Goudsche Courant, maandag 10 april 1893

l OVEELEDEN 6 April H C IJpalaar 7 w tj Vorb wed A van HoCwegen 71 i ONDMBTEOÜWD 7 April 1 A vandoiLana te s öravenhage 24 j en C Bolterop 24 j L van Bookum 9 j en C Nieu onbuizen 80 j lier Zwalm 42 j en A Heerkens 31 j ADVERTE MTIKN Ondertrouwd L TAN BBEKOM C NIEOWENpmZEN Gouda April 1893 Geen Receptie COMMISSARISSEN ir de bereiding en nitdeeling van Soep te ou ii hebben de eer aan de deelnemers keifis te geven dat de Rekening ym ontvangt en Uitgaaf gedurende den Winter 1892 93 aeht dagen ter visie ligt ten huize van den Penningmeester den Heer GROENENÜAAL desmiddags van 12 1 uur W J FOgtTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter H G HOBFHAMER r c Secretaris Gouda 8 April 1893 Lezing van Dr Schaepman op l oensdag 12 April 1893 Toegangskaarten voor H H LEDEN der Sociëteit 0s8 Gbsokqsn zjjn van MAANDAG 10 April af verkrggbaar ad ƒ 1 00 met inbegrip van besproken plaats aan het Kantoor van den Heer E J viK dbe HEIJDEN in de Boelekade s morgefl van 9 1 en snam van 3 7 uur Plaatsen te bespreken U het lokaal der R C Leesvereeniging op de West Haven op a s MAANDAG des avonds te 7 unr O penlare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 26 APRIL ld93 dos morgens te 9 uren aan het Huis wjjjc 8 Nr 53o aan de Oude Gouwe van eenen goed onderbonden netten bestaande in MAHONIEHOUTEN en andereMEOBEI EN en HUISRAAD BEDDEN en BBDDEGOBD enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te ien Inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVJEB te Gouda L HOOGEITBOOM Cz Ontvangen de Nieuwste mm mmi VITRAGES EMBRASSE8 ènz Overal verkrijgfbaar Op het einde ran den STOod bieren nog aan de JUmpo T ffi tu Sm uit Amsterdani F Tiekstra uit notterdam Enthoteo ea Kramen uit i Grarenbage die om hot kampioenschap en de ziWeren en bronzen medailles hadden te Icampeo Da heer Ttvbitra werd orerwonnen en viel af eu de heer van d n Berg riel de broezen medaille ten deel Bothoven qd Xfaniers eindelijk zonden om h t kampioeDsohap hebben Ie trijdea maar eerstgenoemde verklaarde zifsh o ipiacbtig denen eiodstrijd te jitiyden omdat tiij fsich rry ernstig aan den arm had bezeerd Zoo werd Kramers kampioen en werden dezen don gordel met Etlveren gesp oa het diploma overhandigd terw l aan Ënt boven de zilveren medaill ten deel viel Ounoodig te vermelde dat men den wo Btelƒkampioen luide en langdurig toejuichte toen hemde eereteekenen werden overhandigd om welktirbezit inderdaad door hem veel stryda gestreden moestworden i N R Ct Staten Oeneraal Kamer zitting vi n Vrijdag 7 April 1893 De kamer heeft alle aan de orde zijnde wjetsontwerpen meest zonder debat of stemming aangenomen Het eenige ontwerp waartegen 5 stemmen zich verklaarden was de brug hg Hensden Discussie werd gevoerd over de mailcoatracti n maar de heeren van Alphen en Van de Putte spraken in den geest an den minister en richtten zich meer tot de oppositie buiteu de Kamer de heer Habusen bracht het gevaar ter sprake dat onze handelsvloot loopt in tgd van oorlog doordien het zoo gemakke gk is vreemde schupea onder Nederlandschen vlag te laten varen Zgne geneesmiddelen tegeu iat kwaad waren echter alles behalve afdoeude Bg het epidemieënwetje kwamen de beeren Van Gennep en Van Lyudeu op tegen de leer des ministers betreffende de gemeenlelgke autonomie doch eiudigden met in de regeling te berusten schoon de min volhield dat de openbare geEondheïd in de eerste plaats is toevertroawd