weg tusscben mij en mijn achooustu plannen Laat mij ook den beerlijkea rfaan freulo I mij te muiten noemen Uw Vriend JAN HOLSHA ffordt wrfiqd die ia slmht en daarvoor krggen de boeren onver diand een slecht repuUtie Spr verklaart zich vóór een vrij aaovangsuur der kaasmarkt De heer i N Both kan zich wul vereenigen met eeo vrg uur maar lou bij een b wald uur da markt des zomers vroeger willen doen b iuiien dan swinian De heer van der Heijdeu aloi daarop eeu terug blik op de gBBcbiedeuia der Goudsche kaasmarkt Vroeger was hier geen vaat nur en ieder die kaas wilde hebben moest bier op de markt komen Daarna kwam de markt te Bod raven uit welke streek de Goudsche markt 40 a 60 wagens per week kreeg die daddgk begon met 800 wagens Gouda I kreeg dus cooourrenlie die toenam toeo ook Woer I den een markt ing houden Woerden z terecht iu iets nieuws te moeten bedenken en dit was bepaling var een vast aanvaogsubr n l om 8 uur i Dit bleek rationeel eu ook voor Gouda vond spr I dat het beste uur Ook in N Hollaud begint geen I kaasmarkt vóór 8 uur wel otü 9 soms zelfa om 10 uur Dtór komt alle kaas aitn de markt De zon acbijnt diUir evengoed als hiail ea als d r de kaas door de warmte dua niet bederft ia er geen reden dat dit bier wèl het geva zou zgn Goede kaaa bederft niet door een half nurije in da zon te steau De meeste kaas wordt hier door Bolterdaromon gekocht eu die ligt nog wel een dag in een warme schuit bij het vervoer wat dan ooIÊ voUtrekt geen kwaad kau Om de Goudsche markt in stand te houdeu moest het de kooplieden gemakkelijk worden gemaakt Aaob iveling zou verdienen de inrichting van de Waag te verbeteren zoodat binnen eeh uur alles kan worden afgewogen Spr consiateert dat Je aanvoer op onze markt in do laatste 80 jaar niet erg ia achteruitge aan De Voorzitter stemt toe dat de inrichting van deWaag te weosohen overiaat De balans die daargebruikt wordt ia meer geschikt om olfphanten te wegen dan kaaa Spr begrijpt echter ijjiet boa deheer van dor Heijden kan beweren dat de aanvoerniet achteruit ging op ouze markt D t toch werd juist als reden opgegeven voor de wenaobelgkheidvan eeu ander uur i De heerJ L van Eijk stelt in het licht dat het nemen van een proef om dd markt ten 8 uur te doen beginnen goed geslaagd ib In l889 werden aangevoerd 8973 wagens kaai in 1890 toon de markt om 6 uur begon 324 S in 1891 toen zij om 8 unr begon 3725 en üi 898 toen er gelijk bekend ia minder geproduceerd werd 3S9 wagens Nu dua gebleken is dat do proef goed werkt wuarom het uur van 8 wéér te veraudeijaoF Ër is dezer lagen nogal eens gesproken van da meening der boeren in deze qunesiie mnar het bleek spr dat vele boeren daarover eea groot woord hebben die uooit oen kaasje aan de markt brengen Dat gebeurt meer De heer VerweiJ die nu de vergadering verlaten heeft dooh straks het woord voerde komt hier nooit markten en toch apreeki hij mede volgens apr geheel ton onrechte Alleen zij die werkelijk belang hebbon bij de zaak komt bet recht van modeipreken toe De Voorzitter zegt die uitdrukking van deu heer van Eijk vrg pedant te vinden Vele boeren zeggen omdat de markl om 8 uur begint kom ik niet m Gouda markten Dat zü hier dus niet komen is geen bewijs dat zij niet mogen oleêsprekon I De beer Uoth meent dat de telling vóór de invoering van het coupooatelsei te wenscbeo overliet Op die getallen door den heer van Ëijk genoemd kan dua niet geheel staat worden gemaakt De verwijzing naar den tceataod iu Noord HcÜaud gaat z i ook niet op N JL kaas is niet te vergelgkeu met onze kaas De heer van Ëijk beantwoordt den vorigen spr en houdt de juistheid zijner cijfers vol Ook vóór invoering V0n hot couponstelael was do telling juist I De vertohiliende sprakora lichten nog nader hun gevoelen toe Ook de adrnsen komen ter sprakoi De veelheid der hand teeken ingen beirijst niet veel meoneu sommigen De heer van ïlijk zegt dat een kaaskooper hem peraoonlijk hoeft medegedeeld geteokeod te hebben op een adrea voor een aanvangauur dat iu i n ba I lang was hoewel hü toestumde dat het belang van I Gouda een atukr uur vorder4a Do V oorzitter eischt dat de heer vau Ëijk dim naam zou noemen van dien kaaakoopar Hot bigkt i dat dit ia de beer de Bruijn Ie Rotterdam die aanwezig is on die met nadruk den Voorzitter het recht ontzegt dergelijke vragen ti doen Intuaachen hebiien reed vflo personen de vergadering verlaten doch na vooral in de stembus eeo biljet te hebben geworpe ii of zg vóór 8 uur vóór 6 uur of vóór geen vaat uur wuren Tot loden van het stembureau worden benoemd do bh van Ëijk en van der Heijdon Daar op dat stemmen van ben die reeds de vergadering veriteten geen controle waa geweest vorderde men dat dïe stemmen ongeldig zouden worden verklaard en een nieuwe stemming plaats zou hebben waaibg ieder zijn stembiljet zou mouten onderteekeneu Dit werd ï