Goudsche Courant, woensdag 12 april 1893

Ben schandelijk geval is de vorige week te Brussel of liever even vóór Brusael voorgekomen Tusschen de hOofdatad en de tien voorsteden die haar omgeven eii uog afzonderlijke gemeenten vormen bestaat geen vrede De voorsteden zijn steeda naijrarig op bare reoliten en hebbon ofschoon ze uitwassen zyn van over het huismanarocht zal stemmonP Bmsel steeda de inlijving weten te belettton geval hoeft het meervoudig stemrecht geen kans UH MM de KoniDgin en KoDiDgin Begentes aan dfl zyden Alles te midden Tan eene flmaakvulle plantenen bloemen versiering did het oof aanf Q Daam aandoet en die dea avonds door een r lce illa ninatie recht sobitteread belooft te zjjn Wij brengen in herlnoering dat ook aan nietKathpliekea toegang wordt verleend Aan de BgkskweekiollicJbt te Haarlem worden weer 30 beurneD toegewezen tw sollicitanten hebbqn lioh ter Trrlfrgfkng dier beuraèa aangemeld Op 16 17 en 18 Mae jl beeft Kat vergelykead toelatiugsexBmeB plaats gehad A Ondtr hen die door uen Minister van Binneule dsép Zaken zijn benoemd tut leerling aan da Kweeksflhool onder toekenning tot wedesupzegging van eene jaarlykscbe toelege komt voor L Groeneweg uit DU Ja Met l Mei e k begint de nieittre oarjsus Gi8tere Maan 4 ïs op da Intlrn bakkery TeH j toonstelling te Gent Bfcigie met de hoogste f ondersehüiding gouden medaille bekrooui l de mai H N f Schalk en Oo Ihier voor fabri taat n nippers Besohuithonigzoet en Borathouigeil act v fi De kantonreohtar te V oorden veroordeelde giute ren den heer Ü S te Zfvammerdtóiij tot eope b jBteTon ƒ 60 vreg as het oHbevoegd Ai efenen dor ge 1 neeskunit j J I D0 verg M ing ter toogiAg vo Zon Ugsrust door de Amsterdamsche ifdeoUng vnii4en K lCftth Tolksbond eo aoht andere vereenïgineen Zoilda te Amsterdam belegd was eer dru b b8i Jcht De heer J A Tours leidde c l beEUrekipg injmet een treurige sUtistiek vëx den Ztfèdagelrbeid NAdut eenige der aanwezigen dal rna nb f betjWoord hadden gevoerd om do zaak vaji veraobmenmstar dpunt te bezien las de Voorzitter de vpIgAnde tie voor die de vereenigingen op een aangevraagde jftudientie aan H M wilden gaan aanbieden rDe vergadenng gehoord de besprekingen van den inleider i van oordeel zich tot U M de KoninginRegentes te wend in met eerbiedig verzoek dat het daarheen worde geleid dat ten guna te van den stand van winkelbedienden en ambtenaren van taati en regeeringswege in zake de Zondagsrust maatregelen worden getrotfen of van algemeenen of bgzonderen aard zoodat aan bovenbedoelde arbeiders de Qoodige Zondagsrust verzekerd worde Had tot dusver do vergadering een vrg kalm verloop gehad na hot voorlezen van die motie otitstond groote opschudding zegt de Telegr Wel was raen het niut de motie eeus met echter met het plnn om die aan tl M aan te bieden Do heer Broekhoven kwam mei eeu tegen motie waarin verklaard werd vdat het beneden de waardigheid der arbeiders was Zondagsrust als een aalmoes af te smeken dat het van slaafscho onderwerping zou getuigen de hulp der Koningin nan te nemen dat het af te keuron was de Koningin als vredorechtstor in te roepen dat de bevrgding der arbeiders het werk der arbeiders zelven moet zgn terwijl de Koningin direct en indirect behoort tot de reaciionaire massa die tegenover de arbeiders staat en dat men alleen de Koningin onder de aandacht wilde brengen in welke kommervolle omstandigheden de arbaiders in t bijzonder do bakkersgezel Umi die ook aan t paleis het brood brachten verkeerden Bij stemming bbtek de meerderheid tegen de motie van het bestuur tu zijn Dr voorzitter hield echter vol dat zij was aangoaomen Toen ontstond er groot geschreeuw van Aueeu neen en van de andere zijde ja ja 1 De vergadering is souverein werd geroepen enz Verschillende personen Sprongen op de