aan de geraeentebestureu Pe KaOier is tot nader order uiteengegaan In het weekblad De Ingenieur van 1 April bepleit de gep kolonel der genie C F del Cam po nogmaals het wensobelgke van de afsluiting en droogmakiag der Zuiderzee Als officier der Genie belast geweest met de uitToering rai belangrgke werken zi n dpor hem de bedgkingen van aanwassen zoowel in de Noordelgke E roviucien ala in Zeeland bezocht geworden en is em gebleken dat het rustig bezit van den ingedgklen grond alleen door zware dijken mot kostbare YOorzieninijen to verkrggen is ffNiemand in Nederland traa het beschaafde publiek kan ontkennen dat de aanboudecde eu jaarlgks terugkeerende stormvloeden in de Zuiderzee de kustWwoners van de provinciën Ffiealand Overijsel Gelderland Utrecht en Noord Holland zoo ook van de eilanden Urk en Sobokland met angst en schrik vervntlen Zelfs de eigenaommen op die eilanden vaak met vernietiging bedreigen terwgl bg een nauwkeurig onderzoek van den bodem vau dien waterplas is gebleken dat hg bestaat uit bij uitnemendheid voor landbouw geschikte gronden die als zg tot bebouwing geschikt zuilen gemaakt zgn aan eentge duizenden personen arbeid versohaffen nering en handelsbelangen zullen is zoo zie je als ze iets graag wil dan neemt ze den sciign aan van t volstrekt niet te willen j heb jo zoo iets nooit opgemerkt O jawel zei Jan met een ironisch lachje dan moest ik miju moeder niet kennen Maar ik zie voor de freule volstrekt goen reden om zulke kunstgrepen tegen mg aan te wenden daar heb ik haar niet toe geforceerd Né laten we als aeker aannemen wat voor de hand Itgt dat ik de freule onverschillig ben met die wetenschap heb ik moedi genoeg om zonder blikken of blozen voor hnar te verschijnen en me ruiterlijk te verklaren En nu durf ik je ook wel opbiechten wat me daarvan gisteren weerhield Kgk eens moeder al had de freule mg zielslief gehad en al bad dè jonker me na mgn promotie als schoonzoon willen accepteeren dan nog ware er een scheidsmuur tussoben ons gebleven je moet niet boos worden hoor Né Jan ik begrijp je wel Je ouders hadden je in den weg gestaan wg waren t blok aan je been geworden en de steen des aanstoots voor den jonker Verloochenen kun ja ona niet maar jongen je weet toch wel dat een ouder zich graag wü opofferen voor t geluk van zijn kind De wereld is groot on zoo gehecht zija we niet aan Zandwgk Vader zoo min als ik Als je aanstaande jaar oen goede betrekking hebt kun je ons misschien gemakkelijk in epn gasthuis koopen en dan zyn wg tenminste van de baan Weet je wat je doet Vraag de freule te spreken en als je niet dadelgk de kous bevorderen Bovendien zullen de geldelgke offers bg eene uit rpeölig dg r het yk pa varloop vau eenige jaren ruitaisoboots met interest weder in s BijkB kas terugkeeren Da iferbevolking in Nederland beeft door emï grbtie een tfd van energiek manaen uit den land bouwenden en werkmanstand doen varl Ken terwgl het ontgigoeD van heidevelden die alleen roor boscbpultuur gefohikt sgn voor de iDABsa der ovarbevolking geen butaan kan oplevui n Ju verband dus met de noodzakelgkheid van loerkverachaMng met gunètige gevolge is het alzoo dat moet worden uitgevoeid het droogleggen van het gedeelte van de Zuiderzee volgens het ontwerp aangeboden aan de Begeoring door het bestuur aer Zuiderzee Vereeniging IV Dit werk uit te voeren door den Staat waarbg de afsluitdam der Zuiderzee met zgne sluiswerken enz tol ï 5 Meter boren den hoogaten stormvloed