Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1893

Zateriag 8 April i 6015 18 60DDSCHE COURANT ISieuws en Advertentiehlaé voor Gottda en Omstreken ADTERTENTIEN worden g MH van 1 5 regel k 50 C nten Hd i regal meerlOCent n GROOTE tKTTKE worden berekend naar plaatsruigate opgenomen in bet ADVERTENTIEBLAD t welk de Maandag verachgnt Oe Inzending Tan adrertentlSn kan gesoUaden tot een aar dea namiddags Tan den dag der uitgave Tan ZoeowMhs 6 S0 6 90 Htadera 6 0 40 Polder 6 U ü 6 25 RofCge PoW 4 60 i ♦ 90 Gerst winter ƒ 8 80 4 4 80 Zomer 8 40 a 8 90 CheTaliffr 4 60 l 5 50 Harar per beot S ÏO a 3 90 per 100 kUo 7 tB4 7 li Heutiepxasd lulandaoh U 11 60 BmteDlandaeh f 6 76 k 7 35 Kinariotaad IS a 16 50 Boonen PaardeobooneD ► 6 76 i fi Daironboooen 6 40 k 6 80 Koolzaad 8 75 i 9 80 Mau per 100 Kg Bont AntHrikaantche 6 10 a 6 26 CinquaotiDe n k f 7 VKPMAaiT Melkvee ga de aanvoer handel en pryb n ttMaode Vette varkena red aanvo r handel malig 38 k SB et per half KG Rigften voor Kngeland rwl aanvoer handel matiit 22 aS fOt per bair KG Magere Biggen goede aanvoer handel vlug 1 10 8 1 90 per week Vette aohapon goen aanvoer Weilammeren red aanvoer handel matig 12 a 30 Nuchtere kalveren groole saBvoer handat matig 8 a f 6 Aangeroerd 26 partijen kaaa Handel matig lata qual S 2de qual ƒ 21 i 23 Boter goede aanvoer handel vlug Gwboter f 00 k f 1 15 per kilo Weihoter 0 86 a 0 95 per kilo advertenti£ n ZIJ die iet t Torderen hebben Tsn ofyericbaldigd zyn lUDde Nalateoschap tbu Merrouw de Wed D van HIXLOPBS LABBEBTOS geboren Walters gewoond hebbende te Gouda en nldaar den 29eD MAART ji OTerleden worden verzosht daarvftn TÓór den 25en APRIL aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore Tan den Notarie O C FORTÜIJN DROOOLEEVER te Gouda ZIJ die ieta te vorderen hebben van of yer eboldigd zyn aan de Nalatenschap van w Ien den Heer TBBODORVa WOLTMRVH BXIBTSL8 in leven opzichter van fortificatiën gewoond hebbende in de Oude Gonwe te Gouda en overleden te ê Uertogenbosch den 30 JANUARI 1893 worden veraooht daarvan vóór den len MEI aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOOLEEVER te Gouda OPEIBARE VERK00PIN6 te GOUDA op DINSDAG 11 APRIL 1893 s morgen 9 nnr aan bet lokaal K 252 aan de Peperstraat van een groote partg Sigaren en Tapak afkomstig uit het magazyn van wylen den heer F GRENDEL En eenige Meubelen en Ruisraait Te lien MAANDAG 10 APRIL van 9 tot 12 en van 2 tot 5 unr Inlichtingen geeft Notaris G G FOBTOIJN DROOGLBEVBB Openbare Verkoopinjy te REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda gevettigden Notaris G C FORTÜIJN DROOOLEEVER op MAANDAG 24 APRIL 1808 des morgens t halt l6 uren aan de Boawmanswoning bewoond door B SI RUirEB aan den s Gravenbroekschen Weg dicht bg de Reenwgksche brug van 12 KOEIEIV die gekalfd hebben of nog kalven moeten 1 gedekt overgewaida VAABBj 3 PINKEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN ent Des morgens vóór de Verkooping te lien OPEHBAIE TIUOOPUG te REEUWIJK ten overstaan vaA den te Gouda reaideerenden Notari G C FORTDUN DBOOGLEKVEB op VRIJDAG 21 APRIL 