Goudsche Courant, maandag 17 april 1893

1803 Dinsdag 18 April N 6083 GODDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TAN J T SWARTSENBURG ÊÊ ÊSm Ontvangen een groote collectie MUZIEK ffl Wly terwijl lles wat niet voorhanden is in den kortst mogelijken tijd geleverd kan worden Oe mzeadlng van advertentlSn kan gusomedeu loi een uur am namiddags van den dag der uitgave ï Oouds SDsIpbndruk van A BuitxiUK k ZooK Openljare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 26 APRIL lii93 des morgens te 9 aren aan het Huis wgk 8 Nr 53a aan de Oude Gouwe Tan eenen goed onderhouden netten bestaande in MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN en HUI8BAAD BEDDEN en BBDDEGOBD enz Daags te voren Tan 9 tot 12 en Tan 2 tot 5 uren te zien Inliehtiogen geeft Notaris G C FORTOUN DBOOGLEEVER te Gouda Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen zal op VRLIDAQ den 5 MEI 1893 s morgens ten 11 ure te Moordrecht in het Poer HU18C publiek Veilen en Terkoopen Een KOFFIEHUIS c a ns v vsBouysiNG SIjÏ UJBI istaande in het dorp Moordrecht aan de Dorpstraat kadaster Sectie B nummers 1682 1683 en 1591 te zamen groot 1 Are 31 Cent en nummer 1681 gedeeltelgk Eigendom Tanen wordende bewoond door J J t DÜIJN AauTaarding en Betaling op 5 Juni 1893 Breeder in billetten Nadere information bg den Notaris Mr L MOLENAAR Notaris te Waddinxtrwn zal op MAANDAG den 1 MEI 1893 smorgen8 ten 11 nre te ou a inhet ScHAAKBORDf publiek veilen en verkoopen Het WOOITHUIS c a wflk O no 70 staande en gelegen op de Lage Gouwe binnen Oouda belend door of strekkende aan Eigendom Tan Bbakil en Bkokaab Om te aanTaarden 8 dagen na de toewjzing Betaaldag 1 Juni 1893 Te zien op de gewone dagen en uren waartoe men zich wende tot de Eigenaresse en bewoonster Mejuffrouw de Wed P ELEIJNENBÜRG Nadere information by den Notaris MOLENAAR FIJI MMC BIJ SLOTEUm h c STEENEOIEN EEFOT Hibernia en Shamrock SÏEEi ROLEi branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove EACHELKOLEN vrg thuis per H L 0 70 Statioilohei Stwitnpoor DE COMMISSIE tak TOEZICHT over de Stedeiyke Gasfabriek te Oouda zal op DINSDAG den 25en APRIL 1893 des middags ten twaalf ure in het Raadhuis aldaar bij Isscbrijving Aanbesteden Het afbreken van een gedeelte van het Froveniersbuis het maken van de tundeering en metselwerken voor een nieuwen Gashouder van 2500 M inhoud en het verrigten van daarbij behoorende werken Hot bestek en de teekeningen zyn alle werkdagen van des morgens tien tot des namiddags drie ure ter inzage op de Gasfabriek waar het bestek is te verkrygen tegen 0 79 Inlichtingen worden gegeven door den Directeur der fabriek en de verlangd wordende aanwyzingen door den Gemeente Bouwmeester Sociëteit Óns Genoegen Aan belanghebbenden wordt by deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATEltDAG 6 MEI a s en de BalloUge Lyst op ZATERDAG 22 APRIL gesloten wordt 5H0C0UTE Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretarie Oouda 15 April 1893 Overal verkrijgbaar Wegens huwelijk der tegenwoordige wordt QSVRAAGD een Fatsoenlek MEISJE van s morgens 9 tot 1 uor en Zaterdags den geheelen dog Adres onder No 2270 aan het Bureaa dezer Coarant SWARTSK BÜRG s ADVERTENTIE BUREAU plaatst Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Dag en Weekbladen zonder verhooging van prUs Vlaiiikolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per Wagfgfon voor f 70 franco alle Stations der Toormalige Ned Rhyn spoorwegMaatschappg franco aanhaia 76 A KAPTIJIT 0 Ub April 93 Fluweel nia el 630 mmnmm GORDIJIVEK aan 3 zyden rand en gefestonneerd lang breed 226 cM X 72 cM p paar I IO 252 cM X 103 cM p paar 1 90 276 cM XlOOcM p paar 2 40 320 cM XlOOcM p paar 2 75 320 cM X 135 cM p paar 3 00 benevens langer breeder en fijner soorten Schenk en Zw Wollen en Katoenen vumM Kouseiv voor Dames en Kinderen Guüda Bahlmann Co Firma J WULTER Specialiteit in Corsetten Ondergoed Kousen Handschoenen enz Er wordt g evraagd met MEI EEITEDIEITSTBODE goed kunnende koken en werken Brieven onder no 2271 aan het Bureau Tan ditBhid anuiiniiLni mi imuiiinm iiii in groote kenze voorbanden b J T Swartsenburg ü 92 KLEIWBQ M 92 ONZE Nalniir Wollen iBysteemi Prof Dr G JAIKZBR drKgen voortKui nsTsn JAK8EI1 k TILAIIÏÏS WwmTtttt tMuad gedeponeord merk éaa etlquet Dt aitgaTe dezer Coarant geschiedt dagelyks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 trance por post 1 70 Alioadertyke