Goudsche Courant, maandag 17 april 1893

Heden orerleed myn hartelijk geliefde Echtgenoot de WelEdel Zeergel Heer Dr A R031EIJN in den oaderdom van bgna 81 jaren Wed Dr A ROMEIJN Gjiido 15 April 1893 Dit zou volgens hemi op doelmatige wijze kannen worden bereikt indien de gemeenten arbeidsbeurzen in het leven riepen welku kosteloos jk tusschenkomst verleenden De ABegiofungdH t verklaart verder dat hg in het vervolg V Bzing van bezwaren van niet ondersteunde pursonenVtleed dan bg het districtsbestuur steunen zal wanneer aan hem die de bezwaren inbrengt door het stedelijk bestuur een gelegenheid tot werken is aangeboden maar daarvan door dezen geen gebruik gemnakt is Als teeken des tijds is deze circulaire zeker merkwaardig in hooge mate Sociaal Weekblad Te Napels hebben 800 werksters van de sigarenfabrieken den arbeid gestaakt zij hebben de hulp van den prefect en van de pers ingeroepen en ook een adres gezonden aan den jongen prins van Napels Zg verklaarden dat zg zich niet langer geweld wilden laten aandoen want dat was het als meu haar slechte tabak te verwerken gaf eu wanneer ij hare sigaren inleverden het loon verminderde omdat t werk niet mooi gunoeg was Dat is t ook zei een der dames lu het bureau van do Mattmo als men ons 500 bladen tabak geeft en eischt dal wij er 600 sigaren van maken op die wijze moeten wij or wel touw led r stukjes hout of haarlokken lu stoppen De slechts behandeling der werksters komt ten nadeele van de roukers Onlangs zegt het Leid ck DU ontvingen wg de volgende briefkaart uit Schoueberg bij Borlijn UEil verzoek ik om enn paur profenummuru van U tgdiug omdat ik leer de botlaudach spraak en geloof dat het mg ts nuttig te lozen een bollaudsch tgdiug eu ib wil derhaife auonueeren op U dagblad Om een snell toezending veezoekend met grootste hoogachting enz itofn toMehea de groep dar patroons en die dor werkliedeu Eiattfllük bestaat er eea Iftadsbond ofsr geheel Zwitserland ran alle TereeoiRingeo in de ksDtoaa die uitspraak doet omtrent de reclamefl tegeo een kantoDalen bond en de oonflicteo uit deu weg ruimt tosschen kantonale commiBfiën De Bonds en kaotoDale regeeriagen hebben h t recht ziüh in de commisaien te doen vertegenwoor digen door afgevaardigden die een raadgereHa item hebbeu Op roorstel van den bekenden iorloedrijken ka tholiek demokrattBchen afgefoardigde Decurlins werd een motie aangenomen waarbij alle georganiseerde arbeiders worden uitgenoodigd tot een actieve propaganda voor de internationale arbeidswetKertng met ersoek aan de Zwïtsersche Boadsregeering om te Bern enn conferentie te beleggen der georganiseenle arbeiden van alle lauden ten einde deze kweilie te bespreken en met uitnoodiging aau de katholieke arbeiders om eene internationale beweging op touw te zotten ten einde de beginselen te rerwfzenlgken neergelegd in de Eucyoliek van Paus Leo XIII Kog heeft het congres o a de weusohelijichDid ailgosproken dat de wettelgke arbeidsdag van elf uren mogo worden gebracht op tien dat de bescherming der wet worde uitgestrekt ook tot de arbeidsters die buiten fubrieken werken on dat aan het Arbeidssecretariaat twee nieuwe adjuncten mogen worden toegevoegd een voor de textiel en een voor de metaalindustrie Van het eiland Aodros wordt een verschrikkelijk voorbeeld van bggeloof gemeld Een boer op het eiland leed aan een