Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1893

1893 Zaterdag 15 April N 6021 GODDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentldn kan gesolileden tot eea anr des namiddags van den dag der uitgave Inlevering der ingevuhle Stembriefjes op UAASDAQ 17 APRIL 1S93 van 10 uur voor tot 4 uur namid dags in de fit Janskerk te Qouda UT De onderteekening mankt het Stembiljet van onwaards A van ALEN Bloemist Bleekerttingel Handel In Bloemen Planten BOÜQÜETTEN KRANSEN MANDEN Nouveantés in STELLAGEN GLAZEN enz Onderhond van TUINEN en BLOEMTAFELS by abonnement en verder alles wat tot bet vak behoort 342 Staats loterij 3e Klaau TrekUog vsn Donderdag 18 April 1893 Ko 1014 100 Prijzen van 46 98 1ii 5696 8796 12050 14469 17SS6 19654 893 3114 8145 8891 12154 14840 18553 19740 939 8735 6879 9149 12837 15148 18612 19844 932 4040 6444 9350 12906 15256 18739 20025 1120 4588 8999 9784 13358 15263 18740 20103 1171 4754 7051 10149 18418 15823 18917 20112 1548 6001 7269 10343 13649 16235 19027 20162 1810 5299 7698 10490 13681 16878 19083 203I 1 1647 5301 7824 10618 18725 16419 19428 20S99 1808 6416 8025 10892 14127 16746 19448 20667 1898 6417 8091 11129 14254 18749 19656 21 949 2292 5448 8S01 11416 14483 16768 19617 11991 2687 6689 8466 MAR TBERICHTBN Ooada 18 April 1893 Over lie marlctan beeraoht thans een raste stem miog waardoor oolc hier gemakkelijker vas te verkoopsD Tarwes Zoeuwscho 6 60 a 7 Mindere ƒ 6 i 6 60 Afwijkende 5 s 5 60 Polder 6 26 6 26 Rood 5 26 a 5 60 Angel 5 90 a f 6 26 Rogge ZoeuwaohB 6 i 6 50 Polder 4 60 s 4 90 Gerst winter 8 80 a 4 80 Zomer 3 40 a 8 90 Cheïalier 4 76 a 6 60 Haver por heet 3 30 a 8 90 per 100 kilo 7 60 a 7 76 Hennepzaad Inlandsch 11 a 11 50 BnitenUndach ƒ Kauariezaad ƒ 14 a 16 Erwten niet kokende 8 a ƒ 8 25 Voerorwten per 80 KG ƒ 6 a ƒ 6 30 Boenen Bruine boonen en witte boonen onverkoopbaar Paardenboonen 5 76 a 6 Duivenboonen ƒ 6 40 a 6 80 Koolzaad 8 76 a 9 26 Maïs por 100 KO Bonte Amerikaansche 5 75 a ƒ 6 Cinqnantine 8 26 it 8 60 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen staande Vette varkens red aanvoer handel mat ig 22 a 25 et por half KG Biggen voor ƒ ËnVeland red aanvoer handel matig 22 a 27 et p f half KG Magere Biggen veel aanvoer handel flug ƒ 1 a 1 90 per week Vette schapen en eilammoren bijna geen aanvoer handel flauw J llAtere kalveren groote aanvoer handel gewoon fff a f 8 Aangevoerd 47 partijen kaas Handel vlugger Iste qnal 23 ii 25 2de qual 21 a a ƒ 28 Noord Hollandsohe 22 è 26 Boter goede aanvoer handel gewoon Goeboter f IM K f 1 10 per kilo Welbeter 0 80 ü 0 96 per kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 10 April Leonardus Franoiecua nuders A J van Vliet en G H B van Huet 11 Willemiua Maria ouders A Slootjes en M Melkert Hendrik Bintjes ouders C E C Both en J Lampe 12 Josina Petronella ouders J van dea Bergen 3 P Boot OVEBI EDBK 13 April D A Pensioen 58 j GEHUWD 12 April J de Lange on J van der Louw H Wynhof en G J van Loon J H van da Werken en W A HoogerbeeU H van Maanen en M P de Wilde ADVERTENTIËN Getroawd FaAN 0I8 J BÜSCH BN CLASINA W B TONINO die ook namens wederzydsche familie hnn dank betuigen voor de vele blaken van belangstelling by hun huweiyk ondervonden Schiedam 11 April Ml Biermede berichten wjj Ü de ontvangst der alsmede de Nouveautés voor Costuums Gez MicliaSl Gouda Kleiweg E 66 Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon DOÜDSCHE wmiEiiii mTSCIAmJ H H Aandeelhouders wordt bericHt teg en intrekking van dividendbewijs No 9 hetzelve van af 1 MEI a s met ƒ 50 is betaalbaar gesteld ten kantore der Heeren HARTSINCK Co Amsterdam