Goudsche Courant, donderdag 13 april 1893

Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Sboomschepen UOLLAUD kapt J SMIDT en BAIA riMR kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor ïraoht of passage TerToege men zich by de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen tieigingen Geheel ten onrechte Het bepalen Tan een vaat nar is eenvonclig een maatregel ran orde gelgk het aangaan van de beurs de kerk of de school Wg gelooTen veeleer dat vrgstelling van het aanvangsnur der markt zou neerkomen op protectie van de Gondsche handelaars en de omwonende boeren Of echter daarmede het algemeen belang gebaat zoo Zgn betwyfelen wy Zij alleen kunnen de 6 ud8che markt niet laten bloeien daarvoor is de medewerking noodig van alle zuivolbereiders uit de buurt voor wie Bodegraven en Woerden geen bijzondere gemakkeu aanbieden Lokt men d e hierheen door gepaste maatregelen als snel wegen en dergelijke dan heeit onze kaasmarkt nog steeds eerf toekomst Wy adviseeren du voorloopigden bestaanden toestand te handhaven wat het aanvangsuur betreft en voorts alles te doen wat snelle afdoening van zaken kan bevorderen BINNENLAND GOUDA U April 1883 Deelden wy gisteren mede dat de firma H N r Sohaik en Co alhier eigenares van de fabriek de Jïoniaghloem op de BakkerstentoonstelUng te Gent bekroond is met de Gouden medaille voor hun inzending borsthonig honigzoet en snippers naar wij thans vernemen zat deze fabriek in de volgende maand naar s Gravenbage wordeu overgeplaatst en daar gevestigd worden in de Sumatrastroat De firma van Sohaik en Co ia te Gont nog be kroond met een diploma d bonnem en de representant met eene eervolle vermelding In de zitting der Rottbrdamsohe Arr Kachtbank van gisterenmorgen stond terecht Wegens diefital van een bedrag van 4 04 ten nadeele ran Pieter van der Velde herbergier te Capalle a d IJsel H van L oud 36 jaar timmerman ta Eotterdam Do bekl die in de instructie alles bekend had outkenda thans de ten laste gelegde feiten Mr Dijokmeester subst offic van justitie eisohte 8 maanden gev Mr H W van Sandiok toegevoegd verdediger refereerde zich aan het oordeel der rechtbauk Op het damrak te Amsterdam deed zich gisteren bg den intocht der Koningin het volgend incident voor Even nadat de vorstelijke stoet gepasseerd as werden nummers van Recht voor Allenh handenvol onder da menigte uitgestrooid De politie schoot toe en had al spoedig twee der uïtstrooiers zettersgesellen van R v A gevat die naar bet bureau van de Oudebrugsteeg gevoerd werden Onmiddellijk daarop volgde een regen van nummers van R cht voor Allen itit do bovenvensters van de bureaux van dit blad die zooala men weet thans op het Damrak gevestigd zijn Eea menigte mensahen verdrong zich in den omtrek om ze op te rangen Ook werden op dezelfde wjjie uitgestrooid tal van terwiile vu zoo n ooquet nest Ja ooquet was za maar toch moot Wat keek se hem tusushenbeida aau zoolang met zulks glinsterende oogen Zou ze nog een bee e verliefd op hem zgn Maar och hoe kon hg nu zoo iets van haar denken I Dat was toch werkelgk al te dwaas Neen t was weer niets dan ooqui tterie Zij wou hem weer onder haren invloed krggen Maar t zou hsar niet lukken Hij lOu net doen alsof bij heeletna al niets markte en op Lientje letten zgn Lientje Ze was nif t eoo moot maar Otto Otto wat ata je te suffen I Gauw wg moeten onze visite gaan maken Baelen sohrpk op aO neem mij niet kwalgk Lientje sprak hg en bood haar den arm Kom nu won hg vroolgk zgn en praten suffer die hg was Zg had eigenljjk recht om boos op hem te zijn maar daarvoor was za veel te goed Ja wat was zg niet altijd Hef en bartelgk voor hem Zg had t