tribune Te vergeefs trachtte de voorzitter de vergadering to overschreeuwen AU zag hij daarin een beteren maatstaf tot stemming stelde hij voor dat de voorstemmers aan de eene zijde do tegenstanders aan de andere zijde zich zouden opstelleii Onder veel geroep van kom hier gefluit en gesis tegen hoera en gejuich splitsten zich toen de aanwezigen doch ook toen kwam men oiot iot klaarheid De eene zijde hief eindelijk het tfVrijheidslied aan j van den anderen kant klonk het Leve Willem drie en aldus rerliop de vergadering Door do drukte diu de voorbereiding tot de tentoonstelling te Chicago met zich brengt sohynt niemand zgn aandacht te schenken aan do wijze waarop die atad van drinkwater voorzien woidt Eu toch kan die aan de eischen der gezondheidsleer niet voldoen Het drinkwater wordt verkregen uit hot meer Michigan dot te golyker tyd de bergplaats ia voor allen afval en waarin boveudien de modder uit de rivier gestort wordt Het water is uugezuiverd totaal ondrinkbaar en toch wordt het niet gezuiverd do verbruiker krijgt het in huis zooals het uit het meer komt Wel zgu onder hen vele filter verspreid doch de werking da rvati wordt dikwyl te niet gedaan door de gewoonte om bet w ter f te koelen met stukjes ga die niet gezuiverd Mi Door omitreeks 500 veehpuders en veehandelarenin de provincie Friesland ea Groningen is aan den minister van buitenlandsohe zukcn verzocht dat de Miuistei bet d rheen tracbte te leiden dat alihana Itit de drie noordelijke provinciën weder vee naar Duitschland moge warden ingevoerd Adressantenwijzen er op dat wordt het verbod van dezen invoerniet spoedig opgeheven dit voor de l rii he Groninger boeren en veehandelaren de meest noodlntlisegevolgen zal hebhen daar de reeds sinds eenigen tij l plaats vindende daling der veepryzen voortdureml noggrooter sal worden dat Friesland en Groningen fokprovincién zijn en er daarom veel meer vee aaliwozig 18 don voor de consumptie noodig is zoodat door de staking van geregelden uitvoer het vee in groottingetale overltodig wordt en n x voor ver beneden de waarde moe t worden verkocht dat in FrieBland zich lecht8 op vier slallen hot mond en klauwzeer heeft ertoond bij vee afkomstig uit zuidelijker gelegen rovincién en deze ziekte in Groning p slocks tweenalen is voorgekomen doch boida proviüciea na ecembor 1892 geheel vry zijn goblevi n Indien dit Brbod noif langer van kracht blyft zal zoo oiodigt et adres een der voorjiaarosie takken iü de tegen oordig toch reeds zoo weinig Welvarende provinciën Irie sland en Groningen toei blgeheelen ondergang ordpn bedreigd A i 1 Op de veilidg der handsohriftenvËitameliiig van Gruf Paar te Wennen iifiijn zeer hopge p jijzeD besteed liet handschrift va Hans iBacha Is voor 7000 aöt 4 200 gekocht door he f JGertj aanash Muqeutt te JNeurenberg Dit is het eers i handschrift VM ieu qichter d t zijn geboa t ieBtud lachtig werd TKi or oü latijnsohen brief vatfSpiuo wiTd 1 100 MLJ lotaald j voor een handh onrift Vn Soliiller malj in o m hel ontwerp van een drjijma Dw FliïiM r luOO voor een album met hin dacbrift van verifii lieidene beroemde dictiters en o mt ook een ona arukt versje van Lossing 811 M iwee brieven vfto Luther bfflchten 650 M en 440 M opj een van Zwiiigli 6S0 M een van EriUus 555 M een van Ülrict von Hutten 619 M en een van Calfin 364 M o n van Gzar Peter den Groote 400 M twee van mjchiavelli 00 en 425 M een vari Wallenstein BOO M een van Gotz V Berliohingen 385 M e van Fiesco 130 M oen van Keizer £ el V ll M van Frederik den Groote 121 M i vati AndresJ Hofer 143 M van Robespierre 291 M au Benjamin Ftanklin 205 M van Washington ISO M in Blucher 176 M i brieven en kleinti gediohteo van Goethe 90 M a 176 M enz Thans zijn ook de kapitein on drie matrozen van de brak King James w lke op reis