1893 des morgens te 9 uren aan de Bonwmanswoning wp F No 58 ten sterfhnize van den Heer A LANGELAAN aan den Oravekoopschen Dgk vao 1 2 VAARKOEIEN 3 PINKEN 1P1NKSTIER een zwart MEBHIEPAABD mak voor stoom 4 FüKKALVEUKN een BAROUCHET een TENTWAGEN eenTILBUBIJ eenBOEKENWAGEN een breede SCHOUW een ijzeren ROEIBOOT een PAARDKNHOOIHABK een BERGHEEFT SCHUIFBOOMen LADDERS eene partij Engelache en HoUandsche KAASVATEN KAAS8TANDAARD8 KAASPLANKEN en SCHRAGEN 2 KARNS met toebebooreo 2 zoet KAAS TOBBEN 5 WEIKÜlPEN 2 R00M8TAREN BOTÏRVLOOT en PEKBLBAK 8 koperen MELKMOUWBN koperen MBLKKETEL komgne KAAS TOBBE KAA8PKR8 een partg MELKEMMERS on MELKKETELS en WEITONNBN en verder Bouw en Nelk ereedschappeo PA ARDENTOIGEN KOBKENMOLEN VLONDERS een span EGGEN een VABKEN8H0K een WATEKF0RNÜI8 een partg TAKKENB0S8ENenBBANDH0UT ep voorts eenig Huisraad en Mdulelen Alles des morgens voor de verkoopiof te zien Mevrouw Lulius van Goor GoDwe C 217 vrai È om onmiddeliyk of met 1 Mei in dienst te treden een keukenmeid en een Tweede Ueid van goede getuigen Toorzien In een klein gezin wordt gttvraagd van s morgens 9 tot 1 uur en Zaterdag den geheelen dag Adres onder No 2266 aan het Bureau dezer Courant Opentare Verkooping te GOÜDERAK ten OTentaan van den te Gouda reaideerenden Notaria G C FOKTüIJN DROOGLEEVBR op WOENSDAG 19 APRÏL 1893 des morgens te 9 aren aan de BouwmanswoDiDg wgk B no 29a aan den Goaderakscben dyk van II KOEIEIV die gekalfd hebben of fl At nog kalven mojten JQ S 2 PINKEN eenige KALVEBEN 2 ZEUGEN een Zwart aftands MEBRIEPAARD een BOEBENWAGBN een TENTWAGEN VoorU 2 RIJTUIGEN Tilburg en Tentwagen met igportieren gebruikt maar in goeden toestand beide met Ooilings patentaesen een Zaaltuigje met Schrabrak hoofdstel en broek een volledige KABNMOLEN twee SOBOOWEN BOU V en MELKGEREEDSCHAPPEN en eenige Meubelen en HuUrand waaronder een Porceleinkast een Klok een Schuiftafel 2 Fauteuila en 6 Stoelen een Zitbank een Kachel enz Dea morgen vóór de veriiooping te aim Mr L MOLENAAR Notaris te Waddmx tem zal op VBUDAG denSMEI 1893 morgen ten 11 ure te Moordrecht in het PoerHon publiek Veilen en verkoopen Een KOFPIEHUIS c a met vERovyyiyo taande io het dorp Jifoordrw aan de Dorpstraat kadaster Sectie B nnmmen 1682 1383 en 1591 te zamen groot 1 Are 31 Cent en nnmmer 1681 gedeeltelgk Kigendom Tan en wordende bewoond door J J r DÜIJN Aanvaarding en Betaling op 5 Jnni 1893 Breeder in biHettea Nadere informatiën b den Notaris Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinsveen zal op MAANDAG den I MEI 1893 smorgens ten 11 nre te ou 2a infaet ScnAaKBOBD pnbliek veilen en verkoopen Het WOOITHUIS c a wijk C no 70 staande en geleden op de Lage GoDwe binnen Gouda belend door ot strekkende aan Eigendom van BsAKBL en Bkokaab Om te aanvaarden 8 dagen na de toew zing Betsaldag I Jnni 1893 Te zien op de gewone df en en uren waartoe men zich wende tot de Eigenaresse en bewoonster Mejuffrouw de Wed P KLEIJNENBÜKG Nadere informatiën bg den Notaris MOLENAAR VERHURUVG bij INSCHRIJVING op DONDERDAG 13 APRIL 1893 dea middags ten 12 ure in het Koffiehuis Hahmonik aan de