misschien wel gemerkt dat hg zoo dikwijls naar dan overkant kaak naar Oateau Bres Ier en nu had ze mogelijk verdriet Maar neen dan zou zg er toch wet iete van hebben laten merken Ën t was toch ook geen kwaad wat bij deed Hg had haar immers alleen lief haar en niemand anders Dat wist ze toch ook wel Waarom zou hg dan zichzelf gewald aandoen en zich houden alsof hg niet zag hoe Haf Cataautja tegen ham was Waarvoor was dat noodig P Hij keek nu eenmaal graag naar mooie meisjes on zg was moot zij was exemplaren van Het liod van Gorilla de Carmagnole enz Betreffende de wereldtentooostelliug te Aotwarpeo ia 1894 is een circulaire van woge het uitroerend comité aan de prodaceuteo thans ook hier te lande verspreid De tentoonstelling die 6 Hei 1694 zal woraea geopend zal 6 maanden duren Zg zal wolden ingericht in het nieuwe gedeelte der stad ia de nabijheid der Schelde en der nieuwe havenwerken en verbonden worden met het Zuiderstatiou z j zal een oppervlakte beslaan van ongeveer 80 HA Aan het hoofdgebouw zullen grootsche afmetingen gegeven worden hut gezamenlijlc plan geeft de constructie aan van meer dan 100 000 M oTerdekto hallen waarvan de indoeliag is ala volgt Galerg voor de voortbrengselen van handel en nijverheid Galerij voor machines en toebehooren Galerij voor electrioiteit B dit gebouw zal eene feestzaal gevoegd worden die 4000 M zal beslaan Eene groote mlddea galerg ter afmeting van meer dan 1 kilomotor zal de galerijen onderling verbinden De gebouwenreekaen naar een nieuw plan ontworpen zulten een grootfn halven cirkel vormen in het midden waarvan zich de plantsoenen ter grootte van meer dan 7 H A zullen uitstrekken Het weekblad Onze Öeoleugelde Vrienden is in zijn jongste nummer eerst racbt vriendsobappelük voor het pluimgedierte i t geeft het beste recept om het voor de keuken gereed te maken M v d J Het Dbl V Z B meldt Wij zagen heden in het atelier van den heer C Bisschop het voltooide portret van H M de tConinginEegvntcs üe Vorstin is voorgesteld levensgroot te voeten uit staande in een vertrek waarin het volle zonlicht naar binnen valt De gestalte iS geheel omgeren van licht dat bovendien reflecteert tegen een roode draperie aan den wand en een smirnaasch tapijt op den vloer Het beeld is Ireftond door gelykenis in gelaat en in houding Het is zooals men weet bestemd voor FrieeUnds hoofdstad De regenten van het St An hjbDf weeshuis te Leeuwarden zullen het de gemeente aanbieden als een herinnering aan bot bezuek van H U in den afgeloopon zomer in het noorden In het April Qummei van de Vragen desTijds bespraakt dr J Th outon het vraagstuk der vvoorscbriftan omtreul minimum loon en maxiraumarbeidaduur in bestekkeV in een uitvoerig artikel dat getuigt van nauwkeurige kenniHtemiug van al wat op dat gebied roorfiel De slotsom waartoe bg komt na ook nagegaan te hebben wat op dit gebied in hdt buitenland is geschied resumeert h aldus dat bat antwoord op de vraag of voorschriften omtrent minimumloon en maximum arbeidsdunr in betrekking kunnen worden opgenomen aHiaiigl van den aard van het werk dat het wensobelijk is zoodanige voorschriften op Ie nemen wanneer de aard van bet werk dat gedoogt dat het resultaat van zoodanige proefnemingen behalve van den aard van hot werk ook afhangt van den geest van hen die ze hebben toe te passen b xonder mooi Grande ohaine schril en sngdend klonk t door de danszaal Daar had hij alweer staan soezen Kom hij moest opletten Vooruit jjrande chaïne I vLientjo dank om ja buiging straks 1 Weer had hg hare hand in de zgne gevoeld en neen t was geen verbeelding zij had werkelgk langer vastgehouden en harder gedrukt dan noodzakelijk was Zou