Goudsche Courant, maandag 17 april 1893

wmm Maandag 17 April 1895 Nieuwe Zending Zomermantels voor DAMES en KINDEREN alsmede O K T V A i G E gekleurde KAT01NEM10USSELINES SATIIETSeNPERGALS Gouda Bahliiianii en Co Zaterdag 15 APRIL des avonds ten 8 uur OPENING VAN HET J SIGAREN MAGAZIJN van LOL IS L1E8KER Kerkelijke Verkiesingen 1895 De KiesTereeniging Kerkelgk Belieer alhier heeft in hare vergadering van 6 April l l ter TerruUmg van plaatHen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkeiyke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het perio diek aftreden van terttond weder herkteabare i eden m door vacature tusiclunt ds ontstaan de volgende Candidaten gesteld Voor t College van Kerkvoog den 2 Vacatures 1 J M NOOTHOVEN van GOOR aftredende 2 H J NEDEBHORST Voor t College van Notabelen ft 7 Vaoaturos 1 2 3 i 5 a 7 A TAN VEEN altredende C C KNAAP aftredende A TAN REEDT DOBTLAND aftredende A K TAN Dca GARDEN aftredende H 8TRAVER aftredende D BOOGENDUK Dr A TAN IJSENDIJK 1 2 3 4 6 Voor de Jommissie van Oppertoezicht 9 Vacatures A KWINKELENBEBG aftredende J F M ÏEMMINCK aftredende W H J W HUBER aftredende Mr D J VAN HEÜ8DE H GROENENDAAL Notaris J A B VAN 8TRAATEN H RIPPING j J H VAN DUE T06T I H W M STEEVENS Z beveelt dringend deze Candidaten aan bg alle stembevoegde Leden der Gemeente OoDDA lO April 1893 Namenê de KUnereenvjing voornoemd l7Uevering der ingevulde Stembriefjes op U AAS DAG IV APBIL 1S93 vmn 10 uur voor tot 4 uur namidin éie St Janskerk te Gouda Hut Bistduk G STRAVIR lom Voorzitter D RUIJTEB Secretarit W KROMHOUT Penmngmeeettr G A D J GABRIJ H JAGER G LANGEBAAB H OVEBEIJNDBB V De onderleekening maakt het Stembiljet van onwaarde GROOTE SORTEERIMG © ara ir Jï InT JB GOEDUNKATOENEIT en Vlaamsclie LIOEITS Bahlmann en Co GOUDA Zeug Ktraat N 85 levert met sneces tot concorreerende Prgim alle Soorten Ueineken 8 Bieren op heete en halve Flesschen waarvan monsters en prysconranten gratis verstrekt worden Op fosten van af 16 Liters tot Broawer pr s SPECIALITEIT In BASS STOUT London VALK STOUT Amsterdam LANS STOUT Haarlem OPENBARE YERKOOPING te REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda reaideerenden Notaris G C FOBTUUN DROOGLEEVER op VRUDAG 21 APRIL 1893 des morgens te 9 nren aan de Bonw mans woning wjik F No 58 ten sterfhuize van den Beer A hk GELAAN aan den Gravekoopschen D k van A 2 VAABKOEIEN 3 PINKEN IPINKSTIEB een zwart MEBltlEPAABD mak voor stoom 4 FOKKALVEBEN een BAROUCHET een TENTWAGEN een TILBÜRIJ een BOERENWAGEN een breede SCHOUW een jieren ROEIBOOT een PAARDENHOOIHABK een BEBGHEEFT SCHUIFBOOMen LADDERS eene party Engelsche en Hollandscbe KAAS VATEN KAASSTANDAABD8 KAA8PLANKEN en SCHEAGEN 2 KABNS met toebehooren 2 zoete KAA8 T0BBEN 5 WEIKOlPEN 2 E00M8TABEN BOTBBVLOOT en PEKELBAK 8 koperen MELKMOOWEN koperen MELKKETEL koragne KAA8T0B BE KAASPERS een partj MELKEMMEBS en MELKKETELS en WEITONNEN en verder Bouw en Nclkgereedschappen PAABDENTÜIGEN K b B K E N M O L E N VLONDERS een pan EGGEN een VABKEN8H0K een WATEBFORNDIS een party TAKKENB088EN en BRANDHOUT enz voorts eenig Huisraad ea Meubelen Alle de morgens voor de verkooping te zien n C Schouten Eapelle a d IJsel levert alle soorten VEEBROOD Paike Kwaliteit Lage Prjzen Toor Gouda verkrijgbaar by de Heeren A van V BS waastraat Goudfc Snelpendruk v n A Bmnkman 8i Zoo BINNENLAND GOUDA 16 April 1893 Volgens The Lancet heerschl de oholwra wedur iade diatricton Astrakan Ëkatoncoslaw a Moskou In de provinoie Podohe kwamen in de ide helft van Februari 305 govallen van cholera meHBS sterfseïallen voor Ook heersoht zg in Sohuoh ja gebied der Uomsohe Kozakken Een nieuwe beschrijving van ds komit der leute troffen wg nan in da Vrot Gron Ct Luiater slechts Ue lente ia gekomen I e son c oat hare stralen over volden en wateren zij apiegoldfl ïioh in de bewegelijke wateren der Sehelde atroomen bestrooide de oppervlakte met een menigte schitterende vonken en deed het wit der Bchuimends watermaseaas die opbruiaten voor de raderen der stoom booten nog witter Bohynen Ken enkele maal bleef ag langer dan gewoonlijk in haren sluier gehuld doch legde die eindelijk langzaam af en praalde dan in hareb