Goudsche Courant, dinsdag 11 april 1893

1893 Dinsdag 11 iprll 1V 6017 ÊOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe lüEendlng v n adverteDl en kan gesehieden tot e i niir des namiddags van den dag der uitgave DTmiSCEE UADIIHALE tAPUTSMieM Zonder Kloppen Opgericht 188£J Zonder Kloppen Onze Inrichting naar eene vernuftige uitvinding mag zich verheugen in voortdorend meer waardeering zoowel van heeren Behangers als Particulieren Ia TAPUTKEINIGING ieder Jaar eii vooral dit jaar noodzakeijk yoot HndelijkhHd en gezondheid en voor het behoud der Tapifien zelven alleen onze Machiiuile Inrichting laatalle Tapijtsoorten Ifs de lichtere onbeschadigd eo maakt ook de zwaardere soortenwerkeigk stofvrij en uiver Nadere inlichtingen en uitvoerige Circulaires met Prijncóurant verkrijgbaar aan ons Kantoor bg de Ctrechtsche heeren Behangers en bü de volgende Firma s Cr Qravesteijn en E de Jong te Gouda WÊt A D ALLE ELKEDËN wordt iiVna kaart q i iec i mei het Stempel onxer Firma en met dagteeleening bet is toch voorge komen dat Tapyten bedi eglijk op ooseu naam werden ereioiKd Virecht Inrichting ANTBONIEDIJK ï loor BBMUU B WBEaD jV Z 12 1 N B Brieven en boodBchappen enz zooreel nibgel k n hefmantoor te peltten ZUIVERE FRAINSCHE WIJlE j De bekende BORDEAUX 4 27 f e r 48 PlessoK met aocïjps watipo huu geheel Nederland ook per proefflesoU kwart ien half ankers belagen vejlkrijgjbaar Voorts alle MERKBN Prijscouranten gratis en t i rknoc i I I Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT a 1 2 GOUWg C 13JBojlb 18 t fijnste merik niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts ƒ 1 60 ƒ 0 85 0 45 pr ï ilo hos pr kilo bus pr s Iti o bus Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te ma ken is Een hobgeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig EEI E DA E weduwe geposeerde leeftyd P G zag zich gaarne tegan 1 of half AUG a s geplaatst aan het hoofd Tan een klein net Gezin of ter rerzorging van eene hulpbeh Dame ofbej Heer Sedert 6 jaar in dergel betr werkz staan de beste rel ten dienste Br fr onder No 2268 aan het Bureau dezer Courant J T SWARTSENBURG E 92 E 92 Kleiweg KASTPAPIBB PVNAISES Doozen Postpapier ENVELOPPEN C Schouten Kapelle a d IJsel INKT NOTIiriEBOEHdlES levert alle soorten RADEERMESSEiV POSXZEGMLALB C MS VEEBROOD Puike Kwaliteit Lage Prjjzen Voor Oouda verkrijgbaar bjj de Heer A van VEEN Wijdstraat PHOTOGRAPHIE DER KKHKSI AZEÏÏ SCHRIJF en Gouda Snelpersdruk van A 3binkhan k Zoon TEEKENBEHOEPTEN enz enz V Mik Ac Ui Eeijerscli Mi ciez er Fl ett r en ANDERE tó EliS0ORt EN i uda Ra4i ü p89 1oMr de Kaip iat Lat I J nfvelend T C M iil iELOllJE r iekm J yaliteit tellOV 5 VLAMKÓLEN erVtö ff § oor 70 Iftinco alle § PtftioM Awr vdprmaligeiJed Bhfln Oorweg Maatsoha ipj franjio san huis TO i A K4PTIJI I GoUda April 93 Pluweelensingel 630 1 Wordt grevraagd met 1 MEI eene nette Tweede MEID wegens huweiyk van de tegenwoordige Adr a WESTHAVEN B 156 G0RDIJ SE aan 3 zijden rand en gefestonneerd lang breed 225 cM X 72 cM p paar I IO 252 cM X 103 cM p paar 1 90 276 cM xlOOcM p paar ƒ 2 40 320 cM X100 cM p paar 2 75 320 cM X 135 cM p paar 3 00 benevens langer breeder en fijner soorten Schenk en Zti De uitgave deser Conrant geschiedt dagel ki met uitzondering van on en Feestdagen I Be brijs per drie maandeu ia 1 25 banco plb pmt 1 70 i I Alioaderlüke Nomi era VIJF GÜNIplN t inn ènlaw G0 U1 A 10 April 1893 ilet Ziekeif en Weduwenfonda Provid entia düïeé p bij KoDintlgk besluit als rechtaporaooii erkflilfttj 1 Op de iDternatiortale HoDdeotetitaonatelliDg f te utterdHtn is iden boüü Nonnan raa den he6r fA ieensma alhier eeq 3a pi ijs toegekend ifblgenB tïieL Focferiaarf zijn b J het gevecht aan dflTaipiaD tj geil de Atjehers tbd de KoderlaDdaahe iaarine Ikorporaals dw mariniers en 2 marinierskesueuvefd een luit ter zee Ia kl 1 A Mensert n 6 tiHilderen zwaar gawond 8 Ibitenants ter zeeSe kl J 0 B vau Dnk en J U Leeman en 91 minderen liont gewond Voorts 8 geaneureld de Ie luit der inf G