en M J OGIER Co Gouda De Directeur D C IV VAN DEK LAAR Kerkelijke Verkiesingen 1895 De Kiesvereeniging Kerkelök Beheer alhier heeft in hare vergadering van 6 April 1 1 ter vervuUing van plaatsen in de drie Cclleges voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelijke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het periodiek aftreden van teritond meder Iterkteibare Ijeden ea Aoot vacature tu ehenUJiU ontuta n de volgende Candidaten gesteld Voor t Colleg e van Kerkvoogden 2 Vacatures J M NOOTHOVEN tan GOOB aftnsdende fl J NBDERHOKST 1 2 3 4 5 6 7 Voor t College van Notabelen 7 Vacatures A VAS VEEN aftredende C C KNAAP aftredende A VAN REEDT DOKTLAND aftredende A K VAN DER GARDEN altredende H STRAVEK aftredende D HOOGENDIJK Dr A TAN IJ8ENDIJK Voor de kommissie van Oppertoezieht 9 Vacatures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A KWINKELENBEBG aftredende J F M TEMMINCK aftredende H J Vf HUBER aftredende Mr D J VAN HEÜSDE H GRÜBNENDAAL Notaris J A B VA STRAATEN H RIPPING J H VAN DER TOGT H W M STEEVENS Zö beveelt dringend deze Candidaten aan bij alle stembevoegde Leden der Gemeeite GoHDi iO April 1893 Nament de Kiesvereeniffing voornoemd Het Bbstooti G STBAVEB loco Voorzitter D RÜIJTER Secretarie W KROMHOUT Penmngmeeeter G A D J GABRIJ H JAGER 6 LANGERAAK H OVEREIJNDER KatSectie vrye POORT gunstig gelegen aan den tensingel WykQErs 197 en 197a k d i no 3851 groot 3 A M o A het per 0 wrooM Het benedenhuis is in eigen gebruit bovenhuis is verhuurd geweest voor f 3 week doch is thans buiten huur 1 groot perc PïKO 2 Een zeer logeabel UfJtS met ERF en TUIN naast Wflk Q No 198 kad Sectie A No 3352 2 A 74 c A 75 per igskosten ERF Ijaven groot inbe koop k dagen 4 uur room jemde Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG 1 MEI 1893 sToorm 11 uur in het koffiehuis HBT SCHAAKBOEDC aan den Kleiweg ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Pekc 1 Een flink welingericht woorvHUis met afzonderleken opgang hebbend BOVENHUIS met SCHOUBTJE ERF TUIN en Verhuurd tot 1 Mei 1898 voor ƒ 22 maand met inbegrip der waterieidin m Pbeo 3 Een trÓOKU CM aan de Bleekerskade of Vlaamsche Wjk P No 8 kad Sectie E No 1027 67 c A Verhuurd voor ƒ 1 10 per week met grip der waterleidingskosten Aanvaarding dadeljjk na betaling der penningen Betaaldag 25 Mei 1893 Te bezichtigen op de drie laatate werl vóór den verkoop van 9 12 en van 2 en op den dag der verkooping Nadere information verstrekt t Notaris Breeder tg biljetten De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks nut nitiondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AlHiaderlijke Noqimen VIJF OBNTEM BINNENLAND GOUDA U April 1893 Dfl Se luit kwartierineester A F J Dijkgraaf van het 4e reg iatantene wordt dea l4Q M i overgeplaatst vftD Gouda aaar Leiden Da 2e luitenant W J Prine van het 4e Teg infanterie dio gedetacheerd is bij het korpa genietroepen te D treoht heeft een jaar uon activiteit aangevraagd Heden morgen ten 9 uur is een hit gespannen voor een kar beredeu door een zoon van P L op de Bleekersinget op hol geraakt De bit werd spoe dig gegropen de voermaD heeft zich aan de heup bezeerd terwyl de kar nogal beschadigd is Het mond en klauwzeer neemt te Zevenhuizen weer IsogvBttnrtUind toe tboaat t mns 8 atallen e n Aangetast Ue personen die de besmette hoevea verlaten worden bij den uitgang godeiinfeoteerd De raad der gemeente Zevenhuizen beef besloten tot bet aanstellen van oen onderwijzer aan depchool No Ü en zijue jaarwedde bepaald op 600 Gisteren nacht omstreeks half twaalf sprak een werkman een bet r aan in de Spuistraat te