Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1893

sTr I tot 6 of 3 dagen hech Nadat nog het f I fum van Verhulat was ten j herbergier te Bleiawijk eboore gebraobt sprak de Voorzitter uos een woord I l l lilj lSet m bsu oebefaooran drijfende in d Icorte maar oastuimige Kol n daartueBolien eolcele opvarandoD die zich aog traohteo te reddeu ééa op de bool an 0eh ander aan bet touwwerk ètanan Op bet middelltufc vtudt men dft namen der vorODgelukt tD en eenijjé b zooderheden fan dk zoo Doodtottige gebeiirteoii Die gedenkatOèti ia tavené eeDo aehooaS hsKliDering aaa de wémadigbèid fsa ontb ItlhdgbnodtSfa De heer M G da Bloeme referendaris aan bet departement ran Waterataat ene heeft in bet tljd chrift jrPostergea en Telegrapbie het denkbeeld ontwikkeld om hut tegenwoordige ateUel van borgtochten voor oomptable umbtenarea ie vervangen door een onderliano verzekering H verlangt dat de eden der vereoniging zioh verbinden een evenredig deel te dragon inaltevor deringen die de Staat wegens rekenplicbtig beheer ten Uste van eeuig lid der veroeuigiog zal hebben Wie oppervlakkig meeneu zou dat dit den bütrok éa ambtenaren wel eene duur te staan zou kunnen komen kr gt eeue geheel andere overtuiging b het lesen der heldere toelichting van het plan door den ontiTerper gegeven Hij laat voorafgaan dat het de voorkeur verdient geen versobillende takken van dienst bij elkander te voegen en celfs bij één dienatvak meer dan één vereeniging moet voorkomen met bet oog op de onderscheidene rangen Voortfl zou het doel der vereeniging niets meer moeten z jn dan onderlinge borgstelling geen verzekering van uitkeering bij ovorlljdeo aanvulling van peoiioeu of wat dan oolc Voorts geen fanda Zoowet verzekering van uitkearingen ata hel ook daartoe Qoodiife scheppen van een fonds geeft onnoodige oomplicatiéu Men behoeft nog het een noch het ander om te komen tot vereenvoudiging van zaken ttii tot besparing vnn de uuttelooze uitgaven welke tegenwoordig gedaan moeten worden De veroiaohte zekerheid voor hot Kyk bestaat inde poraoneele borgtocht van de vereeniging d i vanal hare leden ambteuaren Het groot getal der leden want groot moet dit noodwendig z n om tot goederesultaten te leiden heeft tezamen ren zoo aanzienlijk jaarljjksch inkomen dat by het omstaan vaneen tekort het bestuur der vereeniging slechts eeugering bedrag van ieder lid behoeft te heffen omde vereitohte eom bijeen te krygen Ieder van delezers kan dit zelf narekeneu maar veroorlove mg het hier neer te schrijven zegt hij resteUI datde leden gezamenlijk eeu borgtoohtbedrng van ƒ 2 000 000 hobben dan ia tot dekking van eentekort van ƒ 6000 nog mnar 2 i per mille vanieders borgtochtbedrag noodig I En 2Vt p m is vooreeu ambtenaar die slechts 1000 inschrijving ophet Grootboek heeft moeten verbinden of doen verbinden en dus S 50 zou te dragen hebben toch tt d nog minder dan het jaarlyksch rentevorlies dat bet gevolg is van don lagen interest der Nationale Schuld Voor iemand die een borgtocht vanbijv ƒ 10 000 inaohryviog Grootboek heeft moetenstellen in S s p m of 25 een klein bedrag vergeleken met het jaarlljksch verlies aan rente dat I hiy thans door de inschrijving Grootboek lydt of jmoet vei goeden j Ala er nu echter eens een tekort was van 35 000 wat bijna niet aan te nemen is daar zelfs dat van i 5000 zelden voorkomt want in de laatste acht I Ziezoo nu ging hy zicb eerst eeus goed ia de dekens rollen en dan eens kalm nadenken Wat een toeval dat zij in dezelfde tram zat Die mynheer Joostings had wel dadelyk naar huis kunnen gaan want zy nam bijna geen notitie vau t jouginensch Telkens als hy haar kant uitkeek zag zij toevalligerwijs ook naar hem En je