Markt te voor 6 jaren ingaande 1 Mei 1893 vai De BOOWMAsPrOrilNG geteekend F 58 met SCHUUR ZOMERHUIS HOOIBERG ERVEN en eenige perceelen WEI EN HOOILAND groot 22 Hectaren 95 Aren 26 Centiaren staande en liggende in de Gravekoopachen en Boezempolder aan den s OravenkoopschenDgk te Inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DBÜOGLEEVER te Gouda OFEHEASE TESKOOFINB te GOUDA op DINSDAG 25 APRIL 1893 de morgens te 9 uren ten sterf huize van Mevrouw de Wed VA HmiopM Labbkbton aan de Oosthaven Wgk B ïa 48 van eenen goed onderhouden IJ BOEDEL waaronder oud POBCELEIN KRISTAL en GEWERKT ZILVER Zilveren THEESERVIES enz Dai te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 nren te zien Notaris G C te Gouda Nadere inlichtingen FORTÜIJN DROOGLEEV Oouda Snelpendruk van A SaniKHA k Zoo De nitgave deur Courant geschiedt dagelgka iMt oitBondHing van Zon en Feaitdagen D pffü per dne maanden i 1 25 franco iwr wt UO Alioodarlgke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 April 1893 Op Ie trDtoODStellinfï vnn de i Grnreiibns ohe Ta inbouw Vereen iging zija de navolgende Bladgenoctea bekroond De heffreo IC Jon leer Zonen mei een eeraten prys voor de volledigste rerzameting bloempotten EaoidHchotels enz De heeren Oebra Steensma mot een eersten prijs Toor Ie schoonst gekweekte Aspeileatra s en een eersten prijs voor 16 bontbladenge koude kasplanten Gisterenavond had ia de Sociëteit ffOns Oenoegen eeije vergadering plaats der Kieavoreeniging itKerielyk Beheer tot het stellen van oanditlaton voer de kerkelijke verkiezingen in de Hervormde Gepneenttt alhier op Maandag 17 April s st Alvoreps daartoe werd overgegaan werden door den Voofsitter den hoor J M Als beatuursleden moeaten aftreden de hh G A 1 J iGabry H J Nederhorst en H Overeynder Overeenkomstig het reglement werden door het bestuur de volgende dubbeltallen aanbevolen 1 G A D Ij Gabry en G C Fortuyn Droogleever 2 H J Nederhorst en B Beazelzen 8 H Overeynder jen A van Eeedt Dortland De S aftredende beatunrllwlon werden bjj acclamatie herbenoemd Voorts was aan de orde het stellen van candïdaten Vooraf echter werd door den voorzitter een hartelijk woord gesproken naar aanleiding van het besluit van deo beer Oudijk om de betrekking van Kerkvoogd neer te leggen uit hoofde van zijn minder gunatigrn gezondheids ioestand Oogetwyfcld zou ipr de lolk z jn van de gevoelens van alle aanwezigen als bij zijn leedwezen daarover uiteprak Üe heer Oudyk die in 1876 tot kerkvoogd werd gekozen eti in 1886 na het vertrek van Mr Kist tot secretaria van het Cotlegie werd benoemd had ztoh inderdaad zeer verdienstelijk gemaakt m deze betrekkingen Spr drukte de hoop uit dat da heer Oudijk z iob spoedig zou mogen verheugen in oen betere gtraondbeid en dat deze kieavereeniging dan later opnienw bet voorrecht zou mogen hebben hem weder t brengen in een Collegie waarin bg zoo laug aottig werkzaam was geweest De vergadering gaf tsekeoen van instemming met deze woorden Voorts wijdde de Voorzitter een woord van hulde aan de verdiensten der overige heej en die hetzij door overlijden hetzg door