naar San Francisco in volle zoe verbrande te San Francisco aangekomen waar eenige dagen geleden zestien mannen van het schip de bemanning van een der sloepen werden aan wal gebraoht Zij hebben het hard te verantwoorden gehad De boot waarin de kapitein zgn zoon en vijftien andereu zaten sloeg om kort nadat zij van du andere sloep Was afgeraakt Vier mannen verdronken de overigen klemden zich vaat aan de kiel van de boot en zij bleven zoo minstens zes uren hangen terwijl groote golven over hen heensli egen totdat het hun eindelijk gelukte de boot weer om te keeren Zij dreven nu dagenlang hulpeloos rond zonder riemen of roer zonder eten of drinken alles was bij het omslaan van de boot verloren gegaan Oen tweedon dag stierf ecu der mannen van uitputting den derden dag twee den vierden dag nog drie onder welke de zoon van den kapitein De ongelukkigen werden woest voor z bezweken en sloegen allerlei onsamenhangende taal uit vloekeu en gebeden Ook van de nog levenden worden verscheidenen als krankzinnig zoodat do andereu de grootste moeite hadden hen eenigszins tot bedaren te brengen De vier laatst overgeblevenen waren ook op bet punt van te bezwijkin toen er eindelijk redding kwam Hoe de Zuid Amerikaansohe wilden zich kleeden Van hun vlug en handig een kostuum maken geeft eeu reiziger die van tijd tot tijd streken in ZuidAmerika bezoekt de volgende beschrijving De inboorjmgen van Bolivia weten van dfl schatten der natuur partij ie trokken Zoo besteedden onze roeiers als zij niet in de keuken bezig waren hun meesten vryeu tijd om zich nieuwe hemden vnn boomsohorsch te maken waarvoor het materiaal in ruima mate in de nabijheid van onze hallpkata te vinden waa Al spoedig weergalmde het bosoh van bijlslagen en het kraken der vallende boomon en eer nog het bijeenroepen voor hot ontbijt klonk kwamen zij reeds met do ongeveer 70 centimeter breede 4 meter lange en eenit e millimeter di ke stukken schordch aanslepen om die te bewerken Het werktuig dat daartoe gebruikt werd was zloer primitief en bestond uit een getande hamer van zwaar hout den Zoogenaamden maeeta en een rond stuk boomstam als steunpunt Door het kloppen i etden maeeta raakteit de vezels van den baat los zéodat niet alleen hef eigenaardig golfachtig samennet er van te zien k vam maar de aanvankelijk harde houtachtige buitenzijdt lonig wei d eD tegelijk tweeniaal eqo breed Daarna werd het stuk gewasscheta om het sap er dit te krijgen en dan uitgewrongenen te drogen gehangeri Het zag er uu ui als een grove wollen ati f glanzig lichtgeel of geelachtig bruin van kleur n vertoonde twee lagen wolachtige veïols die zobdbr elkaar werkelijk te doorkruisen tot een geheel jvej eenigd warqn daarb geven indrukken van den ikaceta het eoq fraai gcdamasceerd aanzien Voor het trppisch klimaat is voorzeker geen kleeding doelmatiger dan deze ascataAer Bolivjaauscqe Indianen het ordt namely k oen ongeveer drie meter lang st k iBoomacborach met een splee in t midden om nt hoofd door te steken en aan beidezijden vanenden op tot aan het middellijf dichtgenaaid Een gordel van vlas of een stuk liane voltooitdit nigenaardip kostuum waartoe do Panamapalmeen hoed l4 I i jjTe Weenen heeft èan restaurateur eene spijskaart jdbT Volapbkiiten én hen die die hei worden wil i fSpp in de wereld gewacht Wij zgn van meening ii t de meesion zullenM afgeschrikt worden daartoei m T te gaan wanneer zg deze spijskaart op hun ge Mak zullen hebben ingeziéq J Kalfhersons in gelei heetfen daarop SmaxolapeÓiia É biffavaeï joasotong mot krenten Xolalineg kalodtk mleraf noen van kalfsvleesoh puree SnpsmaxolamiSi lik ree eteletten Smast I arilitls artiajokkoc T ipaMstik 1 borden Ldfid kakdih iGegarqeWd rundvloepoh zul de gast als Bubamit peeöm l h settol dub gluneda bestellen en een reebout