Goudsche Courant, donderdag 13 april 1893

1803 Donderdag 13 April N 601 GODDSCHE COURANT JSieuws en Adre tentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentlOn kan gesoliiedeii tot Mn uur des namiddagB van den dag der uitgave zwaren te en de gef raagde Tergunning in te brengen on dat gedarend drie da m roor dien dag op da Secretarie der Oenweat ni de ter sake iDgekoaen Scfariftiirrn kan worden kennia genomen Gouda U ApriE 18 3 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER 34 2 Staats loterij 36 Klaw Trekking van Dinsdag 11 April 1893 Ko 2763 26000 No 1128 2000 No U090 1600 No 4086 on 9802 ƒ 1000 No 1489 7749 en 20378 200 No 6428 9889 14166 17818 en 20986 100 Prezen van ƒ 46 16 2983 6328 8600 11041 13413 1B989 18431 90 8026 632 8644 11082 13643 16147 18612 176 3160 6334 8565 11100 13647 19183 18671 179 8232 6866 8667 11172 13661 16268 18642 804 3389 6403 8601 11244 13567 16276 18674 S4e 8365 6407 S713 11269 13696 16281 18882 371 8388 6447 8786 11347 13606 1Ö326 18892 421 8695 6448 8819 11398 13611 16330 18896 462 3698 6458 8841 11400 13620 16348 18900 477 3711 6540 8856 11404 13646 16349 18 46 481 3803 6625 8894 11422 13775 16387 18960 613 3825 6649 8911 11426 13 09 16466 19012 679 3868 6737 8942 11446 13811 l t472 19077 727 3889 6794 8973 11603 13812 16474 19118 788 3936 6800 9061 11611 13826 16477 1 162 867 3989 6820 9134 11680 13841 16602 19218 S66 3962 6860 9319 11695 13836 16523 19389 958 3994 6390 9420 11701 13906 16551 19431 991 4070 6a01 9424 11743 13916 16682 19479 1029 4076 6909 9496 11748 18918 16585 19502 1059 4099 7040 9609 11793 13983 16600 19662 1070 4118 7062 9637 11818 14048 16819 19664 1083 4193 7068 9647 11841 14121 16628 19713 1172 4266 7087 9676 11901 14189 16639 19850 1178 4299 7088 9681 12027 14271 16684 19891 1267 4344 7168 9761 12041 14299 16702 19904 1331 4372 7184 9770 12046 14807 16713 19941 1386 4378 7277 9793 12074 14312 16764 19950 1440 4691 7296 0801 12080 14372 16842 20021 1610 4617 7326 9314 12136 14418 16873 20039 1683 4636 7Uo 9861 12139 14467 169D5 20068 1666 4682 7846 9862 12178 14606 16930 20074 1666 4741 7369 9872 12179 14629 16988 20118 17Ï4 4793 7396 9914 12181 14682 17116 20127 1794 4796 7422 9929 12220 14687 17136 I0I69 1814 4846 7448 9981 12285 14788 1713 20203 1897 4921 7466 10003 12287 14810 17143 20282 1926 4942 7473 10169 12294 14821 17210 20276 2084 6009 7629 10227 12821 14829 17213 20281 2104 61H 756610286 12361 14842 17292 20828 2122 6194 7612 10300 12418 14874 17348 20337 2132 6201 7631 10386 12490 14896 17349 20362 2166 6264 7669 10366 12610 14918 17401 20419 2260 6271 7684 10888 12614 14987 17493 20467 2288 6347 7799 10408 12649 16105 17583 20472 2269 5414 7809 10433 12584 16139 17642 20479 2303 5483 789110471 12766 16153 17682 20666 2864 6469 7989 10476 12845 16196 17731 20679 2610 6678 8014 10498 12861 16274 17752 20696 2666 6586 8032 10609 12883 16338 17802 20608 2682 6620 806010680 12907 15463 17834 20642 2716 5642 8070 10697 18015 16488 17890 20678 2766 5691 809010698 18060 16766 17904 20698 2785 6750 8163 10675 13116 16777 17980 20749 1808 5842 8168 10680 13133 16788 18014 20789 2866 6116 819810707 13137 15 33 18031 20794 2878 6162 8198 10739 13161 16886 18124 20808 2904 6165 8303 10740 13202 16912 18147 20860 2916 6219 8310 10900 13801 16932 13197 20861 9970 6223 836810961 13394 16940 18214 20923 2981 6292 8493 10972 13401 16984 18236 BurgerlUke Stand OVERLEDEN 9 April P A Kerrebijn 10 w 10 P W Toorn liet 3 m ADVERTENTIÊN Wegens huweiyk der tegenwoordige wordt GEVRAAGD een Fatsoenlük MEISJE van b morgens 9 tot 1 nnr en Zaterdags den geheelen dag Adres onder No 2270 aan het üureau dezer Courant Piaatskaarten te Terkrggen en plaatsen te bespreken bg den Heer van dee HEIJDEN Woensdag van 9 1 nnr en aan het Bareau der Sociëteit 0N8 GENOEGEN Tan 3 7 nnr Ueu biede het Qeluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste croote üeldverloUdg dio door de Hoope Regeerinit van Hamburg goedgekourd OU gewaarborgd