van der SohroelT poat commaodant vaa Serosway j Het JM StUmbouiDblad is vaado ed dat de leuze van een nationale bloem voor Nederland niet moeiülyk is en deze zouder twgfel moet z n de ffeidehloem Waar zegt het eetl volk als het onze innig aan den bodem gehecht ia en eeuwen streed voor liet behoud van dat dierbare plekje gronds waar het diluviale gedeelte een hecht bolwerk vormt tegen eene rerzwelging door ilen onmetelijke oceaan en zich volgens sommige sohryvers ook grootondeets onder het alluviale gedeeUo het eigenl ke Holland uitstrekt en ons land van onderen behoudt waar het de dijken van boven doen zie daar kan een zoo levenskrachtig volk een product van dien bodem geen andere bloem tot zijne nationale uitverkorene kiezen dan de heidebloem Ertca of Calluna vulgans Het getal der deelnemerB aan de Nederlandsohe FEUMLLETO S X £ XT D IX 54 o hoe glashelder werd haar nu langzamerhand die hartstocbtelyke brief hoe precies begreep ze nu dat plastische beeld hoe doorzichtig scheen haar nn dat dilemma en al bet andere dat ze eerst mysterieua had noemd Né ze had niet zoo moeten ubryven maar gedane dingen nemen geen keer Wat kon ze doen Wat kon ze beter doen dan Icalm voortarbeiden aan de ontwikkeling van haar otsche plannen die in een daad omgezet voor xijo oog zoodeo staan ala een stille buUis aan zijn initiatief Pan koa ze hem later tegemoet komen doorhem ds diraotia der onderneming aan te bieden die on der zyn energiek bestuur een booge vlucht moest nemen Onwillekeurig dacht ze aan den voorslag van dokter Baabe om eenige gronden in erfpacht te geven aan Mn bepaald persoon Dien voorslag vond ze nog loo dwaas niet Né die voorslag was heel goed nnemelijk ze glimlachte né maar die voorslag was prachtig onbetaalbaar Ze moeat er in 1 beyevaart naar Kome bedraagt Ibans 230 zoodat het katholiaj ie Nederland door e i breede schaar palgnma i n de voeten des H Vaders zal zijn verte genwoordigd t Het comité heeft inmiddels foor de pelgrims weer een nieuwe vergemakkelijking verkregen In den treit kunnen zij met méér bagage meevoeren dan de inhoud van eeq gewoon handkoffertje Wie echter te Eome meer goed tot zijn befcliikking wensoht te hebften heeft dit eenvoudig vdér 20 April op te zenden aan dep heer Ernest Laane ie Eoozendaal die alles gezamenlijk naar CbiWBO bet Itahaaueche douaoenstation expedieert Teoji gerieve der petgnma hééft het comité uitgegeten een Seüv ier ï Italië getrokken uit de beste reisbeschrijvingen en bewerkt ia navolging der Fransche en fielgitoha badevaartbo keb Het is een beknopte en doelmatige gids b het bezoeken der heiligdommen en merkwaardighadan te Rome en in andere Itahaanache steden die de pelgrims aandoen ïVrf Naar bet officieele orgaan vudQ Untinopel meldt heeft de SuFtan aan juffrouw mnco HariÏÏm van liet I5e Serfidjee regiment de Sjefakat ordo 3e klaaae verleend Eerst vóór een paar wekec toen eunige soldaten na S iJarigen dieoattijd met groot verlof gingen is aan het licht gekomen dat zy een vrouw was Nadat haar de verlofpas was ter hand gesteld naderde zij deo militair die haar het document had overgeroikt en zei Ik ben niet Ali ben Eedjik dat IS myn broeder ik heet Hanco en ben syn jongsie imter Het in ganach Turkije ongehoorde feit dat oen vrouw als mau verkleed in het leger had pediend kwam weldra ook den Sultan ter oore die zich ten zeerste daarover verbaasde en inlichtingen aangaande Hanoo het inwinnen Uit de verstrekte bgzonderheden bleek dal de ouders van Hanoo zes doonters hadden en slechts één zoon die de koatwiuQer IS Om baar ouders niet van dien steun zicbiself om lachen en ze wreef zioh de handen van plezier Als m nheer Holsma eens pachter werd Kostelijk dat was eigenlyk de oplossing de toekomstige heer van Hoogeodaat pachter van een grenastrook der bezitting ze aohaterde om dien maohtig mooien inval Plotseling schrikte ze op uit baar grappige overpeinzingen Hendnk de tuinman gleed bet raam voorbjj teraluiks even naar binnen glurend en op zyn schreden lerugkeerend