Ewerende lip on weldra werden ook de andere deelen vail bet gelaat aanitetast Hg weet de schuld hiervan aan een overleden vgand en groef daarom a nachts diens lyk op en doorboorde het hart met een mes terwyl bij voeten eu handen van het Igk afhleutf Een treurig familiedrama was Woensdag aan het cordeel der rechlbanft ie Breda ondetworpen Als beklaagde verscheen jregoriua van Bergen bö jaar landbouwer te ï undort geschorst onbezoldigd rijksveldwuchter gedetineerd ter zake dut hg in deu namiddag vao 10 Maart j 1 opzettetyk uit een met hagelpalronon guladeil dubbelloops jachtgeweer op zeur korten afstand en met het doel om hem zwaar licbamelgk letsel toe te brengen een schot heeft gelost op zgu schoonzoon Jansen Deze iverd daardoor getroifeii in hei linker been ter hoogte van de knie dat gehefi verbrijzeld werd met het gevolg dat doo de daardoor ittstaane verbloeding do dood ongeveer een half uur nadat het schot was gevallen is ingetreden Uit de bebaudeling der zaak waarin tien getuigen gehoord werden blijlct dut de bokUagde een oppassend man die alles voor zgne kinduren opofferde ernstige grieven tugeu den schoonzoon had Nadat deze den giwaoheu dug met een kamerbuks door liet dorp geloopen eu de i amen van het huis der sohoou ouders waar zijne vro uw om verschillende redenen van hem weggeloopen vertoefde vernield hati nam de vader beklaagde eindelijk een geweer uu toste bet noodlottige schot Het O M eisohte anderhalf jaar gevangenisstraf De verdediger pleitte noodweer i O vereen komstig decen oisoh is beklaagde scbuMig verklaard uau zware mishandeling die deu dood teu Ken oud man bad dit ontdekt v ertelde de daad overal eu was voornemens de overheid er mede in kennis te stellen Uit moest h evenwel laten toen hy bemerkte dat ook zijn soon aan gelijke misdaden schuldig was Deze zoon had brt graf van zijn eigen moeder geschonden hopende daardoor zijn vrouw te beveiligen van kraamvrouwenkoorts Hij sneed het lijk in stukjes en verspreidde die Het blijkt dat dit bijguloof nog zeer verbreid is zoadat het de vraag is lioeveel Igkeu nog in hun laatste rustplaats zich bevinden Ëen merkwaardlee circulaire In een circulaire gericht aan de besturen der steden met medr dan lOOOO inwoners in zjjn district wyst de nKogierungsprasident vau Liegniaz In Silozie op het bekende feit dat de arbeidersbevolking in steden aanhoudend toeneemt en dst daardoor het aantal der personen die hoewel bekwaam en gezind tst werken niettemin in den winter tengevolge van gebrek aan werk niet in staat zgu zich eelf en hun huisgezin het noodige levensonderhoud te verschaffen voortdurend aangroeit De genoemde Kegierungsprasident besobouwt het als een eerst laak voor de gemeüutebeaturen alle persoueu die daartoe bekwaam en gezind zgn door geschikt werk in de mogelijkheid te stellen zich zelf en hun huisgezin zonder hulp dor openbare armenverzorging te onderhouden iid vloog en haastte zich den pas aangekomene voortestelleu Mr Braokett Mr Cockshaw Mr Braokett is ondernemer van het panorama Do Slag bij G ettysbury voegde hij erUg mKh ik zul weldra op hrt slagveld begraven worden meende Braokett asIs ik niet iets kan bedenken dat de algemeens opmerkzaamheid trekt Ik zou ibnken dat zulk een kunstwerk geen biBondere reclame noodig had zeide Mr Cockshaw glimlachend Gislerun had ik het genoegen om het panorama