Goudsche Courant, maandag 10 april 1893

1803 Ua oitgava dezer Gonnnt geachieiit dagelgki mat uitiOttdering van Zon en Feestdagen Ds prgs per dne maanden is I 2 Iranco par post 1 70 Alaoaderlgke Nommera VIJK C£NT£M GOUDA 8 April 1898 VERGADERING van den GEMEEKTEEAAD op Dinsdag deo 11 April 1893 des namiddags teneeo ure Abd de orde Het voorstel tot wijziging der Verordening voor de StedelylcH wemiariohtiDg Het voorstel to goedkeuring ran bet Beglemeut voor do Stedelijke Zwemiürichting Het vooritel betretfeude het aaugaan eoner geldleening ten dienste van de uitbreiding der Gasfabriek en in aflossing dor leening opgenomen in 1887 en 1889 De benoeniine van tiree leden in de Commissie van Toexicbt op bet Middelbaar Ondortrgs De benoeming van eenen Sluiawaohter aar bet Moordrecblache Verlaat Diniijag U April e k zal de beer Emile Seip 03 uit Leidm een voordracht boadea in eene fergadering der Afd Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Hy zal een Limburgsohe no veile voordragen getiteld MHe Louise Door de politie nlhiar is heden nacht aangehouden A V d D die nog es dagen gevangenisstrafmoest ondergaan Op de iüternationale Hondcn tentoonstelling te Rotterdam tverd den heer P den Braber te Moorlireobt een zeer eervolle vermelding toegekend voor yn hond genaamd Nera terwyl de beor J van Ogo te Gouda een eervolle vermelding kreeg voor n keeshond De landbouwer E V te Haastrecht is Donderdag S T ES IJ O IS Als ge botwaren hebt kom er mee voor den dag En zijii zo niet oooverkomelyk blijf dan trouw aan Qw eons gegeven woord Zoudt gij het aardig vinden als ik u jian morgeifeeen briefje had geschreven in den trant van t uwef In afwachting M van Hoogendaal Daar heb je de poppen al aan t dansen zei iBMder Holsma de liamer binnentredend waar Jan kwansuis taX te lezon Kompliment van de freule en hier is een brief roor m nheer Holama Nu zul je zien wat je er by Ïjwoncen hebt met j zoo willekeurig aan ta stellen Il je een doorhaling krygt dan heb je je verdiende On i Ze bleef tahnend aan de tafel staan tenAjI bij u bnef verslond den bezorgden blik op ho i gewrtiRd om zyn aandoeningen te ontcijferen uit zyn wt totdat hy haar het velletje zwygend tiMreikte W gk getroffen door de koela terughoudendheid k bb n vcrklufd n vrg foiutig voor d formulaKerekhove Oo uit de groots TerbittariDg dar uitent linkarujüt tesenorerdU toontel ui ni n mtHcbien mofiaa afleiden dat het kani beeft Beitotea werd bei naar d coomiiaaia te verzeaden raaar aan dft besluit fpag eeo zeer hertine dttcaaaie ooiaf waarby de baaren Janaon en Féron het vuuretel derrtijk havenden m de heer Bara die tich uox niet in ile beraadilagingen gemengd bad en vieniMharpe totiK het debat altjjd weet Ie kniidea maar doorgaana nok te verMiteren bet verdedigde Jaoion en Fëron r ageo in xulk een rooretel een Detaiging bd onmacht der eonatiloante eo een poging nn de nvia e door te roeren in ttryd met de wenschen der arbeiden De beer Bara ontkendu bet omdat bet voontel eant dan aan de orde sou komen als alle andere venrorpen waren Kn ala het ware uitdagend riep bij de heeron vnn de uitente linkerzijde toe nU gij ean ooratol hebt dat met dan itensoh der meerderbeid orereenkomt renobaft het dan de meerdrriieid Maar de beer F ron beklaagde zich dat de kauMu op oen waailyk frgzïnnig voorstel dat een meerderheid zoQ kannen rerkrijgrn en naarvan bij de laatste dagen de Toorteeketipo had geiten juist door dit niouwe voorstal Itelangrijk gednald waren Zoo zou ten slotte faut minst vryzmmge voorstel nog worden aaDgeDotnen De openbare beraadslaging is nu verdaagd tot Dinsdag a s ADVERTENTIÊN Woflondag 12 April hopen onie geliefde oudere 8 VIM RIJK X J D KONING hun S0 JABI6B ECHXVMBEBNIOIKO te herdenken Hunne dankbere kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gouda 8 April 1893 Mgnen denk yn llen diemy by mgne rerkieiing tot Lid Tan den Qemeenteraad hljjken Tan belangstelling garen O J STEENS ZIJNEN De