Nommers VIJK CE NT E N BINNENLAND GOUDA 17 April 189S DooderdugaTond a st beeft in do Sociëteit ffOns OeaoegeD eene roorstelUng plaats door een Fransch gezelnchap van de aardige operette Le 8 jours de Cltttrette onder directie rnti dta heer Albert Cliartiar Bezo operette werd ïd verschil lende plaataeo met veel succes opj evoerd en zal zeker ook bier vete toeaohouwers trekken Het baldebljjk door deofQoieran van het regiment greiiadiera en jagers huimen kameradeu van het korps rydenda artillerie aan te bieden by het 100 jarig bestaan van dat korps bestaat uil een in eene fraai vergulde lijst vervatte soliildery vervaardigd door den bekennen genreachilder J Hoynck van Papendrecht eu betrekking hebbende op het roemrijk verleden van onze rijdende artillerie Het doek stelt voor eene episode uit den Bolgi ohen opstand in het js 1880 Nsblj het park te Brussel staat artillerie opgesteld onder commando van dec majoor Kranifr het vuur richtende op de opstandelingen l e 2e luitenant Sodenkamp snelt den majoor die lechta over één stuk beschikt met ayno sect e artillerie te hulp Ondanks het hevige vuur waarmede dat der iosurgenten wordt beantwoord hebben de bedieningsmansohappen van de stukken zwaar te lijden Van de 18 man tot de sectie behoorende werden 13 kanonniers en stukrijders gewond en 11 trekpaarden gedood Met levensafevaar wordt de overige bediening gered De majoor Kramer stort ir bet midden der sectie met den wisscher in de hand door 2 geweerkogelsgetrolfen neer Een en ander is aonschouwelykToorgesteld Het tafereel is mt t historische getrouwheid ge FEVJLLETODl MIJJ ZWAGER iüU het SngeUch Toen wij het gezelschap naderden verhaalde de rechter juist van een dievenbende die hy kort geleden wegens inbraak in een bankiershuis tot een zware straf had veroordeeld Daarop werd or in het algemeen over bewaarplaatsen voor geld en in het bizonder over brandkasten gesproken Jones de architect meende ff Het is byna even onmogelijk om een kast te vindrn die tegen vuur als die tegen dieren bestand is Ttree jaar geleden bouwde ik een prachtig huis voor een assurantiemaatschappij te Newark en eer de inrichting nog geheel in orde was brandde het tot den grond af De maatschappij had de eerste verdieping reeds in gebruik en de helft der dooamenten die in de hrsndkasteu bewaard werden waren door het vuur beschadigd fflk zelf heb nog nooit brand gehad mengde Mr Cockshaw 7 ich nu in het gesprek maar mijn zwager was directeur van een maatschappij in Chicago tijdens den grooten brand en hij vertelde my dat bijna alle Wken der firma vernielil werden I Iiangzamerhand kwam het gesprek op andere dingen 4n John Sharp de Afnka onderzoeker werd door een schilderd en geen der hoofdfiguren ootbrsekt Eene betere keuze voor een geschenk by bet eeuwfeest van het korps rijdende artillerie had moeilijk gedaan kunnen worden De viprde algomeone vergadering van den K K Volksbond al worden gehouden op Zondag 14 Mei 1883 te Eotterdam Op dan besohryvingabrief komen o a voor het rapport der commissie inziike de peniionneertng vau irerktieden besprekingom middelen te beramen tot eene althans gedeeltelijke voorkoming der werkeloosheid bespreking van eene regeling van den doktersuachtdienst vooral in de groote steden i bsspreking van de oprichting van een UitkeeriugsfoirdB bij overlijden overgeheel den Bf nd buspreking over de werking derZondagswet van 1815 en een voofstel Uotterdamom namens den geheelen A K Volksbond by deregeeriog aaa te driogen op de invoering eeneroctrooiwol om te voorkomeo dat zooaU nu depatroon de vruchten plukt van Uitvindingen door dearbeider gedaan k t Voorts worden door hel Hoofdbestuur wyzigingen in het reglement voorgesteld o a ih volt ende wyziging op hel punt vati beslechting van geschillen Alle geschillen zoowel het centraal bestuur als iedere afdeeling in het bijzonder betreffende zullen onderworppu worden aan de uitspraak van deu geestelijken adviseur waar het geschil is ontstaan Zelfs waar deze meent te moeten opkomen tegen een maatregel door den centralen raad of een der afd eel ings vergaderingen met algemeeua of meerderheid van stemmen genomen zal de uitvoering van het genomen besluit moeten worden geschorst en de zaak aan de beslissing van den Bisschop van Haarlem worden voorgelegd Aan deze uitspraak zal de Bond zich steeds onvoorwaardetgk en onaiiddallyk onderwerpen aanmerking van de Buyter opgewekt om te verhalen van Kiju