Goudsche Courant, donderdag 13 april 1893

ï yr 1803 Vrijdag 14 April I 6030 Northwestern and PaciGc Hypotheekbank GOÜDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Directie heeft de eer te berichten dat wegens den verkoop in Engeland van hare 5 pCt en 4 pCt Pandbrieven de laatsten voor Kapitaal en Interest gegarandeerd door The Securities Insurance Company te London de prijs van uitgifte alhier der 5 pCt Pandbrieven is gesteld op 100 pCt Het Engelsche prospectus betreffende de uitgifte in Éngeland is verkrijgbaar ten Kantore der Hypotheekbank De Directie der Northwestern and Paciflc Hypotheekbank H A VAM VALKENBURG Mr M F DE MOIMGHY 4 P GUÉPIK AMSTBHilMim MO Mprtl 1S93 Oe mzendlDig van advertentiön kan gesotüeden tot edn aar des namiddags va den dag der uitgave Kerkelijke Verkiesingen 1895 De Eiesrereeaiging Kerkeljjk Beheer alhier heeffc in hare vergadering van 6 April 1 1 ter Tervulling va de openvallende plaatsen in de drie Ccltegiën voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkeiyke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente ontstaan door het periodiek aftreden Aoeh terttonA weder herkietbaar en vaeaturen tuaaehentijtl ontstaan de volgende Gandidaten gesteld Voor t Collegfe van Kerkvoogtien 2 Vacatures J M NOOTHOVEN van GOOE aftredende H J NBDERH0E8T Voor t College van Notabelen 7 Vaoaturos l 2 3 4 5 6 7 A VAH VEEN aftredende i C C KNAAP aftredende A VAN REEDT DORTLAND aftredende A K VAN DEB GARDEN aftredende H ËTRAVER aftredende D HOOGENDIJK Dr A VAN 1J8ENDUK Voor de kommissie van Oppertoezicht 9 Vacatures 1 2 3 4 5 6 7 A EWINEELENUERG aftredende J F M TKMMINOK aftredende H J W HDBER aftredende Mr D J VAN HB08DE H 6R0ENENDAAL Notaris J A B VAN STEAATBN H RIPPING J H VAN BEE T06T H W M STEEVENS Zy heveelt dringend deze Candidaten aan by alle stembevoegde Ijeden der Gemeente GoDDi iO April 1893 Namens de Kieevereeniging voornoemd HxT BusTDua G STRAVER loco Voorzitter D EÜIJTER Secretarie W KROMHOUT Penningmeeeter G A D J GABRIJ H JAGER G LANGBHAAE H OVEREIJNDEE Iidevering der ingevulile Stembriefjes op UAASDAO 17 APBIL 1893 van 10 uur voor tot é uur namiddags in de St Janskerk te Oouda gr De onderteekening maakt het Stembiljet van onwaarde Gouda Snelpendruk van A Seinkman Zoon Openbare Vrijwillige Verkooping te MOORDRECHT De Notaris H GROENENDAAL te Oouda is voornemens op VRIJDAG den 21 APRIL 1893 des morgens 9 uur te Moordrecht pp het dorp aan het Buurpad op de Werf van den Beer J H PERK in het openbaar te verkoopen om contant geld wegens liquidatie der stalhoudery 1 il i liPMll afstands 9 KOEIEN gekalfd hebbende 3 PINKEN CALÈCHE COÜPÊ 8 1 VIGBLANTE 2 OMNIBUSSEN 1 TENTWAGEN 2 TILBÜREY S 2 8PEELWAGENS op veeren 2 platte WAGENS op veeren 2 BOEREN WAGENS 2 drie wielde KARKEN 1 HONÜENKAENMOLEN diverse één en twee spans TUIGEN en STALGEEEED8CHAPPEN Voorts 2 ME8TST ALE N gelegen op den kanaaldyk van den Zuidplaspolder naby de brug en de MESTSTAAL of het Erf Bouw ea Melkgereedscbappen en eenig MEUBILAIE Te bezichtigen daags vóór de verkooping van 9 tot 4 unr Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Openljaar Onderwijs Maling m Leerliugeii op de Tnsschenschool De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den IstenJÜNI 1893 on bovengenoemde school veriangt zal geschieden op DINSDAG den 25sten APRIL 1893 des namiddags ten vyf unr Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie 3 H VAN DEB VOORT Gouda 12 April 1893 De ait ftTe dezer Coarant geschiedt d geigki B fi niisondering Tan Zon en Fee8tdl n Da piijfl per drie maanden ia 1 25 franco per poBt 1 70 Alioaderlöke Nommera VIJF CENTSN GOUDA 13 April 1885 By koDinklijk besluit is aan dun adelborst der Iste klasse O H Julius op rerzoek tot het waarnemen Tan een porticutiüre betrek kin ff e fl rerlof verkend TDor den tijd ran een jaar in Mode 16 dezer onder stilstand ran non aotiviteitBlraktomeDt eu zonder opklimming in do ranj lljst Op zyn rerzook is overgeplaatst de commies der posterijen J van Nijmegen Schonegnvei van het spoorwegpostkantoor No 3 