ondergeteekende befeuigt bg deze zijnen hi lgken dank aan HH Directeuren der Stearine Kaareenfabriek lOondac roorhet geichenk hem vereerd bg gelegenheid dat bg 25 jaren op genoemde fabriek werkzaam A üOSTiCRWIJK Gouda 7 April In een kleiiu gezin voM govratgd Tan b morg s O tot l unr en Zaterdags tien gebeelea dag Adres onder 2206 aan het Bureau dezer Coarant Te Huur Aangfeboden op een net gedeelte der atad een ONDEMEUBILEEBDE of OEMEUBILEERDE VOORKAMER met SLAAPKAMER Toor een alleen wonende Jnfironw Franco brieTen onder No 2267 aan het Bureau Tan dit Blad Mevrouw LuliUs van Goor Gouwe C 217 Traagt om onmiddellgk of met V Mei in dienst te treden een Eeukenmeid en een Tweede Meid Tan goede getuigen roorzien iouda SnelperaSrd vanA 3uikkhan Zoon Ken biede het Qeluk de hani 500 000 Mark als hoofdprija in het lukkigat geval biwlt de oieawste grooitt GfMverlotlaf die door de Hooge BcgeeriniE van HambHflp goedgekeurd en gewaarlrargd ia IJe voorneelige inriehtini van bet nieuwe plan bestaat daann dat in den loop van sleehta weinige maanden in 7 vetlotingeri van 110 000 loten 6d 400 pryzen bedragende 10 4Ö2 4SJ5 Mark ter volledige bealiseing zulten komen daarprider zün Jcapitaie prijien van eventueel dOO OOO ark by uitnemendheid echter l priji i M 300 000 1 priji a M 200 000 I pri i M 100 000 SprgzenaM 75 000 1 priji M l prgs k M l pnja j M prijs a M prijzen a M 1 prija ft M B prijzen ii M 70 0 0 es ooo 60 000 66 000 60 000 10 000 20 000 SpriJMQ M J5000 S6 prijuin a M 10000 S6 prijzen a M SOOO lOA prijxen i M 3000 SSSpr senaM SOOO A pryzen aM 1500 756prgEenaM 1000 287 prijzen a M 500 33 50pruzenaM 148 lSU91pryzenaM300 200 150 127 100 tf4 e7 0 30 De prystrekkiugen zyn volgens plan van ambts wege vaetKestekt Voor de aniietaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde loldverloting kott 1 geheel origineel fot aleohts M 8 of 3 601 half r 8 1 80 1 kwoH IVsi 1 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapior of per postwissel Alle oommisaies ivorden onmiddellijk melde grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder epelir ontvangt van ons de met het wapen van den StRHt voorziene Ofljtlneele Luten zelf m handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte offilieelü plan waaruit de verdeoUng der prijzen op do versohitleude klnasen alsook de betreffende uilflggolden te vernemen ib gratis bygevoegdl tin imdeu wg aan onze H gunitigera ouaangQf vraagd na elke trrkkmg de oflioieele lasten Du uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg vnn den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Bolanghobbendan in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkateUiïd worden Ona debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyke prijzen hebben wij meermalen vilgena officieele benijieu de eérslo Hoofdtrefferfl verkregen en onze BegunstiKers zolt uitbetaald o n Mark 200 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het wte voorzien dat hg deze op den hechtAten groudalitg gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commtasies te kuoq n uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor don In Mfit 0 k te doen toekomen KAUFMAJSN SIMQIV Bankiers en Geldwisselaars In Haraburic I S Hiermede danken wjj voor het vertrouwen ons tot hiertoe geaohonken en daar wjj bjj bet begin der nieuwe verloting tor deolneming invltreren zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zijn dror een tipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwelven Wed M MOL KoFte Tiendeweg D 3 19 het goedkoopste adres Tan Nieuwe paraphien en reparatie Advertentiën in alle Binnen en Buitenlanduche Couranten worden dadetgk opgezonden door het AdTertentie Bureaa van A BBINKMAN en ZOON te ioudtt GRANDS HAGASIN8 ni LA BOIIRSi BSUXSLLES Lm ploz Beanx et Vutea Maganaa de Noa Teaotéa de Ia Belgiqoe 8 OUILLON C Fotimissetira de 3 M U Reine de i Belges De Groote Maffaztjneii dela BOÜR 8B te Brawel zenden