reizen in Afrika en van den schandelyken slavenhandel die daar nog steeds in vollen gang was Wij luiaterdan niet groote belangstelling want John Sharp was gewoonlijk niet zeef spraakzaam en repte maar zelden over zyn avonturen in het donkere werelddeel Ja ja zoide de r hler het ziet er slecht uit voor Afrika zoolang me afschuwelijke slavenhandel niet verboden wordt En zoolang die niet geheel uitgeroeid is schijnt mij het zenden van missionarissen een doellooze geld en tydverspilling Maar de zendelingen geven toch ten minste een schoon voorbeeld van moed en lelfopofTering viel Mr Cockshaw in jdk weet die dingen wal niet uit eigen onderviading maar myn zwager heeft deelgenomen aan de expeditie van Stanley tot do opsporing van Livingstone en ik herhaal elecbU wat ik zoo dikwyis van hem gehoord heb Ik bemerkte dat Harry Brackett het nieuwe clublid weer opmerkzaam aanzag waarna hij ray een veelbetaekenenden blik toewierp Het gesprek werd nog een poosje voortgezet zonder dat er iets belangryks voorviel totdat het souper werd opgediend en het gezeU sobap opstond Mr Cockahaw Harry Backett Delanoey Jones en ik bleven by elkander en gmgen in de eetzaal aan een der kleine tafels zitten Hoe gaat het met uw tweeling P vroeg Brackett aan Jones ADTERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels Jt 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LBTTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Door den Fransohen ingenieur Ëtienn ia een stetsol uitgedacht om van de spoorwegstations uit of tussoher de rijdende troinen onderling telegrafische gemeenschap te ondarhouden Proeven met dit stelsel zyn genomen op den s oorweg toebehoorende aan het mynbestuur la Mokta el Hadid in Algerié De volgende goedgeslaagdn proeven werden genomen wisseling van lelgrafiache depêches tusschen een r jdenden trein eu een poorwegatation telegrafisob b vel aan een rydeiiden en buitfu zicht zguden tretu om ce slopppi weder te vertrekken of in het station terug te keeren wisseling van telegrammen tusscbea twee ryd nde treinen Twee rydende treinen die met een groote snelheid elkander tegemoet reden konden een botsiog voorkomon door elkander wederkeerig authomatj ch te verwittigen van hunne riobUng en van den kilomoter afBtand waarop zQ zioh bevonden In de jaarvergadering vao het Parijsohe liefdflwerk van toevluchtsoorden voor den nacht bleek dat wylen de heeren Emile Finanoe fr 60 000 aan de Inlichting had vermaakt De geschiedenis van den jongen man die dezen naam droeg ia te buitengewoon droevig om ze onvermeld te laten Hy leefde op een kleine buitenplaats te Neuilly met zijne moeder twee zusters en twee broers Vyf jaren goleden stierf do jongste zuster en tweo jaren later volgde de oudste suster haar in bet graf Nauwelyks waf dit tweede graf gesloten of nieuwe rouw trof faet zwaar beproefde gezin want do oudste der zoom had hy een schipbreuk het leven gelaten Deze stag deed de arme moeder wier ge ondheid door de vroe er geleden pynlyke verliezen peeds ernstig was geschokt hezwyken zy werd bedlegerig en na enkele weken was zjj een ly k Nog twee weezen Charles en Emile bleven achter in bet ohier onU Dank u zeer goed antwoordde Jonas rry oiiTer schillig Het is toch eigenlijk al te gek dat gij een tweeling hebt vervolgde de eigenaar van het panorama gy zyt een kunstenaar gij houdt van al wat bisunders en verrassend is en ik zou nooit gedacht hebben dat gy ooit zoo iels alledaagsob als een tweeling uw eigendom zoudt noemen twee geiieel gelyke wezens van dezelfde grootte en denzelfden leeftyd en dat b i ons dwepen met het veelsoortiKe Ja het ia wel merkwaardig dat moet ik zeggen meende Jones maar bedenk eens wy hebben eenschrikkeljaar en dan worden er alty d meer tweelingen geboren dan anders Och kom dat heb ik nog nooit gehoord verklaarde Brackett peinzend Waardoor zou dat komen P Ik geloof merkte Mr Cockshaw vriendelijk op dat de statistiek over de geboorte van tweelingen nog zeer onvolledig is Ik heb my wel nooit met die studie l ezig gehouden maar mijn zwager die een leerling van Spitzer in Weenen was heeft zich levendig voor de zaak geïnteresseerd Hij had zelfs een stuk geschreven waarin hij een geheel nieuwe theorie verkondigt en wilde dal op het Gi neeskundtg Congres voorlezen dat te Weenen gedurende de tentoonstelling in 1878 gehouden werd doch tien dagen te voren stierf hy Wie stierf vroeg Brackett in het oog vallend haastig