kon zoo tien dat ze er pleizier in had want tussoheubeide kon se haar lachen haast niet inhouden Was dat nu weer niets dau behaagzucht of lou zü heusoh nog eeii beetje vorkikkerd op hem zijn Och t was haar natuur en t verwonderde hem ook nieU Zy wist immers zelf beat boe mooi ze was en dat ze iedereen dadel k inpakte En dan wat voor kwaad deed ze er mee Op baar verliefd werd je toch nooit ernstig verliefd Waarom moest hy dan eigenlijk koel tegen haar synf Zoo n beetje ooquetteeren waa wel aardig en t had immers hoegenaamd geeu slechte gevolgen t Was toch maar eeu verduiveld lieve meid ea zij was er in die twee jaar lang niet op aohturuitgegaaii 2ij was veel meer vrouw geworden veel meer ontwikkeld En Ol o trachtte zich baar voor oogen te stellen looals bij baar dien avond geden bad Langzamerhand echter dwaalden zyne gedachten af Hy had geen heldero vooratelling meer van hetgeen er in zijn brein omging Zijne denkbeelden werden wazig en ongeregeld Eindelijk sliep hij in jaren kwam b Stt posttfri n étn grooter tekort voor dan voor een gezamenlijk btidrag van 1980 Haar zelfs in dat weinig denkbare gevat dat er 25 000 moest wotden gedekt dan zou hij die nu ern borgtocht moet atelleu van 20 000 daarin moeten bgdragun 280 terwijl hij v A t eene zekerheidftsttitling by Kigen Hulp tegen 1 pet jaarlijks 226 moet betalt ii Die zeldz tne maaL dat men 250 ihoet storteti terwijl meri aadare jaren niets behoeft te geven maakt de zuak voor de ambtenaren toch oneindig voordeeliger Ter goedmuking van de onkosten die onvermydeIgk zijn zou volgens den heer du Bloeme een contributie worden geeisoht van i P r mille De bezwureu die zoodanige renting bij den Staat zou kunnen oudervieden en de wijze WH ri p deze zekerheid zou erlangen worden door den ontwerper bevredig ind opgelost FEESTELUEE VIERING VAN HET Gouden Bisschopsfeest TAN Fa u s XdZ30 2S iXX Gisterenavond had tn de Sociëteit Ons Genoegen de ftiustviering plaats ter eere van het goudtin Bisscbopsfuest van Z H Leo XIII georganiseerd door de E C Leos ereenigmg De zaal hICudsImin waa gevuld met eenu auuzieulgke schare brlangsielleudun waaronder du Burgemeester dezer gemeente Mr A A van Bergen IJzeudooru de beide Wethouders verscheidene leden vun den Gemeenteraad U K Geefctulgken eu ook tal van dames De Voorztller van geut euide verueuigiug de lieer Ë J van ier Heijden opende de bijuaiikomsl met aen hartelijk woord van wulkom uuu Dr U J A M Schuepman die zich wulwilletïd bereid had verklaard de feestviering met zijne tegenwoordigheid te vereereu en daarbg als spreker op te treden Voorts beette hjj welkom de hh Geestelijken het DageIgkscb Bestuur der gemeente en verder alle overige aanwi3Zt teu Terwijl daarop Dr Sohaepmaii zioh naar het spreekgestoelte begaf ging het looaeatdoek omhoog en vertoonde zicb aan het oog vui den terraaten toeschouwer een schitterende feestdecoratie Te midden van planten eu btiieaieu zeer smaakvol geschikt verhief siob de buat van Leo XIII terwijl aan beide züde van het IMineel de borstbeelden van H M de Koningin eu n M du Koningin Regentes te zien waren Ë n rijke verlichting van kaarsen gaf aan de e decoratie tets zeer sohoons zoodat het geheel een zeer guastigen indruk te woeg bracht Door eeu Kinder en Mannenkoor dat op eeu der baloons onder leiding van den heer Bertels waa geplaatst werd daarop het Tu ea Feirus van Thielen aangeheven en vervolgens begon Dr Sohaepman zijne rede Spr bogon met te verklaren dat het niemacddor aanweiiigeu bevreemdeu zon als hij met zekere huivering ging spreken over eene zoo groote en machtige versohyniug als de Paus Het bleef toch den toehoorder niet onbekend dat er oitder ons Nederlandsche volk