Goudsche Courant, zaterdag 15 april 1893

loht bjj authentieke acte over te dragen de uitoefening van alle zijne rechten op voormelde goederen flf tegen voormelde personen Een nader amendement heeft du bedoeling eena aieuwc elfde afdealing vau zeven artiketan in te lasBohen tot behoud van het stelsel van rehabilitatie Voorts heeft een amendement ten doel te bepalen dat de aurséanoe eindigt met deu dood van den schuldenaar Ëen groot alavensohip onder Fransohe vlag zeilend verliet vdor aenige dagen des arouda Zanzibar maar werd aangehouden door een ofitcïer in een boot run den Britschen kruiser Phüomel Er word om don Frncsohen conaulgezondcfn en deze aanboord gaande vond lastig kinderen die door onder Pransche beBcherming staanda Arabieren van de Roode Zee waren geroofd In den laatsten tijd werden meer j matea door da Znnzibarsche autoriteiten geroofde kinderen iqet hun roovere aangehouden Het blykt dfls dat de Bfitache consul in zijn pogingen tot onderdrukking van den slavenhandel thans goed ondersteund wordt door da iutandsoha ambtenaren De bevolking werkt dit ook in de hand daar niet alleeu slavenkind jren maar ook vrije jaartijkscb door de 3uriArabieren worden geroofd en naar men meent onder gebruik van de Franaobe vlag de waakzasunheid de Briisobe oorlogiobepen werd verschalkt om de geroofde kiuderen van het eiland elders brengen KletahaiMleMji Sterken Oriwk BÜEOEMEESTKBen WETHOUDEBS rau Gouda brenj OQ iagerolg e art 5 der Wet vau 38 Augnatiu L881 Staaliblad no 7 ter openbare kennis dat bü ben sgn ingekomea van de Bavolgwda personen venoeksehriften waarbü vergunning wordt gevraagd om in de by ieders naam vermelde loealiteit sterken drank in bet klein te mogen verkop pen als Kaam van de Verzoeker Aanduiding der localiteit Corn ao Erk Walosteeg Wed van B Maisaar 7 no 69 Jasper Kendrik Blunwstrwit van de Werken H no 1 GOUDA 10 April 1898 Burgemeester en Wel bonders voornoemd YAN BBBOEN IJZENÜOOBN De Secretaris B80UWEB Burgerlijke Stand Moordreout GEBOBEN 31 Maart LeenderI ouders K van Vliet en O He Wit OVBBLEDKN iQ Maart N van Kranenburg 4 m 2 April C C B vau Gennep 10 w ONDBBTROÜWD 30 Maart T Sohep te Groot Ammers en T Dekker GEHUWD 1 ApHl J H Heü te Roeuiv jk en J Snel Uaastreoht GEBOBEN Geerlruida ouders H Kemp en A Stoltvgk Vlist ONDEETBOUWD P Oskam en W Tarlouw Reeuwijk GEBOBEN Jobannes ouders A Krujik en J Verbree Ëen geestige veralHggGefster zegt het Amsterdamsch vWeekbiad noemt do omkeeriug der modo in dit voorjaar ern oorlog tegende kameniers De groote Pargsche dume kleermakera toch bebbuQ sedert jnren geduchte conourreoten in de handige en smaakvolle femmes de ohambre die aan den dienst van hare mevrouw sadert jaren verbonden in het bezit vnn het best passende rmaatlijf haarden oenen Japon na den andoren vervaardigden alleen de decoratie varieerend en voor deze vaardigheid ook evenredig beloond werden Men kan gemakkelijk aan een kamenier 160 frs s maands geven als zij voor 6000 frs s jaars naaiBterskoston uithaalt Tegen deze bevoorreubten nu is de nieuwste mode gariobt dio alles verandert geen naad op zijn plaats laat alle oude rmaatlgven nutteloos maakt en naar het sohijnt door een dilet tante uiet te imitearen is Nu het wachtwoord I830 is trekken de zalen tu bet Louvre woar de schilderijon vooral do porrettan uit dien tyil tetitoongestald aijn veel bezoek men ziet er damee en naaisters om zich in den stijl iu te denken Voor den zomer worden o a gebloemde batiststolfon aangekondigd met