SmaktagabSck noemen I Men moet inderdaad van de voortrdlelijkheid van het Volapuk wel overtuigd zijn omiM dergelijke moeilijk uit te spreken woorden behagen w scheppen T Zondagablad Uit Kxloermond eeK de Drentsche veeukolonién schrijft men Tiree marechaussees niet gekleed in uniform treden een lapperg zonder vergunning binnen Een verver aan den gevel bezig met zijn werkzaamheden roept het zoontje van den kastelein en zegt tegen hem ffGa dadelijk naar uw vader en zeg tegen hem dat h j die beide personen geen sterken drank moet verkoopen daar het mareohaulssees zijn Dat gelukte bg tijde De kastelein komt in dp gelagkamer en zegt Morgen heeren Goeden morgen Mog n we een bitter vau a hebben As je blieft heeren De Jcastelein toeft nog al even doch eindeljjk komt hij terug met een twoekans kruik met bitter jenever zet die midden op tafel ec zegt As je blieft heiren hier ia de bestelde bitter We hebben slechts een glaasje besteld zoggen de heeren p t Kan wel mogelijk zijn dat u dat bedoeld hebt doch ge weet het nog beter dan ik dat ik zonder verguoniug geen glas jenever verkoopen mag Hadt u zulks niet geweten dan liet ik u vry doch nu behoort deze kruik met inhoud ondor betaling aan u en buiten mijn woning kilnt gij het vry opdiinken diïch hier niet Zyt ge onwillig tot betaling dan zal ik den officier er mede in tennis stellen De justitie is Zaterdag voor de vyfde maal te Oach geweest Zekere r B bygenaamd de baron werd geboeid naar Den Bosch overgebracht De publieke meening is echter niet tegen hem Hy wordt verdacht of zelf den wachtmeester in den avond van 26 Maart van het leven te hebben beroofd of althans daaraan mede plichtig te zyn V B is een jonkman van even in de twintig janr hij is kuiper van beroep en te Osoh woonachtig Gisteren avond werd omstreeks 6 unr Brand ontdekt in een der laadruimten van het driomastscbip George Washington liggende in hol bassin aan de Rietlanden te Amsterdam en met eene groote hoeveelheid cokes beladen Spoedig was de brandweer met eenige handspuiten ter plaatse en verscheen ook de Jan van der Heyden in he t bnasin liet blusachingswerk ging echter met zeer veel moeilijkheden gepaard en wel jutst omdat niet de lading was aangetast maar de binnenwanden van het groote schip vuur hadden gevat Ër bleef dus niet nndors Of er dan het ruim omler water te zetten waarmede natuurlijk veel tyd I Doeid was lot eindelijk het vuur ayr en vijand OBtmoelte en d n kamp opgaf De Jan van der Seydm bleef achter om zoo het vuur dat zich wellicht neg in het achterachip schuil hield opnieuw mocht uitbreken onmiddellijk weder water te kunnen geren Terwijl do lading cokes iu het geheel niet gebrand tehijnt e hübben zijn de binnenwanden de dwarspauten en de laadluiken zwaar geteisterd George Jf ashington loebe ooreode aan den heer Tiel koopman iu olién was jen oud petroleum schipj en du een gemakkelijke prooi Aor het eenmaal uitgebroken vuur De oorzaak van den brand is nog niet bekend men sprak echter van onvoorzichtigheid met licht in het ruim Laat in den avond was do schipper beiig zeilen te spannen op zijn half verkoolden wihdmolen om de maaaa water door de spuiton in bet schip gebracht weder uit Ie pompen Met het inbrengen van hot water had de lading zich verzet zoodat bet vaartnig zwaar over stag lag Door bet bestuur der Voreeniging tegen de kwak zalverij is aan de leden van de beido Kamers der Slatenr Oeneraul een afdruk gezonden van een adres del doof genoemde Vfroeniging güzonden werd aan de mmisterS van binnenlandache zaken en An justitie Induadre wordl betoogd dat het standpunt dat de staat tegeii + over de geneeskunde mncemi ernstig wordt Hauge i vallen on dat die aanvallen niet op goode gronden berusten en niet dienen o o het algemeen belang t bevorderen maar roortspfuitep uit