Goudsche Courant, zaterdag 8 april 1893

pit was ook geaobied door eeniga paraonen in de O leliestraat en op de Leliegracht Hier ras aan politieagent die het aanplakken belette en papieren reeds aangeplakt rerwgdarde De aanplakers en eanige andere personen drongen zidb toen om den agent heen en maakten vnu ds gelegenheid gebruik om een reclame to malen want in oen oogweuk zaton helm dregtaachjeu unifomjas van den man der wet vol met de gegomde reolamebiljetteu Voor zoover ona bekend is kan nen wel bg feesten wedfttgden enz tegen betalmg politiaagentan bmren om torreiu af to zetten enz maar voor reclame dat ia uog met verkocht De man protesteerde dan ook hevig en kreeg het toen zoo benauwd dat by in de treurige noodzakelgkheul was zgn sabel te trekken De reclame liefhebbers vonden het echter minder aoodig om de reclame nog te verhoogun door eeu sabelhouw op arm of schoader en gingen daarom maar huns weega Het gaval lokte roei nieuwagiengeo KScko Tooratonder van het protectionisme vroeger coi Gisteren werd in Den Haag een paar in ondertrouw ƒ der bojasungen heeft nooit een portefeuille a meeute die tegen deu toren aangebouwd is Zy ia wator al bi ns oorzaak kan zgn van verapreidiug zoodp verschillende plaatsen uit hare voegen gerukt en wel van typhus ale van cholera kan op dit groote vertoont diepe scheuren zooJat het daglicht erdoor n j i i Hohgnt Nu IS echter vanwege deu gemeenteraad en It Dr A fsD Utwdgk i B Locthut n k Tf bndl Mdw 8 at Dt J A van Wgk S tl eo i H KroM en B U via da Warra 8r i der I atem llaaodaK ileo lOan April nerea H Kwaknvaat n P W ld aburg faua flOjang fauwelykafeeat Uuo behoefti omataiulighedrii ia aaomérkioK fC Bomt D SttUoo wellicht meer gagoefle iDfcszetaaen keu in staat willen atallflo dat feest met huo kmd ren tuu t gedenken dat er van een werkelyk feesf aprake kan Eijit Meo deelt oa mede dat de oudjes de man u oudalryder ferdieoen gebolpen ta worden D hh J vaa Praag ta Oadewater eo U vaa Nea to Woerden fyo benoemd lot samttmarair der rogiatraue en domeuiea Mea m ldt uit dm Bo k Door de inlicfatmgco van aeo nel Ia de jottilie de bedr vera Tan dan to Oacb op een mareohauaaee gepleegden moord op bet epoor Wy lez D in bet by Van Oorcum te Aaaeu rereeli Dend weekblad èloralia bet rolgeode In elk land beuft men tageowoordiK byna een alionate bloem In Kederland voor zoover wy weton uognie Engeland beeftzynffPrimroae PmiuiAi aakalii welke bloem tor eere ran een cgner grootstemaiinen wen gaktuen Duitaoblaad beeft de korenbloem i Cwtaurea CAamuM de bloem waarvan Keizer Wilbetm I tooveel bield m m de Vereeuigde Stoten van Noord Amerika beeft de beer M Buttler nu voorgestold om de Fens wia trteolvr maxtma aU nattoDsiu bloem to kiezen In Nalurland beauton wc Dog ntet zulk een nationale bloem Komaan lazers van tloralia laat uw gedaobtoa er eens overgaan eo ktest voor Nederland eeat een nationale bloem Uenkt vooral om een bloem die tegen 81 Augustus den verjaardag onzer geliefde Koningin WilhttlmiDa lu vollen bloei prykt I ten wtj onaop dten dag atleu tooien met die zelfde bloem en laten wy obze kennisaen en vrienden or op attent naken dat te dat ook doen A o zullen wg voorNederland oen nationale bloem kryg u die naar wfj hopan door onze Komngia ui worden nangonomen Laat ieder de bloem die hem bet eost goaebikt soh nt aan ons adres opgeven wg van odcen kant zullen dan de volledif e Igst opDemea en daal ua net een voorstel vour den dag komen ffVan af heden wordt de lijst ter inaehryvmg geopend tend daarom de naam van de bloem uwer keuze aan one adroa Op dio wyze zal ieder er toe medewerken om de NaUooata bloem van Nederland Ie helpen kiecun In de