voor de tweede maal te zien Hfl is prachtig geschilderd buitengowoon levendig en geheel orereeDkoraatig do waarhoid zooala mon mij tenminste getegd heeft Ik heb zelf den slag niet mecftemaakt maar ni n zwager koromandeerde een brigade uit Noord Carolina en verloor daarbij een beer uyt weet niet of een invalide mot één been zou trekken zeide Braokett hatHuid De uitlegger dien wg nu hebben deugt niet reel maar hut is ook moeielijk om iemand te vindi ti die er uitziet als een oud soldaat En dan zgn naam is ook wat waard Itij ia zoo kort dat w j hem met groote lettura in één regel kunnen laten drukken Kolouel Mark Day I ik wed dat het de twee kortste namen in de Vereenigde Staten zgn wHot ia oen korte naam zeide de kleine man blgkbaar leriieugd dat hjj zich weer in het graprek kou mengen HoL is werkelgk een korte naam Maar i ik weet er een die nog korter is Mgn zwager beeft in den zijne ene letter minder en één lettergreep meer hg heet Ëli Low Harry Braokett zag het nieuwe lid aan alsof hg hem een ironisoli antwoord wilde geven maar hg bedacht zich en zweeg Toen Mr Cookslmw echter weldra weer iets merkwaardigs van mijn zwajjer vertelde zag ik dat Braokett hem opmerkzaam jaanzag Het verwonderde u ij dau ook niet dat Braokett mij toen de anderen verirokkuu nog even terughield en vraagde Zeg eens Arthur wie is tooh eigenigk die kleine man diu met zijn zwager V Ik antwoordde dat ik Mr Cockshaw vandaag voor het eerst gezien had on dat Astruyd hem mg als oen nieuw lid onser club had voorgesteld O zoo daarom heb ik hem dau vroeger nooit gü zien Zflide Hraokott frEen raar heer hè f En om het andere woerd haalt hg zijn zwager erhg Ik bon nienwagiyrig wie en wat bg eigenlijk is Om Harry s nieuwsgierigheid te bevredigen vraugdrn wij aan een dozijn menschen ofzg iets van het nieuwe lul Mr Cockshaw Wisten maar niemand kt nde hem Blijkbuiir was Astruyd de eenige van ons die hem reoda vrooger jrezien hnd Wij lietoii het introducUeboek halen os te zien wie hem hful voorgesteld Daar stond dat J Harrington Coukshaw was voorgesteld door Mr Joshua Hoffman den bekenden millionair en philsutroop en door Mr 1 John Cnrkendalo den VicePresident der Levonsverze gevolge had en veroordeeld tot iVi ji gevuigenisstraf Dodonaeui Junior schrgfl in De Avuierdammer Weekblad voor NedtrUaul net te Assen verschijnende blad FloraUa heeft ontdekt dat men bgna in elk land eene nationale bloem heeft m r in Engeland nc met Floralia noemt voor Engeland de Primroie Primula acaulit op zgn Hollaiidsch sleutelbloem dai is een kleine vergissing De Primroie u na den dood van lord Beaconsfield de bloern der Tories geworden maar nooit een nationale bloem Nationale emblemen zgn in Grooi Brittanje de roos voor Engeland de distel voor Schotland en de klaver oor Ierland Zoo kan men ook bezwaarlgk de korenbloem Cenfaurea cyanuê de nationale bluem der Duitscbera noemen omdat zij de lievulingshloem van den ouden keizer Wilhelm was en evenmin de M e Fwla tricolor maxima de nationale bloum van de Yankees ornaat zekere heer Buttler haar daarvoor heeft aanbevolen Ook zou een wijsneuzig loensob kunnen vragen of Boulanget s roode anjelieren dan ook geen recht op veimeldiug hadden en welke nu eigeulgk de nationale bloeraren zijn van bgua elk ander land Maar waartoe al die vragen P Het staat vast dat we in Nederland nog geec