vertrek of om andeqi redenen hadden opgehoude l id vau het Collegis van Notabelen of da t van Oppertoezicht te z jn Voorts werd ingediend de volgende lijst van aanbeveling voor candidaten t College van Kerkvoogden 8 Vacatures 1 T M Noothoven van Goor 2 H J NcKlerhorst 3 A Scfaoneveld v d Cloet 4 U G Hoefhamer 6 D R k 6 a van E k en 7 Mr J J van Heutde t College van Notabelen 7 Vaoaturfs l A van Veen 2 C 0 Knaap 3 A van Reedt Dortland 4 A K van der Garden 5 H Straver 8 D Hoogcndyk 7 Dr A van IJ endtjk 8 G G vander Post 9 W Begeer lü J Breebaarl U W K van Zutphen 12 A Steenema 13 M J Kamphuizen 14 J Sohenk 16 G v d Zvalm 16 Mr D J V ffeutde 17 If f der Togt 18 FEVILLETOIM qT XSITID I IX I 52 I I ï reiilto Uarie was juist bezig met de vJorbereidende maatrogeien voor bet Ontbijt toen de huisknecht haar den brief ter hand stelde Ze monsterde met een eoglopslag de enveloppe zonder do hand te herkennen maar er rees een vaag vermoeden bjj haar op omtrent de herkomst van dezen epiitel en om nu aar dailelülc zekerheid t krijgen verscheurde ze haastig de enveloppe vouwde den brief open en las net een snellfen blik de onderteekening Toen stak e den brief tot nader order in den zak kalm voortgaand met haar werk alsof ze volstrekt geen belang stelde in do correspondentie Ze was i een opgeruimde stemming want een uurtje te voren had de post baar antwoord gebracht van baar tante te Bloettepdaal een alleraangenaamst btiefje vol geestige kwinkslagen en pikante toespelingen en zeer meegaand op het pont in kwestie hoe de schrijfster ook hier daar den vtniier waarsonuwMd opstak Toen de t fel klaar was trok ze zich terug in haar eigen ka waar ze zich in den geraak kei ijksten stoet vlyde fflet een tapisseriewerkje onder haar bereik zonder het echter aan te raken Ën ze stelde al haar scherp zinnigheid in het werk om te raden wat de beer Jan Holsma haar te zeggen kon hebben zich vermeiend met het opwerpen van weinig aannemelijke onderstellingen om rang van waarscfagnlijkheid te geven aan haar vaag vermoeden omtrent t geert er gestaan zou hebben als de beer Holsma zijr bedoetin Pin wat duidelgker geformuleerd had Haar twiniigjarig ongerept hartje bonsde van zoete lerwaohting nu bet op t punt stond zich te openen voor de teedere bekentenis van een zeer begunstigd jonkman Ze had alleen oog voor de poëzie der liefde De verwersjongen die moeder Holsma zoo door het hoofd spookte bestond voor haar niet Zij zag de rijzige kloeke gestalte van een fier energiek en intelligent jonkman voor haar blik afgeteekend een jonkman die eAi schitterende toekomst voor zich had en misschien weldra tot de moest gevierde volksleiders zou behooron een jonkn an in wien het voor elk meisje een genot was haar meerdere te erkennen Toen ze eindelgk len brief nogmaals openvuuwde dooriiep e snol de regels zonder te lezen wat er stond maar gejaagd zoekend naar de woorden die er gestaan zouden hebben als de schrijver zijft welsprekendheid niet aanyewend had in een veelzeggende verzwijging Hoe ze hanr ook telkens voor i e oogen schemerden ze stonden er niet zwart op wit en t