waterkeerend volgens het ontwerp de rustige achtereenvolgende lindgking en het bezit van de ingedgkte gronden verzekert zal tevens de rampen doen eindigen aan dgken landen en bewoners veroorzaakt kMq uitvoering moet in verband met den maat ohappelgken toestand en tot verzekering van de goecie uitvoering geschieden duor en de kotten van het Egk en is daarhg het maken vau gemelden afalmldyk met sluizen enz het eenig zeker en ttUi koitbaante middel tot verzekering vau de verder voorgestelde inpoldering enz der 316 000 Hectaren met een peil van het ïselmeer van gemiddeld 0 40 M A P terwgl thans het water in do Zuiderzee bg stormvloeden tot 8 0S M f A P stand te EIburg bij den vorm van Jan 1Ó77 kan worden opgestuwd Prof H Logemau van Gent schrijft in de Qtda van pril orer de beweging van dr Kollewgn e s om onze sehrgftaal meer in overeenstemming te brengen met de spreektaal en de spelling te vereenvoudigen De Gentsobe hoogleeraar is een beslist voorstander van die richting en hij bepleit haar goed recht in een zeer levendig geschreven opstel Zgn redaneeriog is dete Taal is het gesproken woord Lang voordat er geschreven werd bestond reeds te taal De cbrgftaul is niets anders dan jyeon meer ot minder onnauwkeurige afdruk van het gesproken woord Onnauwkeurig want de uitspraak verschDt in de eene streek des lands ran de andere Waar de onnauwkeurigheid groot is willen de hervormers de söhrgftaal weder in overeenstemming brengen met de spreekttal D concessie moet komen van de achrg öl f De spreektaal kan niet kunstmatig en plolseliiig veranderd weden Dus is het aan de schrijftaal die wel kunstmatig en plotseling veranderd worden kan om de noodige oouoessies te doen Dit toegeven van de schrijftaal moet komen in de spelling in de grammatica en hare behandeling eu in het gebruik van onzen woorden voorraad Prof Logeman sluit zich Jiier aan bij de voorstellen die onlangs zgn aanbevolen door de commissie vsn dr Kollewgn waarin hij tot zijn leedwezen goen der Nederlandsche hooglokraren heeft aangetroffen t moet een einde komien zegt hij aaa den dwang die ons rukt op het op het gebied van de spelUng de grammatica geslachten enz en van do woor denkeus Bij al die discussièa zal men het gauw genoeg eens zijn over het beginsel Maar de moeielijkheden gullen beginnen wanneer het I op den kop krijgt tracht het dan met haar op een akkoordje te gooien Je woet er wel aardig een mouw aan te passen zei Jan lachend en hij liep fluitend de kamer uit in een plezierige stemming zijn opAikkersnde hoop voedend met de mooie illusies lie opdokea uit de diepte van zijn tevreden gemoed Freule Marie was naar het tuinhuis gegaan om in de lichte vroolgko gezellige kamer afleiding tezoo ker voor haar gedrukte stemming Gemakkelijk leunend tegen den rug van haar stoel met een opengeslagen boek op den schoot en een haakwerkje tusschen de vingers zat ze dicht bij het raam droomerig naar buiten starend waar de dalende herfstzon haar jlikkerliobt liet spelen door het verkleurde loorer der boogstammige esschen Vi5ór haar op het werktafeltje lag de brief van Jan Holema dien ze uog eens ge lezen had ten einde toe voor ditmaal zonder de minste harts tocbtelg ke bijgedachte ËQ t was haar in t oug gevallet hoe er kwalgk bedwongen opgewondenhü d sprak uit dia regels hoe ouder t vliesje van bedriegolgke kalmte dat over t geheel lag uitgespreid iets faartstochtelijks woelde en bruiste dat forsch onderdrukt toch weer opdook aan t eind