eene zonderlinge neiging scheen te beslaan om vau één persoon alles te vergen eu waar spr dan wetlarom optrad om over Leo XIII te IV Goeje morgen 1 Otto kwam op zijne sloffen do ontbijtkamer binnen waar zijn zuster bozig was kopjes te wasschen De tafel was voor t grootste gedeelte afgouoinen doch voer hem stond er nog een schaaltje met eenige boterhammen en een stuk kaas ffZoo Otto bon je daar al F Goed geslapen P Wees mü maar daukbaar dat ik nog zulku lekkere thee voor je heb bewaard Ik zal je eens gauw een kopje inschenken Zwijijend at Otto zijn boterham dronk zijn kopje thee leeK en slenterde naar den schoorsteenmantel om een lucifer te zoeken voor ziju sigaar ffik heb daar net oen briefle gekregen van Cateou Brealer sprak zijn zuster i Zy wou my van middag eens komen opzoeken Ik begrijp ni t wat haar plotseling bezielt zooveel gingen wij vroeger toch niet met elkaar om En nis zy behoefte vooU om mij oens goeden dag te komen zeggen nu ze uit Lausanne terug is dau had ze t dunkt mij wel wat vroeger kunnen doen Zij is minstens al veertien daag in do stad En i u treft ie t juiat van middag al bijzonder stechl want ik moet met mama oen visite gaan maken bij de familie Breukelaer Wil jij baar ren poosje gezelschap houden als ij komt tervyl ik nog uit ben Als je teumiiistageen andore plannen voor van middag hebt Bij den naam van Cateau Bresier bad eeu hcogrood Otto s wangen gekleurd maar zy zuster had spreken daar zou het wel een onmogef kbeid zjja om nieuwe dingen over den Paus Ie komen mededeelen Spr zou slechts trachten lu eeuige lijnen een beeld te ontwerpen van een man die inderdaad ten volle een groot eon konïnkiyk man majt heeten Voorwaar niet gemakketgk is het een PnOs te zijn Het beeft meer dan eene gewone beteekenis ziob tot de hooge verheven majesteit dttarvati op te heffen Spr schotste daarop de grooto beteekenis van bet Pausschap in woorden die spr met ontleende Aan eene willekeurigu verbeeldiug maar aan de beschrijving die de Kerk zelf in hare gebeden eu lofzangen daarsau geeft De Paus is de Opperpridster en de de eerste der Bissohoppen Aan die waardigheid hoeft de Kerk een beteekenis verbonden die vordert meor dan bovenmensohelyke deugd meer dan boveumeoschel jke kracht I Hy die Opp3rprirsteriB moet wezen bovenal de man des geloofs hy moet zijn de volmaking van het rechtsbewustzg en der f erecbligheid hij moet hebban een liefde die alles omvat een moed die geen govaren köui een volharrlmg die nooit is te breken een geestdrift die nooit bekoelt Hij moet zijn de man van zelfverloochening tonder eeuigo baatzucht met een geest van oÉFerande bezield lóé verheven dat bij steed t n immer pal staat voor zijne bejfinseleii tot op zijn dood toe niet alleen maarzoo dat hij ieder uur ieder oogenblik iedere seconde van zijn teven bereid is met de volle kracht van ziju mannulijkbeid te arbeiden te zwoegen te Igden en te strijden voor de verheven zaak aan wier dienst hij zich heeft gewijdt Paus te zijn is oen moeilyke taak Niet alleen legt dit den bekleedor de verplichting op bet bezit van buitengewone hoedanigheden maar geplaatst boven allen vordert hel meer dan menschelijke kracht en is sieohts door de hulp van Gods genade te vervullen Hg is de stedehouder Gods I Hij is meer bet beeld van God als Hij wreker rechter verzoener 1 Loo XIII nu draagt het opperpriesteracbap als iemand die daartoe wenl geboren Hij draagl den sleutel eens aan Petrus gegeven inut groote eere by draagt den kroon die 12 Leo s vóór hem gedragen hebben met volle waardigheid Waarin Qpenbaart zich de machtige grootheid van dezen Paus Deze grootheid is van eeu zeer byzonderen aard Het kan niemand bevreemden zeide spr dat