za begrijpen wat er in hem omging P Daar voelde hg ear zoo n kneepje en wat keek ze ham Haf aan Dat was weer diezelfde verleidelgke blik van vroe r En dan nam hij haar in zgne armen en kuste haar kuste haar Zij dacht zeker nu ook er aan Duurde de graude cbalue maar voort dan kon ig hem nog eens zoo aanzien De muziek liet eau opwekkende driekwartsmaat hooren en i einde was gekomen een woeste rondedans een al sneller en sneller gehuppel de polka fioale Ëu Beelen dsnste ook werktuigelgk doch zoudar t te weten nog wilder dan de anderen Hg dacht niet aan Lientje Hg zag ook niet dat haar blond kopje zich zoo vertrouwelgk tegen zgn schouder aan vleidde Neen niet Lientje maar freule Bresier lag in zijne armen Hg hield haar dun middel bgkans geheel omvat sn xjj drukte zich tegen hem aan al vaster en vaster Kn hij zag haar zoo duidelgk voor zich Hare donkere glinsterende oogeu Hare volle roode lippen die zich een weinig naar voren krulden tot kussen verlokketid Ëóu lang gerekte toon on do muziek zwe g Otto dat da praetiaehe bezwaren bg goeden wil en door mimte te laten voor uilzonderingen waarsohjjnlijk Eullen kunnen worden overwoucen dat het wensohalgk is dat daarmede worde aangevangen door hen die den maatregel met eeniga voorliefde zullen toepassen dat er geen algemaeno reden is waarom openbare besturen niet tot zoo janige proefneming zouden medewerken dat uit zoodanige proefnemini en onder meer zal moeten blijken of de bestaande wettelijke bepalingen omtrent het arbeidscontract voldoende zgn om te behoeden voor misleiding en ontduiking en dat eerst na voortgezette proefnemingen de sociale gevolgen van zoodsnigen maatregel zullen blijkou Omtrent het springen van de Berlijnsohd Domkerk schrijft men aan het Handeltblad bet volgende Berlijn heeft vele oude eo vele nieuwo kerken maar noch de oude noch de nieuwe munleu uit door architectonische schoonheid Ëen drr grootste was de Domkerk die thans afgebroken wordt om er eene nieuwe voor in de plaats ta bouwen Ze ligt tusschen het keizerlijk paleis en het ouds museum aan een groot plein een groot vierkant gebouw met een boegen projectiel vormigen koopet die reeds vele eeuwen oud is en reeds ten tijde van den Ouden Frits miu of meer bouwvallig was Toch heeft ze t nog een eeuw lang uitgehouden maar nu werd het ook tijd haar af te breken wilde zg niet zoo daobt men op een slechten dag instorten Niettemin is t nu gebleken dat zij zeker nog voor ceö eeuw of langer leven bezat De koepel is reeds gedeeltelijk afgebroken en oni het werk te bespoedigen wilde men de muren der lorens door dynamiet in da lucht laten springeio maar die muren hebben dien aanslag glansrijk weerstaan Du tijd waarop hel springen zou geschieden was geheim gehouden maar niettemin waren Zaterdagmorgen toen het geschiedde duÏEonden toeschouwen in de buurt aanwezig De politie had het terrein tot op groeten afstand afgezet dynamietmijneo waren gelegd gevuld met 108 kilogram dynamiet en verborgen in een v ftig centimeter hooge schacht met geleiddraden aan een dynamo eleotrisobe machine op een goede honderd meter afstand verbonden Majoor Gerding had reeds van te voren zijn twijfel te kannen gegeven of de 108 kilogrammen dynamiet voldoende zouden zgn om het zwaro metselwerk te doen springen Maar andere autoriteiteu meendea dut dit reeds te veel kon zgn en waren bang voor de beschadiging van da nabijgelegen musea standbeelden en het ksizerlgk paleis De krizerlgka familie was Zaterdagmorgen vroeg uitgareden maar toen da monarch te tien uur in het Schlots terugkwam plaatste hij en de keizerin zich voor een der vensters en werd door hem bevel gegeven de werkzaamheden te