jaarvergadering der ünu Jim ickool met dan Bgbd u ook de leerpliobt besproken Het boatuur deelde mode dal het naar den beaten weg loobt om te komen lot een atgemoane vergadering van voorstamlen van ofaristelyk ouderwys met het oog op den leerplicht l e vergadering machtigde het bestuur verdere stappen m die riebting to doen Omtrent het mislukt optreden van Domela Nieuwenhuia te lioermuud meldt meu van daar Keeda daaga to voren was per olroulaira bekond gemaakt dat de hoofdman der sooiahaton bier eeu Och zei hg glimlaobeud dat apook is met mg binuengealopeu t heeft me van gisterenavond afvervolgd en zelfs in mgn alaapkamer liet t me niet met rust Mag ik eens van de freule wetou hoe t met haar sociale plannen slaat P Ze keek hem even verivgteud aan maar zgu leuk gezicht vorandenie er mot om zoodat ze ternanwer nood een booz uitvol kon weerhouden dan ze nu retida deed Tk zei eigoutgk geen reden om dat onuerwerp nog eens op het tapgt to balen zei w kort Om g t oeglgk b elkaar to zgu muestou we ecns voor al afs reken iraen kwastiua aau te roeren waarover we l met eena jn Is u t weten wil welnu inet mgn plannen staat t natuurlyk nog preoiea gelgk Wispuitungheid IS geloof ik nooil mgn zwak ge eest en wat ik vandaag ernstig wil dal wil ik morula nog MijU plannen staan als een rote dokter Maar met de uilvorrtug zal tL geduldig wachten tot het mdis Dat spreekt als fl deu Kgksdag te Worms xei dokter jÉÉ Bk Gekheid broV V MI ht spreekt als eeu twintitrjarigo Frnaohe slijflcop Ra tegeti baler wetou UI zgu ongelgk verdedigen wil Zeg dat niet vader I i rsüDbt de freule ernstig Hebt u me zelf met geloerd altgd up logu uigon oordefl te vertrouwen als t punt vau kweatie met bnvtn nign bevatlint gMig V Mgn vurataud en mgn hart beide zeggen me dal mgn plauneu goed zgu rvderoeruig ion k nnen houden Eenigt wakkere mannen leden van de schooue vereeniguig Geloof en f eietiêcMap badd D gezorgd dat Uiuailag ocbteod een eircuUtre werd verapretd waano verzocht werd tgdena de vei aderiug als protest tegen de Bocialutiscbe strerii n de nationale liedeten aan to beffen Klokalitg 12 uur nrachoen de kampioen der verdrukto F werklieden op de tnbune en als eerato verwelkoming werd gefloten Een geestverwant opeude de ve adenng en zinspeelde op de dien oebtond verspreide circulaire Iniuaao ten bad meu een glaa water met citroeu voor Domela Nieweubuu gebracht om zich tgdeus zgu voorgenomen redevoering ran igd tot igd to verfrisicben Toen de inleider begon to vurtollen dat men eerst D N moest aaubooreo en dat bet aanhM aau nationale liederen b de verdrukto arl idarsHn to pas kwam begonnen de gezamenlgke werflieden daar togenwoordig gWieu Neerlau ti bloed uit volle bont aan te beffen Daarna vOranje beven leve VVilhelmieu VVt met de socialen en bet oude bekende volkalled Piot Hein Aaa bet zingen kwam geen einde eo boe meu ook van de tnbuue met bet boutou hamertje klopU om toch eindtflgtc D N aan bet woord to jaten komen t hielp allemaal iiiuts onze wakker gaston bleven doorzingen eu ffOraiijü boven levt Wilbelmien we d door bouderdeii kelen uitgegalmd De kapttmu dor marecUausacea gelastte na oen kort onderhoud mot D N dut men moest opbouden met zingen andera zou de vergadering worden geaioteu doca met nog meer eutbusiasme werd bet Wieu Neerlandsch bloed aangahoveij eu Uet donderde door de zaal Oranje boveu love Withelmieo Nieuwenhuis moet zakjes ptakkeu UI ha bo Enfin t slot was dat de kapitein de zaal liet uiitruimeii zonder dat Domela NieuwetUiu den mond had kuunen opendoen en zgu glas water met citroeL had kunnen ledif eu iCere aan de wakkere wbrklieden vau Eoermondi voor buu heldhaftig gedrag Zg hebben getoond