is Ue vooraeeligG inriclitinp van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slecbts weinige maanden in 7 vuilotingen van 110 000 loten 56 0 pryzeii bedragende 10 402 426 Mark ter volledige beslissiag zuUod komen daaronder zijn kapitale prgzen van eventueel 500 000 JHark bij uitnemendbeid eoliter 3 prijzen a M 16000 26 prijzen a M 10000 56 prijzen a M 106 prijzen a M 258 prijzen a M 6 prijzen a M 756 prgzena M 1 237 prezen a M 33950 prijzen a M 18991 pryzenaM300 200 150 127 100 94 67 40 20 5000 300d 2000 1600 1000 600 148 l prijs aM 300 000 1 prijs a M 200 000 1 prgs a M 100 000 2pruzenaM 75 000 Iprys aM 70 000 1 prijs a M 65 000 prijs aM 60 000 IpryB aM 68 000 prijzen a M 50 000 1 pnJB a M 40 000 SpryzenaM 20 000 De prijstrekkinden zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverlotmg kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half ff 8 1 80 1 kwart u I tl H iVïff 0 90 tegen inzending van het bedrug in bankpapier of per postwissel Alle oomioissiet worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origllieele tüteii zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het veroischte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klaaaen alsook de belretTende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ouaangevroagd na etke trt kking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing dor Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelliitd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd eu onrler vele andere aanzienlijke prijzen hebben w meermalen volgens offloieele beniJEen de eerste Hoofdtroffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heoht sten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig ijnogelgk in elk geval Toor den In lUËl 6 k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars tn Uamburfc P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen I ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid z n door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Advertentiën in alle Binnen en BuUenlandsehe Couranten worden dadeljk opgezonden door het Ad ertentie Bnreaa tan A BRINKMAN en ZOON te Ooadtt OPENBARE VRIJWILLIGE TT erHsro opiaa g Db NoUris J P MAHLSTBDB te Bergambacht is Toornemens op VRIJDAG den 21 APRIL 1893 des voormiddags ten 9 nre aan de BouTratanswoning B Nó 35 in Bovenkerk nabjj het dorp STOL WIJK in het openbaar te rerkoopen 3 Zalf koeien 1 Fink BOUW en MELKGEBEEDSCHAPPEN HOOI en MEST en andere roerende GOEDEBIN bij Inschrijving Aanbestedeprf DE COMMISSIE van TOEZICHT over de Stedelijke Gasfabriek te Gouda al op DINSDAG den 25en APRIL 1893 des middags ten twaalf ure in het Baadhnis aldaar Het afbreken van een gedeelte van het ProreDlershuis het maken van de iundeering en metselwerken voor een nieuwen Gashouder van 2500 W inhoud en het verrigten van daarbjj behoorende werken Het bestek en de teekeningen zijn alle werkdagen van dea morgens tien tot d a namiddags drie are ter inzage op de Gasfabriek waar het bestek ia te verkregen tegen 0 75 Inlichtingen worden gegeven door den Directeur der fabriek en de verlangd wordende aanwyzingen door den Gemeente Bonwmeester OÜBEBS EN TOOBDEN Op een groot gezond dorp in Gelderland bestaat by een bekwaam Bouwkundige gelegenheid voor Jongens uit den gegoeden stand tot degfelijke opleiding tot Opzichter en Architect De jongelui zqu inwonend en dus onder di eiyksche leiding conditiën waaronder Kost en Vr wtSlaapkamer zeer biliyk Aangename omgang Adres letter A B Boekhandel van W J G 8TARINE te Zutphen In den omtrek van de Molenwerf wordt te huur gevraagd een Burger Woonhuis met stukje grond Adrea onder No 2269 aan het Bareau dezer Courant De NIEUWE LONDON doet het grëze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansrijk en zacht is onschadelijk voor de huid en verft niet Prgs 85 cent per flacon eu 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar bg J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Oouda Snelpersdruk van