witte cbemiaettos en witte ondermouwen zooals in 1830 gedragen werden Wat da rjrand prix brengen zal beet uog geheim maar wordt reeds verklapt Het grandprix toilet schijnt te zullen bestaan uit zwart grenadiena of tu la grec vorm 1830 met kleurige inoruatatien breedon rand van botergele kant en eau cbangeaut transparant corsage met brseden ceintuur in cbangeaut fluweel fiohu Uarie Antoinetts breed uitstaande en de mouwen neerdrukkend Zal de japon van 35 meter stof in deu eersten tjjd duur zgu men zal daarantegen geen koatbaren zomarmantel noodig hebben Een fichu van do stof ran da Japon motnieuweofoudo kanten ia voldoend bjj eoovoudiger Japonnen kan aen korte pélerino Tolataan kostbaarheid is daar geen vereisohte Alteen in den Japon zal men uiet kunnen loepen tenzij deze zelf een kleine pélerine als kraag beeft Van dezs pélerines maakt men den halskrang vaak zoo hoog en diohtgcptooid vau satijnof kant of tutte dat hij op een fraise uit de 15e eeuw gelijkt Deze komen trouwens ook op de platen van 1830 Toor Het eenige wat nog aan den süjl ontbreekt o dit ia wel rerwonderly k zijn de hoeden de Benaaehtige ctpotea van Itatiaansoh atroo of ipiitatie in dien tijd imiteerde men ze zelfs Tan papier worden nog niet genomen veeleer de trioorne Louis XV ran ohangeaot fluweel of donker stroo Deze worden tegen den zomer veel voorspeld I Betreffende hot geval ran vergiftiging te Ëscbaren Ppf Br kan men nog nader mededeelen dat denl lllfden dag waarop V oVerleed de justitie uit tVHerlogenhosch en onderzoek kwam instellen De l wouw bawwjrda dat hot ongeluk vermoedelijk door het aan bet eteti toegevoegde zout zou zijn ontstaan latusBohon werd een halve doos luciferB ontdaan na phosphorkoppen in beslag genomen waarop in verband met de Dinsdag afgelegde rerklaring van den man dat zich op da aoep blauwe rtammeijes Mrtoondeu haar oniniddrittijlce arraatatie plaats rond Bovendien bewees de door twee doctoren ingeatetda prechtelijke schouwing ran bet Igk dat do man wketgk aan vergiftiging orerieden was ZaterdagMond werd zij in hot buis van bewaring te s Her ADV£RTENTl£lN ZIJ die nog iets van dea ondergeteekeude te vorderen hebben gelieven daarvan opgave te doen aan zgn adres 3de HËLMEESTKAAT 19 te Atnaierdam H ENNO VAK GELDER Openbare rrtfKiUtge VERKOOPING De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht ia voornemens op WOENSDAO 26 APRIL 1893 des voormiddagii t n 9 au aan de Bouwmanswoning geteekend C ar 13 ia Benedenkerk nabfl het dorp in het openbaar te verkoopen 5 g ekalfd hebbende Üg KOEIEN PINK KDISffALVERBN 1 GEIT eenige KIPPEN en eene partij Hooi Voorto allerlei MBLKERIJ en BODWE RIJGEREEDSCHAPPEN HORDEN PALBN BRANDHOUT en vele andere goederen mwr Wed M mm Korte Tieodeweg D 3 u het goedkoopste adres van Nintwe paraj uien en r taxatie ADVEBTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het Advert ntie Burean van A BRINKMAN en ZOUN te Gouda gaf iMBt kt yenekside bewuing te neuuD Hetlglc d t inuyr ofd in md der lokalen ran do openbare BOhool te dier plaatse goopeod teneinde eenige inwendige deelen aan een nader ooderuek te kunnen onderwerpen Vu dit cmderzoek ii bij rvmnding van dit BcUr ao Do niota bekend f ewurdeu Ondertnatohen ii in 8uawoud de verbUttrin r togrn don verdaobte zeer groot daar men zluh algmoea Tan z ne aobutd tM rolle overtaigd hoodt Te Laksham in het briuoh indische district Tipparah is naar de Timn of India meldt de onbéachaatde bevolking weer zooaU dat wel moer gebeurt door