met liefde buzield to zgu toor buu patroons die ook allen zonder uitzondering de belangen bunlier oudergeschikton bubar igen Domela Nieuweubuis zou spreken tn Roermond en geen eulet woord ueeft hg mogeu uitbrengui Na een beerlgk diner bg den jrappelainen küopmau Mmkcuberg den colporteur van J e FolksIrduMu was zoo zachtjes auu de tgd van vertrek aangebroken Te S uur opeude zich de deur van bet krolje eu de miUionnair Domela Nieuwenh iis trad te vooracbgn De verzamelde vulksmeiiigto bief bet yWien Ndurtaadaoli bloed aan eu geéaoorteard door de gewapende macht werden U N eu gezellen naar het eiation gedrongen Onze flinke werklieden begonnen op z u liotterdauiscb te bossen ea voort UKHjat het of ze wilden of n t t lu oen oogenblik waren D N eu consorten aan het station en miustuiis SOO perron kaartjes warden geuumen om deu volksbevrgdor lot up het laatata oogecblik uitgeleide to doen Voor reclame nam de vbetd plaato lu de Isie klasse harde planken en yOranjo boven eu leve Wilbelmien donderden hem tot het laatste uogenblik in de ouren Daarna werd aan den kapitein der maréobausaee eeu ovatie gebracht ten taekeu dat men de gestel Ie mftoht eerbiedigt en mat liefde brzield u voor de edele spruit van ona Vorsteobuis Nooit zat in ouze brave bisaohopestad bat socialisme wortel ach telen Maar ik zeg dat za niet goed zgn viel dejonker uit Dat moet beweieu worden vader ging ze be daard voort Geef een praltiaoh voorbeeld en een gezond argument legou mgn plan Mgn lod freule I denk dan ook eens aan de eer vau ons gedacht de schoonheid en dan rgkdom van ons landgoed ik wou eeu vergelgk voorslaan zei dokter Raabe kalmeerend Kgk eeud m nbeer Hulst heeft eemge lauderguu van hel slot m erfpacht nietwaar P De freule knikte Welnu ttls de jonker er nu kon busluiten om eeu auder in dezelfde gan8tii e conditie te plaatsen dan zou de kMuslie opgelost zgn De gelegenheid ware dan goopeud om hier een oooperatwve land bouwüiiikruemiug te vestigen waarvan freule Mane ala biabhurnjvrouw luu kunnen optreden ik geef de slutHoiu van uju uaohtelgke ovurpeiuzingen zoo als zich aun mg h it opi edrongeu lerwgl ik zoekuudu whs naar een middel oio de vertitoorde bai mouie tu ons triumviraat te herstellen Ik inaaic daar oen voorstel van dnt tk aan mgn gücerd auditorium lu overweging geef om het over eeu dag of dne ui jikchlige bgeeukomst Ie behandelen De jonker ei freule Marie schoten beide m oen laob itvur den kuiuuo ieu ernst Vaarinee de achalksche oude beer zyti voontut lef taful bracht eu daar er den kuiuuo ieu ernst Vaarin du beer zyti voontut lef taful I I Nogmaals aere ui d flinke wwkliaden vu Boar mond voor bun echt kalbolieke gevoeleiis en aan de brave patroons dio het weicgn hunner oudergeaebiktan bebarUgen i Mr m Men sehrgft nit Rotterdam aan de Telegraaf De lezers tullen zich benntiereD dateenige weken geladen werd meegedeeld een circulaire van eene nieuwe kiesvereenigiug alhier Tot de onderteekenaar van die circulaire behoorde ook dr J Hoogkiias als mensoh eu predikant to Botterdam als geleerde lo t Keheele vaderlud en Ter daarbuiten hooggeschat Op de laauto ergadenniï van den kerkeraad der Remonstranuche Broederschap werd de heer Hoijgkaas over de onderteekening van die circulaire ifeiuterpellaerd Een der ouderlingen rond baar ongepaü een tweede en een derde dito De overige ouderlingen eu diakenen ondersteunden door hun stilzwggeu de afkeuring enkele jeugdige leden van den kerkeraad steunden haar door applaadittement Krachtig eu waardig kwam dr Uoogkaai voor cgne vrghetd en re Atou als staatsburger op Hg maakt nimmer van den kansel of van zgne predikautsbetrekkiug gebruik om propu anda te maken