hy het hier onverholen uitspreeki dat ode in de rij der Pausen wel eens personen voorkwamen die in alle opzichten niet zoo bijzonder uitmuntten Men beeft het de Katholieke Kerk vA eens vorweteo als een barer eigenaardigheden dat zy steeds zekerekille eenvormigheid ten toon spreidt maar wy zonen dier Kerk zegt spr weten wel boter Toon Leo XIII in 1878 tot Paus verheven word wtts de toestaud die op dat oogenblik de wereld ons te aanschouwen gaf voor do Katholieke Kerk verre van gunstig In naam van zekere soort van beschaving had bet grootste eu machtigste zij t dan ook jongste rijk ven Europa den strijd aangebonden tegen da Katholieke kerk Die stiyd werd gevoerd in naam van den Monarch die het in geen enkel opzicht ontbrak aan wat de wereld roem noemt De stammen die iioo lang gescheiden waren die zoo lang vruchteloos hadden gestreefd naar vereeniging waren eindelijk door tezamen geleden druk verbonden wat niet weinig tot dieti roem bijbracht Die strijd werd aangevuurd door een man die zoo er niets van gemerkt daar hij met ijn rug naar haar toe stond om zijn sigaar aan te steken Spoedig had hij zioli evouwol uiterlijk volkomen kalm omge eerd eu nu antwoorddu hy op onverschilligen toon r nQ jawel als ik je daarmee pleizier kan dödn ni zeker je doet er my oen groot pleiziur moe waut ik vind t onbeleefd om baar nu aaa do deur af te schepen Quod ik zal t doen sprak Otto Adieu T Mol loumen tred ging by da kamer uit In den gang zette hij zijn hoed op en trok zijn jas aan en ipoedig daarop viel de voordeur m t oen waren slag achter hem dicht Doelloos wandelde bij voort de Kouinginnegraobt langs Nu en dau vloog er een lachje over zijn gelaat Zy kwam alleen om hem dat was zeker maar hy kou zioh toch niet begrijpen wat ze met hem voorbad Zij wist natuurlijk alles van hem en Lientje Je moest juist voor zoo iets in den Haag komen Ja die Hagenaars Klein geestiger lui kon je je toch niet denken IDiilin t was hun zaak l Ztm hem te onbelangrijk zijn Wat zou zij nu van middag komen do m Zy dacht zeker dat hij amoorlijk verliefd op baar was en zij vond hem toch blijkbaar ook ogal aardig Nu t kon wel amusant worden met ba r too heelemaal alleen Hij zou haar eens Sink t hof gaan maken Voorzichtig hoefde je voor zoo n mebl toch niot te zijn Slvt volgt niet onder Sü grootste dto twb ondeir de maebtigMe en invloedrQkata rui onzeh t d kan worden gerekend die op het oogenblik van zijn val toonéén oord uit cetf jeugdigen kelsersibond ham ilevd verdwyneu zóó hoog zóó machtig zóó schijnbaar opaantastbaar stond dat men meende dat bij één was met het Aijk door hem bestuurd Ook elders was de toestand niet gunstig voor de Kerk met name in het land van Clovis do oudste dochter van de Kerk was de strijd doartegen even vurirf eveu hartstochtelijk Overal was gisting ovenl woeling Ën de Paus In aijn eigtn stail mots dan een onttroonde govangehft en nog wel oen gevangene die men bespotte en hoonde w jl hij woonde in eöfi prachtig Paleis met de fraaiste kunstschatten ter tereld 1 De Paus een gevangene en dat met door boeien oïpiors wachters of maatregelen van geweld maar en dit maakte het zoo innig amartelyk een gevangene omdat h g was een man van eer wiens geweteu hem verbood de gevangensohap tu verlaten die de bewustheid had zijne eer met voett u te treden ale by do gevangenis veriiut Daverend lartff aanhovdmd applaus Leo XIII was do opvolger van een man ieQs erfenis niet geuiukkelijk te dragen viel Wnt een vereobit tusschen Pms IX on Leo XIII die ook uiterlijk opvallend was de eerste een innemend Bchoüii gebouwd man de laatste iemand die uit hoffaiijkbeid slank maar oïgenhjk eer mager en knokelig kon gonoemd worden Spr stelde