naar bet postkantoor ie Utreobt De algemeene vergadering van aandeelhouders der maatsobappij Zcebad ScheveniDgen heeft benoemd tot directeur generaal den beer Bernard Goldbeck te Frankfort a M Do ofllcier van jHStitie te Midaelbm waaraohuwt tegen zekeren oplichter wiens fligoalement is opgegeven als volgt vrij lang en maffer vati postuur met langen roasigen knevel f t8oeniijk gekleed midde baren leeftijd spreekt Hollandsch eu Franscb bedient zioh op zgne tochten van eone velocipede Hij geeft op te lieeten Matthiou Thouaiasrn wonende te s Gravenhage agent te z jn van de algemeene spaarmaatsrhappij gevestigd te Amsterdam Keiaersgrsoht No iOi dieectour Verhaken By onderzoek id gebleken dut die maatschappij te Amsterdam niet bestaat en do naam Verhaken aldaar ook □ iet bekend is Uy zoekt agentschappen voor die maatschappij te werven spiegelt e n salaris van 45 por maand voor eii bovendien 5 van de winst n biedt tegelijk stukken aan uitgegeven door Kaminski Ban FEUiLLETOM OUDE liefde DOOE VAN UODEBKEKE II S Doch nijdig trotseerde liij de onstuimige vlagen Ja l was hem een genot aldus ti vechten t Hoofd naar voren gebogen als om t woedende element te stuiten in zyn vaart of t liohoam hoog opgericht thovenlyf een weinig naar achteren Hep hij steeds voort zonder reu oogenblik atil te 8ta Q om adem e scheppen Een ellendelinir was hg een ellendeling Aan iaar aan Lientje had hij niet gedacht terwijl ly vlak naast hem stond terwijl hij toch had moeten begrijpen dat hy haar verdriet deed Waarom was die boroBde meid dau ook terug gekomen Hy wou flat ze maar stil gebleven was daar in LausttDUo in plaats van hora liior te komen kwellen Zij zou hem nog niet met rust latei Waarom kon hy dan ook niet koel of zelfs nonchalant tegenover haar rijn Dan zou zy t misaohien wel opgeven dat eeuwigdurend geooquutteer Maar die oogen die oogefl ADTfiRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatarnimte Borendien worden alle Advertentiën gratia opgeoomen in het ADVERTENTIEBLAD twelk des Maandags verschgnt I Men schryft uit Oud Beioriand Bene dienstbode te s Gravenhage had haar kind slechts eenige maanden oud bg eenen rtaglooner alhier voor 1 50 per week bestded Do pleegmoeder had na eenige weken geen lust meer het kind te houden Eerst wilde zij bet brengen by de onder van de dienstbode maar zy klopte daar te vorgeeft aan Zy wist eohter raad Fluks wordt by den burgemeester aangebeld en nauwelyks is de deur geopend of ze legt het kind in de gang en loopt hard weg Het ktnil werd diar gevoed en verpleegd maar er werd tevens tegen de pleegmoeder procesverbaal opgemaakt wegens hot to vondeling leggen van een kind quier 40 Bue ds ta BoUiie Bruxelles houdendeeen ncontrat de Livraison waarby deze zioh vorbind obhgalien van stedelijke leeningen in België te leveren tugen maandulijkscbjB betaling van ƒ 2 60 mut vooruitbetaling van JtfiO die men natuurlykkwijt is In de logementen waar hij tien nscht doorbrengt geeft hij vour door 0eu val Viu zyne velocipede zijn goed te hubbt n verloren I Uit Terschelling wordt aan het ffWat geschreven Do stormachtige Januari 1880 heeft biereen treurige herinnormg achtergelaten Bg den Noordvaardor was de Kngelsche schoener Qaee o Afeai ey gestrand I De bemanning wist zich te bergen on men wildo trachten het schip weder vlot te krijgen Ongeveer 60 dorpsgonooten waren daartoe naar boord gegaan j toen opnieuw de Morm opstak en hen in levenagevaar I bracht Een reddingsboot werd in zee gebracht om j hulp te verloeoen maar slaat om en vyf harer J bemanning alleu huisvaders verdwg uen in de golven Eenige dagm later worden de lyben in een ge meensohappetyk graf ter aarJo besteld Een oommibsie van onderstand werd door de liefdadigheid vaa den vasten wal in itnat gesteld de weduwen te ondorsteunun dit jaar voor het laatst want de middelen zyn uitgeput Gelukkig zijn de kinderen thans volwassen en kunnen voor zioh zelveo zorgen en de weduwen ziju aan een middel van beslaan geholpen Dezer dagen is met medewerking dor commissie voor gezamenlijke rekening der