Amsterdam en begon voor zooveel gebleken is met hem over ffde Belgische toestanden te redekavelen Door s mans manier van donn ongerust geworden maekte de aangesprokene alarm wuarop een viertal reohercheurs toeschoten en den man inrekenden Blikbaar lag de politie op den loer immers toen zij naderde FEVILLETOX OUDE LIEFDE DOGE VAN RODEBEEKE S Aldue mymerend was hy steeds doorgeloopen recht uit Hij keek op Ginds bij de Wittebrug stond da electriaohe tram Had by gisterenavond maar geloopen dan was 2e mis ohien niet op t Idée gekomen van die visite t Waa toch wel een beetje beroerd Als zjj hem van middag nu eens weerzoo aankeek als gisteren van middag als zy alloen waren Och hy waa toch waarachtig flink genoeg om ch daartegen te verzotten Wat hij niet wou dal gebeurde ook niet Nu waa hy in de boschjes Aan t eind van t laantje waarin bij liep zag hy een bank slaan Daar ging hij een pooaje zitten zijn pas werd sneller en poedig bed hij t plekje bereikt Zijn hoed werd wat achterover gezet en werktuigelyk begon hy met jSja atok op den grond halve cirkels te beschrijven iJWst zou by wel doen van middag als hij Lienlje eens niet lief bad ala hy zich door niets gebon ma aobtte üé stel je dan voor dat Cateautje eens erg toe kozen eenige andere sinjeurs mö den eerstbedoelden werkman te hulp kwamen hit hasenpad Op het politiebureau aaüg omen voud m n by den gearresteerde tier horl S die hem hoogstwsareohijuljjk niet toebehoorden Het ligt dus voor de hand dat men een zakkenroller had itigerekend die bier in deze drukke dsgsa reeda lijn slag had geslagen De Heer J van t Lindènhout aohryft in ffet Ootten dst het dor commiiste voor bedelaars en landloopert golukt is te Meiaren een half uur van bet station Getdermalaen eeit huis aan te koopen gelegen aan den weg van Utreoht naar Zalt Bom mei Dit buis ia stoo groot dat tnet kleine veranderingen ten minste 200 pysonen kunnen worden onder dak gebracht Het fshoele terrein il rutro 12 bunden groot i Een oQteijteniogsotktwerp JiAgediend voor den spoorweg ter verbinding taé jj itf m te JËU ttOTdan De riohting ia gekozen door de Holl Spoor dio den aanleg ui maken voorgesteld door den Bl dorpachen en den Hoog Oudendijksoben polder den Bergpolder den Ooat Blommeadyksehen polder eu den polder Prins Alexander door den polder Kralingen eindigende ten oosten van bet station Maas met afbuigingon naar Schiedam en Capelle In den Alexauderspolder komt een groot rangeerstation De kosten zijn begroot op 1 900 000 Halten xullen worden gemaakt op verzoek van bet gemeentebestuur van Eotterdam tussoheu de Delfts ha vensohe Sobie en de meest westelijke atbuigiog van de verbindingsbaan en op verzuek van het gemeentebestuur vau Hillegeraberg nabij den Bergweg schietelyk was en alleen kwam omdat zy boopte hem te zien en met bem een oogonbltk alleen te zyn Maar daar wou bij zich niet in denken Je zoudt er waarachtig nog naar gaan ferlangen Ëenigen tgd zal bij onbewegelijk te slarun naar een punt terwijl by zijne pbantasie vrij spel liet Toen schrok liy plotseling op en keek op zyc horloge Kom t werd tyd om koffie te gaan drinken Hij zette zijn hoed recht stak zyn atok tusschen zyne armen door oohter zyn rug en verwijderde zich mei veerkrnchtigen pas zich iu zijn volle lengte verheffend Louise Beelen had toen zij mot mevrouw t huis uitging de meid opgedragen als freule Brealer kwam te zeggen dat ze even em visite waa gaan maken maar gauw weer terug zal zijn Zy moest de freule maar in t salon laten daar was mijnheer Otto t Was nu half drie In t aalon zat Otto met een boek in zijne hand dat by op zijn knie liet rusten Hij had