eigenbelang en geldzucht Op dezen grond wordt m hut adres tot genoemde ministers het verzoek gericht zoowel door Strenge toepussiug der bestaande als door het invoeren Tan nieuwe wetten de kwakzalverij op geneeskundig gebied te bestrijden te beperken of zoo mogelijl uit te roeien Vrijdag eit Zaterdag is ie Groningen het vierde Nederlandach Natuurer Goneeskundig Congres gebonden Het aantal Icdon bedraagt thans lUOU Ook uu werden in de openbare vergaderingen en in de soctién weer tal van speciale vak onderwerpen behandeld Van meer algemeen belang waren de referaten van de heeren Weriheim Salomonson en Dr Hoek De eerste besprak de geneeskundige waarde van de flectriciieit die tegenwoordig nog al sterk in twijfel getrokken wordt Velen toch beweren thans op het voetspoor van Möbius dat de rosnltaten op geneeskundig gebied met electriciteit verkregen in den grond der zaak aan su grBtie te danken zijn Dr Wertheim meende dat aan beide zijden door voor en tegenstanders overdreven werd Hij kon echter enkele feiten oonstateeren dal genezing wel degelijk vorkregen was door do electriciieit Dr Hoek uit Den Helder besprak do waarde van het wetenschappelijk onderzoek iu dlenat der viasohery Hij kwam daarbü tot de conclusie dat in dit opzicht ons laud verre ten achter staat bg Amerika Engeland en Dnitschland Men had er ten onzent geen geld voor over en daarom bleven de resultaten totdusver nog zeer mager Het Congres heeft 1000 subsidie uitgetrokken voor de Borneo expeditie van Prof Weber en 200 voor het onderzoek van deu heer Veeren omtrent het grondwater Het volgend Congres zal in Amsterdam gehouden worden Terwijl de ofiioieele berichten melden dat de oogat in Rusland goed belooft te worden lijden d0 meeste provinciën nog aan de gevolgen van den hongersnood en do ziekte van de laatste twee jaren Graaf Bohrinsky meldt dat de boeren in Toula uit gebrek aan voedsel voor hunne schapen die dieren verkoopen voor 75 kopeken terwijl zij moer dan 4 roebels waard zouden ziin 60 000 schapen de helft van den geheeieo stapel zijn reeds door speoulanteu gekocht Die toestand zal nog treuriger worden als de steeds toenemende vrees ïlat de cholera in het voorjaar weer zal uitbreken werkelijkheid wordt Zoo mogelijk ter voorkoming en andera tot beperking van dit onheil neemt de Hegeering krachtige maatregelen 20 officieren van gezondho en 20 heelmeesters zijn naar Turkestan vertrokken 1 dokter SB S heelmeesters zullen naar do provincie Amur geïonden worden om den gevreesdeu vijand op te wachten Do overheid der provinciën Samara en Viatka vraagt in do dagbUileu dokiers daar men in MiddelRusland eveneous een epidemie verwacht Sen ergerlijk staaltje van naijver werd Dinsdag aan het noorder station vertoond dat in de gemeente Si JoBse ten Noorden gelegen is Een extra trein had daar uit Antwerpen het lijk aangebracht van generaal Malingr en alle officieren die onder hem hadden gediend De fraai reraierde lykkoets en tal van rijtuigen sionden voor het station te wachten Daar verscheen de politie van de kleine gemeente en verbood namens deu burgemeester het verder vervoor van het lijk op grond dat men de lykkoeis by de stad Brusael en ntet bij de gemeente St Josse ten Noode had gesteld Bidden nog smeeken baatte de familie moest naar het Stadhuis om met den burffcmeeater ie onderhandelen En eerst twee uron later werd er vergunning tot vervoer verleend nadat da familie zich had verbonden de volle kotten van een begrafenis in St Josse te Noode te betalen waar de generaal nitt begraven werd I ttultenlanil icü Uverzicht Duizend tot 1500 vrijwilligers werkten gisteren aan de HuUacho dokken steeda beschermd door militairen alsook door do politie Intuasohen moot de Wilson reederij besloten zijn vnorloopig te Hartlepool te laden en te lossen