nationale bloem hebben En ho minder natioimle bloemen er nu elders zijn des te geroukkolgker wordt voor ons de keuze K omHan zegt Floralia laat ijwe gedachten er eens over gaan en kiesi voor Nederland eens eene nationale bloom Uenkt vooral om eene bloetn die tegen 81 Augustus den Terjaardag onzer geliefde koningiu Wilhulmina in volluu bloei prijkt Laten wg ons op dien dag allen tooien met diezolfde bloem en laten wg onze kenuiasen eu vrienden er op attent mukeii dnt ze dat ook doen Zoo zullen wij voot Nuderlftiid eono nationale bloom krijgen die naar wg hopen door onze koningiu zal worden aangenomen Laat ieder de blouni die hem het meest geschikt schgnt aan ons adres 0 geven wij van onzen kant zullen dan do volledige lijst opnemen en daarna met een yoostel voor den dag komen Van af heden wordt de Igst ter inschrijving geopend zond daarom den naam van de bloera uwer keuze aan ons adres Het 18 mgu plan niet om mede in te schrijveu maar alleen om de lezers van uw weekblad van advies te dienen aU zo er van gediend willen lyn Daar de redactie van Floralia met haar potjeslatgn zoo gul is zttl ik hier ook de latijnache namen opgeven De vingerwyzing van Floralia volgende denk ik allereerst aan het klriina koninginneije en zou ilan Maagdepalin Fmca minor recommandoeren Wu men de koninklijke familie in t algomeen bedenken dan komt de Oranje Lelie Ltlium bulbiferum var croceum ik aunmerking In achoono o ereenstemming met ons wapen zon de Loewenbok zijn Hiervoor wga ik op de kloine Leewenbek Itnaria minor want eene groote dito hebben we bier niet Du vaUcbe en de gemeene i Spuria en L Fugaris mogen natuurlgk met in aanmerking komen Onze bescheiden plaats onder de Europeesohe natiën zou ons doen grijpen noar het Madeliefja Belli pareunia het nederig viooltje krijgen de kering maatacliappy Metbusalom Jammer gonoog konden wg bij geen van beiden navraag doe i daar de eersie op zgn yaohl in do Muldellandscbe Zae ertoefde terwijl da laatste zijn jaarlgkaohe inspectiereis naar het verre Westen maakte en Astroyd die bem aan ons had gepresenteerd en ons waarachijnlgk wel iiiliohting had kunnen gaven was op hüt punt om naar Australië to vertrekken Dus alles wat wg van hem weten zoo vatte Harry Brackett do resultaten onzer nasporingou snmon is dut hij J Harrington Cockahaw ho l en routenier is dat Joshua Hortman en John Carkendale van hier hem hobiien voorgesteld en dat luj een zwager heeft die EU Low boet die m het jaar 18 19 in Califomie woi bg Gottysbury oen been verloor en een deelgenoot is van do uitgoversfirma Carpentior en Go Kn hiermede moest Harry Braokett voorloopig tevrudeu zgn Don volgenden Zaterdagavond kwam ik wat vroeger in do club uu vooraf bij Dolanocy Jones den architect ann huis gidinoord t t hebben In do grooto al komende vonden wg dniir roeds ean half dozijn dar vaste Znterdagsavondsgaston om oen Ufel bij deu grooton haard zitten Starriiigtou de bekende treurspeler en do rochter Gillespie büboordon tot deze g oep ook de Ruyter de geliefde romansnhrijvor en John Sharp oetl jong Afrika reiziger Eu op de broode knuapé zot geheel op zgn gemak Mr Cockahaw ons nieuw lid naast Harry Brackett ffordt vervêlqd Amerikanen nu I of desnoods de stitta Vergeei ogn et Myototii paluatru Het chauvinistisch voorstel om de Brandnetel Uiiica uren te nemen set de zinspreuk Nemo me