voor zgne zienswgze op politiek gebied en verlangde dan ook dat men zgne vnjbeid om voor die ztenawgse mt te komen batten zyae predikanUbetrekking zou eerbiedigen Die KemonstrauUehe Kerkeraad bestoat uit de fine Jieur m Rotterdansobe liberalen de heereu D Herdlg P d Gleichmao Schepp Pitt enz Da Tmei bevat een artikel waarin wordt gezegd De vrees dat in deze leute de cholera zioh weder zou vertooneu ia bewaarheid Gedurende de laatste twee wekeu tx n 70 sterfgevallen voorgekomen inde Fransche kustplaats Lorient Do Fransobt overbold heeft ouder gewoonte getracht het baataan der ziekte geheim te houden doch ditmaal te vergeefs De epidemie Ksbgnt zich mt te breiden Op zgn minst 300 gevallen moeien er te Loneut zgn geweest welke ntad trouwens reedt gebleken is door den erbarmelgken slaat van deu gezondh idsdianst een vruchtbaar terrein vuor lypUua te zgn Het City blad ia beduobt dat de cholera zich zal voortplanten langa de zeeoevers tot da Oostzee eu spoort aan tot vardubbele waakzaamheid Volgens een telegram uit Londen bejft da Ëngelaehe minister van binnenlandache zaken aan da gezond heidsoom missien in de Ëagelsche havenplaatsen eeu rondsohrgven gezonden waan wordt medegedeeld dut volgena benoht van deu ËngelBühea oousut te Brost sinds 22 Maarl 11 51 oholersgevallen mat doodetgken afloop zgn voorgekomen to Lotient ia Brotagne De aauitotro oommissie roor de fheema heeft ba kend gemaakt dat alle scbepeu komende van Fran sobe Duitsche Kussische Nederlandsche en Belgische bavana van Archangel tot Lortent do bavens van MarsfliUe on van alle havens van de Zwarte Zee eu du Zee vau Azof door geneeskundigen zullen onderzocht Ër is eene bulk gelegd bg Denton uezuiden Gravesend van waar de geueoakundtge inspectie plaats heeft met een stoomsloep Gezagvoerders van Btoomsobepon worden opmerkzaam gemaakt dat er zware boeten gestelil zgn op hoi overtreden dezer bepaling welke gemaakt is door het plaataelgk bestuur met bet oog op de cholera hy dten tacb beschouwde als bigk van instemmiog werdeu de discussies tot nader orde VB d agd Freule Marie was hom in haar hart rocht dankbaar voor syn loyale toenadering maar ze was nog te veel onder den ludruk van Hulsma s mysleriüus briefje om dadelyk den ouden bartelykun coaversatietooa weer te vatten zoodat ze zich zoo gaunr mogolyk aau het discours onttrok In haar kamer gekomen zette za zich dadelgk aan de SDhryftafel waar ze op een zaobtgetint velletje inderbaaat eanige rege s krabbelde Huize Hoogaadaal Woensdag Den leer Jan Holemt te üSandwgk Mynhoer t Ik ben ernstig boos op u Als iemand my een bebfte doofr of zgn woord eoft dar meen ik ctat op to moj en aUt n ala een ongescbroven contract mol bindende kracht voor baide partgen Ge verbreekt dat contract plolseluig zonder eouige afdoende opbeldormg te geven Gy verbiedt m e zelfs u opholdenug te vragen Gy overstelpt mg mat groote woorden die mg wal verbyiteren maar iiiat treffen Waatom dat allaa Ik vraag u dit ui weerwil Tan uw vttfbod ordt wtrvUjd De g M ravanhaagache Tuinbouwvereeuigiog kaalt voor hani l e oorjaarstentoonstetling van plantn bol n koolgewasaen bouquetten enz de saleu vaa het Gebouw voor K en W weder in een bloeMstum bersehapea De groote benedanswal levert een pracbltgeu aanblik op door de fraaie rangschikking der bloemen eo planten Ër zgn 197 inzendingen ren Haagsche bloemisten en uu de bollenalrekeu De roxeu muntei ditmaal uil door achoonheid dank zg het mooie vooigaar Bg den mgjng der zoal is een ecboone verzameling camellias tentoongesteld afkomstig uit den tuin der Groothertogiu vag Saksen met de zeldzaamste soorton De kleioonj bloemen de roenten eu de bouquetten zyo op