getracht te l zeö maar t was bera onmogelijk zyn aandacht tot t onderwerp te bepalen Peinzend staarde hij voor zi h uit terwijl hij tusschenbeido onrustig ging verzitten Daor ging de huisschel over en een diepe welluidende metaalklank trof zyne ooren Hij wierp t boek voor zich op tafel rfDaar zal je ze hebbeu klonk t aU een zucht Hij stond op blijkbaar niet op zijn gemak ging AD BRTENTIEN worden geplaatst Yan 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCenten GKOOTE LETTERS Worden berekend naar piaatsroimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt In de menagerie van Pez j g e Parys is de dierentemmer Peaire aangevallen en ernstig gewond door een van de twee groote leeuwen waarmee hy voor het eerst in hut publiek optrad De jonge Pezou ging onmiddöllyk in het hok bevrydda liem eo winst de leeuwen in bedwang te houden totdat da gewonde het hok bad verlaten Fearre s toestand ia niet hopeloos Een korporaal van het 7e regiment infanterie te Amsterdam in garnizoen die onlangs aan het hoofd van eenige sociaal democraten geschriften verspreidde in slryd met de bestaande wetten is voor dat feit tot soldaat teruggebracht en overgeplaatst naar het garnizoen Naarden Omtrent het geval van vermoedolyko vergiftiging te Suawoude wordt ons nog het volgende medegqdeeld Dinsdag morgen werd door den man aan Kyne vroaw die nog te bed lag een kop koflBe toegediend waarin xioh een geklopt ei bevond Ds koffie werd gedronken niaar aLipoedig daarna basoa de vroow over erge benauwdheid te klagen en moest zij herhaaldelyk overgeven welke uitwerpselen de man naar men zegt terstond deed verdwynen Twee uren later was de trouw overleden en kon de geneeeheer dr Bochardt van Bergum slechts den dood constateeron Doze snelle dood maar vooral de daaraan voorafgegane verschynselen Joor verschillende getuigen bevestigd gaven alras vermoeden dat dit verscheiden niet aan natuurlyko oorzaken was toe te sohryveu Men verdacht den echtgenoot der overledene van iu deze duistere znak do baud in het spet te hebbon gehad Van eon en ander werd aan bet gerecht lo Leeuwarden mededeeling gedaan dat zich nog denzelfden avond vergezeld van de heeren doctoren Sc h reuder ea Koopen berg naar Suawoude bogaf Hier werd de man aan een pcherp verhoor onderworpen dat echter geeno aanleiding weer zitten en verdiept zich oogenaohynlyk in t boek dat hy zooeven had dicht geslagen De deur werd geopend en Culoau Bresler trad binnen een innemend glimlnchje op 1 gclnat Otto liep haar tegemoet en reikte haar de band Dng Cateau Hoe gaat t je Zyn stem trilde een weinig nOag Otto I Ik boor tot mijn apyt dat Louise niet thuis is Vindt je t niet vervelecd om mg zoolang f ezelschap te houden f tZfll mi integendeel eoo waar feest zyn gaf hij ten antwoord Maar wil je niet wat uittrekken P Ja dat zou ik wel even kunnen dorn Hij grng achter haar staan en was haar behulpzaam torwyl zy zich van baren mantel ontdeed Daar sprak zij zioh orawendond on bem ook baar hoed overreikend Dat mag jy nu eens netjes voor mij ophangen En met hare hand enkele weerspannige lokjea recht strykend ging zy zitten Hij nam tegenover baar plaats Wel Otto boe is t je gisiorenavond bevallen P t speet my dot ik jè niot even heb kunnen spreken Wy hadden elkaar in zoo n tijd niot gezien Bn in de tram ging took niet toon Jooetings er by was Ja ik ben dadelijk na de lancicrs de zaal uitgegaan sprak Otto haren blik ontwijkend Zy keek hem voortdurend aan en hij kreeg lelfcena een kleur Pat moest nu uit zijn Zy doed ook net alaof er niets gebeurd was Zo was beeleraaal niet verlegen Maar zy mocht aan hem ook niets mer