A Bbihkuan k Zoon De nitgave deier Coaraut gesehiedt dageljki met litiondering tui Zon en Feestdagen Da prgs per drie maandAn is 1 25 franco per post 1 70 AhottderlSke Nommers VIJK CENTEN DEHAASMAHZT In de laatste raadszitting zgo weder een paar adressen ingekomen waarin wordt verzocht het aanvangsuur der kaasmarkt vrü te stellen Deze adresbeweging ia zeker bet gevolg van de gedachtewisaeiiug welke in den laatsten tijd gehouden is tusachen belanghebbenden eerlang zal de Raad daarover eene beschikking dienen t nemen Het komt ons voor dat de nieeningen van belanghebbenden te zeer uiteenloopen om een geschjbten leiddraad te zijn voor onze vroede mannen Daarbf j komt dan nog dat een aantal namen onder een verzoekschrift op zich zelf weinig beteekent Hoe dergelijke handteekeningen vaak worden byeengetrommeld is genoeg bekend Het komt in de eerste ptaata aan op het gehalte der argumonten Nu tieeft al hei een wy er van hoorden ons nog niet kunnen overtuigen van de wenscheiykheid om nu reeds terug te komen op het voor een paarjaar genomen besloit waarby de aanvang is gesteld op 8 uur De verkregeu reaultaten geven ftUe reden om te veronderstellen dat men op den goeden weg is en dat de vrijstelling van het aanvangauur mioatgeDomen een gevaarl ke proef mag heeteo De raad behoort zich te stellen op algemeen atandpunt en zich af te vragen is de tegenwoordige toestand al of niet bevorderlijk geweeat aan het geregeld marktbezoek Én dan gelooven wil dat de ondervinding tot dusver pleit ten gunste van het vigeerende stelsel i FEVILLETOX OUDE LIEFDE VAH RODEBKEKE I 1 ffLientjt kom bg ons staan dan zijn we klaar Lientjei een Hef blondje ran ongeveer 18 jaar keek even over haren schouder naar de spreekster om on ziob vervolgens tol haren cavalier wendend vroeR ze Vindt je t goed OttoP Zeker zeker zooaU jy wilt hoor gaf hü ten antwoord Er heersohte esa gezellig gegons van stemmen in de eaal nu en dan onderbroken door korte lachjes of luide uitroepen Van haar plaats kon Lientje MD groot deel der menigte overzien Zij wendde blik nu eena hier dan weer daarheen om bobnde gaziohten te ontdekken en tuasohenbeide knikte met een vriendelijke glimlach Op t gelaat de Ba of andere vriendin toe De Hagenaars waren O groeten getale opgekomen om t laatste bal in t Karhans bij te wonen Daar weerklonken de eerste maten der muziek De tegenstandera Ietten o i te veel op particuliere belangen en brengen met het aanvangauur zaken in verband die er niet mede te maken hebbeu W j ktumen begrijpen dat hotelhouders de kooplieden liefst hipr doen overnachten maar strekt dit ter bevordering van het raarktverkeer Dftt sommige winkeliers minder verkoopen d n vuorheen ia dit het gevolg van een vaSt aanvatigsuur De markten z u in onzen tijd fan vertineld verkeer en scherpe concurrentie ni t meer wat ze vroeger waren tegen dien stroom is door geen kunstmiddelen op te roeien neringdoenden behooren zich daarnaar te regelan door by tyds de bakens te verzetten Gouda heeft in Bodegraven en Woerden coocurrenten gekregen op marktterrein Niemand ok niet de kaasboer legt gaarne groote afstandea af voor zaken als het niet noodig is Ü J 3 on overtuigd dat als Schoonhoven aan eeH apoorlgn Tag Sn atoomtrammen bezat er heel spoedig ook een kaasmarkt verrijzen zou voor het gemak der omwonende landbouwers Geenerlei maatregelen van onze zyde zouden daartegen iets vermogen Het is dus de gunstige ligging onzer gemeente die de markt in stand doet blyven en het komt er alleen op aan dat ons bestuur het koopers en verkoopera zoogemakkeiyk en aantrekkelijk mogelgk maakt In plaats van te trachten kunstmatig belanghebbenden te nopen tot langer verbiyf behoort men integendeel alles aan te wenden om den handel on de levering zoo vlug mogeiyk te doen geschieden ïyd ia geld De wmkels een teeken dat men zich gereed moest houden om met de fflanoiers een aanvang te maken Otto Beelon trad met zijne dame op t paar dat tegenover beu stond toe en op beleefden doch eenigszins