mn eiken volzin Moeielgk was het uiet te raden wat zijn gemoed zoo heftig beroerd had ze moest wel blind geweest zijn om niet te weten dat i e indruk op liem gemaakt had en t lag niet in den aard van karakters er op aankomt vast te stellen hoevfr men gjfau zal en waar men tal ophouden Hier l t zich natuurlgk geen algemeen regel voor vaststellen Maar een criterium meen ik tfaaus reeds te hebben aau de hand gedaan en zullen veleu dan verder willen gaan frl aocord des parties waar we onlangs in België zooveel van hoorden zal zeker over dit punt wel spoedig bestaan Dat is de verwerping in het schrifi van die vormen waarover do laalgeest onherroepelgk zelf de staf gebroken heeft Wg schrijven ochtend altemaal gij haaldet enz Ëa als wg dit zouden zeggen dan zouden we worden uttge lachen Ats grondslag wil prof L de rbeschaafde spreektaal volgen Wat daaronder echter te verstaan Hij geeft het volgende aan de hand rl jeii ieder kent in zgn omgeving beschaafde ontwikkelde vrouwen wier spraak geen spoor van dialeot draagt die uiet hun leven lang op een plaatsje in Nederland hehl ea doorgebraoht maar hier en daar vertoefden Noem een van die tot voorbeeld on noem wat die spreekt beschaafd Ik weet het dit criterium is niet geheel en al vaststaande maar voor goedgezinden is het allestins voldoende Hoe hot doel te bereiken Door samenwerking door een bond zegt prof Logeman Vati dr Kollewgn heeft hg vernomen dat velu onderwijzersvereenigingen reeds betuigingen van instemming hebben gezonden Bovendien een 700 a SOO particulieren allerlei lui maar vooral onderwgzera niet alleen uit Nederland maar ook uit België uit Oost en West Indie eu uit de Transvaal De bond zal twee sourten van aanhangers moetei hebben leden die reeds tersload de beginselen kun nen toepassen en adherenton voor wie dit bgv wegens exameneisofaen nog onmogalgk ia Er valt nog veel te bespreken maar meu moet nu maar do goede zaak durven aanvatten I Deelen wg teu sluite nog mede dat prof L zeil in zijn opstel nog de oude apelling volgt De grootste koninklijke familie in Europa ia die van Engeland Hare Majesteit koningin Victoria heeft een familiekring van vgftig levende afstammelingen ingesloten zonen en dochters kleinzonen eu kleindochters achter kleinzonen en achttrkleindochters behalve deze hoeft zg vier schoonzonen en vior schoondochters vijf kleinschoonzouen en een kloinschoondochter Een zoon öMieu dochter vijf kleinzonen en een kleindochterjl k achterkleinzoon en eeu schüonzoou van de koningin van Engeland zijn gestorven Wanneer dezen nog in leren waren zou haar familiekring thans bestaan uit vier en zeventig leden Op dit oogenblik zgn er zeventien van de ongalsche koningfefamilie welke in aanmerking kunnen als troonopvolger De volgende grootste familie van koninklijken bloede is die van Denemarken daar koning Christiaau zea kinderen en twintig kleinkinderen heeft Dó oudste koninklijke familie in Europa is die ran het hertogeigk Huis vau Meeklenburg in Duitsohlaiid welke hara afstamming kan bewgsen van Genseric die in 4B5 Rome plunderde Baitenlandsch Overzicht Da werkstaking der dokwerkera te Huil neemt eeo eraatig karakter aaa De dokwerkera vereeniging iai ia iaiHai Bi Ba i ala hot zijne Ben ontkiemend gevoel gewelddadig te veramoren uit louter baaohroomdheid om er mee voor den dag te komen Een andere omalandigheid mooat hem genoopt hebban zichzelf te verbannen uit haar nabghold en tagelük afataml te doen van don eervollen