weduwen oen gedenksteen geplaatst bij het gemeenschappelijk graf Het hoofd ran deu steen vertoont eene omgeslagen red ZoohIs men zioh zal benuitriren had de heer Dr Bruinsma te Steenbergen tegfln don heer Rovers aldaar en drie anderen eene civiele vordermg ingesteld op grond van een aan den Gemeenteraad ingediend adres waarin wrrd gezegd dat zoowel de kunde als do pliehisbetrachtmg van dr B ton zeersto worden in twyfel getrokken en werd verzocht aan hem niet langer de armenpraktijk op ta dragen doch oen einile te maken aan de vfie en langdurige gegronde klachten en tevens ta voorzien in eAD dringende en lang gevoelde bnhoefte door du aanstelling van een kundigen arta doordrongen van het fewicht van zyne taak De rmhtbonk te Breda ia het adres geaoo ongeoorloofde handeling maar loidde de bevoegdheid daartoe af uil het grondwettig reoht van petitie en wees derhalve de vordering van Dr Br uf Deze kwam m appèl Voor hem bestreed Mr W Ileineken advocaat te Amsterdam het vonnis der rechtbank dat door Mr van Zinnicq Bergmiuin advocaat te s Hertogenbosch werd verdedigd Het Hof heeft zich niet met het stelsel van de rechtbank te Breda vereenigd en haar vonnis vernietigd Hot Hof overweegt dat de inotiveering van het adres aan den Raad inderdaad hoogst krenkend ia voor Ir H Daar het echier een petitie geldt kan in het algemeen belang gehandeld zyn ea daarom ia aan de heeren Rovors o s opgelegd hot bew s van eenige foitön welke uaar zij beweren hue aanleiding hebben gegeven het adres in te dienen waren l Die maakte hem machteloos Ën als zoo n eeuwig mooie meid dan zoo lief legen je was on je zoo aankeek dan moest je toch waarachtig wel geen bloed in je lichaam hebben om daar koud onder to blijven Maar neen hg mocht aich niet verontschnldigtin Als een man iets werkelijk wilde dan kon hy t ook Hij was oen nare zwakkeling Hij had Lientje brdrogeo Kn acht klonk t nis een jnmmerklaclit ffVergeef me jientje In een ommezien had hg t voortuig bereikt ea met een vluggen sprong stond bij np t perron nog jutst bijtyds Hij trok de deur open on ging binnen zitler Groote goden moest ze hom dan overal achtervotten Aan t andere einde van den wagen iu den boek zat Cateau Breslor en naast haar t ndspirant otficiertjo dat mee hiid gedanst in de lanciers in t Scheen gedaan te zijn daarbinnen Men maakte zich althans gereed om heen te gaan en ook de deuren dio op t terras uitkwamen worden nu en dan geopend om eenige menschen door te laten de heeren zich kloïn makend als wilden zij wegkruipen in hunne jassen om zioh warm en behagelyk te voelen du diimos met beide handen mantels of doekjes strak om t lichaam spannend huiverend door don plotselingen overgang uit eene benauwde ntmospbeer ie de koude avondlucht Otto haastte zioh naar t tourniquet en sprong mot twee trede legfllijk do trappen af Hg moest naar hnis Maar niet trammen Neen loopen den ouden Scbeveningschen w g dat zou hem goed doon I Nu een regelniatigo flinke pas er in Een twee een twee links rechts links rechts Daar stoud do eleotrische tram t Was toch eigenlijk wel wat koud en hij verlangde na r zijn bed Kom zou hij t aar doen f Daar ging de bel al Vooruit op oen drafje Hard werd de voordeur van den hnizo Boelen in t slot geworpen en dreunend klonk t vegeu van voolen door deo langen gang Daaraa zware stappen snel elkaar opvolgend langzamerhand doffer worden de geluiden op de trappen een deur die met eeo smak dicht viel en alles was weer stil Boven in zijne slaapkamer iel Otto neer op eon stoet strekte zijne beeneu lang uit on stak zyn handen in zijn broakzakknn terwijl zyn Jcin een steun zocht op zijn borst Zoodal hy enLigcn tijdonbewegelyk Toen sprona bij pititsuling op Kom hij moest naar bed Dat suffen moest nu maar uit zyu Slapen dat was veid belor I Een manohot vloog door do kamer on kwam terecht op de tafel en daarna nog een Jas on rest werden tegelijk uitgerukt en over de leuniug vaa ren stoel geworpen Een plof op den gang van een paar sohoenon dat bmteu do deur werd gezet Na dit nog on dat nog en huup daar lag hy in bed l