daarop de karakters van beide pausen in het licht en deed ons Leo kennen als de man die ten volle voldeed aan de hooge eischen die aan bet Pausschap verbonden zijn Machtige geeatesontwikkeling groote gaven dea gemoeds weergulooze onhaalzucbtigbeid kenmerkeu hem i hij bezit alles wat de menschelijke wysheid schonken kan aan iemand die met allen en alles moot verkeereii Altijd werkzaam kon tegenupoed hem niet ter ueer slaan gaf voorspood hem geen zelfoverschatting Nooit zocht hü twist toch wist hy de hoogheid van zyn ambt en de wanrdu heid van zyn persoon te handhaven Ieder reikte bij de hand doch zortdor ooit te huigen hard als marmer onaantastbaar als brons In de woelende wemelonde wereld stond hy onwnkbfiar pal bij hem geen zwakheid alles getuigt van lenigheid kracht oubuig aamhoi l liefde Te midden vau alle maatschappelijke zorgen en beslommeringen houdt deze hooge geest zich bozig met de raadselen dier hoogste on beste wetenschap die geen ydete zelfvoldoening zoekt Spr doed daarop uitkomen welke taak Leo zich geitotd had welk doel hij nastreefde welke middelen hij daartoe koos Was do leus van den tijd waarin bij optrad bot bekende fVij gaan niet naar Canowa Leo waa zoo verstandig dit gaan naar Caoossa oök volstrekt niet te eischen hü had de gave op staatkundig go bied het verzoeneude woord te spreken dat alleeu in staat waa te herstellen wat verdeeld was Hoe geweldig do strijd ook ware één zaak was nog geweldiger de toestand der maatschappij van t volksleven in zyii verachilleude geledingen hoogten en diepten Woeling heerschte overal feiten openbaarden zich maar nog niet vertoonde zioh de stryd tusschen bezitters en met bezitters patroon on werkman eeu strijd grootscher en geweldiger dan eenig ai dere want t 3 old niet enkele privilegiën enkele v erreeht de inzet was alles wat als reobt vrijheid of waarheid gegolden bad Es niet zonder oorzaak was hij wraakroepende zondtu nalatigheid baatsuoht zoeken van eigen voordeel en t igen genot deden hem ontbranden Het kenmerkende van den sooialen strjjd is dat men hem met wet en regelen wil beheerschen en de otde zoekt te herstellen met behulp der wetenschap die zelfs niet in staat is loon en werktijd te bepalen Dat is de fout dat men alles met wetenschap wil regelüii en de stem van t geweten hoeft gelooÖhend en vertrapt Dat zag Leo in Hy sprak geen woord van vloek ran der gebedfo te doen hooren ook dat is zijn Werk want hij wil geven rust matigheid aoberbeid mannelykheid en kulsobheid en Leo beeft Franciscui van Assisi weder op den voor rond geplaatst en met gebed en voorbeeld overwonnen de raadselen van t leven en de mysteriën van den doo l Veel was er bij Pius dood op staatkundig gebied te doen en te herstellen en veel is er gedaan dat hebben wy gezien maar wÜ zien niet tie verbeven kalnate t machtige geduld de kloeke volhardingen den onveriettelijkeu trouw noodig om deze resultaten te verwerven We zien niet de worsteling den strijfl gestreden om aan hen die de maoht der wot en wetgeving iu banden hadden te leeren toegefelijkheid de inspanning om uit den strijd des geestos de hatelijkheid van t geweld te wertn Dat alles kuuneu wij niet waardeeren want wij zien dien uitslag maar den arbeid niet Sieohts do gescbiedeids kan oordealen Maakte Leo een einde aan den Ctilturkamf hij maakte eveueeus een einde aan t oude dwaulbegrip als zoude de kerk geen levensgezellin kunnen zyn voor lederen rogeermgsvorm Aan die dwaling heeft Leo XIII met souvereine hand eu souvereine miicht eeu einde gemaakt en eenmaal zal men hem daarvoor dank weten want anders ware men den afgrond nabij Deze uitspraak t koninklijk licht van zijn woord dat de koik niet gebonden