goadgloed hoog aan den zuidoostelgken hemel En wanneer zij weder ter wealorkimme dook kwam de maan aan den Dosterborizon o en belonl te met haar zachl zilverwit lioht het langzaam groenende reldtapijt Ën dea daaga wekte de beheerBoheres der aarde den oostenwind uit zjjnen slaap en deze bolde de witte zeilen der vaartuigen die langzaam voortdobberden naar de plaats hunner be stemming Dan speelde de koningin des daags het spel van verdichting en verdunning met de luchtlagen aan de oppervlakten der oude torens van Ztsrikzee Nieuwerkerk en Ouwerkerk En de ploeg sneed voor de Euoveelste maal de voren in de bouwlanden n we er werd ket nad aan Af aard atertiODTrd in de stille hoop op een goeden oogst De boomgroppen en kreupelboschjes van het zandige oosterland waariussohen de populus ulbiuus of witte populier reeds in de verte duidelijk uitkomt steeds meer en meer gedund door de bijl ran den houthakker om van boschgrond bouwland te maken ontvouwden hunne blaadjes omzoomden of bedekten de oneffene oosterlandsche gronden en strekten hunne takken gedeeltelijk boven de boerenwoningen uit Steeds meer waterdamp werd doot de zon aan den bodem onttrokken de temperatuur daalde de noordoostenwind verhief zich en doet thans het stol in dwarrelingen over de wegen voortstuiven Een milde regen zou goed z n voor den vorderen plantengroei en ter vulling van de regenbakken de waterreservoirs voor het vee bevatten nog een goeden voorraad Bnltenlandscb Overzicht Uit Bolgie seint mon mets dan berichten over ongeregeld builen en werk atn kin gei naar aanl idmg van de verviurpen der voorstellen omireut algomeen temreoht Naar bet schijnt is de toestand niet van ernatigon aard en vinden de socialistische dryvei minder ateun dan zg gehoopt hadden Wel is er gevochten en verzet gepleegd tegen de schutterij niRnr de orde ib spoedig horatold Terecht heeft burgemeester Buis begrepen dat er getoond moest worden dat de autorUeiten zich met laten bang maken door de oiirustatokers De crisis door en over de quaestie der grondwetsherziening ontstaan is gisteren morgen een heel oind nader tot de oplossing gekomen dooi de vjrgadLiing der Commissie van 31 Ferou en Janson hoofden van de uiterste linkerzijde hebben zich formeel aangesloten bij het voorslol Nysseas g tgrondvebtop do meervoudige aterammg De boiilen a gevanrdigdeu hebben verklaard aan dit voorstel den stpun van 4 0 stemmen to ziil en brengen De gruote meerderheid der rechte zjjde zal de regeenog steunen welke zioh eveneens by het voorslel Nyasena aansluit Dit voorstel zal dus waaraohijolyk da 2 3 dor atemmen op zich vereenigen volgena do grondwet vereischt roor de grondwetaherzieuing In den nacht van Donderdag op Vrydag heeft koning Aleinnder van Surjie de rogeuten in hechtenis doen nemen en ban doon aanzeggen dat h ziobzelven me6rdtii jarig varklaart koning AleiaDdn wordt in Augustus a s 16 jaar De koning heeft onmiddellijk een ministeria gevormd ondor voorzitting van hokitch De troepen ziju geoonstgneerd en hebben den eed van trouw aan den konmg gezworen De woningen der regenten e dor oud mimsters worden door mthtuiren bewaakti maar de regenten zijn in hechtenis gehouden Het nieuwe ministerie i ali volgt samengesteld Dobitch president en onderwijs Tranatsovuch oorlog Stankovxtch openbare werken Vichitoh financiën Consevitch koophandel Miloslavliestch binnenlaudsche zaken Alles ia rustig io htit werk gegaan Da kloeke daad van kofting Alexander wordt algemeen goedgekeurd Op zijn be uek aau de kazerne 13 hij door de menigte met onbeschrijfelijke geestdrift toegejuicht Alio mmistrta agn radicalen behalve dd minister van oorlog fiana proulamatie van den Koning zegt dat de grondwet en de rechten dar Serviërs bedreigd worden Er moet een einde komen aan den bedroeveuden staat van zaken Stambuloff de Bismaruk van Bulgarije heeft naar t schijnt van don oud kanselier vnn het Duitsche rijk geteerd van de para gebraik te maken voor een wel overlegd doel Zeer openhartig deelt hij aan ieder zijn indrukken mode Aan een correspondent van de Ttmea verklaarde hij volstrekt geen inval ran de Kussen te vreezen Deze zou moeten plaata facbbon ovet Rumeiiie en dan zouden