gratis en franeo in gefaeel Holland hannen prachtigen getUcsireerden catalogus van noareaotéi roor het seixoen welke twee honderd gravuren van de nieuwste mode TOor Dames Heeren en Kinderen als ook Terachillende opmerkenswaardige koopjes bevat De stalen en bestellingen worden gezonden vrfl Tan vracht en inkomende rechten OÜBESS £ H 7008BI1I Op een groot gezond dorp in Gelderland bestaat b een bekwaam Bouwkundige gelegenheid voor Jongens uit den gegoeden stand tot degfelijke opleiding tot Opzichter en Architect De jongelui zgn inwonend en dus onder dagelgksche leiding conditiën waaronder Eoat en Vrge Slaapkamer zeer billgk Aangename omgang Adrea letter A B Boekhandel Tan W J G STARINK te Zutphtn Zeer ITette Gesteendrukte HMUmSTJES worden GELEVERD door A BKi kMA en Zn Ëchtê Wie zeker zijn wii de Ecl Elkel CaCaO te ontvangen tesamongesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onde den naam des uitrindera Dr Michaelis vervaardigd op de beste piachinoa in het wereldbercemde ëtabbliasement van Qebr Stollwerck te Eenlen liche J rTI2ie aeIH Bikel Ca ao in Tifflkmteo bussen lM b Eikel Caoao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagehjksch gebrnilL een k 2 theelepel van t pooder voor pen kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee sleoiits met water te gebruiken Verkrijgbaar h j de Toonuuunat H H Apothekers enz V Ko V Ko proefbuBJes Prgp f 1 80 c 0 90 c 0 35 GeneraalTertogonwor er ww SeAmland Julius Mattenklodt Amsterdam Ealveistraat 103 l ï 6016 IMaaodag 10 April 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken AD KBT8NTIEN worden geplaatst van 16 regels 50 Centen i iedere ragalmeer 10 Centen GROOTE LBTTKBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratia opgenomen in het ADVERTBNTIKBLAD t welk des Maandags verschgnt De inESDding van advertontien kan geiotaleden tot Ma uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND morgen weder op vrije rostaB gesteld en naar zyna woning teruggekeerd De Heer M commissiooair in effecten wonende ia de Vyzelstraat te Amiterdaa gaf gisterenmorgen een kruierskuecht een jongfla van een jaar of 18 een bedrag aan effecten modei ter waarde van ongsveer 4020 om die effecten t gelde te maiccn Vermoedelijk ia de jongtfn voor de verleiding bezweken en is hü er met bet feld van doorgegaan tenminste tot uog toe is by n t teruggekeerd om het te brengoflBij nader oodfnoek is het geblolun dat het eld voor de effeaten m door versobillende handelaars in a oten opdePrilttn ou Keizersgracht is ter band gesteld iir In bet Pfllüia voor VolksvlSt te AmsteAlam is gta terenavond door een i3t i ü fl ebberB albleten om het kampioenschap van Ne ijind in het worjteleii gestreden In bet geheel baddtt zich 17 deelnemers aangemeld doch 4 trokken sioli later terug Ouder de ovfrbl ij venden bevonden ïu leden v n de Amatardsmaebe gymoMUalcvBreonJ g Ik Haikr van de Amsterdamsobe Athletiaebe Club vao de Kotterdamsobe club Hercule renter e ii Stal amateurs u t s Gravanhage en een enkale uil Utrecht In hot midden der concertzaal waa een vierkant zeildoek o er een bed vaa zaagsel gespannen de j kampplaata der mededingers Daaromheen schaarden zich de vry talryke toesohouwers wier oogen het grootste gedeelte ran den avond onafgebroken op het strydperk bleven gericht De heer C A A Dudok do Wit da voorzitterder regelingaoommissie hield eene rede tot openingvan den wedstryd dis luide werd toegejuioht Daarna nam het worstelen pungawijïe een aan j vang In het eerst vindt de tooMhouwer die nOg nooit een dergelyken kamp bywoonde weinig sympathieks in dat wringen en martelen dat vruchteloos i zich verzetten vaak tegen prermaoht tot de sterkere party ten laaUte den zwakkeren of minder vaardigen of foor hot oogenblik minder gelukkigen tegenstander op den rug heeft weten Ie werken en bem 100 gelyk een schddpad tot machte loosheid doemt En vaak heaft die stryd voor het oog van den toe chouwer niets mensohdyks mwr