aan eenige staatsvorm geen wetten geeft op ataatifundig gebied maar dal alle macht nit God is dat is de ullesbeheorschonde siaatsmaoBwijsheid van Leo die den chaos ordenou zal Een daverend applaus konk door de zaal toen de spreker geëindigd bad Uit den aard der zaak kan een verslag als het bovenstaande in geen enkel opzicht voldoecdo doen waardeeren de schoone improvisatie van Dr Schaepman die met den gloed eaner innige ovurtuiging uitKesproken werd en die dan ook een diepen indruk bij allo toohoordora teweogbracbt De Voorzitter der Vereeniging zeido dan ook niets te veel toon bij na de pauze vertrouwue aller tolk te zijn door eeu woord vau erkentelijkheid te spreken voor hel gehoorde Daarop werd do Zeo Cantaie achlstemmig kinderen maouenkoor van Amory ten gohooro gebracht Waarvan bet slot aldus luidde De Paus de Rooniache Paus ü Leo jabileeroiid Dos Meesters eeuwig woord bewaarheid on volbracht De maobtloosheid der hel Gods oppermacht vereerend De Steenrots onverwnkt de raus in volle kracht Da Paus in volle kracht en PwauB jubiloert De nieuwe tijd brak aan z volheid Is gekomen Maar Cbristna leeft regeert en Chriatus tnumfeert Maar s wereld middelpunt en kracht bigft t oude Bome I Deze cantate maakte eeu uitstekenden indruk en de zangers vooral de hoeren die do solo s bereidwillig op zich badden genomen verdienen ten vollu een woord vnn lof voor hun schoon gezang g c i ïcruuisi was len gehoore gebracht sprak de Voorzitter nog een woord van dank aan het dagelyksch bestuur der geraeante voor zyo tegenwoordigheid aan bet bestuur der Bocietoit Ons Genoegen voor zijn medewerkingen aan de zangers van dezen avond die bij ten slotte uitnoodi de hvii ff iea Neêrlandseh Blotd aan te holfen waaraan gaarne gevolg werd gi oven Daarmede was do feeatHvoiid geëindigd dio ongetwijfold by allttn die daaraan deelniunen euii hoogst aangename herinnering acliterlaat Baiteiitandsch Overzicht Algemeen stemrecht is zooals mon verwachtte door de Bolgiscbe Kamer verworpen en de werkliedenparty beuft onmiddellyk een oproeping tot het volk gericht waarin verklaard werd dat ingevolge de rroeger uitgesproken bedreiging een algemeene werkstaking zou beginnen Juist don dag to voren waren weder werkstakingeu in de mijudistricten van Henegouwen uitgebroken De treurige toestand van de myiiwerkers iu die streken was aauleiding voor A beweging Ze is juiat op dit ot enblik koivn op den molen der werkliedenparty die baar uit partijbelang aanmoedigt Gisterenoohteud onmiddelyk nadat hare proclamatie bekend werd steeg bot aantal workdtakers tot S500 Het is eeu gavaarlyk zelfmoordend middel om een staatkundige hervorming te verkrijgen waarvan de volks vertegen woon iiging niet weten wil Chamberlain O Maooarthy waren Maandag de voormiamste sprekers iu het Lagerhuis tegen eu voor Home Kule Chamberlains rede kwam in kort hierop I iieiler Hel Engelsche volk wil niet meer hooren van HomeRule mun zon dit ontwutp deenoodi wel willen aannemen als men mnar Kelvovmi kon dat de zaak daarmee uit was En dat zeide iladstono wel maar zijn vroegere profittieén waren ook noölt uitgekomen Dit wetsontwerp bevredigde niet de minderheid in lerlnnd welke op een derde misschien de helft der bevolking van het Groene allaocl maast worde i geschat eu nog veel minder de meerderheid Ten slotte noodigde Ühamberlain de lersohe nationalisten uit te verklaren of zij deto wet voor een definitieve oplossing der quaestie hielden Men begrijpt dat Chamberlain door dezen zet de Ieren in eeu lastige positie brftobt Maocarthy de aanvoerder der anti parnellisteu zeide dat bü geloofde dat het lerscbe volk met deze wet tevreden zou zijn het ontwerp bevatte echter eenige