toen hij de freule zag Een ondeugend lachje vonkte In zijn guitige oogjes half dichtgeknepen van innerlyke vergenoegdheid terwyl by behoedzaam t raam naderde om haar vragenden blik te beantwoorden Ereute daar is een m nheer om de freule tespreken Een m nheer Hendrik Ja Erenie een m nheer een vreemde mynheer 1 Je hebt toch een kaartje gevraagd Hendrik Né freule zei Hendrik met een onnoozel gezicht Hy gaf het my zonder dat ik er naar vroeg Langzaam verhief by den arm tot de hoogte van haar gezicht en drukte een kaarde tegea het glas Jan Holama Hendrik Hendrik zei ze bestraffend wanneer zul je eens verstandig worden Laat m nheer Holsma maar hier komen en steek dat kaartje in den lak dat kun je me straks wel geven AD ERTENT1EN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere reg meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt te berooven trok Hanoo raanskleeren aan on ging io de plaats vnn haar broeder in dienst Niemand in het regiment had ooit vermoed dat er bedrog ia het spel was Soldaat Hanco gedroeg zich onberispelijk en onderscheidde zich door menige echt maanelqke daad Toen zg eens met eenige andore man l schappen van het regiment een benda roovers moest aohtervolgen bleef Hanoo 36 uren zonder voedsel doch die ontbering droeg zij met hot grootete gemak Ook gaf zy blijk van groeten persoonlijken moed door met levensgevaar niet minder dan vier kinderen die Ie water lagen te redden Op die wijze braoht Hanoo het zelfs tot een rang Haar gedrag huldigend verleende de Sultan haar bovengenoemde orde wat tevens kwijtscholdiag inhield van da straf welka Hanco en haar broeder wegena mislniding hadden verdiend In alle kringen der bevolking van Stamboel heoft men den mond vol over de heldin Hanco en reeds van verschillende zijden werd aanzoek gedaan om haar hand maar tevergeefs want daarover had ze reeds besobikt OnïlffiOT a iitangs in Indië Oferloden li teoafltkolonel Engel wordt uit a Hage aan de Tyd eachrevea i De geporisionu n c luitenaDl kolonel lan het nederlandaoh indiaohe leger F T Enpel wiena overlijden dezer dagen m de bladen werd gemeld was een brabantache jongen die met alleen met eere en roem zijn Vaderland hoeft gediend maar ook den moed had een moed die vooral in Indiè zoove Ien ontbreekt om steeds ridderlyk en openiijk zich een zoon der Kerk te belijden en te tooneo Men zag hem den hooggeplaatsten officier persoonlijk de Mis dienen voor de priesters die steeds hy hem een gastvrij onderkomen vonden en nooit zou hij nalaten vóór deu aanvang van den strijd het hoofd te ontbluoton om van den Heer der Heerscharen d overwinning voor zijn Vaderiand af te bidden en daartoe zija soldaten uit te noodigen En Begrepen freule I lachte Hendrik en weg was bij Freule Marie nam met een gauwe beweging dea brief van haar werktafeltje en verstopte hem tusschea de bladen van het boek dat ze ver op te tafel aohoof Toen nam ze haar haakworkje op haar ontroering met geweld bedwingeud om niet te verraden dat de aankondiging van zijn bezoek haar io verwarring gebracht had Ëen oogenb ik later stond m nheer Holsma tegenover haar naast deo atoel dien ze hem had toegeschoven aarzelend om plaats te nemen in een vaga vrees dat hy zyn aandoeningen niet moester kon blijven wanneer ze de oogen tot hem opsloeg Na eerst nu het te laat w g besefte hy zijn krachten overschat te hebben Hy voelde hoe zyn wilskracht bezwymde onder de bakpnng van hun aamenzyo hoe zyn hartstoohtelgke liefde zich wroue onder deo greep zyner zeltbeheersobing de nauwelijks krachtig genoeg was om zijn wilde opbruiaende aandoeningen in bodwang te houden Eén woord één blik van haar waarin een zweem van aanmoediging dooratraalde en by £ ou aan baar voeten liggen onmachtig om den stroom van bartatocbteiijke woorden te keeren die bem naar den mond golfde Ze sprak gelukkig niet en haar blik bleef voor hem verborgen roerloos zat ze tegenovur hem htit hoofd op de borst gebogen als ware ze zich bewust den storm in zyn gemoedsleven te kunnen bezweren