Goudsche Courant, zaterdag 15 april 1893

1803 De mtgave deser Oonrant geschiedt dagelgks 1110I aitzondering van Zon en Feeatdagen Oa prg per drie maanden is 1 25 tranoo per psst 1 70 llaottderlijke Nommer VIJH CENTE N BINNENLAND GOUDA 15 April 1898 Heden overleed een onzer geachte ingezutenea die tal van jaren werkzaam was in het belang van Gouds s iawonera Dr V Bomeijn die ala geneesheer veler vertrouwen genoot totdat hy onlangs wegene zyn hoogen leeftijd meende zijii praktijk te moeten neerleggen heeft zich hoogst rerdionstelyk gemaakt jpgen velen In alle standen der maatflohappy had hy vele vrienden en ook verscheidene Col eKies hadden het voorrecht hem jaren achtereen in liuu midden te bezitten o a het Kerkbestuur der Remoilstrantsche gemeente het Burgerlyk Armbestuur en het Oudemannenhuis Hoe bemind fn gezien hü was bleek op ondabbelzinnige wyze by bet jubileum dat slechts eenige maanden j ledflD door hem werd gevierd Zyne nagedachtenis aal lang in dankbare herinns riug blyven leveu De hh J A van der Brugge alhier en J O Matee te ZerenhuizeD deden gisteren te sHageaktoeiamen voor lager onderwijs Ds heer O W J Natzijl alhier deeil gisteren te i Hago akte examen voor lager onderwijs en voor de vrije en orde oefuoingen der gymnastiek De miniat er van financiën maakt bekend dat de bussen bestemd voor de ontvangst der aangiften in de vermogen e belasting zullen zijn geplaatst in elk der kantoren van de registratie en van de sucdetaie MIJN ZWAGER i Ik werd dien avond zeker door iets opgehouden vont hei was bijna middernacht toen ik in de club kwam Ën ik ben een verklaard vijand van laat komen want ton eerste zijn onze beste k den nu getrouwd en solide eohtgenooten die op zjjn hoogst tot een of twee uur blyven eo ten tweede nemen degenen die vroeger gekomen zyn do gezelligste plaatsen aan de kleine tafeltjes in beslag terwQ l voor de latere gasten slechts de plaatsen aan de vervelende groote tafel ovorblyven De meeste leden onzer otub behoorea tot de beoefe naars der achoone kunsten Nu en dan wordt er wel iivaar eena eeu bankier toegelaten die den naam heeft OM Maecenas te zijn maar de meeste lieden die men bier oium et zijn sohryvors tooueelspelers beeldhouwers of schilders De soupers die altyd ZatordagsITonds om elf uur plaats hebben schenken getogenbeid tot ongedwongen onderling verkeer Na een week van AKite en arbeid komt men byeen met zyn vrienden Itt heeft een plaats waar lavü gezellig kan eten wken en rookon en waar men altijd een pretty nokje vindt om met zijn kennisson te zitten Zaterdag 15 APRIL des avonds ten 8 aur OPENING VAN HKT J SIGAREN MAGAZIJN KIOR TE a IEISrr BV7 3E C3 13 15 van LOUIS LIESKEB Kerkelijke Ferkiesingen 1895 De KiesTereeniging tKerkelyk Beheer alhier heeft in hare vergadering Tan 6 April 1 1 ter TervnlliDg van plaatsen in de drie Gcjleges voor bet Beheer van en Toezicht op de Kerkelijke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het periodiek aftreden van terêtond weder herkUêbare tjeOeu en ioot vacatures tusêChentijda ontstaan de volgende Candidaten gesteld Voor t CoUeg e van Kerkvoogden 2 Vacatures J M NOOTHOVEN vak GOOB aftredende H J iNEDEBHORST Voor t College van Notabelen 7 Vacatures 1 2 8 i 5 6 7 A vi VEEN altredende C O KNAAP aftredende A VAN REEDT DORTLAND aftredende A K VA DBK GARDEN altredende H STRAVEB altredende D HOOGENDIJK Dr A VAK U8END1JK 1 2 3 4 5 6 7 8 Voor de kommissie van Oppertoezicht 9 Vacatures A KWINKËLENBERG aftredende J F M TEMMINOK aftredende u H J W HUBEB aftredende Mr D J VAK HEÜSDE H GBOBNENDAAL Notaris J A B VAK 8TRAATBN i A H