impune Mifftt l mag ik BÏet ondersteuner IJdele telfvorbefiing stuit mij tegen de borst Doch mogelg moeien we in onze keuze wal meer matterü act zgu Denk ik san ons kostelgk kapitaal dan komen mg van zelf het zilverschoon Potenitlla anêerina en het Duizendguldeukruid Fryihraea Centauriuvt in de gedachten Het Duithlad Hydrocharu Mortua Banae is wel wat min daarenboven is hut bg ons te lande ook als kikkurkruid bekend Ëer znn dan nog het Beursjeskruid Capëella Bursa Poêtorii in aanmerking komen 2 Doch ik mag de hoofdbronnen van ons volksbestaan liict vergeten en wijs dus op de Bpterbloem Ranuncuht ucris op den Aardappel Sotanum tuberosum en vooral op de Jeneverbea Juniperut communis Wil men in t bijzonder den handel in eere houden dan kieze men de kievitsbloem fW Zarhi Meleaffrts Al deze planten mijnheer de Hodacteur zijn inbeemsche en op den aardappel na groeieu ze alten in het wild Ze zgn dus heel gemakkelijk te verkrijgen en kosten geen geld Daarop moest ik natuurlijk het oog houden want van nationale demoostratiën mogen niet de bloemisten alleen ptofiteereo nu men nu uit het bovenstaande nog geen keus doen dan blijft mg slechts over de salie Saltta pratensis te recommandoeren In de apotheek kunt ge ze ook gedroogd krijgen dan is het Salvia o inalis en dan kunt ge er na nationaal gebruik nog saliemelk vueü koken Niemand heeft mij ongestraft aangeraakt Aan de Qoudsbloom zgn te onaangename herinneringen uit don Keezen en Patriottentijd verbondeu INGEZONDEN Adresbeweg ing Kaasmarkt Eindelgk weer eeuig nieuw licht in deze kwestie Ala onze vroede raadsleden nu nog maar eenig geduld hebben dan ia zeker binnen kort de goheele kwestiu bun zoo klaar ja nog helderder als het helderste water van onze waterleiding Ik bedoel met hut nieuw licht in do kwestie het adres van den hser Horneinan o s die het vrije aiinvaiigatiur van do kanamnrkt vraagt op grond dat dan de varkensiaarkt meer ruimte heeft Met r afdoend zou het echter zijn om eonvoudig afschaffing vun do kaasmarkt te vragen of beter nog vitrplaataing van de varkens markt naar de Varkeumark t Om U erhter M de Red wat niemvs te vertellen zeker weet ik het niet maar ik heb het gehoord en na het adres van de vnrkenskoopers zou het mij nit t vorwondoron ter zake dan dat er nog enkele adressen circuleereu en wel Een van de kalverskoopers om de varkens en koemarkt tu doen plaats hebben snacbte om Z uur Een van de kippenkoopers om de kaasmarkt te verplaatsen naar Stolwgkersluis Ken van de oud roes t han delaars om al bet nienffe ijzerwerk op de markt te verbieden Een van de heeren stalhouders rondom de markt om behalve het geheelo terrein achtor do waag ook do markt van af Arti Legi tot aan do Groenendaal vrg te houden voor hot plaatsen van ledige wagons ten behoeve van hunne uitspanningen terwijl verder oeno vernadering van sinaaaappelventers haarverf kiospgntinctuuren eksteroogeu pleister verkoopers gesteund door het ganscbe gezelschap kiezentrekkers en andere wonderdokters het liefst de zittingen van bet kantongerecht a morgena om 4 uur wil doen houden ten einde bij regen in Arti Legi dua onder huisdak hunne waren Ie kunnen uitstallen en aanprijzen Kan de Rand nu al deze adreasanten hooren en billijkt de Raad al deze grondan die allen al even gegro id zijn dan wordt gewis onzo markt eene zeldzaamtieid dio met alleon