een panisohea aohrik bevangen Ër is namelijk het gerncbt rerepreid dat naar aanleiding van den bouw van een brug honderd kinderen als offer Terlangd worden De dorpsbewoners trachten zich na duor allerlei middelen tegen dit gevaar e beschermen zelfs hebben zij een strengen waakdienst icgeatelu om het naderen van rrtiemdelinf en te bületten Laksfaam zat door eeu bouw vun da UengalenAssHnt lijn het kruispunt norden ran deze l n met die naar Chandpur en de Fenny ririer zal werkelijk op eeni en afstand van dat punt overbrugd worden Steeds wanneer oen nieuwe spoorbaan wordt aangelegd duiken dergelijke sehrikbeelden up daar hot volk zich verboeldt dat de hoofdjes dor kindoren voor de fundamenten der brug noodjg zyn Om deze reden z ii in Beugaten eenige Bfghaanaohe kooplieden door het gepeupel Termoord dut in hen de verwaobte kinderdieven zag De distrieta ambteoaran zullen echter alle pogingen aanwenden om de inwoners van Lakiham gerust te stellen Of tij daarin zulten Blagen ia eohter Ie betwijfelen Te Baint Malndé Parijs is zdkore Jipart overlodeD en rentenier die bekend was als de korporaal der aansprekers omdat by sedert twintix janr gewoon was alle begrafenissen bij te wonen welke aldaar C is hadden Hy sloot zioh aan bij de aanspraen gaf hun met groote deftigh allerlei Dp merkingea len beste een schoof gehangen krans geen verkeerde plooi ooner liJkwÊ ontging zijue aandacht De rouwdtagauden sprak hy aan vragende naar de ziekte des doodeu hen rartroostonde met hen weenende alsof hg een eigen kind ten grave tnaobt alles met ontwijfelbare oproohtbeid en goede trouw Te Havre hebben Zaterdag de goneesbeeren eon banket aangeboden aan hunnoa collega dr de Bossy ter eere Tan zijn honderdsten verjaardag Hij ia namelijk den 4den April 1793 geboren en bleek niet alleen een uitmuntenden eetlust te hebban behouden maar nog op welsprekende wijze toocien te kunnen lieantwoorden Hij herinnerde daarbij t ee tijn rader lüS was geworden en sprak de hoop uit nog lang aan lijdenden zyuo zorgen te kunnen wijden Trouwens bij da laatste cholera epidemie heeft hij zich zoozeer onderscheiden dat hem een oerepenning werd geschonken Aan een berichtgever der Tempt heeft de honderdjarige als zyn leefregel opgegeven nallea gebruiken niets misbruiken Hy pleegt winter en zomer te 7 uur op te staan en scheert ach zelvon Zijno bezoeken legt hij te voet af By by zoader slecht weer ta it bij wel osus in de tram Hy ia eeu groot liefhebber van koffie in de koloniën dronk hij soma veertig kopjes daags of du nu gebruik dan wol keu Hy zou gewoon met baar praten heel gewoon u a hoe heb je t in Lausanne gahad Catean Wsa t er uogal eeu gezellig leventje hO zeker I t Is er heel mooi en ik heb er veal plezier gehad maar toch verlangde ik weer naar den Haag Als ja ook zooveel aangeaamu herinneiingen hebt niet waarP Je kunt t je zeker wel begrypen r Dat sloeg op hem t Was niet uit te houden Daar kreeg hg at weer een kleur Die oogen maakten hem gek Haaatig stond hg op Wy heblien pas oen nieuw sohilderg gekregen Wil je t eeus zien ffHeel graag sprak Cateau tarwgl ook zg haar atool rertiet Hy had voor tsohilderg post gevat en zij ging vtak naast hem staan Otto zei niets Hg wilde zich tot kalmte dwingen maar t w s hem oumogelgk Onweerstaanbaar werd zija blik naar ha ir toe getrokken Ook zy keek o Een oogenblik zagen zg elkaar diep in de oogen zij lachend met een blos op da wangen hy vruchteloos trach tend d stroom dio in hem opbruisohte tu beteugelen Toen