bepalingen die gewijzigd dienden te worden waartoe bij en zijn vrienden amendementen zouden indienen Met de financieele bepalingen waren zij zeker niet tevreden wat echter bet beginsel der wet betreft zoowel bü als ziJn geestverwanten waren er mee ingenomen en beschouwden haar als een oplossing dor quaestie Mocht er ook al nog eens een tijd komen welke verandering der constitutie wensobelijk maakte zoo geloofden de lorache Afgevaardigden toch dat deze wet voor zoover men kon zien een deünitlevo oplossing gaf Grooto aanstalten worden er te Londen geofaakt tot eene rensaohtige unionistische betoogiug in de Albert Hall op Zutordrg 23 dezer bü welke men alleen uit Ierland 1200 afgevaardigden verwacht 600 uit Ulster en 600 uit de drie overige provinciën Er zal daar naar het zioh laat aauzien menig krachtig woord vallen De grondwet voor IJsland door den Koningvan Denemarken onderteekend zal deU 1 Augustus in werking treden Volgens dit staatastuk zal IJsland voor al zijne aongelegenheden eene eigen wetgeving ea bestuur hebben De wetgevende macbt zal berusten in handeu van den Koning en do Nationale Vergadering Zoo lang IJsland geen vertegenwoordigen in den Deensoheu Kyksdag heeft neemt het ook gaen deel aan de wetgeving betreffende de zaken van den geheoleu staat Daarenteifen behoeft het ook niet tot de algemoene uitgaven b j te dragen Voor de handhaving der grondwet zal te Kopenhagen oen secretarie verantwoordelijk zijn De Koning zal een stadhouder voor IJsland benoemen De IJslandaobe volksvertegenwoordiging zal bestaan uit 86 leden waarvan 80 door het volk eu S door den Koning worden benoemd Kaatongerectit te Gouda Zitting van Woensdag 12 April 1893 De volgende personen tyu veroordeeld wagens Het te Bleisvjjk zioh te zamen op verboden tijd bevinden in MD bierhuis C U ta BMavijk tot 1 of 2 dagen heohteDisi G R J 8 W J den D en H van D te Bleia wijk H J en H V te Bergscheokoek alten Verwekken v o rumoer waardoo de nachtrust kan worden verstoord T J B O E J S W J den D en C U te Bleiswyk H J eu H V te Bergichenboek ieder tot 6 of 3 dagen hechtenis I L i jo toelaten dat ïntijne herberg openbare vermakelijkheden werden gegeven 2 op verboden uur toelaten van bezoekers io zijne herberg T B te Bieiswijk tot 2 geldboeten vau 3 of 8 dagen hechtenis voor elke boete Zonder de vereischie vergunning van den Burgertieester houden van openbare vermakelijkheden B K zonder bekende woonplaats tot ƒ 5 of 3 dagen hechtenis Te Gouda te koop aanbieden vnn niet geVeurde en goed bevonden visch K van G te Gouda tot 3 of 2 dagen hechtenis Te Nieuwerkerk a d IJsael zeilen in dst gedeelte dar ringvaart waar dit verboden ia A T zonder bekende woooploata tdt 3 of 1 dag hech ton ia Op den openbaren vieg onbeheerd laten staan van een trekdier zonder voorzorgsmaatregelen tegen het aanrichten van sohade te hebbeo genomen H A B te Oapelle a d IJssel tot 3 of 3 dogen hechtenis Visschen in eens anders visohwater zonder schriftelijke vergunning van deu eigenaar H A C H en W V te Stolwijk teder tot 2 of 2 dagen hechtenis Verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kan worden verstoord T H en N de J xoader bekende woonplaats ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bij Ie herhaling A van U te Gouda tot 8 dagen heohtetiia J F te Gouda tot 3 of 3 dagen hechteaii Openbare dronkenschap L Z te Gouda lot I of 2 dagen heohtenis C van V te Gouda tot 2 of 2 degen hechtenis J A TJ te Gouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis W P zonder bekende woonplaats tot 2 geldboeten van ƒ 1 of 2 dagen heohtenis voor elke boete Allen zijn tevena veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang vau 1 dog