werkkring dien i hem had loagedaoht Wat kon hat anders zijn dan edelmoedige bezorgdheid Toor haar geluk voor h ar gamoedaruat die hij vreeade te zullen verstoren door een openhartige declaralleP 2oo beneveld waa haar oog nog niet dat ze zioh do bezwaren onlveinadc die een verbintem tussoben beu in den weg stonden bezwaren die met eg te oijferen waren al kon zü ze lieht teHon Hoe gaarne zou ze hem ter zijde staan in die worsteling waarop bij zioh blijkena de laatste regels van zijn brief voor bereidde de worsteling om een hooge maataehappel ke positie harer waardig Maar ze kou dat mat ze moest lijdelük toezien niS zelts dat mooht ze nog met eens ze moest geduldig den uitslag afwaohton Tan don strijd waarin ze zoo na betrokken was zonder zelfs het verloop er van te mogen vo gen met haar blik En wanneer hij heenging zonder persoonlijk afscheid van haar te nemen dan zou hij gaan mot de onzekerheid in het hart want h kon niet vermoeden dat zo hem zielelief had jal zijn brief hot genoeg doorachomeren dat hij niet eens aan bevre diging zgner hoop durfde denken Ze had hom ook niet zoo kort moeten schrijvon en met zoo Hordt m ki b ft besloten de weigering tot alle schapen uit te tfekken zoodat het laden en lossen uu geschiedt oer arbeiders die geen lid der vereeniging zgn lies roiddaga had eene botsing plaats tuarfohen de wUlle f ollc dat met de hltnka aehel sUeen werd gedreven iGiaterftvond badden eenige ongeregeldheden plaats wiarbg in de kantoren der vereeniging van reedera de gU sn warden ingegooid Er heeracht nog steeds groole opgewondenheid Da besturen der werklieden vereeniging zullen onmiddelyt eon beroep doen op de dokwerkersvereanigiBgen in Lonrien Liverpool ïlasgow Cardiff en Shields OM zich by de beweging aan te sluiten hetgeen sanleiiling zou geven tot een hevigen strijd tutsoheo de vereenigingen en de arbeiders die daarvan g fD lid zijo Do sjouwers te Huil hebben zich bij do werkataktfs aangesloten VolgoDB eene mededeeling der Panama maatschappij ia de vprltniing der conceaaie met 20 maanden eindigende 31 Oktober 1894 toegeataan om do belanghebbenden ih de gelegenheid te stellen eene nieuwe maataeliappij op te richten die tien jaar zal yarkrygen tot voltooiing van het kanaal Wegen den tariefoorlog tuaachen Zwitaorland en Frankrijk hebben de Zwitaer h © spoorwegbesturen zich bereid verklaard de vrtcWtpryzen lo verlagen voor een aanlal arlikelon sufker olicn eieren slachtvee enz die win het oosten zuiden eu noordon des lande neer het westen worden vervoerd Hiermede worden bedoeld goedereu die vroeger uil Frankryk kwamen er thans uit Oostenrijk worden aangevoerd Zal de muutoonferontie welke in het eind dea vongen jaara ia verdaagd tot 30 Mei 1893 inderdaad weder byeenkomeu De besliaaiug zal in de aerate plaata afhangen van de Voreenigde Staton van wie de oproeping lot de conferentie is uitgeiraan Het optreden van een nieuwen president die geen voorstander ia ge eest van do ztlveraankoopon voor da schatkist heeft hot onzeker gemaakt of de Unie thana nog aan internalionaal overleg zal vaathouden Volgena da Commercial BuUeim van New York zal dit wèl geaohieden en ia de meening van preoident Cleveland oenigalina gewijzigd In de beginne was hij niet zeer geneigd lot hervatting der onderhandelingen mede te werken en daartoe hadden de ongunatige en cevena onjuiste boriobten welke over de beraadalagingen te Brusael verspreid werden niet weinig bijgedragen Nu echter in Engeland de