beginnen Op een hoomsignaal volgd onmiddellijk een gerommel als van een verwijderd onweder gepaard mat een lichte trilling van den grond Ren ontzettende slag Ban dichte stofwolk die oogenblikkelgk oprees en den toeschouwers belette ta zien wat de uitwerking was van bet dyna mietspringen Maar allengs werd de stofwolk dunner en ijler en zag man in haar midden den ouden toren als een zwarte schaduw staan als te voren Het dynamiet was niet sterker dan de oude muren In de muren van den toren waren eenige scherven ta zien maar groote scbade haddan zy niet geleden en Lientje wandelden moe en warm nog een beetje rond Otto scheelt er iets aan vrpag Lientje terwgl zij met iets angstigs in toon en blik naar hem opzag Je bent zoo stil van avond zoo ofgelrokken Die malle Catoau Breslar js er toch oiet de schuld van P t Bloed steeg OBo naar t hoofd Hg kreeg éan gevoel alsof hy op een misdaad betrapt werd en dorst haar niet aan te zi n Een oogenblik zweeg hg Toen werd t hem eensklaps helder dat h j lats zeggen iets antwoorden moest en hg mompelde een paar woorden die tot geruststelling moestan dienen hij wist zelf niet wat Dadalgk daarop bracht hg Lientje naar hare plaats t Werd hem ta benauwd daar binnen hij moest lucht hebben lucht 1 Hg wou naar buiten En hg stormde naar tlö leur Daar fluisterde een stem vlak bij zijn oor Otto 1 Hg keek op twee bekende akeHg donkere oogen zagen ham een oogenbHk doordringend aan en hg vluchtte de zaal uil weg naar buiten IL N stond hij op tierras Hu wat was t koud I Hij knoopte zijn jas die hg inderhaast had aangeBoboteo dicht en zette zijn kraag op En nu vooruit tegen dan wind in Hoed flink op t hoofd handen in de zak De wind snerpte hem in t aangezicht aU wilde hij hem terugdrgven al geeaelend of stuurde hem voort met rukkende kracht ffordt fumlgd De aarde waarin de geleidingen waren gelegd was misschien wel een paar mat diep ingegraven Het merkwaardigste van bet geval ti dat de geheale toren zooels bij later onderzoek is gebleken 15 eentimeter da hoogte is ingegaan en toen weer in igne oude fundamenten is terug gevallen De keizer die over deze inwerking der burgerlgke overheid op Ht geheel militaire wark zeer ontevreden moet zgn daar nu de proef is mislukt gelastte dat majoor Gerdins bg een herhaling algoheele vrgheid zal hebben bg de voorbereiding der volgende werkzaamheden Butteolandscli Overzicht De werkstaking dardokwarkers te Huil nadert haar einde Deaiet leden van het Bond wier aantal meer dan toereikend is arboulen onder buscharming van politie en militairen zoodat het lossen en laden der schepen ne vertraging ondervindt Casimir Périer bg de jongita ministorieele crisis is Frankrijk genoemd als oanil id aat premier heeft zeer welsprekend zeer nauwkeurig en zeer dnidalgk da meening uli esprokau eeuer thans nog opkomende meerderheid wia de naaste toekomst terzekerd schijnt ffDe republiek zuida hij heaft niets meer te vreezen van de partijun en wensqbt hare deuren te openen voor de verwonucnan men moet hun dan tgd gaven zich bg hot republikeinscha lager aan Insluiten Wij roepen heu in ons midden die braven dieeeü troon betreuren en da hoop hebben opgegeren een koning te vinden Zooals de monarchiilun de hand uitstaken naarde republiek doea de ouil republikeinan eau stap naar de consorvatiaven e het zou zeer natuurlijk zgn indien zg iets uitrichten door de handen ineen te slaan Ëen doel bierbg is de radicalen dia ofschoon nooit in naam toch steeds de werkelijke regenten waren van de bnaii te knikkeren Een dier verschguselau was het manifest der liberaal republikeinsohe unie waartoe da heerea lAon Say Barboux Vacherot Pioot en andore bekwame