sIq hy zijn arm om haar middel zy vleidde haar hoofd tegen zijn borst en zich zelf niet langer meester drukte hij haar onstuimig tegen zich aau en kuste kuste haar Zoo bielden zy elkaar om trengeld allea rergetend sprakeloos zioh zalig voelend in hunne maobtelooslieid om hun gloeiende hartstocht weerstand te bieden misbruik was leide h niet Ziekten rheumatiekenz kent hij niet andeia dan deer waainemiig b andere Ongelukkig verloor hij voor vier jaar een oog dat hem door een onbekwamen te kwader uur vertrouwden coH a werd uitganomeu De oude heer vindt rooken zeer verkeerd maar hjj heeft het zwak van te snutven In soomlge gedeelten van 4 è teenwht hongersnood Er is nu eena inschrijving geopend om aao de ellende tegemoet te komon en er is reeds eeu Try aanzienlijke aom byeengebraefat De hertog Tan Aumale heeft voor 3000 fr ingesohreyen de weduwe Tan Jules Ferry TOor 8000 fr Zij heeft daardoor eensdeels de nagedaohibais willen eereo van hareu mau die steeds getoond heeft veel belaag te stallen in Algerië en anderdeels zou zij de aam dio de Staat ton koste heoft gelegd aan de begrafenis van baren echtgenoot op die wijze hebben willen vergoeden De oude Mexicaanaohe kalender Dr ë H Brans beriobt in de Allgtmeine Muitchmer ZeOuiig orar een Spaansob Mexicaansch handschrift der 16de eeuw ran groote waarde het is door mevrouw Zelia Nutall in de Florentijnsoha iblioteoa Nazionale ontdekt Bij nauwkeurig onderzoek van deze vondst heeft da geleerde en scherpzinnig uitgeefster eeoe passage ontmoet welke haar ïq het oud Mexicaanache systeem van de tijdBindeelingip jaren maanden en dagen thuis bracht en geheel onverwachts met den schijnbaar zeer ingewikkelden maar in der daad tamelijk eenvoudigen kalender dar Azteken bekend maakte Mevrouw Nutall heeft dit systeem zorgvuldig uitgewerkt en in een 14 meter lange tabel voorgesteld welke bawyst dat de oud Mexicaansohe cyclus een tijdruimte van 13515 dagen omrat en ingedeeld is in 52 rituaal jaren van welke ieder 365 dagen minus 6 dagen tegen bet einde van den cijolas had of 61 maanjaren ieder van negen manen of 265 dagen tevens 37 zonnejaren ran 365 dagen vormende Aan het slot van de maanjaren worden 10 dagen tusacheugevoegd om het maanjaar met hetzonnejaar in overeenstemming te brengen zoodat de nieuwe cyclus wear met gelijke stelling van zon en maan als voor 13516 dagen begon Iedere periode begint met een dag die met oen der vier namen acatl tecpatl call of tochtti aangeduid wordt De bekende sterrokudige professor Norman Lookner heeft dozen kalender onderzocht au gevonden dat hij met de aatrouomisohe wearuei iugau volkomen overeenstemt en tijdens da ontdekkug van Amerika reeds 4000 jaren bij de oorsphJntftlijke bewoners van Mexico in gebruik was Don Uden October Van het vorig jaar doelde morrouw Nutall de uitlïomst van haar onderzookingen aan het te Huelra vergaderde negende internationale Amerikaansche Oongri ts mede en oogste door het mededeelan en verklaren van bare gewichtige ontdekking den bijval der Targaderiug Het faosimile ran hot bedoelde handschrift is reeds ter perse en zal woldra in de uitgaven Tan het Feabody MuBeum der Harrard Uoiversiteit te Cambridge Noord Amerika rersohijnen Voor een der reclttbanken to Londen is aan t licht gekomen dat aldaar meines au vrouwen geëxploiteerd worden door mantajfabrikanteo om mantele die voor 5 guiojes 60 in den winkel vorkocht wordeu te maken roor da som ran één stuirer Men zou ilit niet willen gelooven wanneer het