de bovenzaal geëxposeerd Het Kon Zoolog Boton Genootschap zond een groep orchuieën uitmuntende door achoonheid en fnschüd Da scbnk is den bewoners n Furmerend om het hart gestagen De toren in da kom der gemeente geiegeu on van dne zijden door woningen van particulieren eu bet schoolgebouw omringd dreigt te zullen omvallen indien daann op de eene of andere wgie met wordt voorzien Iwn door den burgemeester dier gemeente ingestt l 1 ondurzoek lo September van bet vorige jaar bracht aan bet licht dat die afwgktng van den loodrechten tand Sï centimeter bedroeg Ken tweede ondenioek in Maart II toonde aan oat de afwykmg was gerezen tol 47 cM Treurig ts ook de toestond van de Lerk der Hervormde gemeente die tegen bel kerkbestuur een sobrgven eezondeu aan dan Commissaris der Koningin vau Noord Holiond waarop het antwoord ia ontvangen dat eerstdaags de hoofdJBgenieur van den provincialen waterstaat dan toeateud der beide gebouwen zal onderzoeken Hierna zullen de plantselyke autoriteiten aan eun bekwaam architecl het herstellingswerk opdragen J n zoo hoopt men dat de ontrusto gemoederen welilra tot rust zullen komun De schade zal niottetnin groot gn Want acbuilt de fout naar men met grond vermoedt m de tindeering dan is voonilsnog het daaraao te verrichten werk met te overzien en zal do gemeeuta jarenlang Onder zware laaton gebukt gaan Dezer dagen u do juwelier Raymer te Nizza leelyk opa aliobt Twee heeran die Fransch spraken me een Ëngelsoh diolect kwamen eon bruidageacbenk koopen Na lam zooken maakten zy keuze voor 1600 fr zonden ze een halsketting nemen met dia manten bezet Zy gaven deu juwelier 250 fr onderpand en heten t jrekocbte bg hein om er eersteen ttm voor te gaan koopeti Üoldra keerden zg terug legden de küitiag in de doos en pakten het netjes i in van touw en lak voorzien Even voor hun vertrek kwam een dame binnen die deu winkelier bezighield eu midderwgl sloegen de beorea buu blag Zy vertrokken om bg het Credit Lyounuia geld te balen en zouden den volgenden morgen terugkomen maar de juwelier wacht nog Toen hg argwaan krg ende de doos opende ontdekte hg dat de heer fn een precies eender verpakte maar ledige badden achtergelaten en dte mit de balskelting had den raeegenomei Zg zgn denkelgk naar Italië vertrokken uie onwaarschgiilgk met de dame die toe vallig den winitel binnenkwam terwijl zy er waren Een der hoeren is t Moiitff Carlo als Preston bekend kapitein Men 19 lu Californie be ig eeneu boom om to hakken dia tot oen zeer eigenaardig doel beatemd is Ër zullen naaruil namelgk 8 spoorwegwaggous wordin vervHardigd en elke waggoc zal uit een massief uitgehold stuk bout bestaan Gereed zullen zg naar de weroldtontoonatolling te Chi a o vrordeu gezonden De boom ia lüO voet in omtrek op 33 voet lo diameter en bevat buiten top eu voet 40UO voet massiuf en solide hout Zaterdag avond waren op eukele plaatseu te Amsterdam peiaunen bezig met aan huizen op schuttui enz IdjeltBn tu plakke i van de volgende inhoud iflndiin da arbeiders hun toestand verbeterd wen cben moeten zg niet op uudere vertrouwen maar Op zich zolveu En andere waarop stond oNatir deu arbeid als de kinduren nog slapen Vau don arbeid als kinderen weer slapen Hoe 7tl da arbeider voor een geede opvoeding tyittr kinderen zo geu als hg se byna do it ziet Strijdt mede arbeiders voor den Surigeu rbeidsdagi opgenomen waarvan de bruidegom 73 jaar telt en bet bruidje X jaar oud is Nu zoowel IC de Vragm dei Tijit van November 11 dr Ëukluar als lo de laatste aflevering van de Qtda dr btraub by vernieuwiug hebbtn gewezen op de uoodzakelgk van zuiver drinkwater omdat besmet volksbelang inderdaad niet genoegde aaodachl