beweging ten gunate van hot binietnllisme steeds krachtiger wordt en de officieele verslagen nver de oonforantie een juister inzicht hebben gegeven in don stand van zaken is ook het vertrouwen dhr zilverparl j do Unie grooler gewol don Ook op don president heeft dit diopen indruk gemaakt zoodat hg het zjjn plicht acht alles te doen wat In zjjn macht is voor bat herstel van let zilver en van meening is dat althans de Veroemgdo Staten de poging niet mogen laten varen om tot oen internationale overeenkomst to geraken Aan don minister van buitenlandaoho zaken ia dan ook opgedragen de andere Staten te polaen over hun gonoigdlieid om weder afgevaardigden te Zenden Van het aantal gunatige antwoorden die inkomen za het afhangen of de president de uitnoodigingen zat rondzenden Ala de oonferentie hare zittingen hervat zullen vermoedelijk de Voreenigde Stalen niet door dezelfde peraonen worden vertegenwoordigd Deze boatondon uit twee ropubhkeinan en twee democraten en allen hebbon nu hun ontslag genomen om don president geheel vri te laten in zgn kous De heer Allison eender puhlikeinsoho vertegenwoordigers die als leider der Amerikanen optrad heoft tevens zeer aangadrongen op da hervatting der conferentie en op hel aanbieden vsn bepaalde voorstellen vanwege de Voreenigde Kiten I gelijken geest heoft prof Andrews domooraat geadviaaerd Man zal zioh herinneren dat da heer Andrewa to Brussel hoeft gewezen op da nauwon samenhang van de zilveiquaeatie in zijn laild met de tariefquaeatio De hooge invoerrechten moeten vooral dienen als een verdodigiugawapon van imarika tegenover Europa nu dit la itato werelddeel Amerika veel aohade toebrengt door de uitatooting van het Blver Ook president Cleveland aohijnt dit verband te kennen en men achrijft het daaraan toe dat de uuoiigewone zitting van bel Congres welke teratond W ign optreden in Maart was verwacht en waarin n vyziging der Mo Kinley wet zou worden belaadeld worden uu tot September ia verdaagd Men Wl daaiuit af dat de proaident eoral wenacht af in wit de muntconferentio zal opleveren en ite ttgoiiheid wil openhouden om aan het Congroa mogelijk ook voorstellen over het muntwezen te ma mmrliJvT erlflke Stand UHBOBKN 6 April Maria ouders J Eilera en u der Vlies OF rMRE VEREOIiia te GOUDA op DINSDAG U APRIL 1893 morgens 9 uur aan het lokaal K 252 aan de Peperstraat van een groote partij Sigaren en Tabak afkomstig uit het magazijn van wglen den htm F GRENDEL En eenige Meubelen en Buisraail Te zien MAANDAG 10 APRIL van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur Inlichtingen geeft Notaris G C FOETDIJN DROOGLEEVER TWrïïüMNg bij INSCHRIJVING op DONDERDAG 13 APRIL 1893 des middags ten 12 nre in het Koffiehuis HiEMom aan de Markt te voor 6 jaren ingaande 1 Mei 1893 van De BOÜWMANSWONING geteokend F 58 met SCHUUR ZOMEBt HUIS HOOIBERG ERVEN en eenige perceelen WEI m HOOILAÏÏD Inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda groot 22 Hectaren 95 Aren 26 Centiaren staande en hggende in de Gravekoopsehen en Boezempolders aan den s Gravenkoopachen Dük te AUTOMATISCH CORSET voor corpulente Dame s Firma J WELTER L €I I01 Levensverzekering MaatschappU OpgerUiM in as 0 Veraekeringen in geval van overlijden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetverzekeringen Lijfrenten Zioh te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen bij den HoofdAge ut te Gouda den Heer W C WMBNISK Bleekersingel B 201 80LIEDE AGENTEN GEVRAAGD