RIPPING J H VAN DEE TOGT 9 H W M 8TEEVBNS Zg beveelt dringend deze Candidaten aan hg alle stembevoegde lieden der Gemeente GoüDA iO April 1893 Namena de Kiesvereeniging voornoemd Inlevering der ingevulile Stembriefjes op MAASDAO 17 APHIL 1893 van 10 uur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te Ooudai mr De onderteekening maakt het Stembiljet van onwaarde Hkt Bbstuüb G STBAVER loco Voorzüter D RÜIJTEE Stcrelarü W KROMHOUT Fmningmeeeter G A D J GABRIJ H JAGEB G LANGERAAB H OVEBBIJNDEB GRANDS MAGASIN8 BOURSE BBÜXBLLJSS Les plux Beaux et Vastes Magasina de Noureautéa de p Belglque a GUILLON C Foumisseura de S M la Reine den Belgea seissoen welke twee honderd gravuren van de nieuwste mode voor Damos Heeren en Kinderen als ook verschiHende opmerkenswaardige koopjes bevat De stalen en bestellingen worden gezonden vr van vracht en inkomende rechten StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Üniversiteita Prof Gehm Hofrad Dr Harleu Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitstsekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude Incht is t bijzonder aanbevelenawardig een bonbon te gebruiken De Oroote Maga iJnen delaBOVB8B te Brussel zenden gratis en franco in geheel Hollancl hunnen prachtigen geïUuBtreerden catalogus van noureantés voor het Verpakking G ele pakjes 4 85 cent Alom verkrijgbaar Gouda Snelpersdruk vaa A Brinkman ZooN Aan allen die last hebben van het nitvallen en vroegtijdig grijs worden der hoofdharen wordt met vertrouwen aanbevolen Prof Pergrer d i lion HAAR EXTRAGT Na een kort gebruik za men ondervindea dat het uitvallen der haren ophoudt en de grgze haren langzamerhand een donkere tint aannemen zouder dat het extract eeuige kleurstoi bevat Pr a per flacon met gebrnikaaanwgzing 40 cents verkrggbaar by Wed Bosman iOUdi W e l N Sanden Leiden A Prioi Ze enhuiMD W Liifthelm Voorburg Wed G WilheliDugWoml A Bob Berkel Uea biede het Geluk de hond 500 000 Mark ala hoofdprija in het gelukkiftst geval biedt de □ ieunsle roote Geldverlotlii die door do Uooge BegeeriüK van Hamburg goedgekeurd eu gasraRrborgd is De vooraeeliga inriclitint van het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden ia 7 voilotingor van 110 000 iDteU 55 400 prijzen bedragende 10 452 425 Mark ter Volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale pnjzeu van eveatuae 500 000 nark bg uitnemendheid echter 3pryienaM 16000 JJ6 pryzen a M 10000 56priJEenaM 5000 106 prijzen a M 3000 258pryzeuaM 2000 ÖprijzeDaM 1500 756prijaenBM 1000 1287pryzenaM 500 SSdgOprüsennM 148 18091 prÜBenaM800 200 IBO 127 100 94 67 40 20 bta Iprys èM 300 0001 prijs h M 200 000 Iprys iM lOO OOO prijzen a M 75 000 Iprys aM 70 0001 Iprys aM 65 0001 priJB aM 60 000 Iprys aM 55 000 2pryzon M 50 0001 prijs a M 40 0006 prijzen a M 20 000 Be prystrekkingen zga voigens plan van wege vastgesmid Voor de aanstaande eerste prgstrekking deser groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting ko t 1 geheel origineel lot atoohts M 6 of 3 601 lialf ff ff ff ff 3 H 1 80 1 kwart n n iVs 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle aommissiea worden onmiddellijk met de grootste zorgruldigheid uitgevoerd eu ieder speler ontvangt van ona de met het wapen van den Staat voorziene Orl lDeele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereisohteoffi ieele plan waaruit de verdeeliug der prijzen op de verschillende t las8en alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis b geroegd on Eendoa wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de otlioieele Üjaten Do uitbetaling der prijzen geaohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staai en kan door directe toezending of ook naar vorkiexing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkatelligd worden Ons debiet ia steeds door hot goluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke pryzen hebben wij meormaleo volgens officieele benyeea de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Beguustigerameh uitbetaald o a Hark 250 900 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het iB te voorzien dat bij deze op den heohtsten groudalag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestelliugen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor don lu MKI e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hambaric P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wy by het begin der nieuwe verloting ter deolueming iaviteeren zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstiger te verwerven N 6033 Maandag 17 A rll GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AD BRTBNTIEN worden geplaatit van 1 5 regels i 50 Oenten iedere regal meer 10 Centen 6K00TK LETTERS irorden berekend naar piaatarnimte Bovendien worden alle Advertentiën grïftii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe inzending van advertentlön kan gesotuedau u Mn uur aoB namiddags van den dag der uitgave BU deie Courant behoort een Bijvoeisel roohten en bovendien ia de isoretarie van elk dervolgende gemeeuien iu de Fxovineie ZuidHoMand Hillegom Katwijk Warmond Zoeterwoude Alka made Bodegrave Nieuwkoop Aijswgk Sturopwijk Voorburg Wassebaar Zoetenneer sGravenzande Loosduinen Naaldwyk Hellavoetslms Zuidland Maassluis Ouwerschie Vlaardtngeu Hillegeraberg Kralingen Zevenhuizen Middelharnia Ouderkerk aanden IJiel Oudewnter Sohoooboven Waddïngsveen Charloia Ei lderkerk Zwyiidreobt sGravpndeei Puttersfaütók Strijen Zuid Bejor and Alblasacrdam Goudriaan Molenaarsgraaf Paieodrecht Streefkerk Hardmgsfpld Moerkerke LeeWOn I I Id de op 18 April gehoud a vergadering vaa deafd Amsterdam van bat Ned Ond Oen kwam o a bet volgende voorstel aan de prde dour 10 ledeo I ingediend I ff De algemoeoe vergadfiriiig ipfelce als haar oordeel uit dat ook voor den ondertl ll onverkort worde gehandhaafd het grondwettig re bt om getuigenis if IS l gen van zyne beniw tt vp politiek of eoo nomiieh g bied welke ookj en om aioh aan te sluiten by elke niet by een wet noch bij een rechterlyk vonaie verboden vereeniging Na uitvoerige discussie werd dit voorstel aange uomeo met 3 legen 60 stemmen Zwitsersche arbeiders gehouden Onder de drieboDderd af evaardigden waren er van allerlei richting broederlijk bijeen vurige socialisten ala Seidel eu niet minder vurige katholieken als Deourtins Het congres heeft omtrent drie belangryke vraagstukken uitKpraak gedaan Op voorstel van don arböids secrotaris Greulich baaliste het dat de verpliohtn verzekering waarvan het beginsel door het Zwitsersche volk by referendum is aiingonomec als volgt behoort te worden geregeld de verzekering tegen ongelukken komt ceheel ten Is te van don patroon zij maakt deel uii vaa de aigemeene onkosten zynor onderaaraing de verzekering tegen ziekte komt geheel voor re y kening van den arbeider en de ziekeofoudaeu moeten door hemzelven worden beheerd De geneeslAindige hulp en de medloynen moetaa van wege den staat of de gemeente worden verstrekt Op vooratel van den radicalen afgevaardigde Favon gpralc het congres zïoh uit i66t de verplichte vakvereeniging in dien zin dat elk patroon en elk werkman rechtens deel uitmaakt van een vakver eeniging Het congres was namel k van