koslte haar vrijwat moeite ora zich met dia teleurstelling te verzoenen Kalf ontstemd be on ze met de lezing van vorensf H ff M Steeven 19 B Slommendal en SO L Seloi e De Commissie van Oppertoezioht 9 Vacatures 1 A Kwiukelenberg 2 J F M Temminok 3 H J W iubor 4 Mr D J van Heusde 6 H Groenendaal 6 J A B van Slraaten 7 H Rippinj 8 J H van der Togt B H W M Steeveoa 10 J H Krom 11 Ds J A van Wjjk 13 B H van de Werve Sr 18 H van Vlaardingen J4 J G van der Laar 15 J de Jong Wz 16 A Vrylandt 17 G J de Jong G Jz 18 J C W ter Bruggen 19 M van Delk SO J r A tua IJsendijk en 81 B Lugthart De cursief gedrukte namen op linvenslaanda l at werden door de vergadering op de lyst gebracht Tot Candidaten voor Kerkvoogd werden gokozen de hh J M Noothoven van Goor met 17 en H J Nederhorst met 14 st De heer J D Ryk had 8 C van Eyk 4 stemmen Tot Candidaten voor het O oUegie van Notsbeleo de hb A van Veen C C Knaap eft A tan Reedt Dortland ieder met 20 stemmen i Straver en Uc A van Uwndi ieder met 17 stsamen A K van der Garden met 14 en D Huogendijk met 11 stemmen De bh van der Zwalm h d 8 v d Togt en Steevons ieder 6 M J Kamphuizen en L Belopj ieder 4 Mr van Heusde W K van ZutphanVen D Blommendnl ieder 3 en van der Poat l st Tot candi ta pn voor de Coramtsiie van Oppertoezioht werden gekozen de bb A Kwinkelenbierg J F M Temminok Mr D J ran Heusde iedar met 21 stemmen H J W Hiiber en J Brand van Straaten ieder met 16 stemmen H Kipping J H van der Togt en H W M Steovens leder met 15 stemmen en H Grnenendaal met 12 atemmeii Voorts verkregen de hh J G van der Laar en J d Jong Wzn ieder 7 st M van Deth en G J da Jong G Jzu ieder 6 st J C W Ter Bruggen 4 en ze ergerde zioh reeds aan de eerste woorden zoodat haar wangen plotseling gtueiden van drift Wat was dat nu voor malligheid zich te vergelgken bg iemand die genoodzaakt is zich een vinger af Ie hakken Wat beteekende t zoo n groot woord aU dilemma daar zoo maar neer te werpen zonder verklaring of opheldering en later nog eens te spreken van het eene en jrhel andere zonder te zeggen wnt t Leek wel orakeltnal en daar hinld ze niet van Rond voor de vuist dat waa s lands wijs Recht door zee dat was haar lijfspreuk en naar ze gemeend had ook de zijne Dit begreep ze r eer goed lat hg baar in den steek liet met al haar mooie planuen Waarom Halt dat mocht zo niet eens vragen welstaanshalve moest ze zich ttrenoegen met de eenvoudige kennisgeving dat bg t vHHndet verliet na t elf geplant te hebhen Né dat liep de spuigaten uit d t kon ze niet dulden Hg moest haar rekenschap geven van zjn trouweloosheid dat was een ounfwgsbare plicht Ze frommelde t briefje iféén zonder t teneinde toe te leeen en haastte zich naar de huiskamer daar zo de stem van dokter Raabe in de vrstibule hoorde Er heersrble een gedrukte stemming aan de onib tjitaf l die er met op verbeterde toen de jonker wrevelig opmerkte dat t spook van t socialisme nu ook al op h t slot scheen rond te waren en de freule stout opmerkledat bg t door een be tje toegeefigkht ld in een oogey blik weer verbannen kon Dokter Raabe kwam onmiddellgk tosschenbeid