brusquen toon klonk t Mag ik mij even Tooretellen Beelen juffrouw ten Hoed De lange ietwat slungolacbtige cadet tot wien dese woorden gericht waren boog en do omstanders vermaakten zich er mee en konden slechts met moeite een lach onderdrukken toen zij zagen hoe mans degen hij scheen meester op eenig wapen te zijn minder buigzaam dan de gelukkige bazitier een weinig naar voren overhellend door t stuiten op den parketvloer hem een duchtigen por tn de lende toediende Mijn naam ia Jooatiogs bracht hy met flauwe stem uit er met een stijf handgebaar naar t lieve kind dat naast hem itond wy zend Preule Brosler van Andelahave Otto boog nogmaals zgne wangen werden eenigszins donkerder getint een vluchtige bijna satyrieke glimlach trilde om de dunne lippen en koel klonk t O pardon ik had de freule geloof ik reeds meer ontmoet Verwonderd keek Lientja op en toen zij op hare plaats teruggekomen eeu onderzoekenden blik op freule Bresier wierp en de schalke uitdru cking op haar gelaat gewaai werd maakte hare verwondering plaats voor een kleine nauw merkbare onrust AD7ERTENT1EN worde geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschjjnt zullen toch wel goede zaken maken indien zg goede waartegen concurreerendepryzen leveren Het aanvangsuur van 8 uur of desnoods nog later komt on het beste voor in hei belang van koopliod n en boeren beide In onzen tgd van snel verkeer is een koopman niet gaarne een nacht van huis voor marktbezoek de boeren kunnen dan ook present zyn al wonen zy wat ver af Vo ir de stad is het van belang de verder wonende landbouwers te lokken dat doet men ala men niet te vroeg begint Boeren uit het Overleksche of die onder den rook van Rotterdam wonen behoeven dan niet op onmogehjlj uren van huls te gaan Een vroeger uur is geen bezwaar voor die van Ouderkerk of andere nog meer naby gelegen plaatsen b v Bloemendaal wel voor verder wonenden die wy toch gaarne hier zien komen Een try nor dan Naar onze informatign zgn de veraf wonende boeren daarop niet gesteld omdat zy dan óf hun nachtrust moeten opofferen om geiyk aan te komen met de anderen óf zg moeten van het marktbezoek afzien omdat zy niet willen komen als de meeste handel is afgeloopen de kooplieden voorzien zyn en zy dus zich moeten tevreden stellen met minde fe pryzen De verkoopers stellen er pnja op allen dezelfde kansen te hebben een goeden prya te maken en daartoe behoort een vast uur waarop kaashandelaara en landbouwers kunnen rekenen De quaestie van vryon handel ia ook al toerde gebracht by dit marki eschil en onze vftfedschap beschuldigd van protectionistische Thans nam de dans werkelijk een aanvang Otto die mat Lientja t eerste paar vormde irad na da gebruikelijke buigingen vooruit Wat kwam Cateau Bresier aardig naar hem toe Wat was zo toch gracieus in al hate bewegingen t Was dwaas maar die kleine net geganteerde hand die daar in de zyne gelegd werd scheen een betooverenden invloed op hem te oefenen t Wai hem alsof er iets in zyn binnenste dat lang opgesloten daar stil als dood gelegen had wear bugon te leien hem naar t hoofd steeg hem voor oen oogenblik bedwelmde 4 Ooh i was immers onzin I t Was immers al meer dan i jaar geleden dat by i at wispellurige wezentje liefhad dat hij in een overdreven bui haar bezwoer eerder aan t licht der zon dan aan lyne liefde te twijfelen Een groot kind was hü toen Kn toch geuool hy nu nog als hy dacht aan zijn vurig dwepen in dien tijd met helden die voor liunno Unfile gestorven waren of een misdaad hadden begaan Aan zgna phantaetisoho droomerijen wanneer hy zich voorstelde boe zy in t water zou vallen en hy haar redden zou waoneer bij uit haiir ouderlijk huis van alle kanten vlammen za komon en dan zich zelf met eenige forsche duwen de meci te opzij dringend een ladder opanollen en im eenigen lijd lerugkeeren met baar in do a raen haar torsend ondanks de py n zijner brandwonden Maar hij wou or nu niet langer aan denken Die tyd was voorbij goddauk Hy zou zioh nu niet meor asnitsUen