Dientengevolge zond het Dokwerkersbond inatruotién daarhenen om dostoomiinoten van de raedery ook te Haitlepool te boycotten hüt mag echter botwyfold worden dat dit bevel zal worden opgevolgd daar de verhoudingen tueschen werkgeirers en werknemers aldaur zeer goed iijn Hot stoomschip Professor Buys uit Vlissingen dat te Hartlepool aankomend geboycott bad moeten worden heeft dau ook ongemoeid gelost Intussoheo schijnt het tooneel van den strijd naar Londen te zullen verplaatst worden waar hot Dokwerkersbond heden eene belangrijke conferentie mot de gedelegeerden van aanverwante werkmansbonden heeft gehouden om een gomeenschappolyk belijd tegenover de Hullsche crisis VHSt ta stellen Deze conferentie zal nog voortne et worden Het debat over hel Homernle outwerp werd Zaterdag voortgezet doch leverde weinig belangwekkende op daar de sprekers die trouwens tot de politici van den tweeden of darden rang behoorden zonder onderscbeid de bill bestrocton en dit wet met argumenten zwaarwichtig ongetwijfeld doch zeker niet nieuw Alleen mag aangestipt worden dat de heer Burton zijne waarschuwende atem verhief tegen het scheppen van een tweede Polen in Ierland Ulster gehoeton terwijl de beer Forster in lerschü zaken niet onbedrevan het betoog leverde dat het ontwerp te lifsohe bevolking zou brengen onder de volslagen hébraohappy der katholieke geestelijkheid dat de terscho nationalisten zelven dit ontwerp niet bcschoi wei als bevredigend en finaal en dat vele Giadstontanen in het Huis luttel met de bill ingenomen vuor haar slocbta stommeu zouden omdat zij zeker wisten dat het Huis der Lords haar verwerpen zou Opmerking verdiende ook wel de redeneering van den heer Kimher die aantoonde dat er in het tegenwoordige Huis naar verhouding tot de bevolking 23 leden te veel voor Ierland of wo 28 leden te weinig voor Engeland zitting hébben Dit Parlement ia dus met da zuivere resultante van dan volkawil en indien het Gladstone s bill tot wet verheft zal het dit slechts vermogen uit kracht van een onrechtmatig sterk lersoh element in zijn midden Het ts waar dal Gladstone dit euvel il tenietdoe n maar ondertuaschen maakt hij er voor het oo eublik gebruik van om zijnen maatregel door te drijven Te Quarogaon in België is in eene groote vergadering die door 4 a 5000 mynwerkors werd bijgewoond besloten legen hedeu eon algemeene werkstaking in de Boriuage af Ie kondigen Ondanks de pogingen van den leider Roger die der verga derde menigte verzocht nog eenige dagen de beslissing op to schorton in afwachting dat de Kamer tot oen besluit zou zyn gekomen omtrent de grondwetsherziening werd met byna eenparige stemmen besloten onmiddelijk tot een algemoeue werkstaking over te gaan De ellendige toestand der mynwerkora in deze streek heeft ook veel gewicht in de schaal gelegd bü bet nemen van dit besluit Men twijfelt of de Belgische Volksvertegenwoordiging heden reeds zal kunnen stemmen over do verschillende kiesrochtvoorstellen De afgeraardigdeu kunnen het maar niet eens worden geen enkel voorstel Bchynt kana te hebben de voreischto meerderheid van 2 3 tier stemmen op zich te veroeiiigen Het debat zal dus nog wol wat voortduren Zeker schijnt dat de beide verstgaando voorstellen dat van Janeoc voor algemeen kiesrecht op 21 en dat van Nutbomb voor algomoen kiesrecht op 25 jaar verworpen zullen worden Dan is ton opzichto van do gematigde voorstellen do vraag van belang of men eerst over hot meervoudig aterareoht dan eerst In het eerste daar de gematigde linkerzijde er niet van weten wil en de reohterzüde Het huiamanerocht verkiest Voor dit laatste voorstel zal de gematigde linkerzijde waarachynlijk niet de uiterste linkerzyde misschien stemmen Het wordt door de regeering gesteund en de heer Janson heeft verklaard dat het verder