niet was erkend door Henry Meyers winkolier in de Australian Avenue die door eau zijner werksters Mary Ann Ellis voor den rechter was gedaagd om de uitbetaling te vorderen rau £ l 4sh lO g d roor hot vervaardigen rau 127 mantels Daarvan waren er 46 genaakt roor 1 stuirer het stuk en de orerigen roor 3 en 4 stuirers Niet alteen liet deze Meyers roor dit hongerloou werken maar hy betaalde dat loon bovendien uog niet eons uit De uitspraak van van den rechter dat Meyers werd rerooideeld aau mej ËUis het haar verschuldigde uit te betaten benarens de kosten werd met luid applaus door het tairgk publiek ontvangen In eeu vau de Amatordamsohe couranten kou men aenige maanden geledan de volgende advertentie lezen EEN JONGMFJ SCH Gevraagd in een uotte modezaak een flink jougroensch 13 of 14 jaren oud voor loopwerk en om later het vak te leeren tot aanmoediging maandelijka een klein salaris Franco briereu met opgare welke school doorloopen enz onder uo 27668 Bureau Op deze advertentie kwam bet volgend antwoord iu Madam of MademoUellel Gezien uweadrertentie Een Jongmenachff 37368 geplaatst in bet blad genaamd rraag ik de aandacht roor myn persoon Ik rolg op hedan de cursus H B school mat bestemming mij roor poa teryen en telagrapbie te bekwamen daar eobter het getal vrouwelijke aspiranten voor die Takken atifgende is zoo hebt a madame een blijk van doorzicht gegeren door een nieuwe werkkring roor den jonkman te openen ik kan mij niet vergiet hebben joogmenaoh ts een mannel ke titel zoowvl in het frausch als in het hollandaob Ik aag niet eatkeoneD madame dat het loopwerk mlü w l eenigszins togenstaat maar het heerlijk Tcoraitzteht mdohuiI op uw auitier te werdee toagelaten en mijn leven te slijten tuasohen de aanvallige modisten doet mg elke zwarigheid overwinnen Daarbij S gekleed en goed gevoed zooals mgn ouders mij dit rerstrekkan kunoen zal mijn toestand niet te vergelgkan zyn mot het treurig lot dier oegelukkige meisjes dia roor andere modehuizen het loopwerk rerriohlan Kteioe commissiên kan ik per rijwiel vlug en zwierig afdoen en als groote doozen mÜ worden opgeladen zal ik wel zoo rrü mogen zijn mij door middol van het aanmoedigend salaris van een kruier te voorzien Madame ik twijfel niet of u zult op my n aanbieding ragardeeran Tot my n aanbeveling kan uog dienen dat ik een fraai uiterlijk heb zoodat ik een reclame roor uw magazijn zal worden temeer daar ik geen fooien zal oaunemen Ik ben 15 jaar heb oen mooie krullebol en eer ik 16 ben eon knevel desnoods oog eerder met behulp ran mijnheer Theophile Madame zend s v p brieven post reBtai e motto fiink JoDgmensoh kantoor Amsterdam Voor da waarheid van hot bovenstaande zoowel wat de advertentie als wat het antwoord betreft Btaan wij in FoUbaHter In het Vaderland bespreekt een inzender hei wetsontwerp tot vertengiDg der bestaands overeenkomst tusacben don Staat en de Handolmaatschappij Hij wijst er op dat de Maatachappg weiüig bijdraagt tot bevordering van scheepvaart en handel in Indië noch vau do cultuur aldaar Dit wordt bewezen door het feit dat van de meer dan een mitlioen picols suiker waarover de Maatschappij in Indié da beschikking heeft niet ééa piool in Nederland wordt ter markt gebracht torwyl toch een gedeelte daarvan in Indié wordt verkocht om van daar naar Engelaod en Frankrijk te worden verscheept Daarentegen moet de Staat een deel van bare producten in Nederland verkoopen waarvan do Maatschappij ronder eenig risico de toordoelen geniet De