Goudsche Courant, woensdag 12 april 1893

1803 Woensdag 12 April N 6018 D SAMSOM MARKT A S8 GOUDA heeft de eer zijn Retour van Parijs mede te deelen en de Ontvangst te berichten van eene Groote Collectie MoUYeailléS als SfantelS Costuines BlOHSen JapoilStofTen met daarbij behoorende garneering Zepliyr § Katoen Aloiliselliie enz enz in de meest afwisselende genres van de minste tot de beste kwaliteiten en tot de MEEST CONCURBEEREKDE PRIJZEN GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentlSn kan gesotiieden tot Mn nnr dea namiddags van den dag der uitgave MODES en COITrECTIE Gez van DANTZlGf Gouda HOOGSTRAAT A 127 hebben de eer de Atvangst te berichten van de nieuwste modellen Ml i MIBBi voor het zomer saizoen en noodigen beleefd tot een bezoek uit Dames welke abnsievelyk geen bericht ontvangen hebben worden beleefd verzocht bovenstaand als zoodanig te beschouwen In den omtrek van de Molenwerf wordt te huur gevraagd een Burger Woonhuis m tnkje grond Acires onder No 2269 aan het Bnrean dezer Courant Gouda Soelperadrak van A Bunkuan Zoon BIST EN SmiTUSFmiEK SAFPEMEES Te SAPPEMEER Voor de levering van onze I O O ls £ G I S T igjjgtttÊÊKgM I hoaden w ons beleefdelijk aanbevolen De Directeur H KAIMPSï Eenig Agent voor Zwolle en omstreken JIAIV PÏEPEII Gistbandelaar Zwolle Ondergeteekenden allen Bakkers te Zwolle verklaren gaarne dat de Roomgist 6 8 F S van de Gi en Spiritosfabriek Sappemeer te Sajojoemger na een langdurig gebruik bewezen beeft te zgo van een qnaliteii die haar in staat stelt roemr k te kunnen wedgveren met alle tot heden bekende gistsoorten HH Tèkgenootea wordt ten zeerste betnemenvan proeven met gemelde gist aangeraden i O H Megnders H Meienhorst J W V d Bend H J v d Linde Leden der W J v Noort H J Bloemers Z B V J Jansma A Berensen C G V Eysselstein J fl Dol S Klaver B Kroneman iSu De Directie heeft de eer te berichten dat ten haren kantore verkrygbsar is het Engelsche prospectaa betreffende de uitgifte in Engeland van hare B o en 4 i Pandbrieven delaatsten Toor Kapitaal en Intrest gegarandeerd door The Securities Insurance Company te London Amaterdam 10 April 1893 Ve Directie der NorthweBtern and Padfw Hypotheekbank j H A TA VALKENBURG i Mr M T Dï MONCHY J P GDÉPIN W L ter Voorde Zwolle October 1892 Hoest Eoesclilieid hals borst en long kwalen katarrh kinkhoest kinderhoest enz Ontelbare attesten onderzocht en goedgekeurd door Dr Freytag Koninklgk Professor te Bonn Dr Bischoff te Beriys Dr Birnbaura hofraad en Professor te Karlarnhe Dr Scbnlte te Bochum Dr Oraefe te Chemnitz en a Volgens oordeel van Dr Bnst Grooth raedicinaalraad te Grabow verdient dit middel bg hoest verslgmiim kachboest der kinderen de voorkeur tegen de meeste andere middelen in Flesschen a 65 cents fi l en fl 2 p verkrygbaar teTe Gouda bij F H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht by J D den Hertog Oudewater by F Jonker ïdenburg Bodegraven bfl P Versloot en G flynekarop Stolwyk by C ö V d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerawonde bg Wed W Hendriks EEN LETTEE2ETTE geen lid van de Alg Ned Typ Bond zgnde kan ten spoedigste geplaatst worden by Brinkman Zn GRANDS MAGASINS DB LA BOURSE BBVXELLM8 Les pluï Beaux et Vastes Magasios de Non Teautéa de la Belgique S GDILLON Cl Fonrnisseura de S M la Reine des Belges De Groote Magazijnen délaBOVB SBt te Brussel zenden gratia en franco in geheel Holland hunnen prachtigen geïUustreerden catalogQS van nouveautés voor het seizoen welke twee honderd gravuren van de nieuwste mode voor Dames Heeren en Kinderen als ook verschillende opmerkenswaardige koopjes hevat De stalen en bestellingen worden gezonden vry van vracht en inkomende rechten FEAHSCHE STOOMVEEVEEU Cheaiische eo Zwitsersche Wasscherg Gebrevet erd door Z M den Koning der Belgen H Oppeobeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameskieedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden TrQpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Aile goederen kannen in elkander blgven en worden onschadeiyk voor de gfösondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De rntgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da pr s per dne maanden ia 1 25 franco per post i 1 70 ilionderlBke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 April 1893 lu de hedenmiddag gehoudeu vergadoring Vao den geiDaanteruad die door 15 leden werd bijgewoond afweEig w 8 de heer Oadyk werd door den Voorzitter medegedeeld dat de Minister van Binnenlandsohe Zaken de rijluvergoeding voordekoaten van het Lager Oaderwya in deze gemeente oor 1893 bij wijze van voorschot had vastgeateld op ƒ iB486 0 VooriB werd medegedeeld dat door B en W was bevorderd aan de Gemeente aecretarie tot Sden Commiod de heer A A van Dorth en tot 3den Commies de beer E Moerkerk en dat door beu tot ambtenaar ter Secretarie was benoemd de heer H Q vaa Oa werkzaam aan de gemeente secretarie te Diever DeEe modedeelingen werden aangenomen voor kennisgeving B j den Baad kwamen derolge ide tukken in 1 Veralaften vau den toeatand van het Middelbaar Onderwqs het Wees en Aelmoesenierahnia enhet Museum van Oudheden over 1892 In handen van B en W om te dienen bij de samenstelling van het gemeen te verslag 2 Voorstellen tot w zigiiig van de begrootingenvan het HoifoianB GeHioht het St Cathanua Gasthuis en het Oude Vrouwenhuis over 1892 Ter visie 5 De rekening van het Museum van Oudheden dienst 1892 Ter visie 4 Een adres van deo heer G D Hey onderwijzer aan de Ie kostetooze school verzoekende ont slag tegen 15 April e k wegens zyne benoemingtot Hoofd der Opeab lag school te Krimpen a d IJsel Wordt eervol verleend 6 £ en voordracht van B en W ter benoeming FEVILLETOK S T E XT 3D iX 56 De muziek barer woorden trilde nog na in zijn gemoed terwyl by zich verbysterd afvroeg of er een andere bedoeling in kon liggen dac die welke de zoete hoop hem induisterde Ké ze moest hem bagrepea hebben Ze moest begrepen hebben dat z JD onstuimige liefde voor haar hem de aarzeling in het hart geplant had om zich te wagen op een tarrein waar by haar dagelyks ontmoeten zou Ze moest gevoeld hebben dat hij huiverde den kampatrijd om haar bezit te aanvaarden onder haar oog zonder du hoop te mogen koesteren dat zij dien tryd met welgevallen gadesloeg En als ze nu in weerwil van dit alles zoo hartelijk aandrong dal hy blyven zoo O dat by haar nu in de oogon mocht zien om er de bevesiigiag ia te lezen van het heerlyk vermoeden dat met onrtuimige kracht opdook in zijn geest als een natuur ke gevolgtrekking uit een reeks van stellige gogavens Freule ik beu mezelf niet fluisterde hy eindelijk met zachte trillende stem Ik durfde gevolg van een onderwijzer aan Aé la Koatelooze school Daarop komt voor de hh A LOOTSMAN te Oud Over gem Loosdrecht A KLAVER te Nykerk 8 A M STAM te Hardinjveld Ter viaie ou becpeming in do volgende veriijadering 6 Eene missive van df Commissie voor de zwemsohool tot wijziging vao het icgediemle Reglement Aangenopaen voor kennisgeving Een voorstel tot vaafMelling van een regie ment voor het Oud Archief B tot wij iag van de iofltruotie van den archivaris Ter visie Een voorstel vaa B en W tot wijziging vande gemeente begrooting dienif 1892 Ter visie Een voorstel van B n W om den heer B Begeer BzD eervol ontslagen eommies tergemeenteBooretane een pensioen te verleeuon van 198 s jaar Ter visie Een adres van het pep Gouda der MaatBobspp tot Nut van tAlgedoeu verzoekende denoursus TOOt volwatsenm voor kening der gemeenteta nemen In handen van B en W om herioht en raad Een adres van D L Horneman en 12 andere veehandelaren versoekende vrijstelling van bet aanvangsuur der kaasmarkt Ter visie Een adres van Job de Jtong en 80 anderezuivelbereiders te Ouderkerk a d IJsel verzoekende vr stelliug van het