gaat dau alle andere zyn eigen plannen uitgezonderd Van de voorstellen der linkerzijde hebben twee die van de heeren Craux en Frére Orban veel goeds omdat de eerste de ongeletterden en bedeelden wil uitsluiten de tweede een onderzoek naar bekwaamheid tot maatstaf wil aannemen doch geen van beida heeft eenige kans wegens het verzot der rechterzijde De meeste kans zou du4 het huismanskiesreoht hebben indien niet de reohterzyde wilde dat daarbü onderscneid zal worden gemaakt voor huiseigenaars in de stad en op het platteland de eenige bepaling die een der oppositie tot toegeven zou kuunen bewegen Dan zou dus alleen het voorstel De Kerohove blijven dat de kiesrecht herzien mg op da lange baan schuift De weg is op ireurige wijze versperd Mag men den Weeuer correspondent van de Times golooven dan is de toestand van Servië inderdaad ernstig De liberalen die nu aan het bewind zyn beschikken over geen meerderheid in de Skuptohina maar zyn loch vast besloten do macht aan zich te houden Dii kunnen ly alleen mot den steun van het leger dat zijn bestaan aan hen en aan Koning Milan te danken heeft terwijl de radicalon juist de afschaffing van het staanda leger in hun program hebben opgenomen Het Regentschap moet U tot een vergelijk komen met de radicalon of openlijk bet dictatorschap nitroepen hetgeen gevaarlyko gevolgen zou hebben Milan heeft zijn vroegere vrienden in den steek gelaten en zijn sympathie betuigd aan de radicalen Daar in een land Servië alles mogelijk is heeft men reeds de vraag geopperd of hij niet voorgoed in Belgrado terug zou komen Wel is waar hoeft hij van al zyn rechten afstand gedaan zelfs van zyn nationoHteit als Serviër maar is niet onmogelijk dut hij de nietigverklaring weet to bewerken van den maatregel waardoor hij nu van den troon ia uitgesloten Men mag van hem zeggen wat men wil maar zoolang by Koning was verkarde Servië in rust terwijl er nu zoo te zeggen onarcMe heerscht De Servische Rogeermg heeft bepaald dat de verkiezingen 18 April zullen plaats hebben opdat da Skuptchina haar parlementairen arbeid nog vóór bet eind dozer maand kunnen hervatten Er is eeu groote werkstaking op hot terrein der tentoonstelling te Chicago ontstaan Op bevel om het werklieden syndicaat hebbon 3500 werklieden lot het bouwvak behoorende deu arbeid goataakt De werkstakers beklagen zich dat de directie zich niet houdt aan do afspraak van alle geachillen door scheidsrechters te luten beslissen De politie zorgt dat de vrije werklieden ongehinderd kunnen werken Het is reeds eenige malen tot tamelijk crusiige botsingen gekomen Als de werkstaking aanhoudt zal de tontoonatelling niet op tijd gereed zijn Kleinhandel in SterlieH Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustua 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen zyn ingekomen van de navolgende personen veraoekschriflen waarby vergiinuiug wordt gevraagd om in de by ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoeker Aanduiding der localiteit Simon Groeneudgk Dubbele buurt B No 1 Arie Grendel Gouwe C No 3 Abraham Kuis Bogen O No 126 GOUDA 10 April 1898 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOORN De Secretaris BROUWER RElMIMlSGÉf mG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 on 7 dor Wet van dan 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Brengeu ter algemeene kennis dat op de Sf orelarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van het Bestuur dor Gemeene Gouda om vergunning om tot uilbroiiling dor Gemeente gasfabriek op de porceelen gelegen te Gouda Kadaster Sectie Nos 1953 1957 2121 2123 ep 2119 eenen gashouder on er ne iarichting tot bereiding van zwavelzuur ammoniakzout op te richten Dat op Dinsdag den 25 April 1893 des middags ten 12 ure op het Eaadhuie gelegenheid is om be I