worden gevestigd Reeds ton vorigenjara toen te Hamburgdo cholera heersohto en ook in ons land de ziekto ziob sporadisch vertoonde w rd door bet geneeskundig steatstoezioht en door plaatselgke gezondheidscommissies borhaaldelgk aangedrongen hi t drinkwater steeds te koken In verband daarmede verdienen de mededeeliugen de aauducbt welke ui het laaUte nummer van De Inffenteur gedaan worden omtrent deu watersterdisa tour vau den ingenieur Heunebvrg Van dezen fftoestel tot bet kiemvry maken van dnnkwatar geeft de heer M Symons te Rotterdam eene beschrgving blykena welke bet water na tot 100 Cels us tu zijn verbit toch met eeu temperatuur vau slechts 15f Celsius weder uit den toestel stroomt deze behoeft slechts aan de waterleiding te wordec bevestigd terw jl de vorwatming geaobWilt door eene gasvlam met gering gaaverbruik Het gronddenkbeeld voor dezen toestel werd door von Siemens kort vt ofzyn orerlgden aangegeven het is de toepassing ran bet tegensiroomstelsel Hal koude water stroomt lu tegenovergastald richting van het heete water hetwelk aan het koude zgne warmte afgeeft met een nutUg effect van Md pet Ëeu régulateur regelt zoowei deu oonstenten stroom water hetwelk steeds tot lÜO C mont worden verwarmt als deu aauvoer van gas naar den br iuder oü inteiebaaut voorwerp dat uit Engeland naar de tenlüousteltuig vau Chicago gezonden werd ia de eerste photograpbie van het monichelgk galaat die ooit werd genomen Het is bet portret vaa de zuster van prof Draper vun de Newyorksche universiteit door dezen lu het begin van 1840 gunoineu en ten geschenke gezonden aau wgien Sir John Heriohel door wiens familie het bewaard ia geworden ia dezelfde toestand waariu het naar Ëatteland werd gezooden De dame wier portret het is leeft oog en IS 8T jaar oud Eeu kort geleden vervaardigd portret van baar zal naast het eerste portret worden tentoongestdd tfn op die wgze zal men lo staat zyn door vergelgkmg ilen vooruitgaug dtr photograpbie gedurende de laatste halve eeuw te kunnen waarnomen ButteolaDüsch Uverzlcht Na opaiiin der IraiisCbe Kamerzittuig gisteren te 2 uur las de miiiistur preaideut de aangekondigde verklanng voor In die verklaring die door de linkerzgde wordt toegejuicht wordl de medewerking der Kamer gevraagd Daarna wordt de beraadslaging over dabe rooling hervat Al de artikelen der wtt op de drankbwlnsting ep op de beursbelasting worden piedgekeurd Op de beluftu van don minister van fiuancitn dat hy zich sterk maakt die ontwerpen ook door don Suilaat te doen goedkeuren wordt bat budget in zyn geheel aangenomen met 386 tegen 18 steinmeu Ju Kamur gii g flaarua tat 25 April op reoae Ib den Senaat werd hetlj ot der verklaring met enkele liyvnlabeluiguigen beifToet De minister van financiën diende de begrootiug lu welke oaar de commissie werd verzonden Da Senaat ging daarop uiteen tol 86 Apnl De ontvangst welke het nieuwe kabinet in de Kamer vond ia eer welwillend dan hot t ndeel ta noemen de meerderheid is het ministerie gunitiy gezind Wat den Senaat betreft wordl echter beweerd dM het ongewyzig aannamen van bet budget door da Damer als eene uitdaging zou bcacbouwd worden n eene overeanatemmiog tussehan de boide Kamara moeilyk zal gevonden worden bad de gematisde republikein Gui rin justitie Senaatslid voor Vaucluse was eertgda een geacht advocaat te Carpentras en vervulde eenigon t d den post van secretaris van steat Hg was het jongste lid van den Senaat nHet IS zegt De Blowitz alsof het ministerie verkregen IS door het trekken van namen uit een boed lenzg Dupuy byna geniale eigenschappen toont zal bg het tot de verkiezingen met uithouden De groote moeilgkhetd is het conflict