aU hij ziei hoe terwyl hol dunken der atrydor die zioh ran den overlast des sterkeren wil onlaloan on nog slecfaU iet VAD de kracht zyner spieren kan vorwachten geheel op het physieke van zyn wezen w gericht en zyn geUat daardoor loU wteeuloos erlangt Ku dikwijls ook is het aan de uitingen van het publiek la onderkennen hoe de belangstelling voor zulk bedrijf voor eyi goed deel uit de slechtere eigensohappeo van smeDsohün karakter N porapruiton Maar wauneer men drie vier vijf miial het strydperk beeft zien betreden en verlsleu krygt men alleAgs eeo beteren k jk op dpzo dingoi on leen men hoeveal studie kalm beleid zelfbedwang de physieke kracht moeten steunen om tot da overwinning te leiden en vei ffauwt de eerste onaangooame indruk nurmato de belangstelling voor de verKhDIeude kunaW grepen der worstelaars voor de slaiiden der trillendi lichamen voor de veerkraol i u vaardigheid dor athleten klimt Door de versthilloi tactiek waarmede men elk ander te lyf guig wWi deze stryd aan afwiaseling Wokte de eene kamp don laoblust tooala die tusicüeu den beer Kluit s Gravenhnge en Van den Berv AJastordain gestreden die als verwoede kemphanen elkander beapiongeu en tergden een andermaal waa het gering verschil in spierkracht der beide partyen de kans voor don oen uibt gunstiger dan voor den ander makondo dat tot hol einde nauwlettend deed toezien Rotterdam bokampta Amsterdam met sfwif selend geluk en s Gravenhage zag tot op hel midden van den avoBd het getal zyner dapperen nog niet gedund FEVILLETODI der strakke volzinnen die verstijvend in zijn gemoed vieloL t Kon erger zei ze troostend Je kunt zoo zieo dat ze uit hnar humeur is maar och dat is een kwestie van tgd Je kwit ook zien dat ze met je op heeft want ik bogryp wel zooveel dnl je haar niei een heel plezierig brielje gesghroven hubt on als je baar niets schelen kon zou zo bij zichzelf gedacht hebben weet je wat laat die m nbeor Holsma naar de maan loopen en ze bad niet geantwoord Toe je moet nu maar doen wat re zegt En ga anders naar dokter Raabe want zonder opheldering maak ja zoo n gak figuui en dat kon wel weer op vaders hoofd neerdraipen Doen wat ze zegll mompelde Jan bitter Jewoudl me zeker naat het lot laten gaan om defreule te spreken over dingen waar geen baar vanhaar hoefd a Q denkt Goh né ik weet eigenlijk niet wat ik wo hebben Wat doe je ook zulke gekke dingen in jehoofd te halen Je moet je oogert niet zoo hoogopstaan Dat is van der jeugd afaan je zwak ge weest en wat heb je je daarmoe al een lasi op denbals gehaald God moeder hou je toch stil zei hij ongeduldig je redeneert nu weer zocr akelig bekrompen alsof jo er op uil bent een domper op mijn energiete zetten Och né maar ik ben bang dat je door t zwygen een tweede domme trook begaat Toe schrijf een fnlsoenlyk briefje aan dokter Raabe Dicteer maar moeder Och dat s malligheid Waarachtig jongen volg myn raad Ja kunt immers wel wat bedenken IX Uitvluchteu l edopl je Né moedor daar hou tk me niet mee op Ik zeif de waarheid of ik zwijg Bovendien ik £ sb mezelf in dat opzicht doTi pas afgeanedttn want at wat ik aanvoeron kan bm mo fatsoenlijk te verootscbuldigpn heb ik in Q brief aan da freule als uitvluchten gewaarmerkt Zoo En vin je dat nu wya P Maar meenje daïi dat ze niet slim genoeg ia om ttijne vbd de zaak te begrijpen P Of meen je bygeial dai jenjst ir de schatting van de froule door je aan te stellen als een bescbruomde kwajongen die voor teerstzyn oogen tot oen meisje opslaat Zag eens moeder I fluisterde hy gedwee jeziel nog nl scherp kan je luïschen de regels vaodit hrioije iets lezen waaruit ik du hoop zou kunnen putton dat ze mij Hef hoeft Né niituurlyk niet Ze is hoos op je je beathaar li gHngovallon Maar hoe vrnag je dat zoo Ooh voor den vorm Ik kan dat ook nietendus mogen wa aannemen at ik myn hoofd gestootou heb voor do bogeerde vesting Och kom dat is gekkepraat Wat verstandben j van een vrouwjiabarl joDgen I Een vrouv I