en wetenschappelijke mannen behooren da partij van het öurnd des D ata Zg moet wel ondorsobeideu worden van da conservatiefrepublikeinen onder leiding van de heeren Piou Magnnrd e a de partij van betTrojaaascha paurd zooals de oudrepublikeinen hnar noemen eu die da republiek enkel aannemen omdut niets anders mogelgk is maar in staat zoudan zijn Haar te vermoorden zoodra zg de macht in hundan hebben De leden der ropubUkemsch llberala Uniedaarau tagan zgn uit volle overtuigiug republikemsch Moaarcbnien of imperialisten bobben bg hem niets ta zeggen alleen oou dictator zou ipogelijk doch hiervan is niets met zekerheid te voorspellen hen ten strijde kunnrn voeren Voor da radicalen is rlo herleving dezer partg een gevaar ernstiger dan de herhaalde aanvallen van bladen als de Figato op hare leden de Fanamucampagne tegen Floquat Clemancaaii en Da Freycinet 34 2 Staats loterij 88 KkM8 Trekking nn Woensdag U April 189S No MS J318 7M3 en 1U70S 400 No 19 1 5270 14139 ea 144S9 100 Pryzen van 46 57 Mn 4988 7i 43 10286 13486 15489 18842 94 2738 5021 7884 10881 18608 16679 18386 124 2749 6030 7978 10364 13640 15648 18450 126 2792 6049 8065 10444 13S49 15674 13525 169 2800 6116 8099 10465 13S98 16702 18590 168 2822 5136 8131 10463 18663 16728 18648 248 2896 6182 8158 10659 13710 15741 18566 S54 3066 5206 8193 10616 13719 16766 18631 279 3093 6260 8200 10621 18779 15763 18640 332 3096 6324 8206 10639 18796 16773 18680 873 3102 5345 8264 1070S 13823 16774 18746 390 3a7 6408 8273 10723 13855 16840 18794 439 3123 6444 8283 10S21 13893 16887 18833 611 3157 5506 8287 10913 13903 15925 18840 661 3168 6529 9290 10933 13932 16937 18906 554 3219 6666 8324 10980 13936 16978 19034 614 3238 6604 8362 11141 13977 16993 19164 620 8269 5686 8418 11145 13983 16074 19217 651 3266 6783 8425 11196 14029 16093 19290 93 3268 5744 8492 11198 14069 16164 19306 695 3291 6768 8649 11202 14161 16i92 19360 733 3326 5824 8667 11293 14164 16367 19664 738 3488 6878 8699 U4S0 14267 16367 19616 753 3439 5880 8701 11525 14378 16408 19631 859 3500 S902 8761 11664 14293 16480 19694 871 3683 6985 8792 U6S8 14340 16647 19745 879 3547 6082 8795 11644 14408 16809 19763 910 3563 6107 8814 11686 14540 18823 19843 974 3600 6133 8932 11684 14686 16840 19830 89 3629 6141 8948 11773 14687 16920 19870 98 8646 6161 8960 11862 14693 17022 19880 1017 3749 8172 9014 12048 14601 17086 19896 1087 8778 6184 9045 10075 14639 17189 19948 1064 87S1 6320 9114 U130 U648 17834 19956 1081 3600 6846 9145 12804 14665 17846 19995 1094 3811 6l57 9146 18840 14669 17883 200S8 1138 3856 6378 9288 12269 14763 17418 20063 1360 3931 6319 9848 18346 14767 17445 20143 1263 8963 6433 9333 12376 U770 17465 30319 1315 4061 6693 9334 18S88 14787 17537 30230 1420 4156 6696 9368 18397 14606 17547 20318 1476 4216 6744 9408 12433 14828 175 9 30339 1551 4836 6838 9442 12436 14848 17593 208Q5 1676 4863 6889 9643 13613 14866 17611 30367 1736 4894 6902 9G54 18555 149 4 17633 30380 1783 4300 6948 9672 18754 14983 17634 20422 1804 4S07 7006 9673 13769 14991 17696 20497 1813 4402 7046 9693 12870 16043 17768 20605 1826 4465 7121 9715 12871 15164 17800 20528 1873 4626 7169 9724 13895 1SI66 178e2 20645 187B 4529 7203 9736 12901 15178 17897 20571 ItfiO 4658 7378 9882 12941 16218 17915 20604 2046 4631 7410 9884 12977 16311 17947 20630 2153 4661 7506 9912 13106 15341 18006 20702 2223 4680 7534 9919 18113 16360 18044 20743 2296 4695 7563 9960 18136 5364 18047 20763 3368 4698 7574 10009 18141 15397 18168 20815 24ir47ü0 7582 10166 13332 15445 18204 20870 2421 4757 7396 10168 13S63 15448 18305 20895 3440 4761 7707 10176 18886 15454 18226 20912 2459 4954 7726 10224 13479 16470 