tusschen den heer Caruut die ConsUnB niet aan het bewind roepen en de republikrinsche meerderheid die terugwenscht Constons heeft blgkbaar zgn De Blowiu de Paryache correspondent der Ttmei erkent dat geen der nieuwe Fraosohe ministers hem bekond zgn en behalve de Senaatsleden is zegt hy waarachgnlgk ieder in dezelfde oowetoodheid De radicale beer Peytral wordt miniater van financiën evenals 6 jaar geleden in het ministerie Floquet voor dien tgd waa hy onder eecreteru van stoat aan hetzelfde departement Poincar de mmister tm oudsrwgs is slechte 38 jsar kundig n vol gvar Hg IS afgevaardigde vaa Bar te Duc en werd VA rapporteur lu verschillende commissies benoemd Vq joumalut Ferner minister van koophandel eep iff ri L wil hem kabinet al gereed lu het Engelsobe Lagerhuis vroeg de ministerpresident Gladstone de tweede lezing van bet Homa Rulaontwerp Home Rule is de eenige oploeiuig der lersche quaestie zeide Gladstone Drie deelen van het Vereanigd Kdmnkrgk hebben neb reeds vroeger ten gunste van deze oplossing verklaard en nu is ook m Eugeland eene niiging merkbaar om terug taktimen op bet vyaodtg besluit van 1886 Onderde massa van bet lersobu volk bestaat eaue voortdurende beweging om den band dia Ierland aan Engeland bindt ie verbreken of wgngiog te brengen in de verhouding Echtor ia het lerscbe vdèMast beslo ten met in den toestond te blgven nann bet uu rerkeert totdat de verandering waar bet om smeekt zal toegestaan zyn Ken lu alle opzichten voldoende oplossing derfluancieele quaestie ts onmogelgk aldus vervolgd Gladstone maar in geval van hacholyke omstondigbedeii zouden de vermeerderde uitgaven van het rgk bestreden kunnen worden door oen verhooging ran den aoogns op bet gedisiUeerd en door eene bedrgfsbelasiing en dan zou Ierland zyn deel vaa den zaal dragon Het lersche vraagstuk is op t ijogenblik eene quaestie tusschen eepe sterke eu eene zwakke nalie Niete IS meer vuruederend dan de ouderdrukkiog van een zwak volk door een sterk volk maar nieto 18 ook edeler dan het sohouwtpel aangeboden door een volk dat geleid door eer en plicht vastbesloten IS te breken met aeo voorbadi iohtel jk gepleegde onrochtvaard gheid Sir Michael Hioka Beach plfitte voor de verwerping der wet De zitting van de Belgische Kamer ving tVocnsdag aan met wat m beeft gelieven te noemen een coup de théJltra Namens de gematigde linkerzgde bood da heer Kerokbove zoodra de discussie over art 47 begon een formule aan die naar men mededeelt Dinsdag in een party verga lering met 18 tegen 5 iB aangeooioen Daann wordt hut beginsel neergelegd dut stemrecht zuden erlangei iA burgers van minstens 25 jaar dte beantwooJM an de vereisohteo door de wet te stelletf Daie wet zal slechts aanganamon kunnen worden met een meerderheid van Lwue derde Bg wgze van overgangsbepaling zullen hut kiesrecht voortoopig erlangen allen die tegenwoordi kraobteuB census of oapiciteit Gemeente raadskierers zgn benerens zy die eigens de wet vuu I88D van personeele belasting zgn vrggeateld Bg de toelichting bleek terstond dat bet de be löling niet was dit voorstel te stelten m de plaats an het voorste Üraui aiaar bet aan te bieden ala traosdClioneul voorstal als ander aclnpbreuk hebben gateden 11 U misschien staan dun de kansen met oiiguusti Het verschuift da ntidore regeling naar lo wet maar gocft voorloopig kiesrecht ongeveer m dezelfde mate uls de heer Fr re wil een kiesrecht bovcndii r dat geblukon is voor de reobtorzyde niet ongunstig te zgn Vandaar dadelyk een welwillende boudini van de zgde van don hoer Frére alsook van dar haer Woeste wions vrumden gistoreuochtond i i oen partgvergadurmg zich tegen den ïotuin pliira l O