zij met bet belangrijk verstrakte Rumeensohe leger moeten rekeneti Ean tooht door de Dobrudscba zou 400 000 man voreischen waarvan de helft achter moeat blijvea om den terugtocht te dekken Een inval uit de Zwarte Zee zullen Engeland en Turkije niet dnlden In bet ergste geval heeft Bulgarije altijd no 200 000 uitatokende soldaten die gereed zgn voor bun land ta aierven Op een binnenlandschen op nd in Bulgarija behoeft Eualand aiet t rekeneib Koningin Victoria dniltt haar sagét op kat optreden van het Drievoudig Verbond ten opziohte van Bulgarije door haar besluit om prins Ferdinand te Florence te ontvangen waar ook de konmg van Italië haar thans een bezoek bfengt De officieuse militaire modewerker der TomS C ott schrijft ffDe regeering kan er met aau denken het legerpisn in te trekken Zij moet van het parlement eene beslissing eiachen op de vraag of hot de versterking van s r ks weerbaarheid wil tot stand bren gen door de noodige middelen toe te staan Doed zg dit niet trok zjj het ontwerp in dan zou zg en met de Rijksdag verantwoordelijk zijn voor de mogelijke gevolgen aa bet verzuim eener tijdelijke v rsterking der weerbaarheid De aangevraagde middelen over eonige jaren te verdeelen zou m 1S90 denkbaar z n geweest maar thans de volledige u tvuering van het plan te lang tegenhouden Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden en verzonden gedurende de 2de helft der maand Maart 1893 welke door tusschenkomst van het postkantoor te Gouda zijn tirug te bekomen Verzonden uit GOUDA M T Wildenburg Amsterdam Raap Amsterdam de Bruin Dordrecht S de Jong Goudi Termcus Gouda P Th Knant den Haag W J Spruit Krahugon Mr K Hoiibolt Efemvyk J Stok Koilerdam J Jaspers Utrecht en S Sol Zevenhuizen Gouda 14 April 1893 De Directeur van het postkantoor VORSTER Kleinhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER 011 WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 38 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat by hen zijn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in da by ieders naam vermelde localiteit sterken drank m het klein to mogon verkoopeo als Naam van de Verzoeker Aanduiding der localiteit Anna Viotorme Elise Boelekade Kaiaer B No 60 Maria van der Bogen Vliet O No 110 Antbcnia Wilbelmina Wiezer Vest huisvrouw van J Lafeber O No 635 GOUDA 15 April 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BKRGEN IJZENUOORN Da Secretaris BROUWER KEXXlSGEriXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEUOÜRZAKEN BURG EMEESTERen WETHOUDERS van Gouda Gezien ari 8 der Wat van don 2u Juni 1875 StaaUblad No 95 Doeu te weten Dat zy vergunning hebben verleend an M van Riel en z ne rechtverkrijgenden tot bet plaatsou vnn eenen gasmotor en zyne broodbakkery gelegen in de Peperstraat geteekend K No 262 kadaster seotte D No 1179 GOUDA 15 April 1893 Burgemeester en Wethouders roornoerad VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerl ke Stand GEBOREN 13 April Wilhelmina Maria Susanna ouders J A Blom n G W Kohlbrug o 13 Adriana Henriette ouders H van der Lindenen 0 D Peletier 14 Jan ouders A Arremanen l Kok Franotna ouders P Swanenbarg enJ J de Jong OVERLEDEN 18 April N Prins 7 j 14 A Weggen 12 m A G Koot 11 j ONDERTROUWD 14 April P Kqlstra te Amersfoort SS j en M Z Lammerts 34 j H C Kooh te Rotterdam 26 j en C Nienwenbuizen 21 j J van der Hey 36 j en N Bontenbal 24 j M H van Leeuwen 24 j an M Velthuia 26 j J Wareman te öorinehem 66 j en K van Leeuwen B7 j T G van Leeuwen 37 j eu F Flamman 23 j D van Dyk 27 j en N de Haan 26 j A Hoogeudyk 36 j en W van Vlaardingen 23 j Haastrecht GEBOREN Johanna ouders E Hol en S F Leewis OVERLEDEN C Tan der Pool 6 j uit Gouda W L de Graaf 4 w Vlist GEBOREN Nicjlaas Aris ouders J de Vries en J van Meteren Aagje Gerngje ouders J W de Jong en A de Groot Zevenbuizen GEBÜRFN Burnardua ouders A do Groot en E Züidam Eva Johanna oudari J van Vliet en M Jongeceel Maria outers H de Koning en N van Wilaonburg OVERLEDEN L Brouwer 79 J Advertentiën PUIKE OÜDE f SCHIEDAMMER GEÏIEVEE Merk NIGHTCAP Verkrygbaar bij M PEETER8 Jz N B AU bewijs ran eohlheid i cachet en kurk steeds voor CCHIEDAM zien van den naam der Firma