meemng dat elke wetgeving op den arbeid moet raislakken als zij o n r V uwD luiBiuannii B niet ruat op den grondslag dor verpliobte va eeniging Wy lezen in het leidicHe Ml Het Ie Aarlaoderveen verspreide bericht als zou zekere A v W op het dorp aldaar woonachtig aan Aziatische cholera zyn overladen is volgens verklariLg van een arts onwaar Wel ii de patieot na een leiden van enkele uren aan hevige diarrhee overleden Verleden week weid te Biel het congres der De vak vereen gingen zouden moeten bestaan mt twee groepen die der patroons en die der werkliaden Deze groepen moeten zich verstaan omtrent de voorwaarden van het loeriingwezen den arbeidsdag en de loonen De besluiton door de vereonigingen genomen habben kracht van wet voor alle patroons eo werklieden van de betrokken gemeente In elk kanton bestaat eeu kantonale bond van vakvereenigingen die uitspraak doet omtrent alle reclames die in het kanton ryzen tegen de beslissingen en dia tevens de Conflicten beslist welke ont FEVILLETOIM gelaat was half aobucbter half zelfbewust De kelluer trok de fleaschen open Mr Cookahaw boog zioh tot mij en leide op welwillenden toon Ik ben dubbel blij vandaag kennis met u gemaakt te heben omdat ik juist dezen namiddag uw interessant opstel over vhet sonnet en zijn geacbiedeois bad gelezen Ik betuigde mijn dank voor zyn vriendelyko beoor deeling en Mr Cockshaw ging voort nU zelf achryf niet ik wou dat ik het kon Maar mijn zwager ataat eenigermate in lietrokking tol de letterkunde hij is uitgever compagnon der irmi Carpenter Co Op dit oogenblic zag Aatroyd onzen vriend Harry Brackett die juist in de deur versoheen ffHier Harry riep hg ga bij ons ittan om het afscheidsmaal met ons te gebruiken Ik heb u in geen eeuwigheid gezien en morgen vroeg ga ik naar Australiè l8 Amerika u niet genopg meer P vropg Harry Brackett terwijl hij op zyn gemak btj ons ginir zitten wNeen mijn waarde in deren tyd e kor niet Een nieuwen president voor do Vereeni do Staten kiezen vindt bet groote publiek veel iiardigur dan oen voorstel ing in don snhouwburg Ja lelaas dat ib waar antwoordde Harry Vt weet ook niet hoe ik de belangstelling in myn alog bij Gotlyabury levendig zal houden Astroyd sag de uitdrukking van verwondering die bij deze woorden over het gelaat van ons nieuwe club praten Uit het SngeUck Toen ik de leeskamer binnentrad kwam Astroyd eoQ bekend tooneelspnler my haastig tegemoet ffArtbur zeide hy verheugd ygy komt alsof gij j geroepen waart Gij moet als rierde in ous verbond I aan ons tafeltje komen zitten Vanavond morton wy samen nog eens een flesch drinken want het is voor langen tycl de laatste avond dien ik in de club doorbreng rGaai gy dan weer op reis vroeg ik met levendige I belangstelling want ik mag Astroyd gaarne lyden eu ik weet dat ook de anderen zyn vertrek zulleQbetreuren Ditmaal ga ik naar Amtrolië antwoordde hij Dertig percent van de ontvangst en vijfhonderd dollars per week gegarandeerd Morgen vroeK moet ikweg en ik ben nog niet half klaar met het pakken Daarom wilde ik nu ook een beetje gauw het etenbestellen Bovendien moet ik u nog in keiinis brengenmet een vriend van my Nu eerst pg ik een heer die naast Arthur een weinig aohterwaarta stond i Mr Harrington Cockahaw Mr Artur Penn Terwyl wy elkander de hand drukten zeide Aatroyd rrCookslinw is een nkuw lid van onze club T rwyl wij naar de etzaal gingen en plaats namen aan de tafel zag ik ons nieuwe otublid tens nauwkeurig aan Mr Cockshaw woi een kleine onbeduidende fiijuur met een omhooggedraaiden asohblonden snor Hy had liohtbruiAe oogen en de uitdrukking van zijn