de marktliezoekera maar om het curieuse vermoedelijk een druk bezoek ven vreemdelingen on pleixiorreizigers kan doen verwachten Lepidus ADVERTENTIlBN Heden overleed onze geliefde Vader en Behnwdvader de WelEdel Zeergel Heer Dr A ROMEIJN in den ouderdom van bijna 81 ren Wed D LOLIÜS VAN GOOE RoHGIJN Dr J H BAKKER NIEMEIJBK Ooutla 15 April 1893 Boelhuis d om contant gtdd WADDINXVEEN aan de Bouwmanswoniug bewoond door Klias DE Bruin in deii Zaidplas polder op Vrüdag 28 April 1893 s morgens ten 10 are van 4t0steMELKKOEUEH waarvan 3 hebben gekalfd en een nog moet kalven 1 aftands PAARD KAPWAGEN BOER NWAGEN TUIGEN Bouw en Melkgeieedschappen korte lange SPILLEN HECTOLITER B RGHEEt T eenig MEUBILAIR en hetgeen meel te koop zal worden aangeboden Informatiën geeft de notarili Mr I MOLENAAR Openbare Vrijwillige Verkooping te MOORDRECHT De Notaris H ROENENDAAL te Gouda is voornemens op VRIJDAG den 21 APRIL 1893 des morgens 9 uur te Moordrecht op het dorp aan het Huurpad op de Werf van den Heer J H PERK in het openbaar te verkoopen om contant geld wegens liquidatie der stalhoudery afstands 9 KOEIEN gekalfd hebbende 3 PINKEN 1 CALÈCHE 2 COUPÊ H 1 VIGELANTE 2 OMMBUSSEN l TENTWAGEN 2 TILBÜRRY S 2 SPEELWAGENS op veeren 2 platte WAGENS op veeren 2 BOEREN WAGENS 2 drie wielde KARREN 1 HONDENKARNMOLEN diverse één en twee spana TUIGEN en STALGEREED8CHAPPEN Voorts 2 MESTSTALEN gelegen op den kanaaldijk van den Znidplaspolder nabij brug en de MESTSÏAAL op bet Erf Bouw en Melkgereedschappen en eenig MEUBILAIR Te bezichtigen daags vóór de verkooping van 9 tot 4 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Openbare Verkooping te REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda gevestigden Notaris G C FORTüIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 24 APRIL 1893 de morgena te balt 10 uren aan de Boawmanswonlng bewoond door H DB RUITER aan den s Graven broekschen Weg dicht bfl de Reenwyksche brug Tan 12 KOElEi die gekalfd hebben of nog kalven moeten 1 gedekte overgeweide VAARS 3 PINKEN j BOUWen MELKGÉREEDSCHAPPEN enz Des morgens vóór de Verkooping te zien Openbare Verkooping te ÜOUDERAK ten overstaan van den t Gouda resideerenden Notaris G C FOKTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 19 APRIL 1 893 des morgens te 9 oren aan de Bonwmanswoning wgk B no 29a aau den Goaderakschen dyk van 11 KOEIEN die gekalfd hebben of IQ t nog kalven moeten JbËSS 2 PINKEN eenigê KALVEREN 2 ZEUGEN een Zwart aftands MERRIEPAARD een BOEBEN WAGEN een TENTWAGEN Voorts 2 RIJTUIGEN Tilburjj en Tentwagen met zyportieren gebruikt maar in goeden toestand beide met Collings patentasaen een Zasltaigje met Schrabrak hoofdstel en broek een volledige KA RN MOLEN twee SCHOUWEN BOUW en MELKGÉREEDSCHAPPEN en eenige Meubelen en Huisraad waaronder een Porceleinkast een Klok een Schuiftafel 2 Fauteuils en 8 Stoelen een Zitbank een Kachel enz Des morgens vóór de verkooping te zieh OPENEIEE TE KOOFIl te GOUDA op DINSDAG 25 APRIL 1893 des morgens te 9 nren ten sterfhaize van Mevrouw de Wed VAN HiNLOPEN Labbkrton aau de Oosthaven Wyk B No 48 van eenen goed onderhouden Iil BOEDEL waaronder oud PORCELEIN KRISTA Wk GEWERKT ZILVER Zilveren THEESHBVIES enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda D HOOGENBOOM Cz Ontvang en de JVieuvvste SCIFÜSE OOBDIJM VITRAGES EMBRASSE8 enz