vraag ia nu of gedeeltelijk verkoop vnn producten in Nederland niet da voorkeur verdient en ol de vrije concurrentie dan niet tot roordeeliger uitkomsten zal leiden Want zegt de inzender een jaarlijkscho vergoeding van ongeveer vier tonnen gouds voor commissieloon aan éeu commissionair alléon omdat men mat zijn diensten tevreden en hij solieda is wordt in dn tegenwoordigen tyd door niets gewettigd Zelfs da kracht eenor 70 jarige gewoonte kan de overtuiging niet verdringen dat dit is Verspilling van s lands middelen Immers talrijke kritohtige on eren solide bankinstellingen zijn in die 70 jaren ontstaan en van deze zou zeker een groot aantal gaarne bereid wordeu gevonden om misschien wel voor een vierde gedeelte van de jaarlgka te betalen oommiasia aan de Nederl Handelmaatachappg als commissionair ran den Staat op te troden Daarom moet het b de Tweede Kamer een punt ran ernstige orerweging uitmaken o door het niet verlengen van Bet contract niet vele tonnen goud voor de schatkist kunnen wordeu bespaard Te Clarkesvitle in de Veraanigda Staten stierf onlangs oen zeer gezien geneesheer Even voor zijn dood deed by sohriftelyk de bekentenis in 1863 een moord te hebben begaan Een van zyne patifcton de vrouw van een geestelijke was overioden bet geval was zeer belangryk Hij besloot hot lijk op te graven en te openen volvoerde zijn voornemen maar werd door den echtgenoot verrast en tuasohen beiden ontstond aen worsteling waarby da geneesheer don geestelijke een doodelijken steek loebraobt Doodelijk rersohiikt orar zijn onwUUga misdaad bealoot de dokter zijn slachtoffer in de lijkkist waaria de vrouw had gerust te loggen Hij nam da kinderen van deu geestelijke tot zioh en tiet hen al zyn bezittingen na Door de commissie van voorbereiding voor hei wetsontwerp op t failtisaement zyn verBohilleude amendementen voorgesteld Een daarvan strekt om aan alle sohuldeischers met uitzondering van bem die da failliet rerklaring heeft verzocht en elk belanghebbende eeu recht ran rerzet te varleenen tes en de faillietverkiaiing gedurende acht dagen na den dag der uitspraak met recht van hooger beroep by afwijzing door do rechtbank Ëen tweede amendement strekt om den gefailleerde dio goederen bezit ÏQ bot buitenland of in schulden op iu het buitenland gavoatigde personen te verplichten aau den curator Indien die zulks noodig togenboaofa hianangeleid Welk een praohtexem plaar bedeelde vrouw is leami ona de volgende ataaltjes van slim overleg Van ty d tot l d zond zij haar kinderen naar naburige gemeenten om aldaar ouder valsolM voorgeress tegen crediet goederen te bemaofatigen De taetég gelukte aar al te vask m menige winkelier werd het staohtoffer van het bIuwo wijf Om alle sporen te doeo vardwynen werden da kinderen bij hua tehuiakomst door het afsnijden van het hoofdhaar bet sehroei n der wonkbrauwon Bens ook door zo met vitriool in t gezicht te branden onkenbaar gfemaakt De politie noch de bedrogenen herkenden dan bij ondorzaek de kinderen en moesten geregeld onverrichter zake huiswaarts keerea Bulteolaodscb uverzicbt Volgens de lüfaro zullen eenige afgevaardigden bij bet horvat ten dor zitting van de Fransohe Kamer een voorstel indienen lot herziening van de Grondwet door een afzonderlijke vergadering waariu de tegenwoordige afgevaardigd en geen zitting mogen hebben Nadat in de Belgische Kamer de verschillende kieawetvoorïtellen waren verworpen zijn vier nieuwe overgebleven het voorstel Nijsaens voor meervoudig stemrecht