aanvangsuur der kaasmarkt Ter visie De Voorzitter atelt daarop tegen de volgende vergadering aan de orde de benoeming van een lid der Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabnek ter vcrvulliug der vacature ten gevolge de periodieke aftreding van den heer C C H Prinoe de benoeming van een Ud der Commissie vau administratie dér Stedelijke Bank van Leening ter vervulling der trekkingen van mijn gezond verstand niet aan omdat ze my de vervulling van myn heorlykste wensehen voorspiegelen Dio schroomvalligheid misstaat u m nheerHolsmal zei ze naif ik zag u voel liever op denavood van den brand Verraat sprong hy op zya stoel wegstootend als had hy behoefte aan meer ruimte een nitdrukking van forschbeid en energie io zijn hooge kloeke gestalte maar een sobuchterea glimlach van blijde voldoening op het gelaal Freule Zuó bag ik u toen 1 zei ze eensklaps oprijzenden hem met half uitgestrekte armen onwillekeurig eeu atap naderend den bewonderend en blik op hem gericht hem streelend met een glimlach die hembuiten zich zelf bracht In een opwelling van onstuimige teederheid sloeg hy zyn arm om haar heen en h vlyde haar lachend kopje tegen zijn borst hartstochtelijke voorden stamelend met dea glimlach zyner oogen Kd doe je QU Qog mee aan onze plannen F vroeg de freule schalks toen ze zich eindelyk haddan onttrokken aan de bedwelming der eerste weelde Zeker zeker zei hy trouwhartig Morgenkeer ik naar msterdam terug en binnen drie maanden vier ik myn promotie Naoht en dag zat ikwerken om gauw weer hier te zijju O Marie ik AD7ERTENT1EN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIKBI AJ11 t welk des Maandags verschgnt vacature ten gevolge de periodieke aftreding ras den heer C C H Prinoe en do benoeming van ofiD rooimeester De Eaad vereenigde zich in deze zitting met I Het voorstel tot wgzigi og der Verordening voor de Stedelijke Zwemiurichting IL Het voorstel tot goedkeuring van hot Begloment voor da Stedelyke Zweminriohiiag Daardoor is beslist 4 t de inrichting voortaan ook door vrouwen en meisjes zal kunnen wordea bezocht op nader door de Commissie vaat te stellea uren III Het voorstel tot het aangaan eener geldlee ning tan dienste van de uitbreiding dar Gasfabriek en ter aflossing der leening opgenomen in 1887 en 1889 Tot leden van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs worden benoemd de hh J W Moljja en L Burgersdgk ïot sluiswachter aan het Moordrechtscha Verlaat wordt benoemd N P Zuydveld De heer G jj teene Zynen he ft de benoeraiuie tot Lid van dsn Gemeemonraad aangenomen dooh zijne geloofsbrieven waren heden nog niet bg den gemeenteraad ingezonden De voordracht van Dr Sohaepman bg geirganheid van de feestel ke nering van het Gouden Bisschopsfeest van Z H Leo XIII morgenavond in fjOas Genoegen fl zal ongetwijfeld voel belangstelling wekken Genoemde heer die zoowel op politiek als op letterkundig gebied een eigenaardige plaats inneemt ia ons land heeft als welsprekend redenaar een zoo groeten naam dat men het een voorrecht zal achten hem in ons midden te zien optreden Het tooneel in de zaal rKuiistmin is voor deze gelegenheid prachtig gedecoreerd I e buste vaiL Z H den Paus prykt io het midden en die van I kan nu alles doen ik kan de wereld veroveren aU je t mo oplegt TAé zei re lachend ik leg je alleen maar op je zelf te beheersoben Nacht en dag werken magje met En minstens eeamaal in de maand moetje hier komen Voordat we een week verder zyn heb ik vaders tegenstand wel gebroken jd zult pacb ter worden van een uitKestrekt terrein en op onzeeerste byeenkomst zullen we maatregelen nemen omdat terrein reeds dezen winter ruim te doen maken niet waar F Je bent een Voorzienigheid fluisterde hjjteeder Och né zei ze met een parelend lachje inhaar trekken ik ben maar een mansoh En nogeens vlyde ze zich aan zyn borst da oogen halfgeloken wegzinkeod in de bekoring dar liefde