18839 8685 4987 7762 10277 8e Lijst Sa Klasse No 13907 moot zijn 13906 ADVERTENTIËN Verloofd A H TBEPE Apotlieker IN WILLEMINA PERK H p Bevallen van een flinke Dochter G W BLOM KOLHBEDGOB Gouda 12 April 13 90 De Heer en MevrouW J P van der MEIJ ScHALuBK AHP butuigen han hartelgken dank voor de vele bewyzea van deelneming ondervonden bg het overlijden van hunne geliefde Moeder en Behuwdmoèder Mevrouw de Wed H F W 3CaALEKAMP BüU3 DIJKGRAAF k HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen ter kennis van Ingelanden dat b de op 6 April H gebonden verkiezingen van 3 Hoofdingelanden en 3 Hoofdin gelandPlaats ver vangera gekozen z n de volgende Heeren alê Hoofdingdanden in het 3e district de fleer A J E Baron VAN ITTERSÜM in het 7e district de Heer P C VAN VRIJ BERGHB DE CONINGH in het 10e district de Heer D P RAMP als Hoofdingehnd Fliaativervangera in het 3e district de Beer J H M EVELEIN in het 7e district de fleer R W J C VAN DEN WALL BAKE in het lOe district de Heer L PIEK D kgraaf en Hoogheemraden van Rijnland VAN DER BREGGEN Dgkgrftaf Mr EGBERT DE VRIES Secretaris Lbidbm 8 April 1893 Openbare Vr willige Verkooping De Notaris WESTEROÜEN vak MEETEREN resideerende te Rotterdam is voornemens om op ZATERDAG den 29 APRIL 1893 te veilen en op ZATERDAG den 6 MEI daaraanvolgende bii afslag te verkoopen beide dagen des voormiddag ten elf ure in na te melden Uitspanning gelegen aan het Nieuwe Veer in de Gemeente Krimpen aan den ïasel Nommer Een Een gunstig gelegen hecht en sterk ÜOQEMENT met üititpanning WOONHUIS en TIMMERMANS WERKPLAATS met grooten TUIN beplant met vele vrocbtboomen alles staande en gelegen aan het Nieuwe Veer te Krimpen aan den Yeeel gemerkt A nommer 169 kadaster Sectie A nommers 265Ien 2652 te zamen groot 24 aren 30 centiaren benevens een perceel WATER daarachter gelegen z nde een gedeelte van het kadastrale perceel Sectie A nommer 2653 voor het geheel groot 3 aren 30 centiaren Grondlasten over 1893 27 72 Verhuurd gedeeltelgk voor 182 per jaar Overigens in eigen gebruik Nommer Twee Drie HUIZEN en Mr ven met open GROND en TUIN staande en gelegen naast perceel nommer een gemerkt A nommers 170 I70a en 1706 kadaster Sectie A nommers 2654 2655 en 2767 te zamen groot 8 aren 88 centiaren benevens een perceel WATER daarachter gelegen zijnde een gedeelte van het kadastrale perceel Sectie A nommer 2653 voor het geheel groot 3 aren 30 Centiaren Grondlasten over 1893 ƒ 20 09 Verhuurd in liflrerse gedeelten voor 5 75 per week of ƒ 299 ppr jaar Nommer Drie Een perceel BOVWOROND gelegen in gemeente Krimpen aan den Yssel binnensdijks aan den Weg naar Krimpen aan de Lek naby het Nieuwe Veer kadaster Sectie A nommer 2922 groot 5 aren 32 centiaren mei het gedeelte bnitendgkhelling daarvoor gelegen kadaster Sectie A nommer 2925 groot 1 are 28 eentiaren Grondlasten over 1893 0 24 Geheel in eigen gebruik De polderlaaten hebben over het jaar 1892 bedr en 2 30 per hectare Aanvaarding en Betaling der Kooppenningen op den 1 JULI 1893 Te bezichtigen alle werkdagen in de week der veiling van des voormi ags 9 tot dea namiddags 3 nre De perceelen zullen eerst afzonderijjk geveild en afgeslagen en de perceelen nommers een en twee daarna in combinatie worden afgeslagen Verhoogingen op de perceelen zullen tusBchen veiling en afsl worden aangenomen ten kantore van voornoemden Notaris WESTEROÜEN VAN MEETEREN 14 Wolfshoefc hoek Korte Wgnstraat te Rotterdam alwaar inmiddels nadere inlichtingen te bekomen zyn Wegens huwelgk der tegenwoordige wordt GEVRAAGD een Fatsoenlijk MEISJE Tan 8 morgens 9 tot 1 aur en Zaterdags den geheeleq dag Adres onder No 2270 aan het Burean dezer Conrant