volgens verschillende bewijzen van welstand een van Woeste voor een 10 frs census met voorwaarden voor bekwaamheid een van Coomausom 10 pCt der mannelijke bevolking van alle gemeenten kiezer te makon en aen van Coremans tot invoering van algemeen atemreobt op SS Jarigen ouderdom en een dubbele stom op 40 Jaren AI deze voorttetten zijn uaar da oommissia gazonden zoodat men dus opnieuw beginnen kan Het voorstel Beornaert De Smet voor huismanskiesreoht ia verband met bekwaamheid verkreeg 91 tegen 61 stemmen vun de vereanigde tinkerzy de zoodat 11 stemmen ontbraken aan da vereiachta meerderheid De heer De Kerkho e trok zjjn motie in Het volk is zaer opgewonden Van de Btemmmg over de talrijke voorstelten en amendementen begrijpt het alleen dat bet algemeen stemrecht verworpen is De EociaUatiache leiders Volden en Moreau houden op roerige redevoeringen Toch ia nadat eenige bsldadigbeden gepleegd en eenige personeu in beobtenia genomen waren de rust teruggekeerd de bezadigde houding der groote liberale bladen maakt ernstige ongeregeldheden zeer onwaarschijnlijk Terwijl in de Duitache bladen nog dagelijks berichten vindt van vergaderingen waarin de wensch naar eene berredigonde over lhiBtemming omtrent bet legerplao wordt uitgesproken was men inzonderheid niouwagierig boe het met de behandeling van dit onderwerp zou afloopen is de groote vergadering van vertogeawoordigers der eoonoraisohe belangen uit de Hg nprovincie on Westfalon die te Keulen was bgeengaroepen Thans heeft deze vergadering plaats gehad en na alechts wejnig diacuasie werd met algemaepe stemman het volgend besluit genomen De lalrijk ter yorgadering opgekomen tot verschillende partijen behoorende vertegenwoordigers der economische belangen in de Uijnprovlnoie en Westfalen geven als hun overtuiging te keanen dat een versterking van Duitachlands militaire positie eene politieke noodzakelgkheid is eh richten daarom tot I den Rijksdag het dringend verzoek te traohten zioh met de bondsregeeringen omtrent het legerplan te verstaan De verhoogde lasten aan de uitvoering van hel plan verboodeo zal het Duitsohe volk bereidwillig dragen ten einde voor het vaderland ook de z euingeu dos vredes te verzekeren Uit de disoussie over Home Ruta moston wij nog melding maken van de rede van bet hoofd der ParneltistAu Redmond Hg verklaarde zioh roor de tweede lezing maar alteen als eeu middel om zoo spoedig mogelyk te geraken tot da bahandrliog der artikelen waarby de noodlge amendementen zouden worden ingediend Namens de Rageering sprak de Minister voor Schotland sir George Trevelyn die beweerde dat de Protestanten in Ierland nog niet aan vierde der bevolking uitmaakten Hij ver eet de oppoBitie au inzonderheid aan de Uuioniatische oud Minialers ühambertain en James dat zÜ zich vroeger voor het behoud der lersche afgevaardigdeu in het Parlement hadden verklaard en nu dit unt was toegeataand Waren zij daar weer tegen De bedreiging dat Ulster zioh met geweld zou verzetten werd door hem onzinnig geacht er kon geen bnrgerooric zyn want de schreeuwers in het noorden van Ierland zouden het wel bij aohreeuwen laten hü vieoade eohter dat hun uitingen hier en daar tot wreedheid en geweld zoudan aanleiding gevenjegensKatbolieke minderbeden Tweahonderd liberale leden van bet Lag erhui8 teekendon een voorstel waarbij Gladstone wordt verzocht Vrijdag zoo mogetijk de discussie over de weede lezing ran Home Eute te laten eluiten G aA jtone wil daar echter niot van hooren